Euskera e Idiomas Comunitarios

Udal eremuan euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2021. urteko dirulaguntzak / Ayudas al fomento y uso del euskera en el ámbito municipal del año 2021

Nafarroako Toki Entitateek euskararen erabilera eta sustapena bultzatzeko 2021an burutzen dituzten programak finantzatzeko laguntzen deialdia.

Convocatoria de ayudas destinadas a financiar las programaciones que fomenten el uso y la promoción del euskera a realizar por las Entidades Locales de Navarra en 2021.

 

Plazo de solicitud

Del 06-03-2021 al 08-10-2021

Justifikazioak aurkezteko epea

2021eko urriaren 8ra arte.

 • Deialdia arautzen zuen otsailaren 5eko, 15E/2021 Foru Aginduaren hemezortzigarren oinarrian ezarria dagoen bezala:
  • 18.2. 2020ko urriaren 16tik 2021eko irailaren 30era egindako jarduerak eta haiei dagozkien gastuak onartuko dira.
  • 18.3. Programetako gastuak frogatzeko dokumentazioa Euskarabidean aurkezteko epea 2021ko urriaren 8an amaituko da.

Plazo de presentación de las justificaciones

Hasta el 8 de octubre.

 • Tal y como se establece en la base decimoctava de la Orden Foral 23E/2021, del 5 de febrero que regula la convocatoria:
  • 18.2. Se admitirán las actividades y gastos correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
  • 18.3. El plazo para presentar a Euskarabidea la documentación justificativa de los gastos de los programas finalizará el 8 de octubre de 2021.

Objetivo

EUSKERA:

 • Bideratu den aurrekontua 819.316 eurokoa da.
 • Tipologiak:
  • A mota: toki entitate eskatzailearen eskumeneko eremuan egindako programak. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 394.316 eurokoa da.
  • B mota: zenbait toki entitatek batera eginiko programak. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 235.000 eurokoa da.
  • C mota: euskara zerbitzu tekniko berriak sortzea eta egonkortzea, langileen prestakuntzarako laguntzak ordezkatzean, hizkuntza paisaia elebiduntzeko programa integralak eta ikerlan soziolinguistikoak eta hizkuntza-plangintza hausnarketa eta parte hartze prozesuak. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 190.000 eurokoa da.

CASTELLANO:

 • La cuantía total asciende a un máximo de 819.316 euros.
 • Tipologías:
  • Modalidad A: programas realizados en el ámbito competencial de la entidad local solicitante. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 394.316 euros.
  • Modalidad B: programas realizados de forma conjunta entre varias entidades locales. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 235.000 euros.
  • Modalidad C: creación y consolidación de nuevos servicios técnicos de euskera, ayudas a la formación en euskera a través de sustituciones, programas integrales del paisaje lingüístico bilingüe, estudios sociolingüísticos y procesos de reflexión y participación en la planificación lingüística. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 190.000 euros.

Dirigido a

2020ko urriaren 16tik 2021ko irailaren 30era bitartean euskararen erabilera eta sustapena bultzatzeko programak onesten eta garatzen dituzten toki entitateak.

Entidades locales que aprueben y desarrollen programas que fomenten el uso y la promoción del euskera en el ámbito municipal durante el periodo del 16 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021.

 

Documentación

Documentación obligatoria

EUSKERA:

 • Eskabideak aurkezteko dokumentazioa:
  • Diru-laguntza eskabidea (II. eranskina). ‘Tramitar' botoia sakatuta.
  • Jarduera programaren xehetasuna (III. eranskina).
  • Toki entitateko idazkaritzaren ziurtagiria, 8.3. puntuak esaten duen bezala (IV. eranskina).
  • Mankomunitateko idazkaritzaren ziurtagiria, euskara zerbitzuak eskaintzeko mankomunatua dagoen udal batek berariazko programazioa aurkezten duenean, 8.4. puntuak esaten duen bezala (V. eranskina).
 • Gardentasunaren betebeharra (VI. eranskina). Adierazpen hau igortzeko epea hilabetekoa da diru-laguntza ematen duen ebazpena jakinarazten edo argitaratzen den egunetik hasita. Betebehar hori bete ezean, ez da ordainduko onetsitako diru-laguntza.
 • Diru-laguntzaren justifikaziorako dokumentuak:
  • Gastuen justifikazioaren xehetasuna kalkulu-orrian (VII. eranskina). Kalkulu-orria onuradun bakoitzari posta-elektroniko bidez helaraziko zaio.
  • Idazkaritzaren ziurtagiria, 18.2. puntuan esaten den bezala (VIII. eranskina).
  • Erabilitako baliabideen laginak.

Eranskina eta erabilitako baliabideen laginak, behin beteta daudenean, izapidetzean atxikitako dokumentu bezala aurkeztuko dira


CASTELLANO:

 • Documentación para la presentación de solicitudes:
  • Solicitud de subvención (Anexo II). Integrado en el botón ‘Tramitar'.
  • Programa de actividades detallado (Anexo III).
  • Certificación expedida por la secretaría de la entidad local, como indica el punto 8.3. (Anexo IV).
  • Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad cuando un ayuntamiento mancomunado para ofrecer servicios de euskera presente una programación específica para el ámbito local propio, como indica el punto 8.4. (Anexo V).
 • Obligación de transparencia (Anexo VI). El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes a contar desde la notificación, o en su caso fecha de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida.
 • Documentación justificativa de la subvención:
  • Justificación de gastos detallados en hoja de cálculo (Anexo VII). Esta hoja de cálculo se enviará a cada beneficiario mediante correo electrónico.
  • Certificación de la secretaría, como indica el punto 18.2. (Anexo VIII).
  • Muestra de los recursos utilizados.

Los anexos y las muestras de los recursos utilizados, una vez cumplimentados, se presentarán como documentos adjuntos en la tramitación.

Normativa

EUSKERA:

 • 11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, dirulaguntzei buruzkoa (2005/11/14ko 136. NAO).
 • 25/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 23koa, udal eremuan euskara erabiltzeko eta sustatzeko laguntzak arautzen dituena (2012/05/31ko 103. NAO).
 • 15E/2021 Foru Agindua, otsailaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako Kontseilariak emana, "Euskara erabiltzeko eta sustatzeko laguntzak toki entitateentzako 2021" izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 548304.

CASTELLANO

 • Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones (BON nº 136 de 14/11/2005).
 • Decreto Foral 25/2012, de 23 de mayo sobre las ayudas al uso y promoción del euskera en el ámbito municipal (BON nº 103 de 31/05/2012).
 • Orden Foral 15E/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueba la convocatoria "Subvención a entidades locales para el uso y promoción del euskera 2021". Identificación BDNS: 548304.

Más información

Contacto

Euskarabidea-Euskararen Sustapenaren eta Plangintzaren Zerbitzua / Euskarabidea-Servicio de Planificación y Promoción del Euskera
Paulino Caballero 13
31002 Iruña
Telefonoa: 848 426062
Posta elektronikoa: euskarabidea@navarra.es

Próximos pasos

 

 

Cómo tramitar


Otros lugares de presentación.

EUSKERA:

 • 27E/2021 Ebazpena, ekainaren 14koa, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko Zuzendari Kudeatzaileak emana, "Euskara erabiltzeko eta sustatzeko laguntzak toki entitateentzako 2021" izeneko dirulaguntzaren deialdia esleitzen duena.
 • 68E/2021 Ebazpena, azaroaren 25ekoa, Euskarabideko zuzendari kudeatzaileak emana. Horren bidez, "Toki entitateentzat euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2021eko dirulaguntzak" deialdiaren ordainketa ebazten da.

CASTELLANO:

 • Resolución 27E/2021, de 14 de junio, del Director Gerente de Euskarabidea- Instituto Navarro del Euskera, por la que se resuelve la convocatoria de la "Subvención a entidades locales para el uso y promoción del euskera 2021"
 • Resolución 68E/2021, de 25 de noviembre, del Director Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, por la que se resuelve el pago de la convocatoria de Subvención a entidades locales para el uso y promoción del euskera 2021.