(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Funtzio Publikoa :
  • Arau orokorrak :
   • 251/1993 Foru Dekretu Legegilea, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren Testu Birbildua onesten duena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

251/1993 Foru Dekretu Legegilea, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren Testu Birbildua onesten duena

 

Testu bateratua. Jatorrizkoa 1993ko 107. NAOn argitaratua, irailaren 1ean. Aldaketak:

15/1993 Foru Legea, abenduaren 30ekoa;

27/1994 Foru Legea, abenduaren 29koa;

1/1995 Errege Dekretu Legegilea, martxoaren 24koa;

11/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa;

21/1998 Foru Legea, abenduaren 30ekoa;

6/2000 Foru Legea, uztailaren 6koa;

5/2001 Foru Legea, martxoaren 9koa;

10/2001 Foru Legea, maiatzaren 24koa;

4/2003 Foru Legea, otsailaren 14koa;

10/2003 Foru Legea, martxoaren 5ekoa;

34/2003 Foru Legea, abenduaren 30ekoa;

16/2004 Foru Legea, abenduaren 3koa;

8/2005 Foru Legea, uztailaren 1ekoa;

1/2008 Foru Legea, urtarrilaren 24koa;

21/2008 Foru Legea, abenduaren 24koa;

16/2009 Foru Legea, abenduaren 23koa;

3/2010 Foru Legea, otsailaren 23koa

22/2010 Foru Legea, abenduaren 28koa;

7/2011 Foru Legea, martxoaren 24koa;

13/2012 Foru Legea, ekainaren 21ekoa;

25/2012 Foru Legea, abenduaren 26koa

18/2014 Foru Legea, urriaren 28koa

13/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa

Atarikoa

1993.eko uztailaren 2ko 81. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen 1993. ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorren ekainaren 30eko 9/1993 Foru Legeak, bere Lehen Xedapen Gehigarrian Nafarroako Gobernuari baimena ematen dio, Foru Dekretu Legegile baten bidez Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren Testu Birbildua prestatu eta onesteko, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 21. artikuluaren babesean eta Foru Lege hura Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bi hilabeteko epean.

Ordezkapen legegile hori erabilirik, Nafarroako Gobernuak honako Testu Birbildu hau prestatu du. Bertan sartzen dira martxoaren 30eko 13/1983 Foru Legeak onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutua ukitzen duten lege lerruneko xedapenak, gaur egun indarra dutenak, arau-testu bakar batean sistematikoki biltzeko.

Horrenbestez, Lehendakaritza Kontseilariak proposaturik eta Nafarroako Gobernuak mila bederatziehun eta lauretan hogeita hamahiruko abuztuaren hogeita hamarrean egindako bilkuran hartutako Erabakiarekin bat, dekretatu dut:

1. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuaren Testu Birbildu hau onesten da.

2. artikulua

Foru Dekretu Legegile hau Nafarroako Parlamentura igorriko da, aipatu Ganbara horren Erregelamenduko 156. artikuluak ondoriorik sor dezan.

Azken Xedapen Bakarra

Foru Dekretu Legegile honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den egun berean hartuko du indarra.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ZERBITZUKO LANGILERIAREN

ESTATUTUAREN TESTU BIRBILDUA

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Estatutu hau Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriari aplikatu zaio; hauexei:

a) Foru Komunitateko Administraziokoei.

b) Nafarroako Toki Entitateetakoei.

c) Foru Komunitateko Administrazioaren edo Nafarroako Toki Entitateen menpeko erakunde publikoetakoei.

2. artikulua

1. Estatutu honen aplikazio-eremutik espreski kanpo gelditzen dira:

a) Foruzainak.

b) Nafarroako Osasun Zerbitzua-Osasunbideari atxikitako langileak.

c) Nafarroako udal osasun-funtzionarioak.

d) Profesionalak, noizbehinka eta mandatu zehatzen kariaz Nafarroako Administrazio Publikoei zerbitzuak eskaintzen dizkietenak.

2. Estatutu hau Nafarroako Toki Entitateen zerbitzuko langileriari aplikatuko zaio, langile horiendako Nafarroako Toki Administrazioaren uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean ezarritako berezitasunekin bat.

3. Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileak Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren eta Estatutu honen aplikagarriak zaizkion xedapenen mende egonen dira.

3. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileria hauexek osatuko dute:

a) Funtzionario publikoek.

b) Aldi baterako langileek.

c) Kontratatutako langileek.

2. Funtzionario publikoak dira, Administrazio Zuzenbidearen menpeko eta estatutuak araututako zerbitzu profesional eta ordainduen bidez etengabeko izaeraz Nafarroako Administrazio Publikoei loturik daudenak.

3. Aldi baterako langileek, bakarrik izendapen libreko kargu politikoak beteko dituzte edo kargu horiekiko eginkizunetan laguntza edo aholkua emanen, aldi baterako.

4. Kontratatutako langileek administrazio edo lan-araubideko kontratua izan dezakete.

4. artikulua

Nafarroako Administrazio Publiko bakoitzak ahalmen osoa izanen du, bere zerbitzuko langileriaren araubidea ezartzeko, Estatutu honetan eta hau garatuko duten Erregelamenduetan xedatutakoaren arabera.

II. TITULUA. FUNTZIONARIO PUBLIKOAK

I. KAPITULUA. Hautaketa

5. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario izateko izangaiak deialdi irekiaren bidez hautatuko dira eta behar diren oposizio edo oposizio-lehiaketa bidezko hauta-probak eginen zaizkie.

2. Oposizioak lehiaketa-proba bat edo gehiago izanen ditu, izangaien gaitasuna zehaztu eta horien puntuazio hurrenkera finkatzeko.

3. Oposizio-lehiaketak elkarren jarraian eginen diren bi aldi izanen ditu. Lehiaketaldian, behar den deialdian ezarritako baremoaren arabera lehiatzaileek alegatutako merezimenduak kalifikatuko dira. Oposizioaldia, aurreko atalean ezarritakoaren arabera arautuko da.

4. Hauta-probak, beti ere, merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarrituko dira.

6. artikulua

1. Hauta-probak teorikoak eta praktikoak izanen dira eta beren baitan prestakuntza ikastaroak eta administrazio-lana eduki ditzakete.

2. Hauta-proba bakoitza kalifikatzeko sistema eta modua behar den deialdian zehaztu beharko dira.

3. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko hauta-proben deialdietan gorde beharko dira, 15. artikuluan zehaztutako lanpostu betegabeak, txanda murriztuan bete daitezen.

7. artikulua

Hautapen probetan onartua izateko, honako beharkizun hauek bete beharko dira:

a) Espainiako nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko zuzenbideari jarraikiz, Europar Batasuneko kide diren beste estatuetako nazionalitatea dutenek ere sartzea izanen dute lanpostu publiko guztietan, espainiarrei eskatzen zaizkien baldintza berberetan, salbu eta botere publikoan zuzenean edo zeharka parte hartzea dakarten lanpostuetan eta Estatuaren edo administrazio publikoen interesak defendatzea helburu duten eginkizunetan.

Aurreko lerrokadan ezarritakoa aplikatuko zaie, orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu bateko nazionalitatea dutenen ezkontideei, zuzenbidearen arabera bananduta ez badaude, hala nola euren oinordekoei eta ezkontidearen oinordekoei ere, zuzenbidearen arabera bananduta ez badago, baldin eta oinordekoak 21 urtetik beherakoak badira edo, zaharragoak izanda ere, haien bizkar bizi badira.

Orobat aplikatuko zaie, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen zirkulazio librea onartzen duten herrialdeetako biztanleei.

Nafarroako administrazio publikoek, zeinek bere eskumenen arabera, zehaztu beharko dute zein diren Europar Batasuneko beste estatuetako nazionalitatea dutenek betetzerik ez duten lanpostuak.

b) Hamasei urte beteta izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea. Soilik foru legez ezarri ahalko da erretiroa nahitaez hartzeko adina ez den gehieneko beste adin bat lanpostu publiko bat eskuratzeko.

c) Eskatutako titulua edukitzea edo, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean, hura eskuratzeko egoeran izatea.

d) Kasuan kasuko eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo baztertua ez izatea eta administrazio publikoren bateko zerbitzutik bereizia ez izatea.

8. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoen funtzionario izateko izangaien hautaketa behar den deialdiaren oinarrien arabera arautuko da eta horren edukia erregelamendu bidez zehaztuko.

2. Deialdiak eta horiei dagozkien oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira eta Administrazioa, hauta-probak epaituko dituzten epaimahaiak eta horietan parte hartuko dutenak lotuko dituzte.

II. KAPITULUA. Funtzionario izaera hartu eta galtzea

9. artikulua

Funtzionario izaera hartuko da ondoko betekizunak, bata bestearen ondoren, bete eta gero:

a) Behar diren hauta-probak gainditzea.

b) Agintari eskudunak emandako izendapena. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman beharko da.

c) Nafarroako foru araubidea errespetatu, Konstituzioari eta legeei men egin eta karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko direla zin egin edo agintzea.

d) Lanpostuaren jabetza hartzea, izendapena jakinarazi eta hilabeteko epean, aski justifikatutako arrazoia salbu.

10. artikulua

Funtzionario izaera honako kasuotan galduko da:

a) Norberak propio eskatuta.

b) Espainiako edo Europar Batasuneko beste estatu bateko nazionalitatea galdutakoan, salbu eta, horrekin batera, kide den beste estatu batekoa hartzen baldin bada.

Estatutu honetako 7. artikuluko a) letran xedatutakoaren arabera, lanpostu publiko batean espainiarren baldintza berberetan sartzea ahalbidetzen duten baldintzetako bat galdutakoan, salbu eta interesatuak a) letran adierazten diren beharkizunetako bat betetzen baldin badu.

c) Diziplina espediente baten bidez edo epai judizial irmo baten bidez zerbitzutik bereizitakoan.

d) Estatutu honetako 26.3 eta 27.7 artikuluetan zehaztutako kasuetan.

11. artikulua

1. Funtzionario izaerari uko egiteak, ez du funtzio publikoan berriro sartzeko ezgaitasunik sortzen.

2. Hiritartasun espainiarra berreskuratuz gero, funtzionario izaera berriro eska daiteke.

III. KAPITULUA. Mailak eta graduak

12. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioak ondoko mailetan sartuko dira, horietan sartzeko eskatutako titulazioaren eta betetzen dituzten eginkizunen arabera:

A maila: maila honetan sartutako funtzionarioek zuzendaritza edo lanbide jarduerak beteko dituzte, horietan aritzeko Lizentziatu, Ingeniari edo Arkitekto unibertsitate-titulua behar denean.

B maila: maila honetako funtzionarioek Unibertsitate Diplomadun, Ingeniari Tekniko, Arkitekto Tekniko edo hirugarren graduko Lanbide Heziketako titulua izan beharko dute eta A mailako eginkizunei lankidetza eta laguntza eskaini eta beraien titulazioari dagozkion lanbide-jarduerak burutuko dituzte.

C maila: maila honetako funtzionarioek exekuzio-lanak eginen dituzte eta Batxilergoko titulua, bigarren graduko Lanbide Heziketakoa edo baliokidea beharko dute izan.

D maila: maila honetako funtzionarioek laguntza-lanak edo antzekoak eginen dituzte eta Eskola Graduatu titulua, lehen graduko Lanbide Heziketakoa edo baliokidea beharko dute izan.

E maila: maila honetako funtzionarioek menpeko laguntzako eginkizunak izanen dituzte eta Eskola Ziurtagiria edo baliokidea beharko dute izan.

13. artikulua

1. Aurreko artikuluak aipatutako maila bakoitzak zazpi gradu izanen ditu.

2. Lehen aldiz sartzen diren funtzionarioak dauden mailako 1. graduan sartuko dira.

3. Funtzionarioek dauden mailako 1. gradutik 7.erarte gora egin dezakete, graduz gradu, Estatutu honen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.

IV. KAPITULUA. Administrazio-karrera

14. artikulua

Administrazio-karrera, funtzionarioak 12. artikuluan zehaztutako mailetako batetik goragoko batera eta maila bakoitzaren barnean gradu eta kategoriaz igotzea da.

15. artikulua

1. Langileak mailaz igo ahal izateko, sartzeko hautapen prozesuetan lanpostu huts batzuk erreserbatuko dira Nafarroako edozein administrazio publikotako funtzionarioek txanda murriztuaren bidez parte hartu ahal dezaten. Horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Deitutako lanpostu huts horien mailatik beherakoa izatea.

b) Deialdian eskaturiko titulazioa izatea eta Administrazio Publikoetan bost urteko antzinatasun aitortua duela egiaztatzea.

c) Borondatezko edo derrigorrezko eszedentzia egoeran ez izatea.

d) Hautapen proba horiek gainditzea.

2. C, D eta E mailako lanpostu hutsak betetzeko, b) letran eskaturiko betebeharraren baliokidea izanen da Administrazio Publikoetan zortzi urteko antzinatasuna egiaztatzea. Aukerabide hori ez da onartuko, lanpostuaren eginkizunak ikusita, legearen indarrez berariazko titulazioa izatea derrigorrezkoa duten lanpostu hutsak betetzeko.

3. Hautapen prozesuetako deialdi bakoitzean, sustapen txandarako lanpostu kopurua formula honen arabera erreserbatuko da: lehenbizikoa, txanda irekikoentzat; bigarrena, sustapen txandakoentzat; eta hirugarrenetik aurrera, bakoitiak sustapen txandakoentzat eta bikoitiak txanda irekikoentzat.

4. Izangaiek hautapen probak gainditzeko gutxienezko puntuazioa lortu ez eta, hortaz, sustapen txandako lanpostuak bete gabe gelditzen badira txanda irekikoei gehituko zaizkie.

Era berean, sustapen txandan, gainditzen duten izangaien kopurua hasieran eskainitako lanpostu kopurua baino handiagoa bada, txanda horretan gainditu arren, lanposturik eskuratzen ez duten izangai horiek txanda irekiko lanpostuak eskuratu ahalko dituzte, talde horretako izangaiekin lehian, azkeneko puntuazioaren arabera.

Sustapen txanda gainditzen duten funtzionarioek, beti ere, lanpostu hutsak betetzeko lehentasuna izanen dute, beste txandatik etortzen diren izangaien aurretik.

Artikulu honetan aurreikusitako sustapen txandatik datorren funtzionario batek beste Administrazio batean lortzen baldin badu lanpostua, Administrazio horretara biltzea sarbidetzat joko da ondorio guztietarako..

5. Artikulu honetako beste zenbakietan zehazturiko txanda murriztuan parte hartu ahalko dute, baita ere, deitzen diren lanpostuen maila berbera duten funtzionarioek, gainerako beharkizunak betetzen badituzte.

6. Eraginkortasuna eta ekonomia arrazoiengatik, lanpostuen antolaketa eta eginkizunak aldatu eta, hortaz, langileak goragoko maila batean kokatu behar baldin badira, Nafarroako Administrazio Publikoek, salbuespen gisa, bertako funtzionarioendako hautapen proba murriztuetarako deia egin ahalko dute, beti ere deitzen diren lanpostu horien ondorioz, plantillako lanpostu kopurua handitzen ez bada.

Era berean, aipatu aparteko neurri hori erabili ahal izanen da baldin eta administrazio-unitateen antolaketak eta emandako zereginak burutzeak komenigarri egiten badute lanpostu batzuk barne-sustapenaren bidez betetzea.

16. artikulua

1. Funtzionarioek dauden mailako 1. gradutik 7.erarte gora egin dezakete, graduz gradu, edozein izanik beraien titulazio, prestakuntza edo lanbidea.

2. Gradu-igotzea honelaxe eginen da urtero:

a) Graduz igotzeko nahitaezkoa izanen da aurreko graduan, gutxienez, bi urte egon izana.

b) Funtzionario bat ez da inolaz ere zortzi urte baino gehiago gradu berean egonen, 7. gradua erdietsi dutenak izan ezik.

c) Aurreko lerroaldeetan ezarritakoa galarazi gabe, 1. gradutik 6.erartekoan, biak barne, dauden funtzionarioen 100eko 10 hurbilen dagoen goragoko gradura igoko dira, antzinatasun ordenaren arabera.

d) Aurretik eginen den merezimendu lehiaketa buruturik, zeina erregelamendu bidez luzatuko diren xedapenen arabera eginen baita, 1. gradutik 6.erartekoan, biak barne, dauden funtzionarioen 100eko 10 hurbilen dagoen goragoko gradura igo daitezke.

17. artikulua

1. Mailaz igotzen diren funtzionarioei, onartutako zerbitzu-urteen kopurua zati zortzi ateratako gradua esleituko zaie.

2. Hori hala izanik ere, maila berrian esleituko zaien graduari dagokion ordainsaria ez da aurreko mailan zuen graduarena baino apalagoa izanen.

18. artikulua

Funtzionarioek dauden mailaren barnean kategoriaz igo daitezke:

a) Aurretik egindako merezimendu lehiaketa burutu ondoren, 33. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

b) Halakorik bada, 34. artikuluan ezarritako eran.

V. KAPITULUA. Plantilla organikoak, funtzionario zerrendak eta espediente pertsonalak

19. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoek behar diren plantilla organikoak onetsi beharko dituzte. Horietan, behar bezala sailkatutako lanpostuen zerrendak, ondoko azalpenak barne, agertuko dira:

a) Funtzionarioak atxikitako maila eta, hala bada, lanpostu horietan sartzeko egiaztatu behar diren berariazko betekizunak.

b) Izendapen librearen bidez, 34 eta 35. artikuluen arabera, hornitu daitezkeen lanpostuak

c) 40.3 artikuluan ezarritako ordainsari osagarriak erregelamendu bidez esleiturik dituzten lanpostuak.

20. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoek urtero funtzionario guztien zerrendak prestatuko dituzte eta bertan datu pertsonalak, maila, gradua, lanpostua, administrazio-egoera eta erregelamendu bidez zehazten diren gainontzeko gorabeherak agertuko dira.

2. Zerrenda hori urte bakoitzeko abenduaren 31n itxi eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

21. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoek funtzionario guztiei espediente pertsonal bana irekiko die, non norberaren gorabeherez gain horiekin zerikusirik duten administrazio-egintzak agertuko baitira.

VI. KAPITULUA. Administrazio-egoerak

22. artikulua

Funtzionarioak ondoko egoeraren batean egon daitezke:

a) Iharduneko zerbitzuan.

b) Zerbitzu berezietan.

c) Eszedentzian.

d) Eginkizunik gabe.

23. artikulua

1. Funtzionarioak iharduneko zerbitzuan egonen dira:

a) Behar den Administrazio Publikoko plantilla organikoan edo horien menpeko erakunde publikoenean funtzionario publikoei dagokien lanpostua betetzen dutenean.

b) Lanpostu zehatz bati noiz atxiki zain daudenean, aurrekoa utzi edo zerbitzuak berriro antolatu direlako.

c) Edozein Administrazio edo erakunde publikotan aldi baterako zerbitzu-eginkizunen bat eman zaienean, epe zehatz batetan jarduera edo zeregin bat egiteko.

2. Iharduneko zerbitzuan dauden funtzionarioek beraien izaerari dagozkien eskubide, betebehar eta erantzukizun guztiak izanen dituzte.

24. artikulua

1. Funtzionarioak zerbitzu berezietan egonen dira:

a) Diputatu, Senatari, Europako Parlamentuko Diputatu edo Autonomi Elkarteen Legebiltzarretako kide izaera hartzen dutenean.

b) Foru Parlamentariaren izaera hartzen dutenean, administrazio-egoera horretan sartzea aukeran jarrita.

Atal honetan xedatutakoa beteko da, Foru Parlamentarien bateraezintasunen gaineko arauteria galarazi gabe.

c) Estatuko Gobernuko, Nafarroako Gobernuko edo Autonomi Elkarteetako Gobernu-organoen kidearen izaera hartzen dutenean.

d) Toki Entitateetan kargu hautetsiak betetzen dituztenean, ordainsariak jaso eta erabateko dedikazioa dutenak badira.

e) Nafarroako Foru Komunitatearen, Estatuaren, Autonomi Elkarte baten edo edozein Entitate, Korporazio edo Erakunde Publikoren zerbitzuko izendapen libreko kargu politikoak betetzen dituztenean.

f) Aldi baterako langilearen izaeraz, kargu politikoei laguntza eta aholkularitza lanak eskaintzen dizkietenak.

g) Izaera politikoko edozein kargutarako izendaturik gertatzen direnean, horrek funtzio publikoan aritzeko bateraezintasunik sortzen duenean.

h) Nazioarteko edo nazioz gaindiko Erakundeen zerbitzuko funtzionario izaera hartzen dutenean.

i) Baimena ematen zaienean eginkizun bat aurrera ateratzeko nazioarteko erakundeetan, erbesteko erakunde publikoetan edo legez aitortutako garapenaren aldeko gobernuz kanpoko erakunde irabazi asmorik gabeko batean, kasuko administrazioak kofinantzatzen duen programa edo proiektu batean.

j) Konstituzioko organoen zerbitzuei edo Nafarroako Parlamentuko edo Kontu Ganbarakoei atxikita daudenean.

k) Soldaduska edo horren baliokidea den ordezko zerbitzua betetzen dutenean, funtzionario destinoarekin bateragarria bada izan ezik.

l) Lan egiten duten Nafarroako Administrazio Publikoen menpeko entitateei, berezko lege-nortasuna dutenei, atxikirik gertatu edo horietan zerbitzua ematera iragaten badira. Ondorio hauetarako, berezko lege-nortasuna duten entitatetzat hartuko dira, Administrazio Publikoak, zuzenean edo zeharka, kapitalaren 100eko 50etik gorako partaidetza duen enpresak.

2. Nafarroako Administrazio Publikoen menpeko funtzionario publikoak zerbitzu berezietan daudela aitor ditzake, horien prestakuntza, hobekuntza edo ikerketarako jarduerak burutzen badituzte, erregelamendu bidez ezarriko diren kasu, betekizun eta araubidearekin bat.

3. Zerbitzu berezietan dauden funtzionarioei egoera horretan dauden denbora ondorio guztietarako hartuko zaie kontutan, betetzen ari diren lanpostu eta destinoa gordetzeko eskubidea izanen dute, baita administrazio-karrera izan eta lanpostuen horniduran parte hartzeko ere, Titulu honetako IV eta VII. Kapituluetan ezarritako eran. Beti ere, artikulu honetako 4 eta 5. zenbakietan ezarritakoa galarazi gabe, betetzen ari diren lanpostu edo kargu eraginkorreko ordainsariak jasoko dituzte eta ez funtzionario gisa legozkiekeenak.

Ohiz kanpo eta onartutako antzinatasun-saria aurrekontuen kargura jasotzerik ez badute, Administrazioak ordaindu beharko du iharduneko zerbitzuan zegoen bitartean zegokiena. Halaber, Gizarte Segurantzako kuoten ordainketari dagokionean antzekorik ematen bada, jatorrizko Administrazioak ordaindu beharko lituzke.

4. Behar den Administrazio Publikoaren barnean kargu politiko edo aldi baterakoak betetzen dituzten funtzionarioek aukeran izanen dute, edo aukeratu edo hautatu dituzteneko karguari dagokion ordainsaria edo aukeraketa edo hautaketa hori eman baino lehenago funtzionario gisa jasotzen zutena hartzeko. Aukeratu edo hautatu dituzteneko karguari dagokion ordainsaria hartzeko aukera egiten badute, horrez gainera, iharduneko zerbitzuan baleude bezala, gradu eta antzinatasun-sariari dagokion ordainsaria ere jasoko lukete. Hori hala izanik ere, egin duten aukerari dagokion ordainsariaz gain, kargua edo eginkizuna betetzeagatik egindako gastuak kitatzeko balioko duten zenbatekoak edo dietak jaso litzakete.

Foru Parlamentariaren izaera hartzen duten funtzionarioek, ihardunean segitzea aukeratu badute, funtzionario gisa dagozkien ordainsariak jasoko dituzte. Ordainsari horiek eta Parlamentariei dagozkien ordainsari finkoak ez dira bateragarriak izanen.

Foru Parlamentariaren izaera hartzen duten funtzionarioek, zerbitzu berezietan sartzen badira, gradu eta antzinatasun-sariari dagokion ordainsaria jasoko dute, iharduneko zerbitzuan zegoeneko Administrazioaren kargura, Foru Parlamentari gisa dagozkienak galarazi gabe.

5. 1. ataleko k) lerroaldeko kasuari dagokionean, funtzionarioek dauden mailako hasierako soldataren 100eko 20 jasotzeko eskubidea izanen dute, baita gradu eta antzinatasun-sariari dagozkion ordainsarien gaineko portzentajea berbera ere.

6. Zerbitzu berezietan dauden funtzionarioek iharduneko zerbitzuan sartu beharko dute, zeuden jatorrizko lanpostuan, hautatu edo izendatu zituzten kargua utzi edo atxikirik gertatu ziren zerbitzuak bukatu edo soldaduska edo horren ordezko zerbitzutik lizentziatu ondorengo hogeita hamar eguneko epean.

Diputatu, Senatari, Europako Parlamentuko Diputatu, Foru Parlamentari eta Autonomi Elkarteen Legebiltzarretako kideek, Ganbarak desegin edo horietan zuten agintaldiari amaiera emateagatik, izaera hori galtzen dutenean, zerbitzu berezietan egon daitezke Ganbara horiek berriro eratu arte.

25. artikulua

Eszedentzia, borondatezkoa, berezia edo nahitaezkoa izan daiteke.

26. artikulua

1. Borondatezko eszedentzia aitortzea bidezkoa izanen da, funtzionarioak hala eskatuta, ondoko kasuetan:

a) Zerbitzuak ematen hasten bada beste administrazio publiko batean edo langilearena ez den beste administrazio baten menpekoa den eta berezko nortasun juridikoa duen entitate batean, bai eta jabetza hartzeko unean beste administrazio publikoa batean zerbitzuak ematen ari baldin bada izaera finkoarekin.

Halaber, Administrazio Publiko beraren baitan, maila bereko edo desberdineko beste lanpostu bat, unitate organikoko burutza edo zuzendaritza direnak izan ezik, eskuratzen duen funtzionarioak bietako bat aukeratu beharko du, eta beste lanpostuan borondatezkoa eszedentzian deklaratzea eskatu dezake.

b) Alderdi politiko edo sindikatu edo lanbide erakundeetan zuzendaritza karguak betetzera iragatean, funtzio publikoan aritzeko bateraezinak badira.

c) Funtzionarioaren interes partikularrengatik. Jatorrizko lanpostua hemezortzi hilabetez gordeko da, zerbitzuaren beharrek horretarako bidea ematen badute eta interesatuak egiaztatzen baldin badu eskaera egin aurreko bi urteetan, gutxienez, jardunean edo horren antzeko lan egoera batean aritu dela.

2. Borondatezko eszedentzia, beti ere, epe mugagabetzat eman dela usteko da.

3. Askitsu justifikaturiko beharren bat salbu, borondatezko eszedentzian dauden funtzionarioek ezin izanen dute iharduneko zerbitzuan berriro sartzerik eskatu, borondatezko eszedentzian urte bat eman arte. Berriz sartzea erabakirik, hilabeteko epea izanen da. Hori egiten ez duen funtzionarioak, izaera hori galduko du.

4. Borondatezko eszedentzian dauden funtzionarioek hartutako maila, gradu eta antzinatasuna gordeko dute baina ez dute eskubide ekonomikorik sortuko, ezta ez zaie inolako ondorioetarako egoera horretan iragandako denbora kontutan hartuko ere.

27. artikulua

1. Funtzionarioak eskatuta, eszedentzia berezia onar daiteke, hiru urterako gehienez subjektu eragile bakoitzeko, honelako kausa hauek justifikatuz gero:

a) Seme-alaba bakoitza zaintzeko, naturalak zein adoptatuak, eta adoptatu aurreko harrera-fasean edo harrera iraunkorrean daudenak. Epea haurra jaiotzen denetik edo, bestela, epaileen edo administrazioaren ebazpenaren egunetik aurrera kontatuko da.

b) Langilearen kargura dagoen odol edo ezkontza bidezko ahaideren bat zaintzeko, bigarren gradu artekoa -hori barne-, baldin eta adinagatik edo istripu edo eritasun baten ondorioz bere kasa bizitzeko gauza ez bada eta lan ordaindurik egiten ez badu.

2. Kasu guztietan, eszedentzia berezia emateko, funtzionarioak deklaratu beharko du bitartean ez duela beste jarduera profesionalik edo lanik egin behar.

3. Eszedentzia berezian dauden langileek jatorrizko lanpostua gordetzeko eskubidea izanen dute, baina ez dute eskubide ekonomikorik sorraraziko. Antzinatasunaren ondorioetarako, egoera horretan dirauen denbora guztia kontatuko zaio, eta eskubide pasiboen ondorioetarako, langilea atxikita dagoen aurreikuspen sozialeko araubidearen araudian xedatutakoari lotuko zaio.

4. Eszedentzia berezia haren subjektu eragileari dagokion gehieneko eperako emanen da. Gehieneko epea bukatuta, interesdunek jarduneko zerbitzura itzuli beharko dute eszedentzia bukatu eta biharamunean, nork bere jatorrizko lanpostura.

5. Emandako eszedentzia berezia bukatu ez bada ere, interesdunek noiznahi eskatzen ahalko dute jarduneko zerbitzura itzultzeko. Itzultzea erabaki ondoren, hilabeteko epean gauzatu behar da. Hala egin ezean, langileak galdu eginen du funtzionario izaera.

6. Aurreko idatz-zatian aurreikusita dagoen aldez aurreko itzultzea gertatzen bada, funtzionarioek beste eszedentzia berezi bat eskatzen ahalko dute subjektu eragile bera dela kausa, baina behin bakarrik, gehieneko epea bukatu arte gelditzen zaien denbora bete arte. Horrelakoetan, sei hilabete utzi beharko dira jarduneko zerbitzura itzultzen denetik hurrengo eszedentzialdia hasi arte.

28. artikulua

1. Nahitaezko eszedentzian deklaratuko dira:

a) Zerbitzu berezietako egoera utzi duten funtzionarioak, 24.6 artikuluan ezarritako epean jatorrizko lanpostuan iharduneko zerbitzura itzultzen ez badira.

b) Bateraezintzat jotako jarduera burutzen duten funtzionarioak, jarduera horri uko egiten ez badiote.

2. Nahitaezko eszedentzian dauden funtzionarioei 26.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie.

28. bis artikulua

1. Genero indarkeriaren biktima diren emakumezko funtzionarioek, haien babesa edo gizarte laguntza osorako duen eskubidea eraginkorra izateko, aurretik gutxieneko zerbitzu aldia eman beharrik gabe eskatu ahal izanen dute eszedentzia egoera, eta ez zaie eskatuko egoera horretan irauteko eperik.

2. Lehendabiziko sei hilabeteetan eskubidea izanen dute betetzen zuten lanpostua erreserbatzeko, eta aldi hori kontuan hartuko da antzinatasunaren, karreraren eta aplikatzekoa zaien gizarte aurreikuspeneko araubideko eskubideen ondorioetarako.

3. Epaitegiko jarduketek hala eskatuta, hiru hilabeteko luzapenak baimendu ahal izanen dira, gehienez ere hemezortzi, lehenago adierazitako ondorio berberekin, biktimaren babeserako eskubidearen eraginkortasuna bermatzeko.

4. Eszedentzia honetako lehenbiziko bi hilabeteetan emakumezko funtzionarioak eskubidea izanen du ordainsariak osorik jasotzeko, bai eta, egoki denean, bere ardurapean dituen seme-alabengatiko familia prestazioak ere.

29. artikulua

1. Funtzionarioak behin-behineko eginkizun-gabezian egonen dira, diziplina espedientea edo prozedura judizial penala izapidatzen ari den bitartean, prebentzio gisa, espreski horrela erabakitzen denean.

Diziplina espedientea izapidatzean behin-behinekoz eginkizunik gabe egon daitekeen gehieneko epea ez da sei hilabete baino handiagoa izanen.

Behin-behineko eginkizun-gabezian dauden funtzionarioek, behar den mailako hasierako soldata, gradu, antzinatasun-sari eta famili laguntzagatik dagozkien ordainsariak soilik jasotzeko eskubidea izanen dute.

Behin-behineko eginkizun-gabezia hori irmotzat jotzen ez bada, funtzionarioari kendu zaizkion eskubide guztiak onartuko zaizkio.

2. Funtzionarioak eginkizun-gabezia irmoaren egoeran egonen dira, epai judizialaren edo diziplina zehapenaren kariaz espreski hala deklaratzen bada.

Funtzionarioa eginkizun-gabezia irmoaren egoeran dagoen bitartean, bere izaerari dagozkion eskubide guztiak galduko ditu.

30. artikulua

Lanpostua gorderik ez duten funtzionarioak iharduneko zerbitzura itzultzeko, lanpostu betegaberik egon eta ondoko hurrenkera gorde beharko da:

1go. Karguak betetzeagatiko borondatezko eszedentzian daudenak, 26. artikuluko 1. ataleko b) lerroaldeak aipatutakoak.

2garren. Borondatezko eszedentzian daudenak, 26. artikuluko 1. ataleko a) eta c) lerroaldeek aipatutakoak, eta, nahitaezko eszedentzian daudenak, 28. artikuluko 1. ataleko a) lerroaldeak aipatutakoak.

3garren. Nahitaezko eszedentzian daudenak, 28. artikuluko 1. ataleko b) lerroaldeak aipatutakoak.

VII. KAPITULUA. Lanpostuen hornidura

31. artikulua

1. Funtzionarioak esparru organiko jakin bati atxiki dakizkioke, eta esparru horretan beteko dituzte beren mailari eta izendapenari dagozkien eginkizunak.

Atxikipen-esparruak, beharrezkoa bada, erregelamenduz zehaztuko dira, dagokion administrazio publikoan ezarritako egituraren eta antolamendu-irizpideen arabera.

2. Dagokion administrazio publikoaren organo eskudunek esleituko dituzte lanpostuak.

32. artikulua

1. Behin behar den Administrazio Publikoak izendaturik, funtzionarioek maila bereko eta titular diren lanpostuaren kategoria bereko edo goragoko edozein lanpostu bitartekotasunez betetzen ahal dute, horretarako eskatutako titulazio edo prestakuntza baldin badute.

2. Administrazioak askatasun osoa izanen du aurreko atalak aipatutako izendapen horiek atzera botatzeko.

3. Etengabeko hiru hilabeteko bitartekotasuna iragan ondoren, funtzionarioek titular diren lanpostuari dagokion ordainsaria, bitartekotasunez betetzen ari direnarenarekin baliozkotzeko beharrezkoak diren zenbatekoak jasotzeko eskubidea izanen dute. Zenbateko horiek bitartekotasuna hasi zen unetik kobratuko dira.

4. Bitartekotasunez betetako lanpostuaren titulartasuna, lanpostu hori gordetzeko eskubidea duen funtzionario batena bada, bitartekotasun egoera gehienez urtebetekoa izanen da. Epe hori iraganik, lanpostu hori betegabetzat hartuko da eta ondoko artikuluetan ezarritakoaren arabera beteko.

33. artikulua

1. Izendapen librekoak ez diren lanpostuei dagozkien lanpostu betegabeak merezimendu lehiaketa bidez beteko dira; bertan parte hartzen ahal dute behar den Administrazio Publikoko funtzionarioek, lanpostu horiek betetzeko eskatutako lanbide kualifikazioa eta gainontzeko betekizunak dituzten lanpostu betegabeen mailakoak badira.

Aipatu lehiaketa horietan parte hartuko dutenek alegatutako merezimenduak, behar den deialdian ezarritako baremoaren arabera baloratuko dira.

2. Hautapen probak gainditu eta Nafarroako Administrazio Publikoetako edozeinetan, euskaraz edo Europar Batasuneko edozein hizkuntza jakin beharra duten lanpostuetan sartzen direnek, aurrerago, beren administrazio publikoan hutsik dauden eta hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten lanpostuak betetzeko deialdian baizik ez dute parte hartu ahal izanen.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko hautapen prozesuaren ondorioz interesdunak betebehar hori ezarria ez zuen lanpostu bat eskuratzen duenean, eskatutako hizkuntza aintzat hartu gabe.

3. Aipatu lehiaketa horiek eginda, gelditzen diren lanpostu hutsak funtzio publikoan sartzeko deialdietan sartuko dira. Deialdi horiek Estatutu honetako titulu honen I. kapituluan ezarritakoari egokituko zaizkio. Deialdi horietako parte hartzaileei lanpostu hutsak esleituko zaizkie, interesatuen eskarien arabera eta hautaprobetan erdietsitako ordenari jarraikiz.

4. Aurreko bi idatz-zatiek aipatutako lanpostu hutsez gainera, funtzionarioei erreserbatutako lanpostuak ere merezimendu lehiaketaren eta deialdiaren bidez bete litezke. Horrelako kasuetan, esleitzen den destinoa behin-behinekoa izanen da, erregelamenduz erabakitzen diren baldintzei jarraikiz, lanpostu huts batean behin betiko destinoa lortzen den arte.

34. artikulua

1. Erregelamendu bidez zehaztuko da zein diren, horiek eskatzen duten erantzukizun eta konfiantza berezia dela-eta, funtzionarioen artean bete beharreko izendapen libreko lanpostuak. Behar den izendapena egin behar duen organoak zuzenean beteko ditu lanpostu horiek. Zuzendaritza lanpostuetan izan ezik, deialdi publikoa eginen da, organo eskudunak balora dezan izangaiak lanpostuan aritzeko egokiak diren.

2. Aurreko idatz-zatian aipatutako lanpostuetan aritzeko funtzionarioak organo eskudun berak izendatu eta kargutik kenduko ditu; hori gertatzen bada, lanpostuari dagozkion osagarriak jasotzeari utziko diote eta jatorrizko atxikipen esparruan zuten maila eta lanpostuari zegozkien zereginetara itzuli beharko dute berehala.

Salbuespen gisa, funtzionarioen artean bete beharreko izendapen libreko lanpostutik kendutako funtzionarioek hala eskatuta, beste atxikipen esparru batean sartu ahal izanen dira, betiere zerbitzuko beharrek horretarako aukera ematen badute.

3. Ez bada zehazten zein den atxikipen esparrua dagokion administrazio publikoan, jatorrizko lanpostura itzuliko dira.

 35. artikulua

1. Funtzionario izaterik behar ez duten izendapen libreko lanpostuak erregelamendu bidez zehaztuko dira.

Behar den izendapena egin behar duen organoak, lanpostu horiek zuzenean hornituko ditu, aurretik deialdirik egin gabe.

2. Izendaturik gertatzen direnak aldi baterako langiletzat hartuko dira eta izendatu zituen organoak lanpostu horietatik kentzeko askatasun osoa izanen du.

3. Izendatutakoak funtzionarioak badira, zerbitzu berezietan sartuko dira eta Estatutu honen 24. artikuluak xedatutakoa aplikatuko zaie.

35. bis. artikulua. Emakumearen aurkako indarkeriaren ondoriozko mugigarritasuna:

Genero-indarkeriaren biktima den Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko emakume enplegatuak utzi behar izan badu lan-zerbitzuak ematen zituen herria, horrela bere babesa edo gizarte-laguntza integralerako eskubidea gauzatzeko, bere lan-kategoriakoa den beste lanpostu bat betetzeko lehentasunezko eskubidea izanen du. Lanpostuak ez du izan behar derrigorrez bete beharreko lanpostu hutsa, eta enplegatuaren lansariak ere ez du inolako murrizketarik izanen.

Horrelako egoera gertatzen bada, organo eskudunaren betebeharra izanen da pertsona horri jakinaraztea zer lanpostu huts dauden udalerri berean edo interesdunak berariaz eskatzen dituen udalerrietan.

Lekualdaketak, hasiera batean, sei hilabeteko iraupena izanen du, eta irakasleei ikasturtea amaitu arte luzatu ahal izanen zaie. Denbora horretan Administrazioak langileari erreserbatu egin behar dio lehenago betetzen zuen lanpostua, eta langileak zerbitzu-eginkizunetan beteko du lanpostu berria. Aipatu aldia iragan ondoren, enplegatuak hasierako lanpostura itzuli beharko du, edo, bestela, zerbitzu-eginkizunetan bete duen lanpostuan behin betiko gelditu.

VIII. KAPITULUA. Eskubideak eta betebeharrak

Lehen saila. Eskubideak

36. artikulua

1. Iharduneko zerbitzuan dauden funtzionarioek ondoko eskubideak izanen dituzte:

a) Beraien karguari dagozkion eginkizunetan aritzea.

Halaber, funtzionarioek beraien barnekotasuna errespetatzeko eta duintasunari dagokion gogoramena izateko eskubidea dute, izaera sexualeko ahozko irain edo irain fisikoen aitzinean babesa barne.

b) Beraien maila eta lanbide kualifikazioari dagozkien lanpostuak betetzea, Titulu honetako VII. Kapituluan xedatutakoaren arabera.

c) Lanpostuaren mailan igo eta hobetzea, Titulu honetako IV. Kapituluan xedatutakoaren arabera.

d) Bizitokiz ez mugitzea, zerbitzu beharrez edo zehazpenaz ez bada.

e) Urteroko oporraldi ordainduak izatea.

f) Ikasketa, ezkontza eta erditze-lizentzia ordainduak eta norbere arazoetarako lizentzia ordaindu gabeak izatea.

g) Lizentzia ordainduak izatea, erregelamendu bidez ezarriko diren kasu eta baldintzetan.

h) Eritasun edo istripua dela eta, zerbitzua eten ahal izatea.

i) Borondatezko eszedentzia eta eszedentzia berezia hartzeko eskubidea izatea, 26 eta 27. artikuluetan, hurrenez hurren, xedatutakoari jarraikiz.

j) Dagozkien ordainsariak jasotzea, Kapitulu honetako 2. Sailean xedatutakoaren arabera.

k) Eskubide pasiboak izatea, Titulu honetako X. Kapituluan ezarritakoaren arabera.

l) Osasun eta gizarte laguntza izatea.

m) Greba egiteko eskubidea izatea, batzarrean biltzekoa, honako Estatutu honetan ezartzen diren ordezkaritza organoetan parte hartzekoa eta, orokorrean, eskubide sindikalak eta eskubide eta askatasun konstituzionalak izatekoa, Administrazio Publiko guztietako funtzionarioendako orokorki luzatuko diren xedapenekin bat etorriz.

n) Estatuko oinarrizko legeriak funtzionario publikoei onartzen dizkien oinarrizko eskubideak, aurreko lerroaldeetan sarturik ez badaude.

2. Aurreko atalak aipatzen dituen eskubideak Estatutu honetan eta bere erregelamendu-xedapenetan ezarritakoari egokituko zaizkio.

37. artikulua

1. Eritasun edo istripuagatik zerbitzua ematerik ez duten funtzionarioek erregelamendu bidez ezarriko den ordainsaria jasoko dute.

2. Halaber, egoera horien iraupena eta horien ondorioz sor daitezkeen ezintasunen gradu, gorabehera eta ondorioak erregelamendu bidez arautuko dira.

38. artikulua

Erregelamendu bidez zehaztuko dira funtzionarioen urteko oporraldi ordainduen iraupena eta 36. artikuluko 1. ataleko f) atalak aipatu lizentziena.

Bigarren saila. Ordainsariak

39. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioek, Estatutu honetan eta bere erregelamendu-xedapenetan zehaztu kontzeptu, modu eta zenbatekoen araberako ordainsariak soilik jasoko dituzte.

2. Funtzionarioen ordainsariak agerikoak dira. Horien zenbateko zehatza behar den Administrazio Publikoaren Aurrekontuetan agertuko da.

3. Funtzionarioen urteko ordainsariak hamalau soldatatan ordainduko dira; horietako hamabi ohizkoak izanen dira eta bi, ohiz kanpokoak.

Hilero, ohizko soldata ordainduko zaie funtzionarioei eta ekainean eta abenduan, ohizkoaz gainera, ohiz kanpokoa ere bai.

4. Funtzionarioen ordainsariak urtero Aurrekontuetan zehaztutako portzentajeaz berrituko dira.

40. artikulua

1. Funtzionarioek soilik ondoko ordainsariak jaso ditzakete:

a) Oinarrizko ordainsari pertsonalak.

b) Lanpostuaren ordainsari osagarriak.

c) Artikulu honetako 4, 5 eta 6. atalek aipatutako ordainsariak.

2. Oinarrizko ordainsari pertsonalak, hauexek:

a) Behar den mailaren hasierako soldata.

b) Graduaren ordainsaria.

c) Antzinatasun-saria.

Oinarrizko ordainsari pertsonalak funtzionario izaerari lotutako eskubide hartua dira.

3. Lanpostuaren ordainsari osagarriak, hauexek:

a) Lanpostuaren osagarria.

b) Zuzendaritza karguaren osagarria.

c) Erabateko dedikazioaren osagarria.

d) Bateraezintasunaren osagarria.

e) Lanaldia luzatzearen osagarria.

f) Arrisku bereziaren osagarria.

Ordainsari horiek atxikiak dituen lanpostua betetzeagatik ordaintzen dira eta, beraz, lanpostua uztean ordainketa bukatuko da.

4. Ekonomi eta Ogasun Departamentuko Zerga Ikuskatzailetza Zerbitzuari atxikita egonik ikuskapen lanak egiten dituzten funtzionarioek, produktibitate osagarria jaso ahalko dute, funtzionario horiek beren lanean agertutako errendimendu berezia, jarduketa aparta eta interesa edo ekinbidea saritzeko.

Osagarri horren zenbatekoak ez du haien mailako hasierako soldataren %55 gaindituko.

Aurreko atalean aipatu diren inguruabarrak ematen direla erabakiko da ikuskapen lanarekin zuzenean zerikusia duten elementu objektiboak, Ekonomi eta Ogasun Kontseilariak ezarritako helburu eta emaitzen lorpenari lotutakoak, aztertu ondoren.

Halaber, Ekonomi eta Ogasun Departamentuari atxikitako gainerako Ogasun Teknikariek ere produktibitate osagarri hori jaso ahalko dute, haien mailako hasierako soldataren %15etik goiti eginen ez duena, baldin eta Departamentu horretako Kontseilariak ezarritako helburu eta emaitzak lortzen badira.

Denboraldi batean produktibitateko osagarri gisa jasotzen diren diru kopuruek ez dute eskubide lorturik sortuko ez eta ondoriorik ere hurrengo denboraldietako balorazio edo zenbatespenetan.

5. Nafarroako Administrazio Publikoetako C, D eta E mailetan dauden funtzionarioek osagarria jaso dezakete, Administrazio Publikoek zehaztuko dutena haien plantilla organikoak onestean, baina osagarri hori ez da izanen, inolaz ere, maila horretako hasierako soldataren 100eko 15 baino handiagoa.

6. Estatutu honetan eta bere arauzko xedapenetan ezarritakoaren arabera, funtzionarioek ondoko ordainsariak ere jaso ditzakete:

a) Zerbitzuagatik, bidaiak egiteagatik edo nahitaezko lekualdaketagatik, bizitoki aldaketa barne, izandako gastuen kalte-ordainak.

b) Famili laguntza.

c) Konpentsazioa, ondoko arrazoiengatik: ohiz kanpoko orduak sartzea, txandaka, gauez edo jaiegunez lan egitea, bertan egon beharreko guardiak eta bertan egon ez beharrekoak egitea, hauta-probetarako epaimahaietan parte hartzea eta prestakuntza ikastaroak ematea.

d) Aurretik izandako ordainsarien konpentsazioa, Estatutu hau aplikatzearen ondoriozkoak baino handiagoak direnean.

7. Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzurako Partzuergoko funtzionarioek, suhiltzaile-ofizial, suhiltzaile-ofizialorde, suhiltzaile-sarjentu, suhiltzaile-kabo edo suhiltzaile postuetan ari badira, produktibitate osagarria jasotzen ahalko dute, errendimenduaren helburuak eta adierazleak lortzeari loturik, Zerbitzuaren prestazioen kudeaketan eta kalitatean erdietsitako eraginkortasuna kontuan hartuta, Partzuergoko Zuzendaritza Kontseiluak ezarritakoaren arabera.

Osagarri horren zenbatekoa ez da izanen kasuko mailaren hasierako soldataren ehuneko 5etik gorakoa.

Epe jakin batean produktibitate osagarriagatik jasotzen diren kopuruek ez dute eskubide eskuraturik sortuko eta ez dute ondoriorik izanen hurrengo denboraldietako balorazio edo apreziazioei dagokienez.

41. artikulua

1. Hasierako soldata maila bereko funtzionario guziendako berbera izanen da, edozein izanik ere betetzen ari diren lanpostua.

2. Maila desberdinen hasierako soldatek ondoko proportziotasun indizeak izanen dituzte:

M A I L A   PROPORTZIOTASUN INDIZEA

A 2

B 1,65

C 1,35

D 1,15

E 1

3. Maila bakoitzeko hasierako soldata aterako da, behar den proportziotasun indizea, aurrekontu ekitaldi bakoitzean E mailarako ezarriko den hasierako soldataz biderkatu ondoren.

42. artikulua

17.2 artikuluan ezarritakoa galarazi gabe, graduari dagokion ordainsaria aterako da maila bakoitzeko hasierako soldatari ondoko portzentajea aplikatu ondoren:

GRADUA    %

7 54

6 45

5 36

4 27

3 18

2 9

1 Ordainsaririk gabe

43. artikulua

Antzinatasun-saria E mailaren hasierako soldataren gaineko portzentajea ez-metagarria da. Egindako bosturtekoez ordainduko da, ondoko eskalaren arabera:

1. bosturtekoa betetzean, % 2.

2. bosturtekoa betetzean, % 4.

3. bosturtekoa betetzean, % 5,5.

4. bosturtekoa betetzean, % 7.

5. bosturtekoa betetzean, % 8.

6. bosturtekoa betetzean, % 9.

7. bosturtekoa betetzean, % 10.

8. bosturtekoa betetzean, % 11.

44. artikulua

1. Lanpostuaren osagarria eta horren zenbatekoa, zehaztuko diren lanpostu zehatzei erregelamendu bidez esleituko zaizkie, lanpostu horien zailtasun, berariazko erantzukizun eta gainontzeko ezaugarrien arabera. Osagarri honen zenbatekoa ez da inolaz ere, behar den mailaren hasierako soldataren 100eko 75 baino handiagoa izanen.

2. Zuzendaritza karguaren osagarria eta horren zenbatekoa, zehaztuko diren unitate organikoetako burutzei erregelamendu bidez esleituko zaizkie. Osagarri honen zenbatekoa ez da inolaz ere, behar den mailaren hasierako soldataren 100eko 75 baino handiagoa izanen.

45. artikulua

1. Erabateko dedikazioaren osagarria hala eskatzen duten lanpostuei erregelamendu bidez ezarriko zaie, dagozkien eginkizunen izaeraren arabera.

2. Aipatu lanpostu horiek betetzen dituztenek beren zerbitzuak eskuragarritasun osoz eta erabateko dedikazioaz emanen dituzte eta ezin izanen dute bestelako irabazi asmoko jarduerarik burutu, ez sektore publikoan, ez sektore pribatuan; hala ere, unibertsitateko ikastetxeetan irakats dezakete, baita norberaren edo familiaren ondarea administratu ere.

3. Osagarri honen zenbatekoa behar den mailaren hasierako soldataren 100eko 55 izanen da.

46. artikulua

1. Baterazintasunaren osagarria hala eskatzen duten lanpostuei erregelamendu bidez esleituko zaie, dagozkien eginkizunen izaeraren arabera.

2. Lanpostu horiek betetzen dituztenek ezin izanen dute beraien lanpostuari dagokion tituluarekin lanean aritu.

3. Osagarri honen zenbatekoa behar den mailaren 100eko 35 izanen da.

4. Erabateko dedikazioaren osagarria jasotzen duten funtzionarioek ezin izanen dute bateraezintasunarena jaso.

47. artikulua

1. Lanaldia luzatzearen osagarria erregelamendu bidez ezar daiteke, orokorrean ezarrita dagoen lanaldia baino luzeagoa egitea ohizkotasunez eskatzen duten lanpostuei.

2. Osagarri horren zenbatekoa erregelamendu bidez ezarriko da eta ez da inolaz ere izanen behar den mailaren hasierako soldataren 100eko 10 baino handiagoa.

3. Funtzionario bakar batek ere ezin izanen du bateraezintasunaren osagarria eta erabateko dedikazioarena batera jaso.

48. artikulua

1. Arrisku bereziaren osagarria erregelamendu bidez ezar daiteke, toxikotasun, nekadura edo arrisku egoerak beraiekin dakartzaten lanpostuei.

2. Osagarri horren zenbatekoa erregelamendu bidez ezarriko da eta ez da inolaz ere izanen behar den mailaren hasierako soldataren 100eko 10 baino handiagoa.

49. artikulua

1. Funtzionario publikoei ordainduko zaizkie zerbitzuagatik, bidaiak egiteagatik edo bizitoki barne den nahitaezko lekualdaketagatik izandako gastuak.

2. Kalte-ordain horiek eta horien zenbatekoak jasotzeko betekizunak erregelamendu bidez ezarriko dira.

50. artikulua

1. Funtzionarioei famili laguntzagatik urtero zenbateko bat ordainduko zaie, duten famili egoeraren arabera. E mailako hasierako soldatari ondoko portzentajeak aplikaturik kalkulatuko da

a) Dirusarrerarik ez duen ezkontide edo bikotekide egonkorrarengatik % 3,50

b) Ebazpen judizialagatik pentsioa ordaintzera beharturik dagoen ezkontideagatik  % 3,50

Pentsioa diru-laguntza hau baino txikiagoa bada, diru-laguntza pentsioaren zenbatekoaren gainean murriztuko da.

c) Emantzipatu gabe dagoen seme-alaba adingabe bakoitzagatik: %3,00.

d) Aurreko edo emantzipatu gabeko adinez txikiko seme edo alaba bakoitzagatik, funtzionarioarekin bizi eta ekonomikoki bere menean dagoen aita eta amaren aldetiko umezurtz bakoitzagatik  % 3,00

e) Ezindu fisikoa edo psikikoa den seme edo alaba bakoitzagatik  % 15,00

2. Aurreko atalean ezarritakoa aplikatu eta gero ateratzen den zenbatekoa gehituko da, funtzionarioarekin bizi diren emantzipatu gabeko adinez txikiko seme-alaba kopuruaren arabera; portzentajek, hauexek:

a) 3tik 5 seme edo alaba bitarte % 30.

b) 6tik 8 seme edo alaba bitarte % 35.

c) 8 seme edo alaba baino gehiago % 40.

51. artikulua

1. Ohiz kanpoko orduengatik soilik ordainduko dira orokorrean ezarrita dagoen lanalditik ohiz kanpokotasunez egin behar diren zerbitzuak, behar bezala baimendurik badaude.

2. Zerbitzu horiek erregelamendu bidez ezarriko diren modu eta zenbatekoaz ordainduko dira.

3. Erabateko dedikazioaren osagarria jasotzen duten funtzionarioek ez dezakete inolaz ere ohiz kanpoko ordurik kobratu.

4. Lanaldia luzatzearen osagarriaz ordaindutako zerbitzuek ez dute ohiz kanpoko ordurik sortuko.

52. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko hauta-proben Epaimahai kalifikatzaileak osatzen dituzten funtzionarioek, erregelamendu bidez ezarriko den diru-konpentsazioa jasotzeko eskubidea izanen dute.

2. Halaber, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileria prestatzeko Eskoletan ikastaroak ematen dituzten funtzionarioek, erregelamendu bidez ezarriko den diru-konpentsazioa jasoko dute; eginkizun horiek ematea lanpostuari berari badagokio ez dute diru-konpentsaziorik jasoko.

53. artikulua

Zerbitzu beharrak direla eta, txandaka, gauez edo jaiegunetan lan egin behar duten funtzionarioek diru edo ordu-konpentsazioa jasoko dute, erregelamendu bidez luzatuko diren arauekin bat.

54. artikulua

Zerbitzu beharrak direla eta, bertan egon beharreko guardiak eta bertan egon ez beharrekoak ordutan edo dirutan kitatuko dira, erregelamendu bidez ezarriko den eran.

55. artikulua

1. Estatutu honek indarra hartu aurretik zegoen arauteriaren arabera, Estatutu hau aplikatu ondorengo ordainsaria baino handiagoa jasotzen zuten funtzionarioek, bi ordainsarien arteko aldea konpentsazio modura jasoko dute.

2. Konpentsazio hori urtero gaurkotuko da, oinarrizko ordainsari pertsonalen portzentajea berean.

Hirugarren saila. Betebeharrak

56. artikulua

Iharduneko zerbitzuan dauden funtzionarioek ondoko betebeharrak dituzte:

a) Nafarroako foru araubidea errespetatu eta Konstituzioa eta legeei men egitea.

b) Interes orokorrari objektibotasunez zerbitzu eman eta bere karguari dagozkion eginkizunak, zintzo, zehazki, inpartzialki eta finki betetzea.

c) Estatutu honetan ezarritako bateraezintasunen araubidea betetzea.

d) Sekretu profesionala gordetzea.

e) Goragoko, lankide, menpeko eta administratuak begirunez eta zuzentasunez tratatzea eta administratuei, horiek dituzten eskubideen iharduna eta betebeharren konplimendua erraztea.

f) Zerbitzuari dagozkion eginkizunetan hierarkikoki gorago daudenen aginduak betetzea.

g) Zerbitzuan ez dauden lankideen eginkizunetan horien ordezkapena egitea, goragokoenak barne.

i) Lantokira ordu-orduan joan eta erregelamendu bidez ezarriko den lanaldia zehatz-mehatz betetzea.

j) Bere karguari dagokion ihardunean, bere sinaduraz txosten, proiektu edo lanbide jarduketen erantzule izatea.

k) Eskubide pasiboen araubidea finantzatzen laguntzea, 73.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

l) Estatuko oinarrizko legeriak funtzionario publikoei ezartzen dizkien oinarrizko betebeharrak, aurreko lerroaldeetan sarturik ez daudenak, betetzea.

57. artikulua

1. Funtzio publikoan aritzea bateraezina izanen da, edozein kargu, lanbide edo jarduera publiko nahiz pribatutan, bakoitzaren kontura edo besteendako, ordainduta edo soilik ohorez, aritzearekin, funtzionarioaren betebeharrak betetzea eragotzi edo gutxietsi, beraien inpartzialtasun edo independentzia ezbaian jarri edo interes orokorrak kaltetzen badituzte.

2. Funtzionario publikoek ezin izanen dute merkataritza, industria edo lanbide jarduerak burutzean funtzionario direla aldarrikatu edo izaera hori erabili.

3. Estatutu honen aplikazio-eremuan sartutako funtzionarioek ezin izanen dute soldata bat baino gehiago jaso Administrazio, Entitate edo Erakunde Publiko, edo horien menpeko erakunde eta enpresen Aurrekontuen kargura, unibertsitateko ikastetxeetan irakaskuntza lanak egitearen ondoriozkoak izan ezik.

Ondorio hauetarako, soldatatzat hartuko da aldioroko ordainsari oro, edozein izanik horien zenbateko eta izena.

4. Funtzio publikoan aritzea ondoko jarduera pribatuekin osoki bateraezina izanen da:

a) Enpresa pribatuetako Administrazio Kontseiluei aholku ematea edo horien partaide izatea, beti ere horien jarduerek eta funtzionarioak bere zerbitzuak ematen dituen Administrazio Publikoak burutzen duenak zerikusi zuzena badute.

b) Funtzionarioa atxikita dagoen Administrazio Publikoarekin egindako itunen, hau da, zerbitzuak jarraian edo noizbehinka ematekoen, titulartasun indibiduala edo besterekin banatutakoa, edozein izanik zerbitzu horien izaera.

c) Funtzionarioa atxikita dagoen Administrazio Publikoarekin zerbitzuak emateko itunak dituzten elkarteen kapitalaren 100eko 10 baino handiagoko partaidetza, edozein izanik zerbitzu horien izaera; baita aipatu elkarte horien zerbitzura egindako lana ere, jarraian emandakoa edo jarrai gabekoa, ordaindutakoa edo ordaindu gabekoa, ordutegiari atxikia edo atxiki gabekoa.

5. Iharduneko zerbitzuan dauden funtzionarioek, Administrazio Publikoetatik kanpo burutzen dituzten irabazizko jarduerak, lanbide, lan, merkataritza edo industriakoak, aitortzeko obligazioa dute, norberaren edo familiaren ondarea administratzearen ondoriozkoak izan ezik, azken hauek aurreko atalean ezarritako bateraezintasunen araubideari atxikiko baitzaizkio. Aitorpen hori ikusirik, behar den Administrazio Publikoak arrazonatutako ebazpena eman beharko du. Horretan deklaratuko da funtzionarioaren betebeharrak betetzea eragotzi edo gutxietsi, beraien inpartzialtasun edo independentzia ezbaian jarri edo interes orokorrak kaltetzen dituzten jarduerak bateraezinak direla.

6. Nafarroako Administrazio Publikoek parte hartzen duten enpresen gobernu organoetan horien ordezkari gisa arituko diren funtzionarioek, organo horien bilkuretara joateagatik dagokien dieta edo kalte-ordainak soilik jaso ditzakete. Enpresek beste edozein kontzepturengatik sortutako zenbatekoak zuzenean ordainduko dizkiote behar den Administrazio Publikoari.

7. Erabateko dedikazioaren osagarria esleiturik duten lanpostuak betetzen dituzten funtzionarioak, Estatutu honetako 45.2 artikuluak aipatzen duen debeku berariazkoari lotuko zaizkio, aurreko ataletan ezarritako bateraezintasun orokorrak ahaztu gabe.

8. Bateraezintasunaren osagarria esleiturik duten lanpostuak betetzen dituzten funtzionarioak, Estatutu honetako 46.2 artikuluak aipatzen duen debeku berariazkoari lotuko zaizkio, aurreko ataletan ezarritako bateraezintasun orokorrak ahaztu gabe.

9. Artikulu honetan ezarritako bateraezintasunen araubidea ez betetzea hutsegite oso larritzat hartuko da. Diziplina espedientea irekiko da, Administrazioak, egin den bateraezintasuna eraginkorra izan dadin har ditzakeen neurriak berehala hartzea galarazi gabe.

10. Bateragarria den jarduera bat burutzea ez da aitzakiatzat hartuko, karguari dagokion bizitokia izan eta lantokira joateko betebeharrei dagokienean, ezta horietan emandako gibelamendu, axolagabekeria edo arduragabekeriari dagokienean ere. Horrela ez bada, Administrazioak, emandako bateratasunaren baimena berehala utziko du indarrik gabe eta egindako hutsegiteak zehaztu eta zehatzeko diziplina espedientea irekiko.

58. artikulua

1. Destinoko herria ez den beste batean bizitzeak ez du funtzionarioa salbuesten lan lekura garaiz iristeaz eta lanaldia nahiz karguaren berezko funtzioak zorrotz betetzeaz, eta ez du ekarriko ordainik ematea lan lekurako joan-etorriengatik.

2. Behar bezala justifikaturiko kasu batzuetan administrazio publikoek zilegi izanen dute funtzionarioei eskatzea destinoko herrian bizitzea, hala behar izanez gero lanpostuaren funtzioengatik edo lanposturako eskaturiko dedikazioarengatik.

59. artikulua

1. Lanpostu desberdinei dagokien lanaldia erregelamendu bidez ezarriko da.

45.2 artikuluan eta hurrengo ataletan ezarritakoa galarazi gabe, lanaldi horrek, urteko ordu-kopuruari dagokionean, funtzionario guziendako iraupen bera izanen du.

2. Zerbitzu beharrak hala eskaturik, txandak eta lanaldi luzapenak ezar daitezke.

Txandak nahitaez betetzekoak izanen dira eta txandaka beteko dira. Asteko atsedena beti errespetatu beharko dute.

Lanaldi luzapena soilik ezar daiteke, orokorki ezarrita dagoen lanaldia baino handiagoa egitea ohizkotasunez eskatzen duten lanpostuetan eta, beti ere, Estatutu honen 47. artikuluak aipatzen duen osagarria sortuko du.

3. Erregelamendu bidez zehaztuko dira orokorrean ezarritako lanaldiaren murriztapena funtzionarioei emateko kasu eta baldintzak; behar diren ordainsariak proportzioz murriztuko dira.

IX. KAPITULUA. Diziplina araubidea

60. artikulua

Funtzionarioak beraiei dagozkien betebeharrak ez betetzeagatik soilik zehatuko dituzte, ez-betetze horrek berarekin diziplina hutsegitea dakarrenean.

61. artikulua

1. Diziplina hutsegiteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.

2. Hutsegite arinak hilabete baten buruan iraungiko dira; larriak, urte baten buruan eta oso larriak, hiru urteren buruan.

62. artikulua

Hutsegite arinak dira:

a) Hilabete beraren barnean, arrazoi justifikaturik gabe, hamabi aldiz baino gutxiago, lanera ordu-orduan ez joatea.

b) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanera behin ez joatea.

c) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanaldia behin ez betetzea.

d) Agintariekin, goragokoekin, lankideekin, menpekoekin eta administratuekin harremanetan zuzentasunik ez izatea.

e) Zerbitzuetako lokal, instalazio, material eta agiriak ez zaintzea.

f) Zerbitzuaren ihardun eraginkorra oztopatuko ez duten eta Administrazioari edo hiritarrei kalterik sortuko ez dizkieten betebeharrak betetzean gibelamendu, axolagabekeria edo arduragabekeria.

63. artikulua

Hutsegite larriak dira:

a) Hilabete baten barnean, arrazoi justifikaturik gabe, lanera ordu-orduan hamabi aldiz baino gehiago ez joatea.

b) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanera bost aldiz baino gutxiago ez joatea.

c) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanaldia bost aldiz baino gutxiago ez betetzea.

d) Agintari, goragoko, lankide, menpeko eta administratuei errespeturik ez izatea.

e) Zerbitzuetako lokal, instalazio, material eta agiriak ez zaintzean kalte larriak sortzea.

f) Zerbitzuari dagozkion eginkizunetan hierarkikoki gorago daudenek idatziz emandako aginduak ez betetzea.

g) Estatutu honen 58.2 artikuluan xedatutakoari jarraituta ezarrita dauden kasuetan bizitzeko beharkizuna ez betetzea.

h) Administrazio jardunbide batean parte hartzea, legez ezarrita dauden abstentzio arrazoietako bat dagoenean.

i) Liskarrak sortu eta bertan parte hartzea.

j) Sekretu profesionala ez gordetzea.

k) Hutsegite arinen berreketa eta berredura.

l) Orokorrean, zerbitzuen ihardun eraginkorra oztopatuko duten edo Administrazioari edo hiritarrei kalterik sortuko dizkieten betebeharrak ez betetzea.

m) Sexu-jazarpena.

64. artikulua

Hutsegite oso larriak dira:

a) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanera bost aldiz baino gehiago ez joatea.

b) Hilabete batean, arrazoi justifikaturik gabe, lanaldia bost aldiz baino gehiago ez betetzea.

c) Zerbitzua uztea, hau da, hilabete baino gehiagoz lanera jarraian eta justifikatu gabe ez joatea.

d) Bakarka edo taldean insubordinatzea.

e) Legezkoak ez diren grebetan parte hartzea.

f) Bateraezintasun araubidea ez betetzea.

g) Funtzio publikoaren ihardunean, Nafarroako Foru Eraentza errespetatu eta Konstituzioari eta legeei men egiteko betebeharra ez betetzea.

h) Atarramendu gabezia, agerikoa, behin eta berriz egindakoa eta justifikatu gabekoa bada.

i) Funtzio publikoan aritzean izandako jarrerak, kulpazko delitu direnean.

j) Hutsegite larrien berreketa eta berredura.

k) Orokorrean, zerbitzuen ihardun eraginkorra larritasunez oztopatuko duten edo Administrazioari edo hiritarrei kalterik sortuko dizkieten betebeharrak ez betetzea.

65. artikulua

1. Berreketarik ematen da, funtzionarioa, hutsegitea egitean, larritasun handiagoko hutsegite batez edo larritasun bera edo txikiagoko biz lehenago diziplina aldetik zehaturik gertatu bada.

2. Berredurarik ematen da, funtzionarioa, hutsegitea egitean, mota bereko hutsegite batez edo gehiagoz lehenago diziplina aldetik zehaturik gertatu bada.

3. Ukitutako funtzionarioaren espediente pertsonalean diziplina zehapenak izkiriatzeari uzteak berarekin ekarriko du, beste hutsegiteren bat egiten badu, berreketa edo berreduratzat ez hartzea.

66. artikulua

Erantzule izanen dira, hutsegiteen egileez gain, horiek onartzen dituzten goragokoak eta horiek estali eta egitera bultzatzen duten funtzionarioak.

67. artikulua

1. Zehapenak ondokoaren arabera ezarri eta mailakatuko dira:

a) Hutsegitearen izaera.

b) Erantzuleen partehartze-maila.

c) Zerbitzua asaldatzea.

d) Administrazioari edo hiritarrei eragindako kalteak.

e) Berreketa edo berredura.

2. Hutsegite arinek ondoko zehapenak izan ditzakete:

a) Ohartarazpena.

b) Enplegua eta soldata egun batetik lautara etetea.

3. Hutsegite larriek ondoko zehapenak izan ditzakete:

a) Enplegua eta soldata bost egunetatik hogeita hamar bitarte etetea.

b) Nahitaez lekuz aldatzea, bizitokia aldatuz edo aldatu gabe.

d) Eginkizunik gabe gelditzea, urte bat arte.

4. Hutsegite oso larriek ondoko zehapenak izan ditzakete:

a) Eginkizunik gabe gelditzea, urte batetik bost bitarte.

b) Zerbitzutik bereiztea.

68. artikulua

Aurreko artikuluan ezarritakoa galarazi gabe, lanera ordu-orduan ez joateagatik, lanera ez joateagatik eta lanaldia ez betetzeagatik izandako hutsegiteek beraiekin ekarriko dute horiei dagozkien ordainsariak galtzea, erregelamendu bidez luzatuko diren arauekin bat.

69. artikulua

1. Funtzionarioei jarriko zaizkien diziplina zehapenak beraien espediente pertsonalean izkiriatuko dira; hutsegiteen arrazoiak ere jarriko dira.

2. Izkiriatze horiek, interesatuak hala eskatuta, ezabatuko dira, behar den zehapena bete eta ondoko epeak iraganik:

a) Hutsegite arinei dagokienean, sei hilabete.

b) Hutsegite larriei dagokienean, bi urte.

c) Hutsegite oso larriei dagokienean, sei urte.

3. Izkiriatze horiek ez dira ezabatuko, aurreko atal horretan ezarritako epe horien barnean, funtzionarioak beste diziplina zehapen bat jasaten badu.

4. Berreketa edo berredurarik ematen bada, izkiriatze berriak ezabatzeko epeak 2. atalean adierazitakoak bi aldikoak izanen dira.

5. Zerbitzutik behin betikoz bereiztearen zehapenaren izkiriatzea ezin izanen da ezabatu.

70. artikulua

1. Hierarkikoki funtzionarioa baino gorago dagoenak ezarriko ditu hutsegite arinengatiko zehapenak; horretarako, espediente sumarioa irekiko da eta bertan interesatuari aurretik emanen zaio entzutea.

2. Behar den administrazioko agintariek ezarriko dituzte hutsegite larri edo oso larriengatiko zehapenak; horretarako, zehapen espedientea irekiko da eta bertan nahitaezkoa izanen da erantzule den funtzionarioari aurretik entzutea ematea. Funtzionario horrek Legelariaren laguntza izan dezake.

3. Hutsegite arinengatik ezarritako zehapenak hilabete baten buruan iraungiko dira; hutsegite larriengatik ezarritakoak, urte baten buruan eta hutsegite oso larriengatikoak, hiru urteren buruan.

71. artikulua

1. Erregelamendu bidez ezarriko da aurreko artikuluan aipatzen diren diziplinako espedienteak irekitzeko, tramitatzeko eta ebazteko prozedura.

2. Diziplinako prozedura arau-hauste larri eta oso larriengatik ebatzi eta jakinarazteko gehieneko epea hamabi hilabetekoa izanen da, espedientea irekitzeko ebazpena hartzen denetik kontatzen hasita. Arau-hauste arinengatiko diziplinako prozeduren kasuan, epe hori sei hilabetekoa izanen da.

3. Aurreko idatz-zatian ezarritako epeen ondorioetarako, ez da kontuan hartuko diziplina espedientea ustezko erantzuleari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik geldiarazirik dagoen denbora.

72. artikulua

Diziplina hutsegiteengatik izandako erantzukizuna hartuko da, horien ondorioz egon litekeen erantzukizun zibil edo penala galarazi gabe.

X. KAPITULUA. Eskubide pasiboak

73. artikulua

74. artikulua

75. artikulua

76. artikulua

77. artikulua

78. artikulua

79. artikulua

XI. KAPITULUA. Ordezkaritzarako, negoziazio kolektiborako eta lan baldintzak zehazteko parte hartzeko organoak

80. artikulua.

1. Funtzionario publikoek beraien zerbitzuak emateko baldintzak zehazterakoan parte hartuko dute, ondoko ordezkaritza organoetan:

a) Langileriaren Delegatuak.

b) Langileriaren Batzordeak.

2. Behar den Administrazio Publikoetako funtzionarioek aukeratuko dituzte Langileriaren Delegatuak eta Langileriaren Batzordekideak, sufragio unibertsal, libre, berdin, zuzen, sekretu eta ordezkaritza proportzionalekoaz, erregelamendu bidez zehaztuko diren arauekin bat.

3. Langileriaren Delegatuen eta Langileriaren Batzordekideen  agintaldia lau urtekoa izanen da, berriro hautatzen ahalko direlarik. Agintaldia luzatutzat emanen da, hura bukatzean, beste hauteskunderik sustatu ez bada. Agintaldi luzatuko ordezkariek beren eskumen eta bermeei eutsiko diete, kontutan hartuko ez direlarik sindikatuen ordezkaritza neurtzerakoan.

81. artikulua.

1. Nafarroako Administrazio Publiko guztietan, lautik berrogeita hamar funtzionariora bitarte daudenean, Langileriaren Delegatuak aukeratuko dira. Haien kopurua eskala honi  jarraikiz ezarriko da:

-4 funtzionariotik 9 bitarte: Langileriaren Delegatu 1.

-10 funtzionariotik 25 bitarte: 3 Langileriaren Delegatu.

-26 funtzionariotik 50 bitarte: 5 Langileriaren Delegatu.

2. Langileriaren Delegatuek, behar den Administrazio Publikoaren baitan, Langileriaren Batzordeek esleiturik dauzkaten eginkizunak izanen dituzte eta haiei eta haien kideei aitorturiko ahalmenak gozatuko dituzte.

82.artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publiko guztietan, berrogeita hamaika funtzionario baino gehiago daudenetan, Langileriaren Batzordea aukeratuko da; Batzorde horren kide kopurua ondoko eskalaren araberakoa izanen da:

-51 funtzionariotik 100 bitarte: 7 kide.

-101 funtzionariotik 250 bitarte: 9 kide.

-251 funtzionariotik 500 bitarte: 13 kide.

-501 funtzionariotik 750 bitarte: 17 kide.

-751 funtzionariotik 1.000 bitarte: 21 kide.

-1.000tik aitzina, mila funtzionario edo zatikiko 2 kide gehiago.

Aurrekoa gorabehera, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan hiru langile batzorde hautatuko dira: bat, unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioentzat; beste bat, Justiziako Administrazioaren zerbitzuko langileentzat; eta beste bat, Administrazioaren zerbitzuko gainerako funtzionarioentzat.

2. Halaber, Nafarroako Administrazio Publikoen menpeko erakunde autonomoetan Langileriaren Batzorde bat ere aukeratuko da, gutxienez ere 51 funtzionarioko errolda badute. Kontrako kasuan, beste bati erantsiko zaizkio eta haren ordezkaritza erantsirik daudeneko Administrazioko Langileriaren Batzordearen bidez erabiliko da.

Gutxienez ere 51 funtzionarioko errolda daukan erakunde autonomo bat sortzen baldin bada, erakunde autonomo hari erantsiriko langileriarendako Langileriaren Batzordea aukeratuko da.

Langileriaren Batzordea aukeratua dagoen erakunde autonomo baten desagertze edo iraungitzeak hauteskundeetan lorturiko ordezkaritza sindikalaren galera ekarriko du, baita kasuan kasuko eskubide sindikalenak ere, beste hauteskunde esparru batean hein bateko hauteskundeak eragiten baditu. Kontrako kasuan, aldi batez, ordezkaritza sindikalak iraunen du, baita eskubide sindikalek ere, beste hauteskunde batzuk egin arte.

3. Erroldako aldaketek ez dute aldaraziko eginiko hauteskundetatik ateratzen den ordezkaritza sindikala, aldaketa horrek plantillaren 100eko 25 baino gehiago egiten ez badu. Kontrako kasuan, agintaldia bukatzeko urtebete baino gehiago falta bada, hein bateko hauteskundeak izan daitezke.

Halaber, Langileriaren Batzordean gutxienez ere postuen 100eko 50 hutsik daudenean eta agintaldia bukatzeko urtebete baino gehiago falta denean, hauteskundeak antola daitezke.

Hein bateko hauteskundeen kasu guztietan, hautaturiko ordezkarien agintaldiak hura osatzeko falta den adina iraunen du.

4. Langileriaren Batzordeek aukeratuko dute, bere kideen artean, Lehendakari eta Idazkari bat, eta bere iharduneko erregelamendu berariazkoa egingo dute.

5. Langileriaren Batzordeak ondoko ahalmenak izango dituzte:

a) Departamentu, Erakunde edo Toki Erakundeko langileria arloko politikari buruzko informazioa jasotzea, hiruhilabetero emango zaiena.

b) Txostena egitea gai hauei buruz:

-Instalazioen erabateko edo zatikako toki aldaketa.

-Langileria hezteko planak.

-Lan egiteko moduak edo lana antolatzeko sistemen ezarpena eta azterketa.

-Hutsegite larriak edo oso larriak direla eta ezartzen diren diziplina-zigorrak.

-Bateragarritasuneko baimenak.

c) Hutsegite larriak edo oso larriak direla eta ezartzen diren zigor guztien berri jasotzea.

d) Informazioa jasotzea ondorengo gauza hauei buruz: funtzionarioek egindako aparteko orduei buruz, produktibitatea dela eta funtzionario bakoitzak hartzen duen diru kopuruari buruz, baita dagokion Administrazio Publikoak egiten dituen kontratazio administratiboei buruz ere.

e) Gutxienez hiruhilabetero ondorengo gai guztien berri edukitzea: absentismo indizeari buruzko estatistikak eta honen arrazoiak, zerbitzua betetzen ari denean izandako istripuak, lanbideari loturiko gaixotasunak eta bere ondorioak, siniestralitate indizeak, hainbatero edo berariaz egiten diren laneko giro eta baldintzei buruzko azterketak, baita erabiltzen diren prebentzio mekanismoak ere.

f) Lan baldintzen arloko indarreko arauak betetzen direla zaintzea, baita enplegu eta gizarte segurantza arlokoak ere, eta, beharrezkoa bada, erakunde eskudunen aurrean egokiak diren lege-ekimenak aurrera eramatea.

g) Lan egiten ari den bitartean segurantza eta osasun baldintzak zaintzea eta kontrolatzea.

h) Dagokion Administrazioan ezarritako langileriarentzako gizarte-ekintzetako kudeaketan parte hartzea.

i) Dagokion Administrazioarekin lankidetza edukitzea produktibitateari eustea edo berau handiagotzea helburu duten neurriak ezar daitezen lortzeko.

j) Lanpostuak betetzeko edo funtzio publikoan sartzeko hautaketa-frogak epaitu behar dituzten Epaimahaietan bere ordezkariak izendatzea.

k) Langileria arloan eskudunak diren organoei proposamenak eta iradokizunak egitea.

l) Ordezkatzen duten jendeari atal honetan aipatzen diren gai guztiei buruzko informazioa ematea.

6. Langileriaren Batzordeari aitortzen zaio, kolegiatuki, bere kideen gehiengoaren erabakiaz, dagozkion prozedura administratiboak hasteko zilegitasuna, ukitutako parte bezala, baita akzioak egikaritzeko bide administratiboan zein judizialean, bere jardueraren alorrean. Era berean, indarreko lege markoan ezarritako edozein neurri hartu ahalko dute langilea defendatu ahal izateko.

7. Langileriaren Batzordeetako kideek, baita Batzordeek ere isiltasun profesionala gordeko dute Administrazioak isilpeko izaerakotzat izendatzen dituen gaien inguruan, baita haien agintea bukatu eta gero ere. Edonola ere, ezin izango da Administrazioak ematen duen edozein agiri erabili Administrazioaren arlotik kanpo, edo agiria ematera bultzatu zuen helburua ez den beste helbururik lortzeko.

8. Langileriaren Batzordeek honako eskuduntza hauek edukiko dituzte:

a) Beraien ordezkaritza eremuan sartutako langileriaren batzarretara deitzea.

b) Entzuna izatea, bere agintaldia irauten duen bitartean, Batzordeko kideren bati zigor-espedientea ezartzen bazaio, baita agintaldia bukatu eta ondorengo urtebetean ere, zigor-prozeduran arautzen den ukitutako pertsonari entzutea ematea deusetan galarazi gabe.

c) Iragarki, deialdi edo argibideak paratzeko toki egokia izatea lan zentro bakoitzean.

d) Bere eginbeharrak bete ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak eta lokalak edukitzea.

e) Orokorrean, beraien eginkizunen ihardunerako behar hainbat erraztasun izatea, zerbitzuen eginbidearen egokia galarazi gabe.

9. Langileriaren Batzordeetako kideek, langileriaren lege-ordezkariak diren aldetik, ordezkaritza hori betetzen duten bitartean honako eskubideak eta bermeak edukiko dituzte:

a) Bere ordezkaritza eremuko bulego eta geletara libreki sartu eta bertan libreki ibiltzea, dagozkien unitate administratiboen ohizko funtzionamendua oztopatu gabe.

b) Bere eginkizunean jarduten duen bitartean lekuz aldatua edo zigortua ez izatea, ez eta agintaldia bukatu eta ondorengo urtean ere, agintaldiaren bukaeraren arrazoia dimisioa edo eta kontraerabakia ez badira, eta lekualdaketa zein zigorra funtzionarioa bere ordezkaritza aurrera eramaten ari zelarik egindako ekintzan oinarritzen bada.

Era berean, ezin izango dira diskriminatuak izan bere sustapen ekonomiko edo profesionalean bere ordezkaritza-lanak direla eta.

c) Beraien eginkizunen ihardunari dagozkion argitalpen mota oro askatasun osoz banatzea.

d) Lanaldiaren barnean, hilero, beraien eginkizunak aurrera eraman ahal izateko ordu ordaindu hauek izanen dituzte:

-250 funtzionario edo gutxiago dituzten Administrazio Publikoak: 20 ordu.

-250 funtzionario baino gehiago eta 750 funtzionario edo gutxiago dituzten Administrazio Publikoak: 35 ordu.

-750 funtzionario baino gehiago dituzten Administrazio Publikoak: 40 ordu.

Ordu horiek Langileriaren Batzordeko kandidatura bakoitzeko kideen artean pila daitezke.

Langileriaren Batzordeetako kideen ordu-kreditua, baita izaera orokorrez Askatasun Sindikalaren Lege Organikoak erakunde sindikalei aitortzen dizkienak ere, aldatua izan daiteke negoziazio kolektiboaren bidez eta Administrazio Publiko bakoitzaren eremuan.

83. artikulua

1. Negoziazio kolektiboa eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko funtzionarioen lan baldintzak zehazterakoan parte hartzea Askatasun Sindikalari buruzko Lege Organikoko 6.3,c), 7.1 eta 7.2 artikuluetan erakunde sindikalei aitorturiko ordezkaritza gaitasunaren eta Kapitulu honetan ezarririkoaren bidez burutuko da.

2. Aurreko atalean ezarririko ondorioetarako, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langile funtzionarioen Negoziaziorako Mahai Orokorra osatuko da. Bertan, Nafarroako Administrazio Publikoen ordezkariak egonen dira eta Estatuan eta Nafarroako Foru Komunitatean ordezkari gehien daukaten erakunde sindikalak, baita Nafarroako Administrazio Publiko guztietan Langileriaren Delegatu eta Batzordeak aukeratzeko hauteskundeetan ordezkarien 100eko 10 edo gehiago lortu dituzten sindikatuak ere.

3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Mahai Sektorialak osatuko dira, Negoziazio Kolektiborako eta lan baldintzak zehazteko, ondoren aipatzen diren kasuan kasuko sektoreetan:

a) Unibertsitatetik kanpoko langile irakasleak.

b) Osasun Departamentuko erakunde autonomoei atxikitako langileak.

c) Administrazio Erdiguneari atxikiriko langileak.

d) Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutua erakunde autonomoari atxikiriko langileak.

e) Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileak.

Mahai Orokorrak erabakirik, beste Mahai Sektorial batzuk osatzen ahalko dira, kasuan kasuko funtzionario kopuru eta berezitasunak kontutan hartuta.

Mahai sektorialen eskumena kasuan kasuko sektoreko gai berezietara zabalduko da, Mahai Orokorraren aldetik erabakiaren xede izan ez badira.

Mahai sektorialetan, Mahai Orokorrean dauden erakunde sindikalez gain, kasuan kasuko sektorean Langileriaren Delegatu eta Batzordeak aukeratzeko hauteskundeetan ordezkarien 100eko 10 edo gehiago lortu dituzten sindikatuak egonen dira.

Mahai sektorialetan kasuan kasuko sektoreko lan kontratupeko langileak ere sartzen ahalko dira, beti ere Mahai Orokorrean eta baita kasuan kasuko lan kontratupeko langileriaren Negoziaziorako Batzordean hala erabakitzen baldin bada.

4. Nafarroako Administrazio Publiko bakoitzean, Negoziaziorako Mahaiak osatuko dira. Bertan, kasuan kasuko Administrazio Publikoaren ordezkariak egonen dira eta Estatuan eta Nafarroako Foru Komunitatean ordezkari gehien daukaten erakunde sindikalenak, baita kasuan kasuko erakundean Langileriaren Delegatu eta Batzordeak aukeratzeko hauteskundeetan ordezkarien 100eko 10 edo gehiago lortu dituzten sindikatuak ere.

5. Negoziaziorako Mahaiak urtean behin bilduko dira gutxienez eta barne ihardunerako bere erregimena landu eta onartuko dute. Era berean, esku hartzen duen Administrazio Publikoaren erabakiz egin daitezke bilerak; Administrazio horren eta kasuan kasuko Mahaietan diren sindikatuen arteko akordioz, eta Mahai horretan diren sindikatuen gehiengoaren eskariz.

6. Honako gai hauek negoziatzen ahalko dira kasuan kasuko esparruan eta Administrazio Publiko bakoitzaren eskumenei dagokienean:

a) Haren ordezkaritza eremu barruko langileria soilik ukitzen dituzten xedapen orokorren proiektuen langintzan parte hartzea, dagokien kontsulten bitartez.

b) Nafarroako Aurrekontu Orokorren urteroko Proiektuaren barruan sar daitekeen Administrazio Publikoetako funtzionarioen ordainketen gehikuntza. Halaber, toki eremuko kasuan kasuko arau proiektuetan dagokien langileendako erabaki beharreko gainontzeko ordainketen gehikuntza.

c) Funtzionario publikoen ordainketak finkatu eta aplikatzea.

d) Lanbide publikorako eskaintzen planak prestatu eta taxutzea.

e) Lanpostuen sailkapena.

f) Barne-sustapen ekintzarako eta hobekuntzarako egitarau eta fondoak zehaztea.

g) Prestakuntzarako fondo eta egitarauen azterketa, horiekiko parte hartzea eta zehaztapena.

h) Lanaldia eta lan ordutegia finkatzea.

i) Baimen, opor eta lizentzien erregimena.

j) Klase pasiboen prestazio eta pentsioak finkatzea eta, orokorrean, erretiratutako funtzionarioen bizimoduaren hobekuntzari nolabait eragin diezaieketen gai guztiak.

k) Funtzionario publikoen sartze, birsartze, lanbide probisio eta promozio sistemak.

l) Sindikatu eta parte hartze-eskubideei buruzko proposamenak.

ll) Lan osasunari buruzko neurriak.

m) Funtzio publikorako sarbideari, administrazio karrerari, ordainketei eta Gizarte Segurantzari, edo funtzionario publikoen lan baldintzei nolabait eragin eta horien erregulazioak Foru Lege mailako araua eskatzen duten gai guztiak.

n) Ekonomi arloko gaiak, zerbitzuak ematekoak, sindikatukoak, laguntzakoak, eta orokorrean, funtzionario publikoen lan baldintzei eta horien eta horien sindikatuen Administrazioarekiko harreman eremuari eragin dakizkiekeen guztiak.

7. Negoziatu beharretik at geratzen dira, hala badagokie, honako hauei eragiten dieten Administrazio Publikoaren erabakiak: haren antolaketa ahalmenei, hiritarrek bere eskubideak funtzionario publikoen aurrean erabiltzeari eta administrazio egintza eta xedapenen zertzeari.

Administrazio Publikoen bere antolaketa ahalmenei eragiten dieten erabakien ondorioek funtzionario publikoen lan baldintzetan eraginik izaten ahal dutenean, derrigorrez egin beharko zaie kontsulta Negoziaziorako Mahaietan diren sindikatuei.

84. artikulua

1. Nafarroako Administrazio Publikoen eta Negoziazio Mahaietan dauden erakunde sindikalen ordezkariek Hitzarmenak eta Itunak izenpe ditzakete, funtzionario publikoen lan baldintzak zehazterakoan.

Itunak izenpetzen dituen administrazio organoaren eskumeneko esparruarekin hertsiki zerikusia duten alorrei buruz eginen dira eta zuzenean bi alderdiei lotuko zaie.

Hitzarmenak kasuan kasuko Administrazio Publikoaren eskumeneko alorrei buruz eginen dira. Indarra eta eraginkortasuna izateko kasuan kasuko administrazio organoak espreski eta formalki onetsi beharko ditu.

Itunek eta Hitzarmenek alderdi parte-hartzaileak eta indarraldia ezarri beharko dituzte, baita langile, eginkizun eta lurralde esparrua ere.

2. Alderdiek erabakirik, Itunen eta Hitzarmenen Jarraipen Batzordeak ezar daitezke.

Ordezkari sindikalik gehienek izenpetu ez dituzten Itun eta Hitzarmenak izanez gero, ez daitezke jarraipen batzordeetatik bazter kasuan kasuko Mahai orokor edo sektorialean dauden erakunde sindikalak, haiek izenpetu ez badituzte ere.

3. Onetsiriko Hitzarmenak eta eginiko Itunak Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoan aipatzen den bulego publikora igorriko dira eta berehala Nafarroako Aldizkari Ofizialean  argitaratuko.

4. Kasuan kasuko Administrazio Publikoari dagokio funtzionario publikoen lan baldintzak zehaztea, haien negoziazioan hitzarmenik ez dagonean edo artikulu honetako 1. atalean aipatzen den onespen espres eta formala lortzen ez denean.

5. Administrazio Publikoek eta Negoziazio Mahaietan dauden Sindikatuek, elkarrekin adosturik, bitartekari bat edo batzuk izenda ditzakete, gehienez ere hilabeteko epearen barrenean, negoziazioan hitzarmenik lortzerik ez dagoenean edo Hitzarmenak edo Itunak betetzean liskarrak sortzen direnean.

Bitartekaritza erregelamendu bidez ezartzen den prozedurari jarraikiz burutuko da.

Bitartekariaren proposamenak eta alderdien aurkaritza, halakorik balitz, berehala plazaratu beharko dira.

III. TITULUA. ALDI BATERAKO LANGILERIA

85. artikulua

Aldi baterako langileek, Estatutu honen 3.3. artikuluan zehazten diren karguak soilik beteko dituzte, bitartekotasunez, eta inolaz ere ezin izanen dituzte funtzionario publikoei dagozkien lanpostuak bete.

86. artikulua

Aldi baterako langileen kopurua, mota eta ordainsariak Nafarroako Administrazio Publiko bakoitzaren Aurrekontuetan azaldu beharko dira.

87. artikulua

Foru Diputazioak eta Nafarroako Toki Korporazioek aldi baterako langileak askatasun osoz izendatu eta kargutik kenduko dituzte. Beti ere, aldi baterako langileek kargua utzi beharko dute izendatu zituen agintariak ere kargua uzten duenean.

IV. TITULUA. KONTRATATUTAKO LANGILERIA

I. KAPITULUA. Administrazio araubidean kontratatutako langileria

88. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoek langileak kontratatzen ahal dituzte administrazio araubidean, honako kasu hauetan bakarrik:

a) Ikerketa edo proiektu zehatzak edo ohiz kanpoko lan bereziak egitea.

b) Dagozkien plantilla organikoetako langileak ordeztea edo lanpostu hutsak aldi baterako betetzea.

c) Behar bezala justifikatutako irakasle beharrei erantzutea, beti ere behar horiei aurre egiteko langile finkoak aski ez direla egiaztatzen bada.

89. artikulua

Administrazio-araubidean kontratatutako langileria deialdi irekiaren bidez hautatuko da eta probak merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarrituko dira.

90. artikulua

Administrazio publiko batek ezin izanen ditu bere funtzionarioak araubide administratiboan kontratatu, borondatezko eszedentzian ez badaude.

91. artikulua

1. Administrazio-araubideko kontrataziorako, berariazko kontratua eginen da, idatziz eta epe jakin baterako.

2. Lanaldi partzialeko administrazio-kontratua egin ahal izanen da, ordezkatzen den pertsonak lanaldia murriztua badu, edo lanaldi partzialeko lanpostu huts bat aldi baterako bete behar denean.

Aipatu kasuak salbu, administrazio-araubidean kontratatutako langileek zerbitzuak lanaldi osoko araubidean emanen dituzte.

3. Aurreko paragrafoan ezarritakotik salbuetsiko dira Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak administrazio-araubidean kontratatzen dituen langileak. Langile horiei lanaldi osoko, partzialeko edo laguntza jarraiturako kontratua egin ahal izanen zaie.

4. Hezkuntza Departamentuak lanaldi partzialeko kontratuak egin ahal izanen ditu, baldin eta, ikastetxeetako antolaketa araubidearen ondorioz, langile finkoek ezin badiete zenbait beharrei aurre egin, eta lan horiek lanaldi partzialeko langileak kontratatuz betetzen ahal badira.

5. Lanaldi osoko kontratua duten langileek lanaldia heren batean edo erdian murrizteko aukera izanen dute, funtzionarioen era eta baldintza beretan, betiere zerbitzuko beharrek ahalbidetzen badute interes partikularra dela eta. Aipatu kasuan, bestelako kontratu bat eginen da, lanaldi partzialekoa, lanaldi murrizketa hori ordezteko.

92. artikulua

1. 88. artikuluko b) lerroaldeak aipatutako kontratuak iraungiko dira, funtzio publikoan sartzeko hauta-probetan lanpostua lortu duen funtzionarioak horren jabetza hartzen duen egunean.

2. Aipatu hauta-probetan ez dira baloratuko, behar den deialdiaren ondorio den administrazio-kontratuaren kariaz emandako zerbitzuak.

93. artikulua

Administrazio-araubidean kontratatutako langileria arautuko da, erregelamendu bidez luzatuko diren xedapenez eta behar den kontratuan ezarritakoaz.

II. KAPITULUA. Lan-araubidean kontratatutako langileria

94. artikulua

Nafarroako Administrazio Publikoek langileak lan-araubidean kontrata ditzakete, soilik beraien funtzionario edo aldi baterako langileei ez dagozkien zerbitzuak emateko.

95. artikulua

Lan-araubidean kontratatutako langileria deialdi irekiaren bidez hautatuko da eta probak merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarrituko dira.

96. artikulua

Lan-araubidean kontratatutako langileria arautuko da Langileen Estatutuaz (egun indarra duena martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilearen bidez onetsitakoa da, Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina alegia) luzatuko diren xedapen berariazkoez eta itun daitezkeen lan hitzarmenez, zerbitzuaren izaera publikoaren berezitasunak galarazi gabe.

V. TITULUA. FUNTZIRIO IRAKASLE EZ-UNIBERTSITARIOAK.

97. artikulua

Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko funtzionario irakasle ez-unibertsitarioak Titulu honetako xedapenei lotuko zaizkie, eta hark aipatzen ez dituenetan, Estatutu honen gainerako atalei.

98. artikulua

Irakaskuntza ez-unibertsitarioko funtzio publikoan, hautapena, lanpostuen horniketa, lanbide mailaren igoera eta barneko igoera, baita Kidego eta Eskalen berrantolamendua ere, abuztuaren 2ko 30/1984 Legearen Hamabosgarren Xedapen Gehigarriaren 10. atalaren aurreikuspenei jarraikiz arautuko dira eta, Foru Lege bidez, Estatutu honen printzipioen esparruan, hezkuntza sistemaren egitura eta beharrekin bat etorriz. Foru Lege hori onesten ez den artean, gai horiei buruz Estatuan indarra duen legeria izanen da aplikagarri.

99. artikulua

Nafarroan, funtzionarioei mugatutako irakasle ez-unibertsitarioendako lanpostuak hornitzeko jardunbideetan, hautapen zuzenekoak ez baldin badira, Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko funtzionario irakasle ez-unibertsitario guztien partaidetzaren librea bermatuko da, aurkez litezkeen beste Administrazio Publikoetako funtzionarioen baldintzetan.

100. artikulua

1. Foru Komunitateko Administrazioan, funtzionario irakasle ez-unibertsitarioek irakasle ez diren lanpostuak eskura ditzakete, Estatutu honen II. Tituluaren IV eta VII. Kapituluetan ezarritakoarekin bat.

2. Irakasle ez diren lanpostuetan aritu bitartean, lanpostu horiei dagokien ordainsari eta lege araubideari loturik geldituko dira, horren ondorioz, beraien lehengo irakasle lanpostuak atxikirik zituen ordainsari osagarriak hartzeari utziko diotela.

101. artikulua

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko funtzionario irakasle ez-unibertsitarioei V. Titulu honetan aipatzen diren kontzeptuengatik eta Foru Lege bitartez ezartzen den zenbatekoan baizik ez zaie ordainduko.

102. artikulua

Funtzionario irakasleek ordainsari hauek baizik ez ditzakete eskura:

a) Estatutu honen 40.2 artikuluak orokorrean ezarritako oinarrizko ordainsari pertsonalak.

b) Estatutu honen 103, 104 eta 105. artikuluek arautzen dituzten ordainsari osagarriak.

c) Estatutu honen 40. artikuluko 6. atalak aipatzen dituen ordainsariak.

103. artikulua

1. Ordainsari osagarriak ondokoak izanen dira:

a) Irakaskuntzako osagarri berariazkoa.

b) Irakaskuntzako zuzendaritza lanpostuaren osagarria.

2. Ordainsari horiek esleiturik duten lanpostuaren ordaina dira. Hortaz, lanpostu horretaz gabetzean utziko zaio haiek hartzeari.

3. Artikulu honetako lehenbiziko idatz-zatian ezarritako osagarriez gainera, Hezkuntza sistemaren antolamendu orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren laugarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoari jarraikiz behin-behinekoz edo behin betikoz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lanposturen bati atxikita dauden irakasleen kidegoko langileek osagarri berezi bat jaso lezakete. Osagarria zenbatekoa den foru lege bidez zehaztuko da.

104. artikulua

Irakaskuntza arloko osagarri berariazkoa, bakoitzaren zailtasun, erantzukizun eta gainerako ezaugarrien arabera esleituko zaie lanpostu ezberdinei.

Osagarri hau lanpostu desberdinei esleitzea eta horren zenbatekoaren zehaztapena, Foru Lege bidez eginen da.

105. artikulua

1. Irakaskuntza arloko zuzendaritza lanpostuaren osagarria, ikastetxeetako pertsona bakarreko gobernu organoei eta izaera berdineko beste lanpostuei esleituko zaie.

Osagarri hau lanpostu desberdinei esleitzea, baita horren zenbatekoaren zehaztapena, Foru Lege bidez eginen da.

2. Irakaskuntza arloko zuzendaritza lanpostuaren osagarri hori aurreko artikuluak aipatu osagarri berariazkoarekin bateragarria izanen da.

106. artikulua

1. Hezkuntza ikuskapena azaroaren 20ko 9/1995 Legeak aipatzen dituen funtzionarioek eginen dute. Hezkuntzako ikuskatzailetzako lanpostuetan sartu eta horiek betetzeko sistema Lege horretan eta xedapen osagarrietan xedatutakoaren araberakoa izanen da.

2. Estatutu honetako 102. artikuluan xedatutakoa gorabehera, hezkuntzako ikuskatzaile lanpostuari dagozkion lansari osagarriak, horrelakorik bada, Estatutu honetako 40.3 artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritakoak izanen dira.

107. artikulua

1. Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko funtzionario irakasle ez-unibertsitarioek, Estatutu honen 98. artikuluak aipatzen dituen Kidego eta Eskaletakoak baldin badira, Estatuko Funtzionario Zibilen eta Klase Pasiboen Mutualitate Orokorraren kudeaketa bateratuaren menpean segituko dute eta, hala behar bada, aplikagarri zaien Gizarte Segurantzaren araubide orokorrarenarenean ere. Azken kasu honetan lehengo Gizarte Segurantza edo prebisio sistemarekin segituko dute.

2. Irakasle funtzionario ez-unibertsitarioak, Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuan sartu eta Estatutu honetako 98. artikuluak aipatzen dituen Kidego eta Eskalatakoak badira, Estatuko Funtzionario Zibilen eta Klase Pasiboen Mutualitate Orokorraren gizarte prebisioaren araubideari lotuko zaizkio eta, hala behar bada, aplikagarri zaien Gizarte Segurantzako araubide orokorrari.

108. artikulua

Titulu honetan ezarritakoaren arabera, euskaraz jakitea derrigorrezkoa duten lanpostuak eskuratzen dituzten langileak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak antolatzen dituen euskarazko gaitasun edo birziklapen ikastaroetan parte hartzen dutenak euskarazko lanpostuetan aritzera beharturik egonen dira, erregelamenduz ezarriko diren kasu, baldintza eta epeetan.

VI. TITULUA

NAFARROAKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZUKO LANGILEAK

109. artikulua. 55-2012 zenbakiko konstituziokontrakotasuneko errekurtsoaren bidez (2012ko otsailaren 1eko EAO), artikulu honen indarra eta aplikazioa bertan behera gelditu ziren, Konstituzio Auzitegiaren 2012ko maiatzaren 10eko auto bidez berretsia (2012ko maiatzaren 25eko EAO)

1. Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko Auzitegiko Medikuen Kidegoko eta Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kidego eta eskaletako langileei Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa eta foru lege honetako xedapenak aplikatuko zaizkie.

110. artikulua.

Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileak justizia arloan eskumenak dituen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Departamentuaren mende egonen dira organikoki, eta langileak zein bulego edo zerbitzuri atxikita dauden, hartako zuzendari edo buruaren mende, funtzionalki.

111. artikulua.

Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoak eta hura garatzeko xedapenek arautuko dute Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen jarduera profesionalaren antolamendua.

112. artikulua.

1. Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko lan publikoaren eskaintza Nafarroako Gobernuak onetsiko du hasiera batean, eta Justizia Ministerioari igorriko zaio, hark behin betikoz onets dezan.

2. Justizia Ministerioak eginen du karrerako funtzionarioen izendapena, justizia arloko eskumena esleitua duen Foru Komunitateko Administrazioko departamentuak proposatuta.

113. artikulua.

1. Mugikortasun nazionalari kalterik egin gabe, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak bere funtzionarioak mugitzeko prozesuak deitzen ahalko ditu, Nafarroako Justizia Administrazioko bulego eta zerbitzuei atxikitako lanpostuak betetzeko.

2. Mugikortasun prozesu horiek garatzean, esparru nazionaleko prozesuekiko koordinazioa bermatuko da, destinoak esleitzeko.

3. Langileak nahitaez birbanatu, berrantolatu eta birkokatzeko prozesuetan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak lurraldeka multzokatzen ahalko ditu lanpostuak, zerbitzuko premietara ahalik eta hobekien egokitzeko.

4. Nafarroako Justizia Administrazioko funtzionarioek Nafarroako Foru Komunitatean Justizia Administraziotik kanpoko lanpostuak eskuratzen ahalko dituzte, estatutu honen II. tituluko IV. eta VII. kapituluetan ezarritakoarekin bat. Lanpostu horietan dauden bitartean, horien araubide berekiari lotuko zaizkie, eta estatutu honetan araututakoa izanen da jatorrizko lanpostuaren administrazio-egoera.

114. artikulua. 55-2012 zenbakiko konstituziokontrakotasuneko errekurtsoaren bidez (2012ko otsailaren 1eko EAO), artikulu honen indarra eta aplikazioa bertan behera gelditu ziren, Konstituzio Auzitegiaren 2012ko maiatzaren 10eko auto bidez berretsia (2012ko maiatzaren 25eko EAO)

1. Estatutu honetan ezarritako ordainsari osagarriez gain, Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileek osagarri bat eskuratzen ahalko dute, beren eginkizunetan jarritako dedikazio bereziaren, errendimendu apartekoaren eta beste organo judizial batzuei emandako laguntzaren ordain gisa, arloan eskumena duen departamentuko kontseilari titularrak ezarritako helburuak betetzeari loturik.

2. Osagarri horren zenbatekoak ezin izanen du kasuan kasuko mailaren hasierako soldataren 100eko 20 gainditu.

3. Osagarri horren esleipena aldi baterako izanen da, kasu bakoitzean aldez aurretik ezartzen diren helburuak eta plangintza kontuan hartuta. Hori dela eta, kontzeptu horrengatik aldi baterako jasotzen diren zenbatekoek ez dute eskubide lorturik sortuko eta ez dute hurrengo aldietako egoeran eraginik izanen.

115. artikulua.

Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen lan egutegia eta lanaldia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko gainerako langileenetara egokituko dira, Justiziako zerbitzu publikoa emateko egin beharreko ezinbesteko aldaketak eginda.

116. artikulua. 55-2012 zenbakiko konstituziokontrakotasuneko errekurtsoaren bidez (2012ko otsailaren 1eko EAO), artikulu honen indarra eta aplikazioa bertan behera gelditu ziren, Konstituzio Auzitegiaren 2012ko maiatzaren 10eko auto bidez berretsia (2012ko maiatzaren 25eko EAO)

1. Nafarroako bulego eta zerbitzu judizialetako guardia zerbitzua berariazko araudian zehaztutako baldintzetan eginen da.

2. Guardia zerbitzuari dagokion ordainsaria Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organo eskudunek finkatuko dute.

117. artikulua.

Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioek Mutualitate Orokor Judizialak osatutako gizarte aurreikuspeneko araubidean jarraituko dute.

118. artikulua.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak administrazio araubidean kontratatzen ahalko ditu aldi baterako langileak, Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen premia behar bezala justifikatuei erantzuteko, baldin eta horiei aurre egiteko langile finko aski ez dagoela egiaztatzen bada, estatutu honetako I. tituluko I. kapituluan ezarritakoarekin bat.

Lehen Xedapen Iragankorra

1. Estatutu hau ez zaie gaur egun dauden klase pasiboei aplikagarri izanen, beraiei dagozkien pentsioen aldioroko gaurkotzea galarazi gabe.

2. Estatutu honetan aurreikusitako eskubide pasiboen araubidea, behar den Foru Legeak indarra hartu eta ondoren sortzen diren pentsioei aplikatuko zaie.

3. Aipatu Foru Lege horrek indarra hartu bitartean, egun indarra duten xedapenek arautuko dituzte erretiroak.

4. Aipatu Foru Lege horrek indarra hartzen duenean 60 urte baino gehiago eta onartutako 35 zerbitzu-urte dituzten funtzionarioek eta nahitaezko erretiroa aurreratzeagatik ukituta gertatzen direnek, erregelamendu bidez ezarriko den diru-konpentsazioa jasoko dute.

Bigarren Xedapen Iragankorra

Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioei gradua lehen aldiz esleitzeko ondoko arauei jarraituko zaie:

1go. Administrazio Publikoek gradua lehen aldiz esleituko dute, beraien funtzionarioei, antzinatasunaren ondorioetarako, onartu dizkien zerbitzu-urte kopuruaren arabera, beti ere karrerako urteak alde batera utzita. Horren ondorioetarako, Nafarroako Administrazio Publikoek onartutako zerbitzutzat hartuko dituzte, Foru Diputazioak 1981.eko urriaren 29an egindako bilkuran hartutako Erabakian horrelakotzat hartutakoak.

Gradua hasiera batez esleitzearen ondorio soiletarako, bosturteko metagarrien sisteman sartutako funtzionarioei, aurreko atalak aipatutako zerbitzu-urte onartuen aldiari bost urte gehituko zaizkie.

2garren. Graduaren hasiera bateko esleipena ondoko eskalari egokituko zaio:

1983.EKO ABENDUAREN 31N ONARTUTAKO ZERBITZUAK                               GRADUA

7 urte                                                                                                                              2

14 urte                                                                                                                            3

21 urte                                                                                                                            4

28 urte                                                                                                                            5

35 urte                                                                                                                            6

42 urte                                                                                                                            7

Hirugarren Xedapen Iragankorra

1. Estatutu honek indarra hartzean, Goi Mailako Ofizialaren mailara igotzeko eskubidea espreski onarturik duten administrari-ofizialek, kategoria hori erdietsiko dute, horretarako ezarritako epeak iragan ondoren.

2. Iraungitzeko den kategoria hori erdietsirik, B mailan sartuko dira.

Laugarren Xedapen Iragankorra

1. 1992.eko urtarrilaren batetik aitzineko ondorioekin eta 1991.eko ekitaldirako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko otsailaren 26ko 5/1991 Foru Legearen 13. artikuluak, egun dagoen gradu eta antzinatasun sistemaren aldaketari buruzkoak, aipatzen duen arauteria onetsi artean, bertan behera gelditzen da, aldi batez, Estatutu honetako 16. artikuluan ezarritako gradu-igoerarako sistema. Igoera hori, data horretatik aitzina, funtzionario bakoitzarentzat aparte burutuko da, dagokion graduan duen antzinatasunaren arabera, ondotik zehazten den eran:

a) 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. graduetako funtzionarioen gradu-igoera zuzenean eginen da, aurreko graduan 6 urte eta 7 hilabeteko antzinatasuna badute.

b) Sistema hau, hasieran, funtzionario bakoitzak 1991.eko abenduaren 31n graduan duen antzinatasunean oinarrituz aplikatuko da. Data horretan funtzionarioren batek 6 urte eta 7 hilabeteko kopurua gaindituz gero, alde hori hurrengo graduko antzinatasunari gehituko zaio. Antzinatasun horren kalkulua eta ondorio ekonomikoak behin-behinekoak izanen dira, ohiz kanpoko bosturtekoaren gaiari buruzko errekurtso judizialak ebatzi arte.

2. Aurreko zenbakian ezarritakoaren ondorioz, data horretatik aitzina eta izaera iragankorrez, Administrazio bereko barneko maila-igoeren kasuetan, Estatutu honen 17. artikuluan aurreikusitako horietan, gradua eta antzinatasuna mantenduko dira nondik sustatzen den han duen mailan.

Lehen Xedapen Gehigarria

Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio Estatutu hau garatu eta burutzeko beharrezkoak diren hainbat erregelamendu-xedapen luza ditzan eta jadanik onetsitakoak Testu horrek sartutakoari egoki dakizkien.

Bigarren Xedapen Gehigarria

Ordainsariak kalkulatzeko orduan, oinarritzat E mailari dagokion hasierako soldata hartuko da. Horren zenbatekoa urte bakoitzerako Nafarroako Aurrekontu Orokorren Foru Legeak zehaztutakoa izanen da.

Hirugarren Xedapen Gehigarria

1. Foru Komunitateko Administrazioaren atalburutzak eta bulegoburutzak Administrazio horretakoak diren edo horri atxikita dauden funtzionarioek beteko dituzte eta merezimendu lehiaketa bidezko deialdiaren bidez hornituko dira.

Aipatu lehiaketa horien kariaz, Burutza horiek lortzen dituztenek sei urtetan beteko dituzte. Epe hori bukatu eta ondoko hilabetean, Burutza horiek sei urtetarako beteko dira merezimendu lehiaketaren bidezko deialdien bidez. Aipatu epe hori bukatu eta horren ondoriozko lehiaketan lanpostua lortzen duen funtzionarioak Burutza horren jabetza hartu artean, Burutza horiek bitartekotasunez beteko dira, Xedapen Gehigarri honetako 2. atalean ezarritakoari jarraikiz.

Arestion xedatutakoak ez du Gobernuaren ahalmena ukituko, ezta, hala behar bada, Kontseilariek Foru Komunitateko Administrazioaren egitura organikoa ezarri eta aldatzeko dutena ere. Beraz, unitate organiko zehatzen ezabaketaren ondoriozko egitura aldaketa orok berarekin ekarriko du, Burutza horiek betetzen dituzten funtzionarioen kargu uztea eta ordainsari osagarriak galtzea.

Atal honek aipatutako merezimendu lehiaketak, lanpostuak hornitzeko Erregelamenduan eta behar den deialdian ezarritakoari egokituko zaizkio.

2. Aurreko atalak aipatutako Burutzak bitartekotasunez bete daitezke, organo eskudunak egindako izendapenaz; Burutza horiek betetzeko nahitaez Foru Komunitateko Administraziokoak diren edo horri atxikirik dauden funtzionarioak izan beharko dute.

Izendapen horiek egin dituen organoak askatasun osoa izanen du horiek atzera botatzeko. Bitartekotasunez Atalburuaren edo Bulegoburuaren izendapena jasotzen dutenek, egoera horretan dauden bitartean, erregelamendu bidez ezarritako ordainsari osagarriak jasoko dituzte.

Bitartekotasunez betetako lanpostuaren titulartasuna, lanpostu hori gordetzeko eskubidea duen funtzionarioari badagokio, bitartekotasuna gehienez urte betekoa izanen da. Epe hori iraganik, lanpostu betegabetzat hartuko da eta Xedapen Gehigarri honetako 1. atalean ezarritako eran hornituko da.

3. Ohiz kanpo, 2. ataleko azken lerroaldeak aipatutako bitartekotasun hori luza daiteke:

a) Xedapen Gehigarri honetako lehen atalak aipatutako merezimendu lehiaketak ebatzi arte.

b) Departamentuetako egitura organikoaren aldaketak ukitutako Atal eta Bulegoetan, hala behar bada, estatuko zerbitzuak hartzearen ondorio badira.

4. Xedapen Gehigarri honetan ezarritakoa, Estatutu honek indarra hartu aurretik bitartekotasunez hornitu ziren Atalburutzei eta Bulegoburutzei aplikagarri izanen zaie.

Foru Komunitateko Administrazioaren menpeko erakunde autonomoen unitate organikoetako burutza edo zuzendaritzen hornidura Xedapen Gehigarri honetan xedatutakoari lotuko zaio.

Aurreko lerroalde horretan ezarritakotik salbuesten dira, behar den erakunde autonomoko Estatutuetan xedatutakoari jarraikiz, izendapen librez hornitu daitezkeen burutza edo zuzendaritzak.

Laugarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Gobernuak Parlamentuari igorriko dio, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen eskubide pasiboen araubidea erregulatzeko Foru Legearen Proiektua, aurretik Iruñeko, Tuterako eta Tafallako Udalei eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari entzutea eman eta funtzionarioen ordezkaritza sindikalarekin negoziatu ondoren.

Bosgarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Gobernuak Nafarroako Parlamentuari igorriko dio, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioak, antzeko titulazioa eskatu zaien lanpostuak betetzen dutenak edo eginkizun berdintsuak eman zaizkienak, Taldeetan edo, hala behar bada, Kidegoetan sartzea arautuko duen Foru Legearen Proiektua, funtzionarioen mugikortasuna eta haien administrazio-karrera erraztu eta Administrazio Publiko desberdinetan horiek egoki banatzeko.

Seigarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Administrazio Publikoaren Eskolak, Nafarroako Administrazio Publikoetako langileriari prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak emanen dizkio eta, hala behar bada, horietan sartzeko hauta-probetako parte-hartzaileei.

Zazpigarren Xedapen Gehigarria

1. Nafarroako Administrazio Publikoetako lan publikoaren eskaintzetan lanpostu hutsen %7 gutxienez gorde eginen da %33ko desgaitasuna edo handiagoa dutenentzat, betiere hautapen probak gainditzen badituzte eta, dagokion unean, aipatutako desgaitasun gradua eta bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin bateragarria dela frogatzen badute. Hala eginen da, helburua izanik lortzea, denboraren poderioz, desgaitasuna duten langileen kopurua Administrazio Publiko bakoitzeko langile guztien %2koa izatea.

Hautapen prozesuak egin ondotik, desgaitasuna dutenek bete gabe gelditzen diren lanpostu erreserbatuak hurrengo lan eskaintzako kupoari gehituko zaizkio, baina gehienez ere %10 izanen dira.

2. Hautapen probetan, %33ko desgaitasuna edo handiagoa dutenentzat beharrezkoak eta zentzuzkoak diren egokitzapenak eta denbora eta baliabide doikuntzak eginen dira, hala eskatuz gero, desgaitasuna dutenek baldintza berdinetan parte har dezaten ziurtatzeko, ariketaren mamia aldatu gabe, betiere.

3. Desgaitasuna duten langileen egiazko integrazioa ziurtatzeko, lanpostuen benetako zereginak zehaztuko dira eta lanpostu horien eskatzaileen desgaitasunaren bakarkako balorazioa eginen da, halako moduz non desgaitasuna duen pertsona bakoitzak jakinen duen zer lanpostu eskura ditzakeen.

Aurreko idatz-zatietan ezarritako desgaitasun gradua izan eta, edozein txandatan, Administrazioan sartzeko deialdi bateko lanpostua lortzen duten pertsonak, lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, gainerako izangaien aurretik egonen dira.

Era berean, enplegu lagunduaren arloko neurriak ezarriko dira, baldin eta desgaitasuna duen pertsonak halakoak behar baditu lortutako lanpostura egokitzeko.

Duen desgaitasunak ez badio kasuko pertsonari eragozten eskuratu duen lanpostuaren zeregin berekiak betetzea, beharrezkoak diren neurri guztiak ezarriko dira lanpostura iristea eta/edo bere lana egitea eragozten dioten oztopoak kentzeko.

4. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan, hiru lanpostuko bat, lehenbizikoa, zerrenda horretan dauden eta %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaientzat erreserbatuko da, betiere hautapen probak gainditzen badituzte eta frogatzen badute desgaitasun hori bateragarria dela bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin.

5. Desgaitasuna dutenentzako txandan 1. idatz-zatiaren arabera ezarritako lanpostu kopurutik %25 erreserbatu ahal izanen da, gehienez ere, adimen gaitasuna mugakoa duten edo atzerapen mental arina edo moderatua dutenentzat, betiere %33ko desgaitasuna edo handiagoa frogatzen badute. Erreserba berezi hori ezartzeko, nahitaezkoa izanen da horrelako desgaitasuna duten pertsonen berezitasunetarako egokiak diren lanpostu hutsak egotea enplegu publikoaren eskaintzan.

Idatz-zati honetan aipatzen diren lanpostuak betetzeko eta sartzeko prozedurak deialdi bereizien bitartez eginen dira, eta txanda ezberdinak ezarriko dira, mugako adimen-gaitasuna duten pertsonentzako batetik, eta atzerapen mental arin edo moderatua frogatzen duten pertsonentzat bestetik. Izangaiei ez zaie kasuan kasuko titulaziorik eskatuko, non eta lanpostuaren eginkizunak direla-eta derrigorrezkoa ez den berariazko titulazioa izatea. Proben helburua funtsean izanen da egiaztatzea izangaiek ba ote dituzten lanpostuari dagozkion eginkizunetan aritzeko behar diren jokabide-sail oinarrizkoak eta ezinbesteko ezagutzak

.

Zortzigarren Xedapen Gehigarria

Mailaz igotzearen mugikortasuna eta mugikortasun horizontala Nafarroako Parlamentuaren eta Foru Komunitateko Administrazioaren artean aplikatuko dira. Hori horrela, Nafarroako Parlamentuko funtzionarioek parte har dezakete Foru Komunitateko Administrazioak egin ditzakeen lekualdatze lehiaketetan eta txanda murriztuaren bidez bertan sartzeko hauta-probetan.

Bederatzigarren Xedapen Gehigarria

1. Irakaskuntza ez-unibertsarioetako Kidegokoak ez diren lanpostu hutsak betetzeko deituriko hautapen proben ondorioz, Nafarroako Administrazio Publikoetan berritik sartzen diren funtzionarioei Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta emanen zaie eta hantxe afiliatuko dira, araubide horretan aurreikusitako babesean. Hortaz, ez zaizkie aplikatuko, inolaz ere, Estatutu honetan eta xedapen osagarrietan, eskubide pasiboei eta osasun eta gizarte laguntzari buruz, aurreikusten diren xedapenak.

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan sartzen diren irakaskuntza ez-unibertsitarioen kidegoetako funtzionarioek Estatuan indarra duen legean Kidego horietarako ezarrita dagoen gizarte aurreikuspen eta osasun laguntza sistema izanen dute eta ezin izanen zaizkie, inola ere, aplikatu Estatutu honetan eta xedapen osagarrietan eskubide pasiboei buruz eta osasun eta gizarte laguntzari buruz ezarritako xedapenak.

3. Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzen diren funtzionarioek, une horretan haien montepioren baten eskubide pasiboen erregimenari afiliatuak baldin badaude, sartzen diren Administrazioaren montepioan segitu edo Gizarte Segurantzan afiliatzeko aukera izanen dute."

Hamargarren Xedapen Gehigarria

1. Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileek lanbidean gora egin dezaten errazteko, ziurtatu eginen da langile horiek berdintasun-egoeran hartuko dutela parte Estatutu honetako 33. artikuluan aurreikusitako lanpostuak betetzeko lekualdatze lehiaketetan, beren araubide juridikoa zeinahi delarik ere, funtzionarioena, estatupeko langileena edo lan-kontratatuena. Nolanahi ere, lekualdatze lehiaketan parte hartu aurretik zuten araubide juridiko bera izaten segituko dute.

Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko Nafarroako Foru Komunitateko administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lanaldi partzialean diharduten lan-kontratatu finkoei. Langile horiek lanaldi osoko lanpostu bat hartzen dutenean pasatuko dira funtzionario izatera.

2. Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioen edo estatutupeko langileen araubide juridikoaren barnean daudenek zilegi dute merezimendu lehiaketa bidez lanaldi partzialeko lanpostu bat eskuratzea, eta kasu horretan borondatezko eszedentziako egoerara pasatuko dira funtzionario edo estatutupeko gisa, Estatutu honen 26.1.a) artikuluan araututako baldintzetan."

3. Ziurtatuko da, halaber, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileek igoera txandan edo txanda murriztuan berdintasun-egoeran parte hartu ahal izatea, Estatutu honen 15. artikuluan aurreikusia baitago, beren araubide juridikoa zeinahi delarik ere, funtzionarioena, estatutupekoa langileena edo lan-kontratatuena, betiere aipatu lege aginduan eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

Hamaikagarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Administrazio Publikoetako osasun langileriak ez du Administrazio horien kargura bizitzeko etxearen gainean inolako eskubiderik izanen, ezta eskubide horren ordezko diru-kalteordainik jasotzeko ere.

Hamabigarren Xedapen Gehigarria

Parte hartzen duten toki entitate elkartuetara transferitzen diren Nafarroako Toki Entitateetako zerbitzu eta eginkizunei atxikitako funtzionarioak, entitate elkartu horien funtzio publikoaren antolamenduan sartuko dira, era honetan:

a) Organigramaren eta eginkizunen aldetik Toki entitate elkartuaren menpean egonen dira eta jatorrian zuten prebisio sistema mantenduko dute; Administrazioari dagozkion kuotak entitate horren kargu egonen dira.

Nafarroako Administrazio Publikoetan eta horiek sarturik dauden entitateetan emandako zerbitzuak direlarik ere, araubide eta pentsio bakarra izanen dute.

b) Administrazio-karrera eta lanpostuen hornidura izateko eskubidea izanen dute, bai jatorrizko Administrazioan, bai beraien zerbitzuak ematera iragandako entitatean, Estatutu honetako IV eta VII. kapituluetan ezarritako eran.

c) Jatorrizko Administrazioan, administrazio-egoera berezian, entitateei zerbitzuak ematekoan, egonen dira; Administrazio horri dagokionean, eskubide guztiak izanen dituzte iharduneko zerbitzuan baleude bezala. Entitate horretan, iharduneko zerbitzuan egonen dira.

Hamahirugarren Xedapen Gehigarria

1. Estatutik Nafarroako Foru Komunitatera transferitutako funtzionarioak Foru Komunitateko Administrazioaren antolaketan sartuko dira, Nafarroako Gobernuak 1988.eko irailaren 26an eta 1990.eko urtarrilaren 25ean egindako bilkuretan hartutako Erabakietan ezarritako eran; funtzionario irakasle ez-unibertsitarioei dagokienean, Estatutu honetan aurreikusitako berezitasunak ere kontutan hartuko dira.

2. Estatutik Nafarroako Foru Komunitatera transferitutako lan-kontratatuak Foru Komunitateko Administrazioaren antolaketan sartuko dira eta lan-kontratatuendako indarra duen Lan Hitzarmenari lotuko zaizkio. Horiek ukitzen dituen estatuko hitzarmena betetzen dela bermatuko da.

Hamalaugarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta bere erakunde autonomoei atxikitako lan-kontratatu finkoek eta estatutupekoek, borondatezko eszedentzian badaude edo egoera hori hartzen badute, ihardunera itzultzea eskatu ahalko dute, nahitaez Administrazio horretako funtzionario gisa, bete gabeko lanposturik baldin badago eta eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen badituzte. Horrela izanez gero, eszedentzia aurretik zuten gizarte segurantza eta prebisiorako sistema berarekin jarraituko dute.

Funtzionario gisa itzultzeko behar diren baldintzak betetzen ez badira, lehenago zuten araubide juridikoarekin eta bertan ezarritako baldintzekin itzultzea eskatu beharko dute.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzura itzultzea, estamentu eta espezialitate berean bete gabe dauden lanpostuetara mugatuko da.

Hamabosgarren Xedapen Gehigarria (indargabetua)

Hamaseigarren Xedapen Gehigarria

Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legearen 72. artikuluan xedatutakoaren arabera, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileak zerbitzu berezietan daudela deklaratu ahalko da, erregelamendu bidez zehaztuko den moduan, Administrazio Publikoekin itundutako zerbitzuak ematen hasten direnean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Kontratuei buruzko Foru Legeak aurreikusitako kasuetako baten arabera.                                                                                                                     

Araubide hori bera aplikatuko zaio, Nafarroako Gizarte Ongizate Institutuko langileriari, hala behar denean.

Hamazazpigarren Xedapen Gehigarria

Estatutu honetako II. Tituluko XI. Kapituluan jasotzen diren Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen aipamenak, zabaldu egin behar dira Administrazio Publiko haietan beren zerbitzuak ematen dituzten langileengana, administrazio nahiz estatutu izaerako harremanen bidez haiei loturik daudela, baina ez haien zerbitzuko kontratupeko langileengana. Horiek, beti ere, aplikatzekoa den lan legeriaren arabera aginduko dira.

Hemezortzigarren Xedapen Gehigarria

Justizia administrazioaren zerbitzuei atxikitako langileek, Nafarroako Foru Komunitatera transferituak badira, aukera izanen dute Nafarroako administrazio publikoetan sartzeko hauta-probetan funtzionarioen arteko txanda murriztuan parte hartzeko, Estatutu honen 15. artikuluko 1. idatz-zatitik 5.era bitartekoetan xedatutakoaren arabera.

Hemeretzigarren Xedapen Gehigarria

1. Funtzionario gisa lanpostuaz jabetzea edo langile finko gisa kontratua sinatzea geroratuko da izangaia amatasun edo adopzio lizentziarako ezarritako aldian badago.

2. Lanpostuaz jabetzeko edo kontratua sinatzeko epea zenbatzen hasiko da amatasun edo adopzio lizentziari dagokion aldia bukatzen denetik hasita, edo lehenago, baldin eta interesdunak hala eskatzen badu. Nolanahi ere, amarentzat erditu ondoren ezarritako derrigorrezko atsedenaldia errespetatuko da.

3. Kasu horietan, dagokion administrazioan emandako zerbitzu gisa aitortuko da lanpostuaz jabetzeko edo kontratua sinatzeko gerorapen epe hori. Funtzionario gisa lanpostuaz jabetzeak edo langile finko gisa kontratua sinatzeak baldintzatuko dute aitorpen hori, eta horiek gertatzen direnetik hasita izanen ditu ondorioak.

4. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoa aintzat hartuko da aldi baterako kontratazioak egiteko deialdietan, kontratazio horren berariazko ezaugarriek eragindako egokitzapenekin.

Hogeigarren Xedapen Gehigarria

Eskubidea, Nafarroako administrazio publikoei eskatzekoa haiekiko harreman funtzionarial edo administrazio-araubideko harreman kontraktual baten ondorio den eduki ekonomikoko edozein betebehar aitor edo likida dezan, lau urteko epean preskribatuko da.

Hogeita batgarren Xedapen Gehigarria

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan administrari lanpostuak (C maila) eta administrari laguntzaileen lanpostuak (D maila) betetzeko egiten diren lekualdatze lehiaketak batera eginen dira, eta deialdi bakar batean.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra

Estatutu honetan ezarritakoari aurka egiten dion xedapen oro indarrik gabe gelditzen da eta, zehazki, ondoko hauek:

-13/1983 Foru Legea, martxoaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutua arautzen duena.

-9/1985 Foru Legea, maiatzaren 25ekoa, Foru Komunitateko Administrazioko Atalburutzen eta Bulegoburutzen hornidura arautzen duena.

-2/1988 Foru Legea, martxoaren 24koa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutua arautzen duen martxoaren 30eko 13/1983 Foru Legea aldatzen duena, funtzionario publikoen administrazio-egoerei dagokienean.

-3/1988 Foru Legea, maiatzaren 12koa, Nafarroako 1988.eko Aurrekontu Orokorrena: Foru Lege horren Hamazazpigarren Xedapen Gehigarriaren lehen atala.

-10/1989 Foru Legea, ekainaren 27koa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutua arautzen duen martxoaren 30eko 13/1983 Foru Legea aldatzen duena.

-5/1990 Foru Legea, ekainaren 27koa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutua aldatu eta Estatuko Administraziotik transferitu beharreko langileria Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan sartzea arautzen duena. Seigarren Xedapen Gehigarria kanpo gelditzen da, Nafarroako 1991.eko Aurrekontu Orokorren otsailaren 26ko 5/1991 Foru Legearen 12. artikuluak aldatu ez zuena izan ezik.

-5/1991 Foru Legea, otsailaren 26koa, Nafarroako 1991.eko Aurrekontu Orokorrena: Foru Lege horren 13. artikuluko 2 eta 3. atalak, 18. artikulua eta Hogeita Laugarren Xedapen Gehigarria.

-9/1992 Foru Legea, ekainaren 23koa, Nafarroako 1992.eko Aurrekontu Orokorrena: Foru Lege horren 16. artikulua eta Lehen, Bigarren eta Hamargarren Xedapen Gehigarriak.

-9/1993 Foru Legea, ekainaren 30ekoa, Nafarroako 1993.eko Aurrekontu Orokorrena: Foru Lege horren Hirugarren Xedapen Gehigarria.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa