Fundazioen erregistroa

Foru Berriarekin bat eratutako fundazioak inskribatzea, baita jarduerak gehienbat Nafarroan garatzen dituzten atzerriko fundazioen ordezkaritzak ere (eta nahitaezko baldintzetako bat da izaera juridikoa eskuratzeko eta Fundazioen eta Babes Jardueren Tributu Araubidea Erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen babesean jarduteko)

Oinarrizko informazioa

Fundazio bat eratzeko asmoa duten edo eratu duten pertsona fisiko eta juridikoak, Foru Berriaren 42. Legearen lehen paragrafoari jarraikiz.

Fundazio bat eratzeko, komeni da eskritura publikoa ematea eskatuko zaion notarioari iritzia eta aholkularitza eskatzea aldez aurretik. Aholkularitza horrek ez dakar inolako kostu gehigarririk.

 1. Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatzen dira nagusiki Nafarroako Foru Komunitatean jarduten duten fundazioak. Laburbilduz, honako hauek:
  • Eskritura publikoaren edo “mortis causa” egintzaren bidez eratutako fundazioak, Nafarroako Foru Berriaren 42. Legean eta ekainaren 30eko 13/2021 Foru Legean xedatutakoari jarraikiz.

  • Estatuko araudiaren arabera edo arlo honetako eskumena duten autonomia erkidegoetako araudi berekien arabera eratutako fundazioak, beren estatutuak ondoren aldatzen badituzte, jarduerak gehienbat garatzen diren lurralde eremu berria Nafarroa delako.

  • Atzerriko fundazioen ordezkaritzak, jarduerak gehienbat Foru Komunitatean garatzen badituzte.

 2. Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatzeak eratze-izaera du eta beharrezkoa da uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legean aurreikusita dauden onura fiskalak eskatzeko eta eskuratzeko.

Prozeduraren urratsak:

 1. Eskaera aztertzea: Nafarroako Fundazioen Erregistroak aurkeztu diren dokumentuak zuzentzeko eskatzen ahalko dio inskribatzeko dagoen fundazioari. Hala egiten bada, ebazteko epea etenen da. Emandako epea igarota zuzenketak egin ez badira, jarduketak artxibatu eginen dira, eta prozedura bertan behera utzi.
 2. Eskaera ebaztea: inskripzio eskaera ebazteko epea hiru hilabetekoa izanen da, eskaera hori izapidetzeko eskumena duen Administrazioaren erregistroan sartzen denetik hasita.
 3. Epean ebazpenik eman ezean: izena emateko epea iraganik, ebazpenaren jakinarazpenik ez badago, inskripziorako eskabidea onartu dela ulertuko da.
 1. Eskabide orokorra.
 2. Fundazio agiria, eskritura publikoaren (edo “mortis causa” egintza) bidez jasoa, notarioaren benetako kopia edo notarioaren benetako kopiatik edo benetako kopia elektronikotik abiatuta Administrazioak konpultsatutakoa emanda. “Mortis causa” egintzaren bidez eratuz gero, testamentu-xedapena, oinordetza-ituna edo oinordetza emateko beste edozein modu egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko da, Foru Berriarekin bat etorrita.
 3. Fundatzailea pertsona juridikoa bada, fundazioa eratzeko borondatearen erabakiaren egiaztapena, pertsona juridiko horren organo eskudunak hartua, baita eratze egintzan ordezkaria izendatzearena ere.
 4. Estatutuak, fundazio agiriaren zati diren aldetik.
 5. Notario baimen-emailearen aurrean hasierako zuzkidura eman dela egiaztatzen duen dokumentua. Diruzko ekarpenak banku-ziurtagiriaren bidez frogatuko dira.
 6. Hasierako zuzkidura “diruaz bestelako ekarpena” bada, eman dela egiaztatuko da erregistroko datuen bidez, baldin badaude, akzioen edo partaidetzen zenbakiak aurkeztuz, kasua bada, edo zuzenbidean baliozkoa den edozein bitarteko erabiliz, baldin eta frogatzen badu ekarpenak egiazkoak direla haien izaeraren arabera. Eurotan kuantifikatzeko, eskriturari aditu independente baten tasazioa erantsiko zaio, erabili diren balorazio irizpideak zehazten dituena.
 7. Lehen Jarduketa Programa (fundatzaileek sinatua), urtebetekoa, fundazioaren helburuetara begira hasierako zuzkidura egokia eta nahikoa dela justifikatzeko.
 8. Lehen Jarduketa Programako jarduera guztien hasierako zuzkidura nahikoa dela egiaztatzen duen azterlan ekonomikoa (fundatzaileek sinatua), finantzaketa osoa, xehatua eta identifikagarria barne. Hasierako zuzkidurak 10.000 eurotik gorako balio ekonomikoa duenean, ez da beharrezkoa izanen azterlan ekonomiko hori aurkeztea.
 9. Inskripzio-tasaren ordainketa-gutuna.

Tramitea online bidez eginez gero, eskaneatu eta erantsi beharko dira, erregistroan kalifikatu ahal izateko, Eraketa Aktaren, Estatutuen eta eskatzen den gainerako dokumentazioaren jatorrizko agiriak. Dokumentazioa ontzat eman ondoren, inskripzioa egiteko, jatorrizko agiriak aurkeztu beharko dira behar bezala sinatuta (sinatu behar dutenek eskuz idatziak edo haien sinadura elektronikoak). PDF artxiboak sinatzeari buruzko informazioa  Adobe Reader-ek emana.

Gainera:

Fundazioak uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen zerga araubide bereziari heldu nahi badio, asmo hori jasoko da aurkeztutako dokumentazioan.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Honako egiaztagiri hauek erabil daitezke:

 • Ziurtagiri digitalarekin edo NAN elektronikoarekin
 • Cl@verekin

Laguntza, internet bidez tramitatzeko

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Epea: Urte osoan zabalik

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa
Karlos III.a etorbidea, 2 - behea
31002 Iruña
Telefonoa: 848 426 645 / 848 425 136
Helbide elektronikoa: asociaciones@navarra.es

Ondoko administrazio prozedurari lotuta dago tramitea:

Registro de Fundaciones

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time