(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Irakaskuntzak :
  • Haur Hezkuntza :
   • 110 /2011 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

110 /2011 Foru Agindua, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena

 

(2011ko 161. NAOn argitaratutako testua, abuztuaren 16an)

Atarikoa

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezartzen du Haur Hezkuntzako bigarren zikloan hasiko dela atzerriko hizkuntza baten ikaskuntza. Halaber, ikasleek atzerriko hizkuntza batean behintzat lortu beharko dutela komunikatzeko oinarrizko gaitasuna.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarriak eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen martxoaren 19ko 24/2007 Foru Dekretuaren bigarren eta hirugarren xedapen gehigarriek honako hauek arautzen dituzte: atzerriko hizkuntzen ikaskuntza, hizkuntzen tratamendu integratua eta curriculumeko arloetako batzuk atzerriko hizkuntzan irakasteko aukera.

Hezkuntza Departamentuari iruditzen zaio hezkuntzaren eta estrategiaren aldetik komeni dela sistema publikoan ingeleseko murgiltze programak eskaintzea, eskaera eta eraginkortasun handikoak baitira ikaskuntzan, eta ez hizkuntzen ikaskuntzan bakarrik. Programa hauek -besteak beste British Council-M.E.C. hitzarmeneko esperientzia elebidunak- bi hizkuntza edo gehiago konbinatzen dituzte.

Eleaniztasunak pertsona baten komunikaziorako gaitasunean bi hizkuntza edo gehiago biltzen ditu aldi berean, eta hizkuntzak ikasten edo erabiltzen dituenak horien artean ezartzen duen elkarreragina eta transferentzia azpimarratzen ditu. Zenbait hizkuntza erabiltzeko gaitasunak honako hauen garapena bilatzen du: hizkuntza bakoitzaren hizkuntza-errepertorioarena, alderdi komunena eta horien arteko transferentzia bideratzen duten prozesuena.

Murgiltze programak hizkuntzekiko sentsibilitate berri batekin abiatzen eta garatzen dira, hizkuntza bakarra dutenek baino estrategia metakognitibo eta komunikatibo aberatsagoak bultzatuz eskolan, ikasle guztiengan. Zenbait testuingurutako ikerketa enpirikoek erakusten dute hizkuntza bat baino gehiago ikasten dituenak hizkuntza bakarrekoak baino abantaila gehiago dituela. Orobat, egiaztatu da buru eragiketetan zalutasun handiagoa eta baliabide gehiago dituztela, adimenaren egitura dibertsifikatuagoa eta erregistro gehiago zalutasun kognitiboan, sormenean eta arazoak konpontzeko estrategietan.

Horregatik, eta ingelesezko ikaskuntza programen ezarpena eta garapena errazteko, bai eta programa horiek irakasten dituzten ikastetxeen funtzionamendua errazteko ere, programa horien oinarrizko alderdiak arautzen dira.

Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen ) artikuluan emandako ahalmenak erabiliz, agindu dut:

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.

1. Foru agindu honen xedea da ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzea.

2. Foru agindu honen aplikazio eremua 1. eranskinean ageri diren ikastetxeak dira, eta Hezkuntza Departamentuak erregelamenduz baimentzen duen beste edozein.

2. artikulua. Oinarriak eta printzipio metodologikoak.

1. Programa hauen oinarria da hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea, arlo guztietako gaitasun-ikaskuntzarako oinarri gisa, baina bereziki hizkuntza arloaren indargarri.

2. Hona hemen programa hauen printzipio metodologiko garrantzitsuenak:

-Ikasketa esanguratsua.

-Ikusmolde orohartzailea.

-Hizkuntzen tratamendu integratua.

-Hizkuntzaren eta edukiaren integrazioa.

-Irakaslearen eta hizkuntzaren arteko lotura:

3. artikulua. Curriculuma.

Nafarroan Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako indarreko curriculum ofizialei jarraituko diete ingelesezko ikaskuntzako programak dituzten ikastetxeek.

Laugarren artikulua. Ikasketen antolaketa.

1. Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzarako oro har ezarritako indarreko araudiaren arabera banatuko dira arloak kurtsoetan, baita haien ordutegiak ere.

2. Oro har, curriculuma ingelesez ematean honela eginen da asteko ordutegiaren banaketa:

HIZKUNTZA EREDUA

ETAPA/ZIKLOA

ASTEKO SAIOAK

A eta G

Haur Hezkuntza

10

Lehen Hezkuntza

10

D

H. Hezkuntzako 2. eta 3. mailak

5

L. Hezkuntzako 1. zikloa

6

L. Hezkuntzako 2. eta 3. zikloak

8

Orduen banaketa horren barnean daude atzerriko hizkuntzaren (ingelesa) arloari dagozkion saioak.

3. Haur Hezkuntzako bigarren zikloan arlo guztietako edukiak irakatsiko dira ingelesez.

4. Lehen Hezkuntzan, atzerriko hizkuntzaren (ingelesa) arloaz gain, beste arlo batzuetako edukiak ere ingelesez emanen dira, batez ere natur, gizarte eta kultur ingurunearen ezagutza, matematika eta arte hezkuntza arloetakoak. Beste arlo batzuetako (Gorputz Hezkuntza, Musika, etab.) edukiak ere ematen ahalko dira, plantillako irakasleen gaitasunaren eta aukeren arabera.

ereduaren kasuan, euskararen didaktika beste hizkuntza batzuekin integraturik eta koordinaturik egonen da.

5. artikulua. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

1. Ikastetxeek berariazko hizkuntza proiektu bat prestatuko dute; haren edukia foru agindu honen 3. eranskinean ageri da. Dokumentu hori erreferentziarako eta jarraipenerako erabiliko da, ikastetxeak hizkuntzen irakaskuntzarekin loturik hartzen dituen erabaki eta ebazpenetarako.

6. artikulua. Ebaluazioa.

1. Ebaluazio prozedurak eta ikasleak hurrengo mailetara igotzeko irizpideak, ebaluazio prozesuaren ondoriozko baldintza formalak barne, Lehen Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko indarreko araudian ezarritakoaren araberakoak izanen dira.

2. Ikastetxeek hasierako probak egiten ahalko dituzte, diagnostikorako, ikasleek hezkuntzako arreta egokia jasoko dutela bermatzeko, bereziki ikasteko zailtasunak izan daitezkeen kasuetan.

3. Hezkuntza Departamentuak, programaren eraginkortasuna bultzatuko duten hobekuntza planak ezartzeko, ikasleei kanpoko probak aplikatuko dizkie Lehen Hezkuntzako lehen eta hirugarren zikloak bukatzean.

4. Halaber, ikastetxeek barneko ebaluazio probak ere egiten ahalko dituzte, Haur Hezkuntzako etapa bukatzean.

7. artikulua. Koordinazioa.

1. Ikasle talde batean esku hartzen duen irakasle taldeak bere jarduketa koordinatu beharko du, eta edukiei eta prozedurei buruzko erabaki adostuak hartu beharko ditu.

2. Ikastetxeek irakasle tutoreen eta tutore laguntzaileen koordinazioko asteko saioak ezarriko dituzte. Horien artean talde eta maila koordinazioko saioak eginen dira nahitaez.

3. Gainera, eta plantillaren aukerek, atzemandako beharrek eta programaren ezarpen mailak eskatutako maiztasunez, ikastetxeek beste espezialitate, arlo eta hizkuntza batzuen koordinazioa erraztuko dute.

8. artikulua. Ikasketaburutza albokoa.

1. Programa ezarri bitartean, ikastetxeek ikasketaburutza alboko bat izanen dute.

2. Ikasketaburutza albokoak honako eginkizun berariazkoak izanen ditu:

a) Programaren funtzionamendu ona bultzatzea eta funtzionamendu horretan buru aritzea.

b) Zuzendaritza eginkizunari dagokionez, programari dagozkion jarduketak planifikatzea, antolatzea eta kontrolatzea, ikastetxeak aurretiaz hartutako helburu eta erabakien arabera.

c) Informazioaren zirkulazio egokia eta programan diharduten eragile guztien partaidetza bideratzea.

d) Programaren esparru guztietan hobekuntzarako ildoak proposatzea, eta ildo horiek gauzatzen laguntzea.

e) Programa ematen duten irakasleen koordinazioa antolatzea eta bideratzea.

f) Eskolako Hizkuntza Plangintzaren Zerbitzuarekin harremanetan jartzea programaren bilakaerari dagokionez.

g) Irakasleek programako prestakuntza berariazkoan parte har dezatela sustatzea eta parte-hartze hori kontrolatzea.

3. Ikasketaburu alboko izateko proposatzen direnek programako irakasle izan beharko dute.

4. Ikasketaburutza albokoaren eginkizunak betetzeko, zuzendaritza taldeek honako denbora hau izanen dute astean:

PROGRAMAKO TALDE KOPURUA

SAIOAK

2-4

2

5-7

3

8-10

4

11-13

5

14 edo gehiago

6

9. artikulua. Aniztasunari arreta ematea.

1. Ikasleen aniztasunari behar den hezkuntza arloko erantzuna emateko behar adina neurri eta estrategia garatuko dituzte ikastetxeek. Besteak beste, ikasle gehien dituzten geletan bikoizketak antolatuko dituzte, irakasle plantillaren ezaugarrien eta aukeren arabera.

2. Lehen Hezkuntzan zailtasunak dituzten ikasleentzako indargarriak bi hizkuntzetan egiten ahal dira, eta baliabideak ahalik errentagarrien bihurtzeko saiakera eginen da.

10. artikulua. Irakasleak.

Ingelesez ikasteko programa duten ikastetxeetan irakaskuntza ingelesez ematen duten irakasleei eskatutako baldintzak indarreko legerian xedatutakoak izanen dira.

Lehen Xedapen Gehigarria. Ezarpen egutegia.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehenbiziko kurtsoan hasiko da ezartzen ingelesez ikasteko programa, eta mailakaturik ezarriko da, kurtsoz-kurtso eta maila bereko talde guztietan, salbuespenik gabe.

2. eranskinean ageri da ingelesez ikasteko programak dituzten ikastetxeetako ezarpen egutegia.

Bigarrena Xedapen Gehigarria. Neurri osagarriak.

Hezkuntza Departamentuak aholkularitza emanen du ingelesez ikasteko programa horiek ezartzeko eta garatzeko, eta, behar izatera, irakasleak prestatzeko eta behar duten egiaztagiria lortzeko ekintza berariazkoak antolatuko ditu.

Azken Xedapen Bakarra. Indarra hartzea.

Foru agindu honek 2011ko irailaren 1ean hartuko du indarra.

1. ERANSKINA. Ingelesez ikasteko programak emateko baimena duten ikastetxeak

Elvira España HLHIP (Tutera).

Cardenal Ilundain HLHIP (Iruña).

Azpilagaña HLHIP (Iruña).

Añorbe HLHIP.

José M.ª de Huarte HLHIP (Iruña).

Camino de Santiago HLHIP (Zizur Nagusia).

Lorenzo Goicoa HLHIP (Atarrabia).

Doña Mayor HLHIP (Iruña).

Catalina Foix HLHIP (Zizur Nagusia).

Otero de Navascués HLHIP (Cintruénigo).

Beriain HLHIP (Beriain).

San Miguel HLHIP (Noain).

Hilarión Eslava HLHIP (Burlata).

Remontival HLHIP (Lizarra).

Ermitagaña HLHIP (Iruña).

Buztintxuri HLHIP (Iruña).

Sarriguren HLHIP (Eguesibar).

Huertas Mayores HLHIP (Tutera).

San Francisco Javier HLHI (Elizondo).

Rochapea HLHIP (Iruña).

San Juan HLHIP (Irunberri).

Luis Gil HLHIP (Zangoza).

Griseras HLHIP (Tutera).

Monte San Julián HLHIP (Tutera).

Mendillorri HLHIP (Iruña).

Iturrama HLHIP (Iruña).

Sahats HLHIP (Barañain).

Mendialdea HLHIP (Berriozar).

2. ERANSKINA

IKASTETXEA

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Elvira España HLHIP (Tutera)

Osoa

Cardenal Ilundain HLHIP (Iruña)

Osoa

Azpilagaña HLHIP (Iruña)

5.

6.

Añorbe HLHIP

4.

5.

6.

José M.ª de Huarte HLHIP (Iruña)

2.

3.

4.

5.

6.

Camino de Santiago HLHIP (Zizur Nagusia)

2.

3.

4.

5.

6.

Lorenzo Goicoa HLHIP (Atarrabia)

2.

3.

4.

5.

6.

Doña Mayor HLHIP (Iruña)

2.

3.

4.

5.

6.

Catalina de Foix HLHIP (Zizur Nagusia).

2.

3.

4.

5.

6.

Otero de Navascués HLHIP (Cintruénigo)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Beriain HLHIP (Beriain)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

San Miguel HLHIP (Noain)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hilarión Eslava HLHIP (Burlata)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Remontival HLHIP (Lizarra)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ermitagaña HLHIP (Iruña)

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Buztintxuri HLHIP (Iruña)

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sarriguren HLHIP (Eguesibar)

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Huertas Mayores HLHIP (Tutera)

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

San Francisco Javier HLHI (Elizondo)

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rochapea HLHIP

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

San Juan HLHIP (Irunberri)

Haur Hezkuntza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Luis Gil HLHIP (Zangoza)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Griseras HLHIP (Tutera)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Monte San Julián HLHIP (Tutera)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mendillorri HLHIP (Iruña)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iturrama HLHIP (Iruña)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sahats HLHIP (Barañain)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mendialdea HLHIP (Berriozar)

3 urte

4 urte

5 urte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. ERANSKINA. Ikastetxeko hizkuntza proiektua

Ikastetxearen hizkuntza proiektuaren oinarrizko edukia:

a) Ikastetxearen ezaugarriak eta testuingurua.

b) Hizkuntzak: zenbat eskola ordu izanen dituzten eta eskolaz kanpo zenbat denbora, bai eta hizkuntza bakoitzean emanen diren curriculumeko arloak eta edukiak ere.

c) Haur Hezkuntzan hizkuntzak sartzearen inguruko alderdiak.

d) Hizkuntza bakoitzerako ezarritako helburuak.

e) Hizkuntza bakoitzaren garapenari buruzko alderdi zehatzak. Lehentasunezko ekintzak eta proiektuak.

f) Lau hizkuntza-trebetasunak koordinatzeko eta integratzeko alderdi metodologikoak. Irakasleen koordinazioa.

g) Hizkuntza alderdiei buruz ikastetxean hartutako erabakiak.

h) Hizkuntzen erabilera sustatzeko jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

i) Ikastetxearen eta ikasleen hizkuntza aniztasunaren tratamendua. Sentsibilizazioa eta errespetua.

j) Programa ezarri eta garatzearekin zerikusia duten gogoetak eta hobetzeko proposamenak.

k) Programa ikastetxean bertan ebaluatzeko uneei (etapak, zikloak) eta moduei (barne ebaluazioa, eta kanpo ebaluazioekin dagoen kontrastea) buruzko erabakiak.

l) Dokumentua aldian behin berrikustea.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa