(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Irakaskuntzak :
  • Haur Hezkuntza :
   • 21/2013 Foru Agindua, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, haur hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko ...

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

21/2013 Foru Agindua, otsailaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, haur hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko ...

21/2013 FORU AGINDUA, OTSAILAREN 22KOA, HEZKUNTZAKO KONTSEILARIAK EMANA, HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO UDAL IKASTETXEETAN, HEZKUNTZA DEPARTAMENTUAREKIN EGINDAKO HITZARMENEN BIDEZ FINANTZATUETAN, FAMILIEK 2013-2014 IKASTURTEAN ORDAINDU BEHARREKO TARIFAK EZARTZEN DITUENA

(2013ko 41. NAOn argitaratutako testua, otsailaren 28an)

Atarikoa

Ikusirik 0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen Atalak egindako txostena, haur hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak ezartzeari buruzkoa.

Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41. artikuluko 1. idatz-zatiko e) letran ematen zaizkidan ahalmenak erabiliz, agindu dut:

1. Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko hileko tarifak ezartzea, foru agindu honen I. eranskinean jaso diren oinarriekin bat.

2. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta biharamunean hartuko du indarra.

4. Foru agindu honen aurka toki entitate interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, galarazi gabe Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.

5. Foru agindu honen aurka gainerako interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, argitara eman eta biharamunetik hasita.

6. Foru agindu hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalari eta 0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

I. ERANSKINA. Haur Hezkuntzako lehen zikloko udal ikastetxeetan, Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez finantzatuetan, familiek ordaindu beharreko tarifak ezartzen dituzten oinarriak

Oinarri eta tarifa horiek aplikatu behar zaizkie martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua aldatzen duen uztailaren 25eko 72/2012 Foru Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian zehazten diren ikastetxeei ere. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautu eta hori ematen duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezarri ziren.

Lehenengoa–Tarifak ordaintzea.

Tarifen ordainketa Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak kasuko ikastetxerako onesten duen ordutegiaren modalitatearen eta familien diru-sarreren arabera eginen da:

Hileko tarifak

Eskolatzea

Ordutegi osoko unitateak

234 euro

Ordutegi murriztuko unitateak

221 euro

Egun erdiko unitateak

166 euro

Jantokia

Tarifa

95 euro

Bigarrena.–Familia unitatearen kontzeptua.

1.–Foru agindu honen ondorioetarako, kontuan hartuko da familia unitatearen zati direla legez bananduta ez dauden aita eta ama edo legezko tutorea edo tutoreak, halakorik badagokio, seme-alaba adingabeak, salbu eta gurasoen baimena izanda haiekin bizi ez direnak, eta judizialki ezgaituta eta guraso-ahal luzatuaren edo birgaituaren mende dauden seme-alaba adindunak. Familia unitatearen kideen kopurua familia-liburuaren bidez frogatuko da. Familia gunean familia-liburuan ageri ez diren seme-alabak baldin badaude, bestelako dokumentuen bidez egiaztatu beharko dira, adibidez, jaiotza agirien, banantze edo dibortzio epaien eta abarren bidez.

Familia harreran diren haurrak familia unitateko kidetzat joko dira ondorio guztietarako.

Banantze edo dibortzio kasuetan, ez da kontatzeko kidetzat joko adingabekoaren zaintza eta ardura ez dituen aita edo ama. Honela egiaztatuko da egoera hori:

–Egitatezko banantzean, notario agiria, banantze auzi-eskearen egiaztagiria edo egoera hori egiaztatzen duten bestelako agiriak aurkeztu beharko dira.

–Epaitegian deklaratutako banantzearen edo dibortzioaren kasuan, dagokion epai judiziala aurkeztu beharko da.

2.–Familia unitatearen kide kopurua zenbatzeko, matrikula egiterakoan horrela jo daitezkeenak hartuko dira kontuan soilik.

3.–Egun horren ondoren familia unitate kide kopuruan gerta daitezkeen aldaketak ez dira kontuan hartuko ikasturte horretarako.

4.–Baja egin ondoan berriro matrikulatzen bada, ikasturte berean, familia unitatearen kide kopurua izanen da lehendabiziko matrikula egitean aurkeztu zena.

Hirugarrena.–Familiaren errenta kalkulatzea.

1.–Familia unitatearen urteko errenta baloratzeko, per capita errenta hartuko da kontuan, hau da, familia unitatearen errenta zati familiako kide guztien kopurua.

2.–Familia unitatearen urteko errenta izanen da aitaren eta amaren edo legezko tutoreen 2012ko diru-sarrera edo errenta indibiduala justifikatuen batura.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko 2012ko zergaren aitorpena aurkeztuta justifikatuko da familia unitatearen urteko errenta.

3.–Errenta indibiduala izanen da zerga-oinarriaren alde orokorrari kapital higigarriaren errendimenduen saldo positiboa eta ondare-eskualdaketen saldo positiboa batzearen emaitza, etxebizitza zaharberritzeko edo eskuratzeko jasotako diru-laguntzak kenduta.

Ondorio praktikoetarako, errenta honela kalkulatuko da: Nafarroako Foru Komunitatean, 2012. ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpeneko 507, 8810 eta 8808 laukitxoak batuta eta 708 laukitxoa kenduta, edo horien baliokide direnak Estatuko gainerako aitorpenetan.

Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, haurraren zaintza eta ardura dituen aitaren edo amaren errenta-aitorpena edo diru-sarrerak hartuko dira aintzat, eta zerga-oinarriari erantsiko zaio epaian ezarritako urteko diru-kopurua.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin beharrik ez dutenek aurkeztu beharko dute beharkizun horretatik salbuetsita daudela frogatzen duen egiaztagiria, Nafarroako Gobernuak sinatua, eta horrekin batera, lan bizitzaren txostena eta familiak 2012. urtean izan dituen diru-sarrerak kalkulatzeko agiriak.

Interesdunak bi aukera hauek izanen ditu: dokumentazioa berak aurkeztea, edo toki entitateari baimena ematea, eskabide baten bidez, behar duen informazioa Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren barrenean eskumena duen unitate organiko edo departamentuari eska diezaion.

4.–Ezartzen den epearen barrenean 2012ko errenta aitorpena edo diru-sarreren egiaztagiriak aurkezten ez dituztenei, matrikulatutako ordutegi motari dagokion kuota altuena aplikatuko zaie ikasturte osoan.

5.–2012an aitortutako diru-sarrerak nabarmenki murrizten direnean, familia unitateko kide errenta jasotzaile baten heriotzaren ondorioz, inguruabar hori jasoko da matrikula egiterakoan, hura frogatzen duten agiriak erantsita.

Egun horretatik aurrera gertatzen diren aldaketak ez dira kontuan hartuko ikasturte honetako tarifa kalkulatzeko.

Kasu horietan, interesdunak kasuan kasuko toki entitateari baimena eman beharko dio bere egoera ekonomikoari buruzko beharrezko dokumentazioa biltzeko.

Laugarrena.–Murriztapenak.

1.–Lehenengo oinarrian ezarritako tarifak murriztu eginen dira familia unitateko kideen per capita errentaren arabera. Honako taula honetan jaso dira 2013-2014 ikasturtean ordaindu beharreko tarifak:

Per capita errentaren tarteak

Eskolatzea

Jantokia

Eskolatzea + jantokia

Eskola-ordutegi mota

Eskola-ordutegi mota

Zenbateko honetatik

Zenbateko honetara

Osoa

(7 h)

Murriztua

(6 h)

Batez bestekoa

(4 h)

Osoa

(7 h)

Murriztua

(6 h)

Batez bestekoa

(4 h)

Handiagoa

15.000

234,00

221,00

166,00

95,00

329,00

316,00

261,00

12.400,01

15.000

211,00

199,00

149,00

95,00

306,00

294,00

244,00

10.700,01

12.400

175,00

165,00

122,00

95,00

270,00

260,00

217,00

9.300,01

10.700

146,00

135,00

103,00

95,00

241,00

230,00

198,00

7.980,01

9.300

109,00

104,00

76,00

95,00

204,00

199,00

171,00

6.650,01

7.980

93,00

85,00

64,00

84,00

177,00

169,00

148,00

5,500,01

6.650

67,00

64,00

49,00

84,00

151,00

148,00

133,00

4.500,01

5.500

54,00

51,00

38,00

84,00

138,00

135,00

122,00

Berdina edo txikiagoa

4.500

40,00

38,00

28,00

84,00

124,00

122,00

112,00

2.–Ikastetxean bi seme-alaba dituzten familiek %50erainoko deskontua izanen dute bigarren haurragatik dagokien eskolatze tarifan, betiere gutxieneko tarifatik behera jaitsi gabe.

Bi anai-arrebak jantokia erabiltzen dutenean, lehenengoak errentari dagokion tarifa ordainduko du, eta bigarrenari gutxieneko tarifa egokituko zaio.

Hori dela eta, bigarren seme-alabari aplikatu beharreko eskolatze tarifak ez dira inoiz 40, 38 edo 28 euro baino txikiagoak izanen, eskola-ordutegia zein den (osoa, murriztua edo batez bestekoa), edo 84 euro baino txikiagoa, jantokiaren kasuan.

3.–Ikastetxean hiru seme-alaba edo gehiago dituzten familiek aurreko atalean aipatutako murrizketa izanen dute bigarren haurragatik, eta ordutegi motaren arabera ezarritako gutxieneko tarifa hirugarren haurragatik eta hurrengoengatik.

Bosgarrena.–Hasierako kuota.

Toki entitate bakoitzak ezarriko du nahitaez ordaindu beharreko matrikulazio kuota ikasturte bakoitzerako; azken hileko ordainketan konpentsatuko da. Kuota hori bermetzat hartuko da, eta, horrenbestez, hala betearazi ahal da sortutako gastuak konpentsatzea bidezkoa denean eta haurraren baja egiten denean, ikasturtea hasi baino lehenago egiten bada ere.

Seigarrena–Tarifen doikuntza.

1.–Tarifak ikastetxea 208 egunetan irekita egoteagatik sorraraziko dira (10,6 hilabete).

Matrikula ikasturtea hasita egiten bada, eskolatze eta jantokiko tarifak ordainduko dira haurra ikastetxean hasten denetik aurrera; hilabeteari dagokion tarifaren zati proportzionala ordainduko da.

2.–Jantoki zerbitzua duten modalitateetan matrikulatutako erabiltzaileek jantoki zerbitzuari dagozkion hilekoak oso-osorik ordaindu beharko dituzte, zerbitzua erabiltzen ez badute ere.

Salbuespenak:

1. Erabiltzailearen nahiarekin zerikusirik ez duten arrazoiak.

2. Egokitzealdia.

3. Ondoz ondoko 15 egun naturaletik gorako absentzia justifikatuak.

Aipatutako kasuetan, jantokiko laguntzaileei dagokiena ordainduko dute bakar-bakarrik; hau da, hileko tarifatik deskontatu beharko da menuaren edo cateringaren kostua, betiere familia bakoitzak ordaintzen duen tarifa partikularraren arabera kalkulatua.

4. Beste kasu batzuk:

4.1. Jantoki zerbitzua egun zehatzetan erabiltzea: gehieneko tarifaren (95 euro) eta hileko zerbitzu egunen (21 egun) arabera kobratuko da. Eguneko tarifa, 4,52 euro.

4.2. Jantoki zerbitzua behin ikasturtea hasita erabiltzea, jarraitzeko konpromisoarekin eta astean 5 egun baino gutxiagotan: gehieneko tarifaren (95 euro) eta hileko zerbitzu egunen (21 egun) arabera kobratuko da. Eguneko tarifa, 4,52 euro. Horrez gain, hilaren gainerako zatiarengatik jantokiko laguntzaileari dagokiona pagatu beharko da.

4.3. Jantoki zerbitzua behin ikasturtea hasita erabiltzea, jarraitzeko konpromisoarekin, arrazoi justifikatuak direla-eta eta Hezkuntza Departamentuaren oniritziarekin: araudiaren arabera dagokion tasa aplikatuko da.

3.–8 hilabetetik beherako haurrek, familiek ekartzen duten esnea besterik hartzen ez badute, ez dute jantokiko kuota ordainduko.

Zazpigarrena.–Bajak.

1.–Ikasturtea hasi eta hamabost egun natural iraganik ikastetxera azaltzen ez den haurrari nahitaezko baja emanen zaio; orobat, ikastetxean hasi eta, justifikaziorik gabe, hamabost egun naturalean jarraian agertzen ez denari. Kasu horietan, entitate titularrak familiari idatziz jakinaraziko dio haurra bajan eman duela ikastetxean. Baja gauzatuko da jakinarazpena egin eta hamabost egunean. Familiak ordainduko beharko ditu eskolatzeari eta jantoki zerbitzua erabiltzeari (laguntzailea eta menua) dagokion kuota, baja gauzatzen den egunera artekoa, eta eragindako gastuak konpentsatzeko hilabete bateko kuota. Bosgarren oinarrian xedatuarekin bat, bermea ez da itzuliko.

2.–Ikasturtean zehar borondatezko bajak badira, idatziz jakinarazi beharko zaizkio ikastetxeko zuzendaritzari hamabost egun lehenago. Kasu horietan, familiek ordainduko dute baja gauzatzen denera arteko kuota (eskaera egin eta hamabost egunean), gehi eragindako gastuak konpentsatzeko hilabete bateko kuota. Bermea bosgarren oinarrian xedatu bezala betearaziko da.

3.–Baja justifikatua dagoen kasuetan, hots, seme-alaba gaixotzen bada, bizilekua aldatzen bada, langabezia edo ustekabeko diru-premia larria suertatzen bada, edo ikastetxeko entitate titularrak horien antzekotzat jotzen duen bestelakoren bat gertatzen bada, ez da itzuliko berme gisa ordaindutako zenbatekoa, baina ez da kobratuko konpentsazio gisa eman beharreko hilabete bateko kuota.

4.–Jantokiko zerbitzua erabiltzeko borondatezko baja hartzen bada, justifikatua izan ala ez, familiak ordaindu beharko du jantokiko laguntzaileari dagokion zati proportzionala, baja gauzatzen denera artekoa (eskaera egin eta 15 egunera).

Borondatezko baja hartu ondoren jantoki zerbitzua berriro erabili nahi bada, aldi horretan ikastetxean lan egin duen laguntzaileari proportzioan dagokion zatia pagatuko da.

Zortzigarrena.–Ez-ordaintzeak.

Entitate titularren arduradunek eskatuko dituzte familiek ordaintzen ez dituzten kuotak, egokitzat jotzen duten lege prozedura erabiliz. Nolanahi ere, bi kuota ordaintzen ez direnean, haurrari baja emanen zaio. Kasu horietan, bermea betearazi eginen da.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa