(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Ekonomia :
  • Estatistika :
   • 19/2010 Foru Legea, azaroaren 23koa, Nafarroako 2011-2016 Estatistika Plana onetsi eta Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen duena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

19/2010 Foru Legea, azaroaren 23koa, Nafarroako 2011-2016 Estatistika Plana onetsi eta Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen duena

 

Jatorrizkoa: 2010eko 145. NAO, azaroaren 29koa

Atarikoa

Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legeak Nafarroan estatistika lana arautzen duen lege esparrua ezarri zuen, foru erkidegoko errealitate sozial, ekonomiko eta demografikoari buruz behar adina informazio fidagarri eta alderagarri edukitzeko helburuarekin.

Lege testu horretan berean, datuen hornitzaileek eta informazioaren erabiltzaileek estatistika lana egin eta garatzen duen organoarekin dituzten harremanak arautzen dira. Bertan, datuak eman beharra, emaitzak egoki argitaratu eta zabaldu beharra eta betiere sekretu estatistikoa errespetatu beharra ezartzen dira. Era berean, Estatistika Plana estatistika lana sustatu, antolatu eta planifikatzeko baliabide egokia dela adierazten du. Lan hori Nafarroako Estatistika Sistemak eginen du.

Foru lege honek Nafarroako 2011-2016 Estatistika Plana ezartzen du. Nafarroako Parlamentuak onesten duen halako laugarren legea da honako hau, aurretik 1999-2002, 2003-2006 eta 2007-2010 aldietako estatistika planei buruzkoak onetsi baitzituen. Horrekin Nafarroako estatistika sistema sendotu eta indartzeko prozesuari segida eman nahi zaio. Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen aurreikuspenen arabera, planaren indarraldian garatu beharreko helburu orokorrak eta berariazkoak ezartzen dira, baita horiek lortzeko estatistika lanak ere. Lan horiek Nafarroako Gobernuak onesten dituen urteko estatistikako jarduketa programetan sartzen diren jarduketetan gauzatzen dira.

Azkeneko planaren indarraldia bukaturik, bidezkoa da beste plan bat onestea. Horretarako erabili behar den arau-tresna foru legea da.

Lege testu hau Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legean ezarritako aurreikuspenekin bat dator. Helburuen araberako plangintza sistema batean oinarriturik, helburu du gizarteak eskatzen dituen informazio beharrei erantzutea eta lantzen diren adierazleek informazioa ematea erakunde publikoei eta eragile ekonomiko eta sozialei. Ahal den guztietan, genero ikuspuntua sartuko da, eta irizpide izanen dira ahalik eta kosturik txikiena sortzea eta administrazio erregistroak nahiz existitzen diren iturriak ahalik eta gehien aprobetxatzea, horrela saihestu eginen baita zerbitzuak bikoiztea, gutxitu eginen baitira herritar, enpresa eta erakundeei eragindako eragozpenak, eta bermatu eginen baita, halaber, isilpekotasun estatistikoa nahiz informazio estatistikoaren irisgarritasuna, lastertasuna eta eskuragarritasuna.

Bereziki, plan honek helburu estrategikoetara biltzen du Moderna Planean adierazitako helburu eta ekintzen segimendu eta ebaluaziorako behar diren eragiketa eta adierazleak egitea, plan hori, bukatzeko fasean dagoena, 2030. urterako Nafarroako Garapen Ekonomikorako Eredu berria baita.

2011-2016 Estatistika Plana hiru ardatz estrategikotan egituratzen da: antolaketa, ekoizpena eta zabalkunde estatistikoa. Hiru ardatz nagusi horietan jasotzen dira planaren indarraldian lortu nahi diren helburu orokorrak.

Antolaketari dagokionez, Nafarroako Estatistika Sistema osatu nahi da, departamentuetako estatistika unitateak sortuz. Horien ardura izanen da departamentu bakoitzeko estatistika ekoizpena koordinatzea.

Ekoizpenari dagokionez, 2011-2016 Planak pertsonei buruzko informazio berria lortzea bultzatuko du, azken urteetan Nafarroako biztanleriaren osaketa eta dinamika nabarmen eraldatu dituzten aldaketa demografikoak ikertuz. Jarduera ekonomikoa aztertzen segituko da eta bi sektore estrategikoren azterketan, nola baitira hezkuntza eta osasuna, sakonduko da bi sektore horietako kontu sateliteak eginez. Planean aipamen berezia merezi duen beste alderdi bat ingurumenaren eta iraunkortasunaren arloa da.

Zabalkunde estatistikoari dagokionez, helburua da planean jasotako eragiketen datu estatistiko guztietara azkar iristeko bidea bermatzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliz.

Estatistika ofizial guztia eskuragarri egonen da Nafarroako Estatistika Institutuaren web-orrialdean; departamentuen web-orrialdeetan, berriz, kasuan kasuko departamentuak sortutako informazio estatistikoa jasoko da, bai eta adierazle-sail bat ere, jarduera sektoriala modu sintetikoan aurkezteko.

Horrez gain, foru lege honek Nafarroako Gobernuaren eta entitate publikoen zein nazioarteko erakundeen arteko lankidetza instituzionalaren harremanak ezartzen ditu, bai eta Nafarroako Estatistika Institutuak plan hau betetzeko izanen dituen eginkizunak ere.

Azken xedapenetan lehenean Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen da, V. titulua eransten baitzaio. Titulu horren bidez Nafarroako Populazioaren Erregistroa sortzen da, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraikiz. Horren bidez, autonomia erkidegoetako administrazioek populazio erregistro edo fitxategiak sor ditzakete datu hauek sartuz: izena, abizenak, helbidea, sexua, jaioteguna eta NANaren zenbakia, edo atzerritarren kasuan, agiri horren ordezkoa. Erregistro horiek Estatistikako Institutu Nazionalak igortzen dituen kopia eguneratuetatik abiatuz osatuko dira. Erregistro horri esker Nafarroako Foru Komunitateko organoek bere lurraldeko egoiliarrekin harremanetan sartzeko aukera izanen dute, bere eskumenetatik datozen harreman juridiko-administratiboen esparruan.

Administrazio publiko baten fitxategia denez, aipatutako lege organikoaren 20. artikuluan ezarritakoa bete beharko da, horren bidez ezartzen baita fitxategi publiko bat sortu, aldatu edo kentzea xedapen orokor baten bidez eginen dela bakar-bakarrik, eta xedapen hori "Estatuko Aldizkari Ofizialean" edo kasuan kasuko egunkari ofizialean argitaratu beharko dela. Era berean, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren bidez onetsiak, 52. artikuluan xedatzen duenez, titulartasun publikoko fitxategiak xedapen orokor edo erabakien bidez sortu behar dira eta horiek "Estatuko Aldizkari Ofizialean" edo kasuan kasuko aldizkari ofizialean argitaratu behar dira; 53. artikuluak, berriz, berariazko legeria betetzeko agintzen du, autonomia erkidegoen ardurapekoak diren fitxategiei dagokienez. Fitxategia sortzeko xedapenak edo erabakiak izan behar duen edukia erregelamendu beraren 54. artikuluan azaltzen da.

Nafarroako Populazioaren Fitxategiaren kudeaketa Nafarroako Estatistika Institutuari esleitzen zaio, estatistikaren arloan eskumena duen organoa baita, datu pertsonal ugariren tratamendua egiten esperientzia duena. Nafarroako Estatistika Institutua Nafarroako Foru Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuari atxikita dago. Haren izaera eta eginkizunak Foru Komunitateko estatistika lan publikoa arautzen duen ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 30. artikuluan eta ondokoetan agertzen dira.

Nafarroako Populazioaren Erregistro berrian jasoko dira Nafarroako udaletako udal erroldetan eta hautesle-erroldan agertzen diren bizilagun bakoitzaren banakako datuak, haien baimenik eman gabe, datu horiek ezinbestekoak baitira hala estatistika demografikoak egiteko nola Nafarroako Foru Komunitatearen berezko eskumenak erabiltzeko. Horrela, otsailaren 16ko 50/1998 Foru Dekretuaren 3. artikuluaren bidez Nafarroako Estatistika Institutuari esleitu zitzaion eginkizuna osatu eta hobetzen da.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 44. artikuluak dio administrazio espedienteak tramitatzean baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak erabili behar direla lagungarri gisa, betiere bermeak errespetatuz eta antolamendu juridikoak kasu bakoitzerako aurreikusten dituen baldintzak betez.

Azkenik, foru lege honen eranskin gisa, jasotzen da Eragiketa Estatistikoen Inbentarioa, Nafarroako Gobernuan dauden departamentuen arabera sailkatua.

I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Nafarroako 2011-2016 Estatistika Plana.

Foru lege honen bidez onesten den Nafarroako 2011-2016 Estatistika Plana Nafarroako Foru Komunitateko estatistika lana sustatu, antolatu eta planifikatzeko tresna da, eta Nafarroako Gobernuaren eta ondoko hauen arteko erakunde-lankidetzaren esparrua ezartzen du:

a) Gobernuaren parte diren erakunde eta enpresak.

b) Entitate publikoak.

c) Espainiako eta nazioarteko erakundeak.

Lankidetza horren xedea da Nafarroako estatistika sistema eta ingurukoak gero eta koherenteagoak, homogeneoagoak eta konparagarriagoak izatea.

2. artikulua. Indarraldia.

Orain onesten den Nafarroako Estatistika Planaren indarraldia 2011ko urtarrilaren 1ean hasi eta 2016ko abenduaren 31n bukatuko da. Dena dela, plan hau iraungitzean plan berri bat onetsi ez bada, hurrengoak indarra hartu arte luzatuko da, salbu eta ezarritako epe edo aldiengatik salbuetsi behar diren eragiketen ingurukoetan.

3. artikulua. Entitate estatistika sortzaileak.

1. artikuluko a) letran aipatzen diren entitateek plan honetan eta plana garatzeko urteko estatistika programetan agintzen zaizkien estatistikak prestatuko dituzte, dela zuzenean, dela beste entitate batzuekin lankidetzan.

4. artikulua. Estatistika Planaren koordinazioa.

Nafarroako Estatistika Institutuak Estatistika Plana eta urteko estatistika programak sustatuko ditu, eta helburu horrekin, lan hauek eginen ditu:

a) Urteko estatistika programaren proiektuak prestatu eta haien tramitazioa eta onespena sustatzea.

b) Nafarroako administrazio publikoei aholku teknikoak ematea Estatistika Planaren eta urteko estatistika programen aginduz egin behar dituzten eragiketa estatistikoen gainean.

c) Foru lege honen bidez eta legea garatzeko urteko estatistika programen bidez agintzen zaizkion lan estatistiko instrumentalak egitea edo proposatzea.

d) Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legean aurreikusitakoari jarraikiz, estatistikak arautzeko arau teknikoen proiektuen tramitazioa eta onespena prestatu eta sustatzea, Estatistika Planean eta hura garatzeko urteko estatistika programetan aginduz gero.

e) Nafarroako administrazio publikoek estatistikari buruzko legeria betetzen dutela begiratzea, Estatistika Planean eta urteko estatistika programetan estatistikak egitea agintzen zaienean.

f) Estatistika ekoizpenaren kalitatea bermatzea, behar diren egiaztapenak eginez.

g) Nafarroako informazio eta dokumentazio estatistikoaren inbentarioa formulatzea eta haren mantentze-lanak egitea.

h) Nafarroako Estatistika Planean sartutako estatistiken segimendua egitea.

i) Foru lege honen 1. artikuluan aipatutako entitateekin estatistiken gainean eduki beharreko harremanak erraztea.

5. artikulua. Estatistika lanak.

Foru lege honen ondorioetarako, hauek dira estatistika lanak:

a) Estatistikak egiteko datu kuantitatibo edo kualitatiboak bildu, lortu, prozesatu eta gordetzea, emaitzak argitaratu eta zabaltzea eta antzeko beste eginkizun batzuk, Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 1. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Estatistikaren gaineko legedian ezarritako betebeharrak bete ahal izateko teknikoki beharrezkoak diren edo legeak eskatzen ahal dituen lan instrumentalak, aurreko letran adierazitako lanen aurretikoak edo osagarriak direnak, konparazio batera: prestakuntza berariazkoagoa, ikerkuntza eta garapen teknikoa, metodologikoa eta arauemailea estatistikaren arloan.

II. KAPITULUA. Estatistika Planaren ardatz estrategikoak eta helburuak

6. artikulua. Helburu orokorra.

Nafarroako 2011-2016 Estatistika Planak Nafarroako estatistika sistema garatu eta handitzea du helburu nagusi, gizarteak eskatzen dituen informazio beharrei erantzuteko eta lantzen diren adierazleek erakunde publikoei eta eragile ekonomiko eta sozialei informazioa eman diezaieten. Ahal den guztietan, genero ikuspuntua sartuko da eta ahalik eta gutxien gastatzea eta dauden iturriak albait gehiena aprobetxatzea bilatuko da, lan bikoizketak saihestuz, herritarrei, enpresei eta erakundeei eragiten zaizkien trabak gutxituz eta isilpekotasun estatistikoa eta informazio estatistikoaren eskuragarritasuna eta lastertasuna bermatuz.

Bereziki, sei urte hauetarako planaren helburu estrategikoa da Moderna Planak finkatutako helburu orokorren segimendua egoki egiteko behar diren eragiketa eta adierazleak egitea, halako moduz non plan horren betetze-maila ebaluatzeko baliagarriak gertatuko zaizkien adierazleak sortuko baitzaizkie Nafarroako Gobernuari, planean parte hartzen duten erakundeei eta gizarteari oro har.

7. artikulua. Ardatz estrategikoak.

2011-2016 Estatistika Plana honako ardatz estrategiko hauetan egituratzen da, antolaketari, ekoizpenari eta zabalkunde estatistikoari dagokienez. Ardatz horietan biltzen dira planaren indarraldiko sei urteetan lortu nahi diren helburu orokorrak:

a) Antolaketa. Nafarroako Estatistika Sistema osatu nahi da, departamentuetako estatistika unitateak sortuz.

b) Ekoizpena. Nafarroan gertatutako aldaketa demografikoei buruzko informazioa handitu eta hobetu nahi da; hezkuntzaren eta osasunaren sektoreak hobeki ezagutu, bi sektore horietako kontu sateliteak prestatuz; hizkuntzaren, ingurumenaren, kalitate sozialaren, zerbitzu publikoen eta iraunkortasunaren arloetan estatistika ofiziala sustatu; eta kudeaketa ebaluatu adierazleak sortuz garapen ekonomiko eta soziala beste lurralde eremu batzuetakoarekin konparatu ahal izateko.

c) Zabalkundea. Estatistika ofizial guztia modu garbian eta ulergarrian eskura daitekeela bermatzea. Horretarako lehenetsiko da zabalkunderako baliabide gisa eta Nafarroako Estatistika Institutuaren webgunea Nafarroako estatistika ofizialaren atari bihurtuko da.

8. artikulua. Antolaketaren arloko helburuak.

Antolaketaren ardatz estrategikoaren helburuak hauek dira:

a) Nafarroako Estatistika Sistema osatzea departamentuetako estatistika unitateak sortuz, Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 33. eta 34. artikuluetan aurreikusi bezala.

b) Egiten diren inkestetan intimitatea eta sekretu estatistikoa errespetatzen direla bermatzea, eta, halaber, estatistiken zorroztasuna eta zuzentasun teknikoa, emaitzen zabalkundea eta, informazioa bildu eta bidaltzeko prozesuetan, segurtasuna bermatzea.

c) Nafarroako estatistika sistemaren eta Estatuko, Europar Batasuneko eta autonomia erkidegoetako sistemen arteko lankidetza instituzionalaren alde egitea, dauden iturriez baliatu, alderdi guztien intereseko proiektuak egin eta baliabideak aurreztu ahal izateko, eta herritarrei eta enpresei eginiko informazio eskaerak ez errepikatzeko.

9. artikulua. Ekoizpenaren arloko helburuak.

Ekoizpen estatistikoaren ardatz estrategikoaren barrenean honako hauek daude:

a) Demografia. Nafarroako populazioaren osaketan eta dinamikan azkeneko urteetan gertatutako aldaketak hobeki ezagutzeko prozesuan aurrera egitea.

b) Ekonomia. Informazio ekonomikoa handitzea, bilakaera ekonomikoaren segimendu zorrotza eta eguneratua egin ahal izateko. Nafarroako hezkuntzaren eta osasunaren sektoreetako informazioan sakontzea.

c) letra berria. Ingurumen arloko estatistikak garatzea, natur baliabideen egoera, ingurumenaren bilakaera eta ingurumenaren eta beste gertakari ekonomiko eta sozialen arteko harremanak zehatz-mehatz ezagutzeko.

d) Adierazleen ekoizpenean aurrera egitea, garapen ekonomikoa eta soziala ebaluatu eta beste errealitate batzuekin konparatu ahal izateko. Zehazki, oparotasunari eta aberastasunaren banaketari, bizi kalitateari eta ingurumenaren iraunkortasunari buruz Moderna Planean ezarritako helburuak ebaluatzeko adierazleak aurkeztuko dira.

10. artikulua. Zabalkundearen arloko helburuak.

Zabalkunde estatistikoaren ardatz estrategikoaren helburuak honako hauek dira:

a) Erabiltzaileen beharrak asetzea informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak eta Internet erabiliz zabalkunderako oinarrizko bide gisa.

b) Informazio eskaera berariazkoak modu pertsonalean artatzea.

c) Erabiltzaileen eskaerak eta gogobetetze-maila ezagutzea eta ebaluatzea.

d) Estatistika koiunturalak ekoizteko egutegiaren berri ematea, informazio bakoitza noiz egonen den eskuragarri aurretik jakin ahal izateko.

e) Estatistika Planean eta ekoizpen estatistikoaren urteko programetan sartutako estatistiken emaitzak izan, zabaldu eta argitaratzea, Nafarroako Estatistika Institutuaren webgunearen bidez, Nafarroako estatistika ofizialaren ataria izanen baita.

Departamentu bakoitzak, orobat, bere web-orrialdean emanen du ezagutzera berak sortutako estatistika ofiziala, bai eta bere sektore-jarduera modu sintetikoan bistaratzea ahalbidetuko duten adierazleak ere.

11. artikulua. Helburu instrumentalak.

Hauek dira berariazko helburu instrumentalak:

a) Estatistika ofizialaren erabilera zabaldu eta sustatzea.

b) Nafarroako estatistika publikoaren arloan prestakuntza espezializaturako eta hobekuntzarako behar diren jarduerak garatzea, Nafarroako Estatistika Sisteman inplikaturiko langileei, baita profesional eta erabiltzaileei ere, metodo, teknika eta iturri estatistikoak hobeki ezagutzeko aukera emateko.

c) Estatistikaren arloko ikerkuntza sustatzea, hala alderdi metodologikoetan, nola Nafarroako Foru Komunitatearentzat interesgarriak diren gaiei aplikaturiko alderdietan, Nafarroako errealitate ekonomiko, demografiko, sozial, linguistiko, ingurumen eta lurralde egoera hobeki ezagutzen laguntzeko.

d) Nafarroako Estatistika Sistemak eskaintzen duen informazioaren normalizazioa, homogeneotasuna eta Estatuko eta Europako estatistika sistemekiko konparagarritasuna sustatzea.

e) Nafarroako informazio estatistikoaren lurralde-erreferentzialtasuna garatzea.

III. KAPITULUA. Estatistika Planaren garapena

12. artikulua. Urteko programa.

Informazioaren berariazko helburuak urteko estatistika programen bidez garatuko dira. Programa horietan urte bakoitzean egin beharreko jarduerak zehaztuko dira.

Berariazko helburu instrumentalak berariaz onetsiko diren programen bidez garatuko dira.

13. artikulua. Eragiketa estatistiko jakin batzuk sartzea.

1. Salbuespen gisa, urteko estatistika programetan sartzen ahalko dira planean jasota ez dauden eragiketak, programa horretan sartzeko aintzat hartutako arrazoiak programan bertan azaltzen baldin badira eta eragiketek honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Nafarroako Estatistika Planaren helburuetarako egokiak izatea.

b) Oinarrizko proiektu tekniko bat izatea, funtsezko alderdiak zehazten dituena, bereziki Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 27.2.b) artikuluan jasotako zehaztapenak, hori guztia garatu beharreko estatistika lanen fidagarritasuna bermatzeko.

c) Aplikagarriak diren zehaztapen teknikoetara doitzea.

d) Aplikatzen den metodologia dela-eta, ateratzen diren emaitzak fidagarriak eta beste estatistika batzuekin konparagarriak izatea.

e) Bidezkoa denean, aldizka eguneratzeko modukoak izatea.

f) Teknikoki posible den lurralde-banakatzerik handiena erabiltzea, hori lagungarria dela iritziz gero.

g) Emaitzen zabalkundea egiteko modua aurreikustea.

2. Estatistika lan horiek urteko estatistika programetan sartzea eta egitea, betiere, aurrekontu eta antolaketa arloetako baliabideen menpe izanen da.

3. Urteko estatistika programetan sartzen diren estatistika lanak Nafarroako Foru Komunitateko estatistika ofizialtzat hartuko dira, eta lan estatistiko horiek egiteko eskatzen diren datuak ematea nahitaezkoa izanen da, Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 11/1997 Foru Legearen 23. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

14. artikulua. Betebeharrak.

Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 28.1 artikuluan aurreikusitakoaren babesean egiten diren estatistika eragiketek aurreko artikuluan araututako eragiketei eskatzen zaizkien betebeharrak bete beharko dituzte.

15. artikulua. Urteko estatistika programaren onespena.

Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Estatistika Kontseiluaren txostena eskuratu ondoren eta Nafarroako Parlamentuko parlamentu-taldeei igorri ondoren, estatistikarako urtean urteko programa onetsiko du programaren urtearen aurreko abenduaren 31 baino lehen.

Urteko estatistika programa bakoitzaren indarraldia urte naturala izanen da. Hala ere, hurrengo plana onetsi arte luzatuko da, beren izaera dela-eta jarraitutasuna behar duten lanetarako.

16. artikulua. Segimendu txostena.

Nafarroako Estatistika Institutuak urteko estatistika programa bakoitzaren segimendu txostena eginen du, gero Nafarroako Gobernuak onets dezan, bidezkoa bada.

Era berean, plana bukatu ondoren, departamentu bakoitzak egindako estatistika lana zehazteko Nafarroako Estatistika Institutura bidaliko duen memorian oinarrituz, Nafarroako 2011-2016 Estatistika Planaren ebaluaziorako proposamena eginen du, Nafarroako Gobernuak onets dezan, Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen ezarritakoarekin bat.

Nafarroako Gobernuari igorri aurretik, dokumentu horiek Nafarroako Estatistika Kontseiluari jakinaraziko zaizkio.

IV. KAPITULUA. Erakundeen arteko lankidetza

17. artikulua. Entitate laguntzaileak.

Entitate laguntzailetzat hartuko dira Ekonomia eta Ogasun Departamentuarekin bi alderdien intereseko helburuetarako hitzarmenak izenpetzen dituztenak.

Departamentu horrek, Nafarroako Estatistika Institutuaren bidez, eta entitate laguntzaileek bi alderdien interesekoa den informazio estatistikoa emanen diote elkarri, baita estatistikak prestatzeko beharrezkoa den laguntza teknikoa ere.

18. artikulua. Nafarroako Estatistika Institutuaren harremanak.

Nafarroako Estatistika Institutuak, egokia iruditzen bazaio, estatistika lanak egiten dituzten mota guztietako entitate eta erakundeetara jotzen ahalko du, Nafarroako 2011-2016 Estatistika Planean ezarritako helburuak kudeatzeko ondorioetarako bakar-bakarrik.

19. artikulua. Lankidetza hitzarmenak.

Nafarroako Gobernuak Estatuko, Europako eta autonomia-erkidegoetako kasuan kasuko entitateekin lankidetza hitzarmenak sinatzen ahalko ditu Foru Komunitatean lortutako laginak hobetzeko asmoz, banakatzetik lortutako estatistikek ordezkagarritasun handiagoa izan dezaten eta Nafarroari buruzko datuen ustiapena osoagoa izan dadin.

20. artikulua. Lankidetza teknikorako hitzarmenak.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak lankidetza teknikorako akordioak izenpetu ahal izanen ditu 18. artikuluan aipatzen diren entitate eta erakundeekin.

Xedapen Gehigarri Bakarra. 2011. Urteko Estatistika Programaren onespena.

Foru lege honek indarra hartzen duenetik hiru hilabeteko epean, Nafarroako Gobernuak 2011. Urteko Estatistika Programa onetsiko du.

Xedapen indargabetzaile bakarra. Indargabetzen diren xedapenak.

Indarrik gabe gelditzen da Nafarroako 2007-2010 Estatistika Planari buruzko urriaren 20ko 11/2006 Foru Legea, bai eta foru lege honetan xedatutakoaren kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

Azken Xedapenetan Lehenbizikoa. Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legeari V. titulua erantsi zaio.

Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legeari V. titulua erantsi zaio. Hona testua:

"V. TITULUA. NAFARROAKO POPULAZIOAREN ERREGISTROA

48. artikulua. Nafarroako Populazioaren Erregistroaren sorrera.

Nafarroako Populazioaren Erregistroa sortzen da. Erregistroan datu hauek jasoko dira: izena, abizenak, helbidea, sexua, jaioteguna eta NANaren zenbakia, edo atzerritarren kasuan, agiri horren ordezkoa. Datu horiek Nafarroako Foru Komunitateko udal guztietako biztanleen erroldetan eta hautesle-erroldan agertzen direnak izanen dira.

49. artikulua. Nafarroako Populazioaren Erregistroko datuak lortzea.

Nafarroako Populazioaren Erregistroko datu pertsonalak Estatistikako Institutu Nazionalak emanen ditu, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraikiz.

50. artikulua. Interesdunen eskubideak erabiltzea.

Interesdunek datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eta haien aurka jotzeko eskubidea erabiltzen ahalko dute, Nafarroako Estatistika Institutura joz.

51. artikulua. Nafarroako Populazioaren Erregistroaren helburua.

1. Nafarroako Populazioaren Erregistroaren helburua da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoen eta lurralde honetako biztanleen arteko komunikazioa, organo horiek esleiturik dituzten eskumenak erabiltzearen ondoriozko harreman juridiko-administratiboen esparruan.

2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek Nafarroako Populazioaren Erregistroko datuak ukitutako pertsonaren aurretiko baimena izan gabe erabiltzen ahalko dituzte, bakar-bakarrik, beren eskumenak erabiltzeko behar baldin badituzte, eta egoitza edo helbidea jakitea datu garrantzitsua denean besterik ez.

3. Nafarroako Populazioaren Erregistroko datuak Nafarroako Estatistikako Institutuari eskatuko zaizkio. Informazio hori zertarako behar den adieraziko dute eskatzaileek eta, horrekin batera, frogatu egoitza edo helbidea datu garrantzitsua dela kasu horretan.

4. Nafarroako Estatistika Institutuak ematen dituen fitxategiaren kopietan datu hauek agertuko dira bakarrik: izen-abizenak, helbidea, sexua eta jaioteguna.

5. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek Nafarroako Populazioaren Erregistroko datuak erabiltzen ahalko dituzte, orobat, Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legean ezarritakoaren arabera estatistika ofizialak egiteko.

52. artikulua. Konfidentzialtasuna.

Aurreko artikuluan adierazitako kasuetan izan ezik, Nafarroako Populazioaren Erregistroko datu pertsonalak konfidentzialak dira eta haiek ikusteko Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoari jarraikiko zaio, eta ordezko gisa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoari.

53. artikulua. Nafarroako Populazioaren Erregistroko datuak erabiltzea.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek titulu honetan adierazitako bideetatik lortu duten informazioa ezin izanen da manipulatu, ez eta laga ere. Nafarroako Estatistika Institutuari igorritako eskaeran adierazitako eginkizunetarako baizik ez da erabiliko eta eskatutako xedeko lana bukatu ondoren suntsitu beharko da.

54. artikulua. Segurtasun neurriak.

Nafarroako Populazioaren Erregistroko segurtasun neurriak oinarrizkoak izanen dira, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onetsi zuen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren VIII. tituluan ezarritakoaren arabera.

ERANSKINA. Izena: Nafarroako Populazioaren fitxategia

a) Azalpena: fitxategi honek udaletako biztanleen erroldetan eta hautesle-erroldan agertzen diren datu pertsonal hauek jasotzen ditu: izena, abizenak, helbidea, sexua, jaioteguna eta NANaren zenbakia, edo atzerritarren kasuan, agiri horren ordezkoa; datuak Estatistikako Institutu Nazionalaren fitxategietatik ateratakoak dira.

b) Helburua eta aurreikusitako erabilerak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoen eta Nafarroan egoitza duten datuetako titularren arteko komunikazioa, organoen eskumenen ondoriozko harreman juridiko-administratiboen esparruan, egoitza edo helbidea jakitea datu garrantzitsua den gaietarako, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarriaren 2. idatz-zatian xedatutakoari jarraikiz.

c) Zein pertsona edo giza-talderen datuak lortu nahi diren: Nafarroako udal guztietako erroldetan eta hautesle-erroldan inskribaturik dauden egoiliarrak.

d) Datuen jatorria: Estatistikako Institutu Nazionala.

e) Datuak biltzeko prozedura: datuen transferentzia, fitxategien bidez; Estatistikako Institutu Nazionalak, aldian behin, kopia eguneratuak emanen dizkio Nafarroako Estatistika Institutuari.

f) Fitxategiaren oinarrizko egitura eta datuen mota: udaletako biztanleen erroldetan eta hautesle-erroldan inskribatutako herritarren datuak, urtero urtarrilaren 1ean eguneratuak; informazio hau jasoko da: izena, abizenak, helbidea, sexua, jaioteguna eta NANaren zenbakia, edo atzerritarren kasuan, agiri horren ordezkoaren zenbakia.

g) Hirugarren herrialdeentzat aurreikusten diren datu lagapenak eta datu eskualdaketak: horrelakoak egin ditzakete Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko organoek, baldin eta hala eskatzen badute eta datu horiek beharrezkoak badituzte beren eskumenak erabiltzeko, eta bakar-bakarrik egoitza edo helbidea jakitea datu garrantzitsua den kasuetan, lege mailako arauetan ezartzen denari jarraikiz; ez da nazioarteko eskualdaketarik aurreikusten.

h) Administrazio organo arduraduna: Nafarroako Estatistika Institutua.

i) Erregistroko datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak fitxategiaren arduradunaren aurrean erabiltzen ahalko dira, hots, Nafarroako Estatistika Institutuaren aurrean.

j) Segurtasun neurriak eta eskatzen den maila: oinarrizkoak."

Azken Xedapenetan Bigarrena. Erregelamenduzko garapena egiteko gaikuntza.

Nafarroako Gobernuari baimena ematen zaio foru lege honetan aurreikusitakoa garatu eta betetzeko behar diren xedapenak emateko.

Azken Xedapenetan Hirugarrena. Indarra hartzea.

Foru lege honek 2011ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

ERANSKINA

IV. Estatistika Plana - 2011-2016

ERAGIKETA ESTATISTIKOEN ZERRENDA, DEPARTAMENTUZ DEPARTAMENTU

ZK.

IZENA

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA

012001

ELKARTEEN ERREGISTROA

012002

LANBIDE ELKARGOEN ERREGISTROA

012003

FUNDAZIOEN ERREGISTROA

013001

ERREGISTRO OROKORRAREN JARDUERA

015001

NAFARROAKO ALDIZKARI OFIZIALAREN JARDUERAREN ADIERAZLEAK

021001

FORUZAINGOAREN JARDUKETEN GAINEKO ESTATISTIKA

027001

SOS-NAFARROAREN BIDEZ TRAMITATURIKO LARRIALDIAK

027002

PREBENTZIO, SU-ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZUZENDARITZAREN GAINEKO ESTATISTIKA

029001

IKUSKIZUN PUBLIKOEN ETA JOSTETA JARDUEREN LOKALEN ERREGISTROA

029002

JOKO MAKINAK

029003

ZIRKULATZEKO BAIMEN OSAGARRIAK

029004

NAFARROAN HILDAKOAK ERAGIN DITUZTEN ZIRKULAZIO ISTRIPUAK

030002

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA JARDUERAK

031002

PROZESU PSIKOTEKNIKOAK, NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO LANGILEEN SARRERA, IGOERA ETA LEKUALDAKETETARAKO DEIALDIETAN

032001

POLITIKA PUBLIKOAK ETA ZERBITZU PUBLIKOEN KALITATEA EBALUATZEKO ERREGISTROA

034001

HIZKUNTZAK EGIAZTATZEA, NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO LANGILEEN SARRERA, IGOERA ETA LEKUALDAKETETARAKO DEIALDIETAN

035001

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOKO LANGILE PUBLIKOAK SARTZEKO HAUTAKETA DEIALDIAK

041001

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOKO ETA HAREN ERAKUNDE AUTONOMOETAKO LANGILEEN GAINEKO ESTATISTIKA

051001

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN

052001

WWW.NAVARRA.ES NAFARROAKO ATARIKO ERABILERAREN AZTERKETA

064001

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIAREN GAINEKO ESTATISTIKA

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

112001

NAFARROAKO SOZIETATE PUBLIKOEN URTEROKO TXOSTENA

112002

NAFARROAKO AURREKONTU OROKORRETAKO LIKIDAZIOAREN GAINEKO ESTATISTIKAK

112003

EMANIKO DIRU-LAGUNTZEN GAINEKO ESTATISTIKA

114001

NAFARROAKO ZORRA

114002

NAFARROAKO AURREKONTU OROKORREN GAINEKO ESTATISTIKAK

131001

EUROPAR BATASUNEKO FUNTSEN DIRU-SARRERAK NAFARROAN, 2007-2013

151002

KONTRATUEN ERREGISTRO PUBLIKOA

162001

LIBURUTEGIEN GAINEKO ESTATISTIKA

162002

LIBURUGINTZA

162003

IRAKASKUNTZA PRIBATUKO FINANTZAKETAREN ETA GASTUEN GAINEKO ESTATISTIKA

162004

UDALETAKO ERROLDAK

162005

NAFARROAKO BIZILAGUNEN ZERRENDA

162006

POPULAZIOAREN MUGIMENDU NATURALEN GAINEKO ESTATISTIKA. UGALKORTASUN ETA JAIOTZA TASEN AZTERKETA

162007

POPULAZIOAREN MUGIMENDU NATURALEN GAINEKO ESTATISTIKA. EZKONTZA TASAREN AZTERKETA

162008

POPULAZIOAREN MUGIMENDU NATURALEN GAINEKO ESTATISTIKA. HERIOTZA TASAREN AZTERKETA

162009

MIGRAZIOEN AZTERKETA

162010

NAFARROAN BIZI DIREN ATZERRITARREN GAINEKO DATU ESTATISTIKOAK

162011

ETXEBIZITZA ALDAKETAK

162012

EGOERA SOZIALAREN ADIERAZLEAK

162013

HERRI IZENDEGIA

162014

NAFARROAKO KALE IZENDEGIA

162015

NAFARROAKO URTEKARI ESTATISTIKOA

162016

HAUTESKUNDEETAKO EMAITZEN GAINEKO ESTATISTIKAK

162017

BIZI BALDINTZEN GAINEKO INKESTA

162018

FAMILIEN AURREKONTUEN GAINEKO INKESTA

162019

NAFARROAKO KONTSUMITZAILEEN EGOERA EKONOMIKOAREN GAINEKO INKESTA

162020

KANPOKO MERKATARITZAREN GAINEKO ESTATISTIKA

162021

EGOERA EKONOMIKOAREN ADIERAZLEAK

162022

NAFARROAKO HIRU HILABETEKO KONTABILITATEA

162023

NAFARROAKO INPUT-OUTPUT ESPARRUA

162024

ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO KONTUAK

162025

URTEKO KONTU EKONOMIKOAK

162026

JARDUERA EKONOMIKOAREN UNITATEEN ZERRENDA

162027

HIPOTEKEN GAINEKO ESTATISTIKA

162028

KONTSUMORAKO PREZIOEN INDIZEA (KPI)

162029

MERKATARITZAKO EFEKTU ORDAINGABEAK ETA ITZULIAK

162031

MERKATARITZA SOZIETATEAK

162032

ZERBITZUEN GAINEKO URTEROKO INKESTA

162033

TXIKIZKAKO ZERBITZUEN EGOERAREN GAINEKO INKESTA

162034

TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA

162035

ERAIKUNTZA ETA ETXEBIZITZAREN GAINEKO INKESTA

162036

ERAIKUNTZAREN EGITURAREN GAINEKO INKESTA

162037

ZERBITZUEN SEKTOREAREN JARDUERAREN ADIERAZLEAK

162040

EGOERA INDUSTRIALAREN GAINEKO INKESTA

162041

ENPRESEN GAINEKO INKESTA INDUSTRIALA

162042

PRODUKTUEN GAINEKO INKESTA INDUSTRIALA

162043

I+G JARDUEREN GAINEKO ESTATISTIKAK

162044

ENPRESETAKO BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOAREN GAINEKO INKESTA

162045

INDUSTRIA EKOIZPENAREN INDIZEA (IEI)

162046

INDUSTRIAKO PREZIOEN INDIZEA

162047

ZIENTZIAKO ETA TEKNOLOGIAKO GIZA BALIABIDEEN GAINEKO ESTATISTIKAK

162048

BIOTEKNOLOGIAREN ERABILERAREN GAINEKO ESTATISTIKAK

162051

ESTATISTIKA JUDIZIALAK. ZIGORTUAK

162052

ESTATISTIKA JUDIZIALAK. ADINGABEEN EPAITEGIAK

162053

ESTATISTIKA JUDIZIALAK. SUIZIDIOA ESPAINIAN

162056

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN GAINEKO INKESTA. NAFARROAKO ENPRESAK

162057

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN GAINEKO INKESTA. NAFARROAKO ETXEAK

162058

NAFARROAKO GIZARTE BABESAREN KONTUAK

162059

BIZTANLERIA AKTIBOAREN INKESTA (BAI)

162060

LAN KOSTUEN GAINEKO HIRU HILEAN BEHINGO INKESTA (LKHHBI)

162062

LAN KOSTUEN GAINEKO URTEROKO INKESTA

162063

LANSARIEN EGITURAREN GAINEKO INKESTA

162064

OSTATU TURISTIKOEN BETETZE MAILAREN GAINEKO INKESTA. HOTEL ESTABLEZIMENDUAK

162065

OSTATU TURISTIKOEN BETETZE MAILAREN GAINEKO INKESTA. APARTAMENTU TURISTIKOAK

162066

OSTATU TURISTIKOEN BETETZE MAILAREN GAINEKO INKESTA. KANPALEKU TURISTIKOAK

162067

OSTATU TURISTIKOEN BETETZE MAILAREN GAINEKO INKESTA. LANDA TURISMOKO OSTATUAK

162068

HOTELETAKO PREZIOEN INDIZEA (HPI)

162069

HOTELEN DIRU-SARREREN INDIZEA (HDSI)

162070

NAFARROAKO ESTATISTIKA INSTITUTUAREN WEB ZERBITZARIAREN GAINEKO ESTATISTIKAK

162071

UDALEN ADIERAZLEAK

162072

ATZERRIKO TURISTEN JOAN-ETORRIAK (FRONTUR)

162073

TURISTA ESPAINIARREN JOAN-ETORRIAK (FAMILITUR)

162074

GASTU TURISTIKOAREN GAINEKO INKESTA (EGATUR)

162075

KONKURTSOEN PROZEDURAREN GAINEKO ESTATISTIKA

162076

IKASTETXEEN FINANTZAKETAREN GAINEKO ESTATISTIKA

162077

OSASUN ZENTROEN FINANTZAKETAREN GAINEKO ESTATISTIKA

162078

FINANTZA ETA ASEGURU ERAKUNDEEN GAINEKO ESTATISTIKA

162080

BIZTANLERIA AURREIKUSPENAK

162082

FAMILIEN EGITURAREN AZTERKETA

162083

INBERTSIO ESKARIAREN GAINEKO INKESTA

162084

INKESTA SOZIALA

162085

ESKUALDEEN ARTEKO MERKATARITZAREN GAINEKO ESTATISTIKA

162086

ETXEBIZITZEN PREZIOEN INDIZEA

162087

GENERO ADIERAZLEAK

162090

EZKONTZA BALIOGABETZEEN, BANANTZEEN ETA DIBORTZIOEN GAINEKO ESTATISTIKAK

162091

HIRIETAKO ERRENTAMENDUEN GAINEKO ESTATISTIKAK

162092

BAKE EPAITEGIEN GAINEKO ESTATISTIKAK

162093

DENBORAREN ERABILERAREN GAINEKO 2009KO ETA 2010EKO INKESTA

162094

OINARRIZKO ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK

162095

ATZERRITARREN ADIERAZLEAK

162096

FAMILIAK ETA FAMILIA OSAERA

162097

BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN 2011KO ERROLDA

162098

ERAIKINEN ETA LOKALEN 2011KO ERROLDA

162099

ERAIKUNTZAREN EGOERAREN GAINEKO INKESTA

162100

NAFARROAKO ENPRESEN ZERRENDAREN USTIAKETA ESTATISTIKOA

162101

UGALKORTASUNAREN GAINEKO INKESTA

162102

NEKAZARITZA ERROLDA

171001

ZERGA-BILKETAREN GAINEKO TXOSTENA

171002

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO ESTATISTIKAK

171003

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO ESTATISTIKAK

171005

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO ESTATISTIKAK

172001

LANDA ABERASTASUNAREN IKUSPEGIA

TOKI ADMINISTRAZIO DEPARTAMENTUA

215001

TOKI ENTITATEEN ZOR BIZIA

215003

AZPIEGITURA PLANEN KUDEAKETA (APK)

215004

TOKI ENTITATEEN AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK

215005

TOKI ENTITATEEN AURREKONTUAK

215006

NAFARROAKO UDALERRIEN INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO SISTEMETAKO EKIPAMENDUAREN INBENTARIOA

215007

TOKI ENTITATEEN ZERBITZUEN BERRIKUNTZA ETA KALITATE ARLOKO INBERTSIOAK

215008

HONDAKIN UREN ARAZKETA

215009

UDALETAKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA (012)

215010

PARTZUERGOAREN BARNEAN HONDAKINAK KUDEATZEA, NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO

LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA

321001

PLANEAMENDUKO INBENTARIOA

322001

ETXEBIZITZA BABESTUEN GEHIENEKO PREZIOAK-SALMENTA

322002

ETXEBIZITZA BABESTUAK EROSTEKO DIRU-LAGUNTZAK

322003

HASI ETA BUKATUTAKO ETXEBIZITZAK

322004

ZAHARBERRITUTAKO ETXEBIZITZAK

322005

ETXEBIZITZAK ZAHARBERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAK

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

401001

HEZKUNTZAKO GASTU PUBLIKOAREN GAINEKO ESTATISTIKA

423032

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAK: ikastetxeak, ikastetxeen zerrenda

423033

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAK: matrikula

423034

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAK: gradudunak

423035

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAK: langileria

423036

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASKUNTZAK: LP/enpresetako praktikak

423037

IKASTEKO BEKAK ETA LAGUNTZAK

423038

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN GIZARTEA UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASTETXEETAN

431002

UNIBERTSITATEKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZEN DEIALDIEN GAINEKO ESTATISTIKA

431003

PRESTAKUNTZA ETA I+G PLANETARAKO LAGUNTZEN GAINEKO ESTATISTIKA

431004

UNIBERTSITATE HEDAPENERAKO JARDUEREN GAINEKO ESTATISTIKA

431006

NAFARROAKO UNIBERTSITATEEN ETA IRUÑEKO ETA TUTERAKO UHUN ZENTROEN GAINEKO ESTATISTIKA

442002

EUSKARAREN GAINEKO NAFARROAKO INKESTA SOZIOLINGUISTIKOA

442003

NAFARROAKO MAPA SOZIOLINGUISTIKOA

442004

HELDUENTZAKO EUSKARAREN IRAKASKUNTZA NAFARROAN

442005

EUSKARAREN EGITUREN ETA EKIPAMENDUEN GAINEKO INKESTA

442006

EUSKARARAKO AURREKONTUEN GAINEKO INKESTA

OSASUN DEPARTAMENTUA

511001

OSASUN ZENTRO, ZERBITZU ETA ESTABLEZIMENDUEN ZERRENDA

511002

NAFARROAKO GILTZURRUNEKO GAIXO KRONIKOEN ERREGISTROA

511003

OSPITALEAK

511004

AURRETIAZKO BORONDATEEN ERREGISTROA

511005

ORGANOEN ETA EHUNEN TRANSPLANTEA

512003

GIB-AREN BIDEZKO INFEKZIO KASUEN ERREGISTROA

512004

ELIKAGAIEN INDUSTRIEN ZERRENDA

512005

NAHITAEZ ADIERAZI BEHARREKO GAIXOTASUNAK

512006

HIES-AREN ERREGISTROA

512007

GIZA KONTSUMORAKO URAREN KALITATEA

512008

MINBIZIAREN NAFARROAKO ERREGISTROA

512009

MIOKARDIOKO INFARTU AKUTUEN ERREGISTROA

512010

GARUNEKO HODIETAKO GAIXOTASUNEN ERREGISTROA

513001

ARRETA ESPEZIALIZATUAN LAGUNDURIKO GAIXO TASAREN ESKUALDEKO ERREGISTROA

513002

NAFARROAKO OSASUNAREN KONTUA

513003

HAURDUNALDIA NAHITA ETETEA

513004

ZENTZEAK, HERIOTZAREN ZERGATIKOEN ARABERA

520001

NAFARROAKO TRANSFUSIO ZENTROKO ETA ZERBITZUETAKO JARDUERAREN GAINEKO ESTATISTIKA

521001

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREN GASTUAREN GAINEKO ESTATISTIKA

521002

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREN BALIABIDEEN GAINEKO ESTATISTIKA

522001

OSASUN MENTALAREN GAINEKO INFORMAZIO SISTEMA

522002

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREN ARRETA ESPEZIALIZATUKO JARDUERAK

522003

ATZERAPENAK OSASUN LAGUNTZA PUBLIKOAN

522004

DIAGNOSTIKOAREN ARABERAKO MULTZOAK (DAM) OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAN

522005

NAFARROAKO SORTZETIKO ANOMALIEN ETA GAIXOTASUN HEREDITARIOEN ERREGISTROA

523002

NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREN ERABILTZAILEEN DATU BASEA

523003

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUAREN OINARRIZKO OSASUN ARRETAKO JARDUERA

523004

PRESTAZIO FARMAZEUTIKORAKO INFORMAZIO SISTEMA

523005

OSPITALEZ KANPOKO LARRIALDIETARAKO ZERBITZUAREN JARDUERAK

523007

KONTSULTEN ZERGATIKOAK OINARRIZKO OSASUN ARRETAN

523008

GIZA BALIABIDEAK ETA BIZTANLERIA OINARRIZKO OSASUN ARRETAN

523009

HAUR ETA GAZTEEN HORTZAK ZAINTZEKO PROGRAMA (PADI)

530001

LAN BALDINTZEN ETA OSASUNAREN GAINEKO INKESTA

532001

ALDI BATERAKO EZINTASUNAREN ERREGISTROA

532002

LAN GAIXOTASUNEN ERREGISTROA

532003

LAN ISTRIPUEN ERREGISTROA

532004

LAN ARRISKUEN ERREGISTROA (AMIANTOA)

532005

LAN ARRISKUEI AURREA HARTZEKO ZERBITZUEN ZERRENDA

532006

ZENTINELA GERTAKARIAK LAN OSASUNEAN

532007

EZINTASUN IRAUNKORRAREN ERREGISTROA

HERRI LAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA

612001

NAFARROAKO ERREPIDE SAREAREN GAINEKO OINARRIZKO ESTATISTIKA

612002

NAFARROAKO ERREPIDE SAREAREN ZAINKETAREN KUDEAKETA

612003

NAFARROAKO ERREPIDEETAKO ZIRKULAZIO KOPURUAK

612004

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ERREPIDE SAREKO ISTRIPU ETA HILDAKOEN GAINEKO ESTATISTIKA

612005

ISTRIPU UGARIKO TARTEEN EGOERA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ERREPIDEETAN

613001

INBERTSIOAK ETA KONTRATAZIOAK HERRI LANETAN

621001

ERREPIDEKO GARRAIOAREN SEKTOREKO ENPRESEN EGITURA

621002

ERREPIDEKO GARRAIO IBILGAILUEN PARKEA

621003

AIREKO GARRAIOAREN GAINEKO ESTATISTIKA

621004

SALGAIEN ERREPIDEKO GARRAIOAREN GAINEKO ESTATISTIKA

621005

TRENBIDEKO GARRAIOAREN GAINEKO ESTATISTIKA

621006

BIDAIARIEN ERREPIDEKO GARRAIO ERREGULARRAREN GAINEKO ESTATISTIKA

621007

ESKUALDEKO HIRIKO GARRAIOAREN GAINEKO ESTATISTIKA

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA

714001

NEKAZARITZAKO MAKINEN ERREGISTROA

714002

HAUSNARKARIEN USTIATEGIEN ZERRENDA

714003

TXERRIEN USTIATEGIEN ZERRENDA

714004

HILTEGIEN ZERRENDA

714005

BEHOR, UNTXI, HEGAZTI ETA ABARREN USTIATEGIEN ZERRENDA

714006

NEKAZARITZAKO USTIATEGIEN ERREGISTROA

714007

KALITATEKO DEITURA DUTEN PRODUKTUEN ZERRENDAK

714008

LURRAREN ERABILERAK

714009

LABOREEN URTEROKO EKOIZPENAK

714010

LABOREEN URTEROKO AZALERAK

714011

LABORE UZTEN KOPURUAK

714012

BEHI AZIENDAREN GAINEKO INKESTA

714013

TXERRI AZIENDAREN GAINEKO INKESTA

714014

ARDI ETA AHUNTZ AZIENDAREN GAINEKO INKESTA

714015

ABERE HILTZEEN GAINEKO INKESTA

714016

BEHI, ARDI ETA AHUNTZ ESNEAREN EKOIZPENA

714017

ARTILEAREN EKOIZPENA

714018

ABEREEN BESTE PRODUKTU BATZUEN EBALUAZIOA

714019

ABERE MERKATARITZAREN MUGIMENDUAK

714020

LURRAREN PREZIOAK.

714021

LANDA ERRENTAMENDUEN KANONAK

714022

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUEN ASTEROKO PREZIOAK

714023

NEKAZARI ETA ABELTZAINEK JASOTAKO PREZIOAK

714024

NEKAZARI ETA ABELTZAINEK PAGATUTAKO PREZIOAK

714025

MUNTA GUTXIKO PRODUKTUEN PREZIOAK

714026

NEKAZARITZAKO LANSARIAK

714027

NEKAZARITZAKO KONTABILITATEAREN GAINEKO INFORMAZIO SAREA

714028

EKOIZPEN SISTEMEN EKONOMIAREN AZTERKETA

714029

MARJINA GORDIN ESTANDARRAK LORTZEA: LANDAREAK ETA ANIMALIAK

714030

KONTU MAKROEKONOMIKOAK

714031

MAHASTIAREN ERREGISTROA

714032

METEOROLOGIA

714033

NEKAZARITZAREN ETA ELIKAGAIEN SEKTOREAREN ADIERAZLE EKONOMIKOAK

722001

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIEN ETA ENS-EN ERREGISTROA

741008

NAFARROAKO AIREAREN KALITATEA

741009

HONDAKINAK BIRZIKLATZEA: papera, beira, plastikoa eta metalak

741010

INDUSTRIAKO HONDAKINEN SORRERA

741011

HIRI HONDAKINEN SORRERA

741013

BEROTEGI EFEKTUKO GASEN ISURPENA

741014

ZARATAREN ERAGINPEAN DAGOEN BIZTANLERIA

741015

BEROTEGI EFEKTUKO GASAK ISURTZEKO ESKUBIDEEN MERKATARITZA ARAUBIDEA

742001

NATURAREN INTERPRETAZIO ZENTROETAKO BISITARIEN KOPURUA

742002

IDATZIZKO KONTSULTAK EDO ESKABIDEAK, INGURUMENAREN ETA URAREN ZUZENDARITZA NAGUSIAK ERANTZUNIKOAK

742003

EGURRAREN MOZKETA ETA BALANTZEA

742004

OINARRIZKO BASO JARDUKETAK

742005

BASO JARDUKETEN GASTU OSOA

742006

EHIZA ETA ARRANTZA BAIMENAK

742007

EHIZARAKO ETA ARRANTZARAKO ESPEZIEAK

742008

NATURGUNE BABESTUAK

742009

ALDAKETAK LURZORUAREN ERABILERAN

742010

KUDEAKETA ZINEGETIKOA

742011

ESPEZIE INBADITZAILEAK

742012

TOKIKO AGENDA 21 DUTEN UDALAK

742013

UGALKETARAKO BASO MATERIALA

742014

ANTOLAMENDU PLANA DUEN BASO AZALERA

742015

MENDIETAKO KALTEEN JARRAIPENA

742016

BASOBERRITZEAK

742017

BASOKO SUTEAK

742018

ESPEZIE MEHATXATUAK (FLORA ETA FAUNA)

743001

NAFARROAKO IBAIEN KONTROL BIOLOGIKORAKO SAREA

743002

NAFARROAKO IBAIEN NEURKETA ESTAZIOEN KONTROLERAKO SAREA

743003

NAFARROAKO IBAIEN KONTROL FISIKO ETA KIMIKORAKO SAREA

743004

NAFARROAKO LUR AZPIKO UREN KONTROL FISIKO ETA KIMIKORAKO SAREA

743005

NAFARROAKO BAINURAKO UR NATURALAK KONTROLATZEKO SAREA

743006

IBAIAK HOBETZEKO JARDUKETAK

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA

811001

BALANTZE ENERGETIKOAK

811003

INBERTSIORAKO LAGUNTZAK

812001

I+G LAGUNTZAK

814002

NAFARROAKO TXIKIZKAKO MERKATARITZAKO ESTABLEZIMENDUEN ZERRENDA

831001

ARBITRAJEAREN ETA ADISKIDETZEAREN ADISKIDETZEAK

831002

HITZARMEN KOLEKTIBOAK

831003

KOOPERATIBAK

831004

LANGUNEAK IREKITZEKO JAKINARAZPENEN ZERRENDA

831005

HITZARMEN KOLEKTIBOEN ZERRENDA

831006

LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEKO SISTEMETAKO AUDITORETZA ENPRESEN ZERRENDA

831007

ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESEN ZERRENDA

831008

AMIANTOAREN ARRISKUA DUTEN ENPRESEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA DAUDEN ENPRESEN ZERRENDA

831010

LAN ARLOKO ARAUDIA EZ BETETZEAGATIK ZEHAPENA JASO DUTEN ENPRESEN ZERRENDA

831011

KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUEN ZERRENDA

831012

HAUTESKUNDE SINDIKALAK

831013

ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK (ABLE)

831014

LANUZTEAK ETA UGAZABEN ITXIERAK

831015

LANBIDE ERAKUNDEAK

831016

ENPLEGU ERREGULAZIOA

831017

LAN SOZIETATEAK

831018

ERAIKUNTZAREN SEKTOREAN EGIAZTATUTA DAUDEN ENPRESEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA DAUDEN ENPRESEN ZERRENDA

840001

LANGILEEK GEHIEN ESKATZEN DITUZTEN LANAK

840003

ERREGISTRATUTAKO LAN KONTRATUAK

840005

EKINTZAILEEN JARDUEREN INDIZEA

840006

GEHIEN KONTRATATZEN DIREN LANAK

840008

ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA

840009

ENPLEGU ESKATZAILEEK JASOTZEN DITUZTEN ZERBITZUAK

840010

LANGILEEN ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA

840011

ENPLEGUA SUSTATZEKO LAGUNTZAK

FAMILIA, GAZTERIA, KIROL ETA GIZARTE GAIETAKO DEPARTAMENTUA

912001

GARAPENERAKO GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK

912002

GARAPENERAKO LAGUNTZA OFIZIALA (NAFARROAKO GOBERNUARENA)

912003

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROIEKTUAK, NAFARROAKO GOBERNUAK FINANTZATUAK

914010

GIZARTE ZERBITZUEN KANPOKO ZENTROETARAKO INBERTSIOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

915004

HOMOLOGAZIO IRIZPIDEAK BETETZEA ARRETA ARLOEN ARABERA

915005

HOMOLOGAZIORAKO KALITATE IRIZPIDEEN BETETZE MAILAREN BILAKAERA GIZARTE ZERBITZUETAKO ZENTROETAN

915006

ZERBITZU GUTUNAREN BETETZE MAILA

915007

GIZARTE ZERBITZUETAKO ZENTROETAN EGINDAKO IKUSKAPENAK, ARRETA ARLOEN ARABERA

916016

GIZARTERATZEKO PROZESUAN DAUDEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUAK

916017

GIZARTERATZEKO PROZESUAN DAUDEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUGABEAK

916018

ENTITATEEN FUNTZIONAMENDURAKO ETA JARDUEREN SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZAK

917001

GENERO INDARKERIAREN BIKTIMA DIRENENTZAKO PRESTAZIOAK

918001

GIZARTE ZERBITZUETAKO ZENTRO BEREKIETARAKO INBERTSIOAK

918025

MENDEKOTASUNAK DITUZTEN PERTSONEN ERREGISTROA

918026

ELBARRITASUNA DUTEN PERTSONEN ERREGISTROA

918027

EZGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONEN ARLOKO GIZARTE ZERBITZUETAKO ENTITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

918029

HIRUGARREN ADINEKO GIZARTE EKIMENEKO ENTITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

918031

GIZARTE ZERBITZUETAKO BOLUNTARIOEN ENTITATEENTZAKO LAGUNTZAK

918032

PERTSONA ZAHARRENTZAKO PRESTAZIO BERMATUAK

918033

PERTSONA ZAHARRENTZAKO PRESTAZIO BERMATUGABEAK

918034

EZGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUAK

918035

EZGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUGABEAK

918036

GAIXOTASUN MENTALAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUAK

918037

GAIXOTASUN MENTALAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIO BERMATUGABEAK

918038

MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO PRESTAZIOAK

922002

FAMILIA UGARIKO TXARTELAREN ONURADUNAK

922003

FAMILIA UGARIENTZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK, LAUGARREN EDO HURRENGO HAURRAK JAIOTZEAGATIK

922004

FAMILIENTZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK, ERDITZE BEREAN BI HAUR EDO GEHIAGO JAIOTZEAGATIK

922005

FAMILIENTZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK, HIRUGARREN EDO HURRENGO HAURRAK JAIOTZEAGATIK

922006

FAMILIENTZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK, ESZEDENTZIAGATIK

923001

ADINGABEEN ADOPZIOAK

923002

ADINGABEEN HARRERAK

923003

FAMILIA, GAZTERIA, KIROL ETA GIZARTE GAIETAKO DEPARTAMENTUAREN MENDEKO HAUR ESKOLAK

923005

ADINGABE BABESTUAK

923006

ZENTZATZEKO BIDEAN DAUDEN ADINGABEAK

924001

NAFARROAKO KONTSUMORAKO ARBITRAJE BATZORDEARI ATXIKITAKO ENPRESAK

924002

KONTSUMITZAILEARENTZAKO ARRETA ETA INFORMAZIOA

924003

AZALA BELZTEKO ZENTROEN ERREGISTROA

940001

EMAKUMEEN ELKARTEEN ERROLDA

940002

AUKERA BERDINTASUNAREN ALDE DIHARDUTEN IRABAZI-ASMORIK GABEKO ENTITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

940003

TOKI ENTITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK, EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNEKO PROIEKTUAK GARATZEKO

940004

EMAKUMEEI LAGUNTZA JURIDIKOA EMATEKO ZERBITZUA

940005

GENERO INDARKERIAREN SALAKETAK

940006

ENPRESETAKO GENERO BERDINTASUNEKO PLANAK

940007

"LANA ETA FAMILIAKO BIZITZA BATERATZEKO TOKIAN TOKIKO ITUNAK" PROGRAMA

951001

KIROL LIZENTZIA FEDERATUAK

951002

NAFARROAKO KIROL JOKOETAKO PARTAIDEAK

951003

KIROL KLUBEN ERROLDA

951004

PARTAIDETZA, ESKOLETAKO KIROL EKITALDIETAN

951007

NAFARROAKO GOBERNUAREN KIROLDEGIETAKO ERABILTZAILEAK

951008

GIZARTE INTERESEKOTZAT JO DIREN KIROL BABESEKO KONTRATUEN KOPURUA

954001

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO KIROLDEGIEN ERROLDA

960001

GAZTE ENTITATEEN ERROLDA

960002

NAFARROAKO GAZTEENTZAKO JARDUEREN ESKOLAKO IKASTAROETAKO PARTAIDE KOPURUA

960003

NAFARROAKO GOBERNUKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO ZENTRO KOORDINATZAILEAREN ERABILTZAILEAK

960004

EUROPAR BATASUNEKO GAZTERIARENTZAKO PROGRAMAKO PARTAIDE KOPURUA

960005

FORU KOMUNITATEAN GAZTEENTZAKO INSTALAZIOETAN EMANDAKO GAUAK

960006

GAZTEENTZAKO SUSTAPEN ARTISTIKOKO JARDUERETAKO PARTAIDEAK

960007

GAZTEENTZAKO MUGIKORTASUNEKO JARDUERETAKO PARTAIDEAK

960008

GAZTE TXARTELAREN ONURADUNAK DIREN GAZTEAK

960009

REAJ TXARTELAREN ONURADUNAK DIREN GAZTEAK

960010

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUAREN EKINTZETARAKO BEKA DUTEN PARTAIDEAK

960011

NAFARROAKO ASTIALDIKO MONITORE ETA ZUZENDARIEN ERROLDA

960012

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO GAZTERIA ARLOKO PROFESIONALEN ERROLDA

960013

FORU KOMUNITATEKO GAZTERIA DIAGNOSTIKOEN ETA PLANEN ERROLDA

960014

GAZTEEN ELKARTEETARAKO ETA TOKI ENTITATEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

960015

GAZTEENTZAKO INFORMAZIO ZERBITZUEN ERROLDA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ETA TURISMO DEPARTAMENTUA

A11001

ESTABLEZIMENDU TURISTIKOEN ZERRENDA

A12001

TURISMO BULEGOETAKO INFORMAZIO ESKAERAK

A23001

MUSEOAK ETA BILDUMA MUSEOGRAFIKO IRAUNKORRAK

A24001

NAFARROAKO LIBURUTEGI PUBLIKOEN ZERBITZUAREN MEMORIA: datu estatistikoak

ERAKUNDEEKIKO HARREMANETARAKO ETA GOBERNUAREN ELEDUNAREN DEPARTAMENTUA

B02002

NAFARROAKO FORU KOMUNITATERAKO HIZKUNTZA ETA KULTURA ARTEKO BITARTEKARITZA IBILTARIRAKO PROGRAMA

B02003

ETORKIN ELKARTEEN ERROLDA

B21001

NAFARROAKO GOBERNUAREN ETA PARLAMENTUAREN ARTEKO HARREMANAK

B21002

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO GOBERNUAREN ETA ARARTEKOAREN ARTEKO HARREMANAK

B22002

NAFARROAN EGOITZA DUTEN ESPAINIAKO BESTE ESKUALDE BATZUETAKO ETXEAK ETA ELKARTEAK

B22003

NAFARROAK BESTE AUTONOMIA ERKIDEGO BATZUETAN DITUEN ETXEAK ETA ZENTROAK

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa