Inbertsioetarako laguntzak, 2024rako, honako hauetarako: baso-teknologiak eta baso-produktuen eraldaketa, mobilizazioa eta merkaturatzea

2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 08.06.01 azpineurria

Oinarrizko informazioa

 • Basoen titular diren pertsona fisiko eta juridikoak, publikoak eta pribatuak.
 • Udalerriak eta haien elkarteak.
 • Nafarroan kokatutako ETEak, basoak ustiatzeko lanetan eta lehen transformazioan aritzen badira.

Laguntza hauek emateko prozedura norgehiagoka-araubideari jarraikiz tramitatuko da. Laguntza jasotzeko eskubidea izateko, eskatzaileak 25 puntu lortu beharko ditu, gutxienez, balorazio irizpideetan eskuratzen ahal diren 85 puntuetatik.

Gutxieneko inbertsioa BEZik gabe: 20.000 euro.

Gehieneko inbertsioa, BEZik gabe: 325.000 euro.

Prozeduraren urratsak:

 • Eskaerak jasotzea eta aztertzea
 • Laguntza ematea
 • Ordainketa eskatzea
 • Laguntza ordaintzea

Dokumentua, bete eta entregatu beharreko eranskin guztiekin: deskargatu.

Laguntzarako eskaeran aurkeztu beharreko agiriak:

 • Laguntza - eskabidea (III. eranskina).
 • Enpresaren tamainari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.
 • Zinpeko aitorpena eta askatzaileak hartzen dituen konpromisoak.
 • Enpresaren hautapena justifikatzeko erantzukizunpeko adierazpena.
 • Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera.
 • IFKren kopia, enpresa berrien kasuan.
 • Eskatzailearen nortasuna eta hura ordezkatzen duen pertsona fisikoaren gaitasuna egiaztatzen duen agiria.
 • Egoera ekonomiko-finantzarioa (kontu-gordailua edo PFEZaren aitorpena eta BEZaren aitorpena).
 • 9. oinarriko balorazio irizpideetan ezarritako puntuazioak lortu ahal izateko eskatzen den dokumentazio beharrezkoa.
 • Inbertsioa eginen den lurren jabetza ziurtatzen duen eskrituraren kopia.
 • Obretako udal lizentzia, behar baldin bada.
 • Irekitzeko lizentzia edo, horrelakorik ezean, jarduera sailkatuarena, bidezkoa bada.
 • Inbertsio plana (II. eranskina).

Ordainketaren eskaeran aurkeztu beharreko agiriak:

 • Ordainketa eskatzeko inprimakia (IV. eranskina).
 • Jatorrizko fakturak edo horien kopia konpultsatuak, laguntza eskaeraren ondotik datatuak.
 • Fakturen ordainagiriak. Bankuko karguak izanen dira, gutxienez datu hauek agertuko dituztenak: transferentziaren jaulkitzailearen izena, onuradunaren izena, zenbatekoa, karguaren data eta kontzeptua, faktura-zenbaki eta guzti.
 • Inbertsioen liburua edo emaitzen kontu nagusia.
 • Salerosketaren eskritura publikoaren bidez frogatu beharko da ondasun higiezinen erosketa.
 • Honako honetan aurreikusitakoarekin bat: 2017/1242 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 1. artikuluaren 2. puntua. Kostu horiek ebaluazio sistema egoki baten bidez ebaluatuko dira, esate baterako, eskaintzak konparatuz, edo deialdiaren 15. oinarrian ezarritako Balorazio Batzordeak esku hartuz.
 • Kontratista batekin azpikontratatutako lanen zenbatekoak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta 60.000 eurotik goitikoa denean, idatzizko kontratu bat egin beharko da, ordainketa egiteko gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztuko dena.
 • Uztailaren 18ko 1215/1997 Errege Dekretua betetzeari buruzko egiaztagiriak (haren bidez ezartzen dira langileek lan ekipoak erabiltzeko segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak). Makineria erosiz gero, EEEko adostasun adierazpena eta makinaren jarraibideak.

Oharra: atal honetan zerrendatutako dokumentazioa orientatzeko laburpen bat besterik ez da; beraz, nahitaezkoa da deialdiaren 13. eta 19. oinarrietan ezarritakoa kontsultatzea, eskabideetan dokumentazio hori osatzeko.

1112E/2022 Ebazpena, 2023ko ekitaldirako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Basoen eta Ehiza Kudeaketaren Zerbitzua
González Tablas kalea, 9, beheko solairua
31005 Iruña
Telefonoak: 848 42 67 33 / 848 42 29 04
Posta elektronikoa: planificacion.forestal@navarra.es

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time