(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Ekonomia :
  • Estatistika :
   • 308/1998 Foru Dekretua, urriaren 19koa, Nafarroako Estatistika Kontseiluaren Antolakuntza eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duena

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

308/1998 Foru Dekretua, urriaren 19koa, Nafarroako Estatistika Kontseiluaren Antolakuntza eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onesten duena

 

(1998ko 133. NAOn argitaratutako testua, azaroaren 6an; akats zuzenketa, 1998-12-18ko NAOn)

Atarikoa

Ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen bidez, Nafarroako Estatistika Kontseilua eratu zen Nafarroako Estatistika Sistemaren kontsultarako eta partehartzeko organoa izateko.

Foru Lege haren azken xedapenetan hirugarrenak xedatzen du Gobernuak onetsiko duela Nafarroako Estatistika Kontseiluaren antolakuntza eta funtzionamenduaren Erregelamendua.

Foru Lege hartan ezarritakoaren arabera, bidezkoa da aipatu Erregelamendua onestea, zeinen zehaztapenak egokituko baitira 11/1997 Foru Legean bilduriko lege aurreikuspenetara.

Horrenbestez, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak proposatuta eta Nafarroako Gobernuak mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko urriaren hemeretziko bilkuran hartutako erabakiarekin bat etorriz, dekretatu dut:

Artikulu bakarra

Nafarroako Estatistika Kontseiluaren antolakuntza eta funtzionamenduaren Erregelamendua, Foru Dekretu honen eranskinean heldu dena, onestea.

NAFARROAKO ESTATISTIKA KONTSEILUAREN ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIMENDUAREN ERREGELAMENDUA

I. KAPITULUA. Izaera eta funtzionamenduaren eremua

1. artikulua

Nafarroako Estatistika Kontseilua (hemendik aurrera Kontseilu hitza soilik), bere antolakuntza eta funtzionamenduari dagokienez, 11/1997 Foru Legean, Erregelamendu honetan eta, besterik ezean, 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan xedatutakoaren arabera arautuko da.

2. artikulua

Kontseiluak Nafarroako Estatistika Institutuan izanen du egoitza.

3. artikulua

Kontseiluak modu egokian funtzionatzeko beharko dituen baliabideak Nafarroako Estatistika Institutuak emanen ditu.

4. artikulua

1.-Kontseiluak eginkizun hauek izanen ditu:

A) Aholkularitza, aginduzko txostena egitea,

-Nafarroako Estatistika planei buruz.

-Estatistikako urteko programei buruz.

B) Kontsulta, Nafarroako Gobernuak nahiz edozein kontseilukidek eskatutako gai estatistikoei buruzko txostenak egitea.

C) Parte hartzea, estatistika unitateen eta informatzaileen arteko harremanei buruzko aholkuak ematea, batez ere sekretu estatistikoaren aplikazio praktikoari dagokionez.

D) Bitartekotza, Estatistika alorrean aldeek beren borondatez aurkezten dizkioten auziak ebaztea.

2.-Kontseiluaren esku egonen dira aholkularitza, parte hartze eta proposamen eginkizunak, Nafarroako Estatistika Sistemaren jarduera eta proiektuei dagokienez.

II. KAPITULUA. Kontseiluaren antolakuntza eta osaketa

5. artikulua

Kontseiluaren organoak hauek dira:

a) Osoko bilkura.

b) Lan-taldeak.

6. artikulua

1.-Osoko bilkura kide hauek osatuko dute:

a) Kontseiluburua, Ekonomi eta Ogasun Departamentuaren titularra izanen dena.

b) Kontseiluaren buruordea, Nafarroako Estatistika Institutuko zuzendaria.

c) Nafarroako Estatistika Institutuari atxikitako funtzionario bat, zuzendariak izendatua, Kontseiluko idazkari lanetan arituko dena.

d) Foru Komunitateko Administrazioaren Departamentuetako ordezkari bana.

e) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko ordezkari bat.

f) Iruñeko Udaleko ordezkari bat.

g) Estatistikako Institutu Nazionalaren ordezkari bat.

h) Ordezkari gehien duten enpresarioen elkarteen bi ordezkari.

i) Ordezkari gehien duten sindikatuen bi ordezkari.

j) Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari bat.

k) Gizarte erakundeen bi ordezkari, kontseiluburuak izendatuak.

l) Estatistika arloan nabarmendu diren bi pertsona, kontseiluburuak izendatuak.

Kontseilukide izanen dira d) eta l) letrek, biak barne, hartzen dituzten ordezkariak.

2.-Sindikatuek eta enpresa erakundeek, eta orobat gainerako entitate eta erakundeek, proposatu ahalko dute ordezkatzen duten edozein kideren kargu uztea eta beste bat izendatzea. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren izenean izendatutako ordezkariek kargua utziko dute horien Departamentuetako kontseilariek kargua uzten dutenean.

7. artikulua

1.-Kontseiluaren eginkizunak ahalik eta hobekien aurrera eramateko, beharrezkoak diren lan-taldeak sortu ahalko dira.

2.-Lan-taldeek eginkizun hauek izanen dituzte:

a) Konplexutasuna, zailtasun teknikoak edo inguruabar bereziak direla-eta, prestakuntza handiagoa eta azterketa xehekatua eskatzen duten gaiak ezagutzea.

b) Ondokoak ezagutu eta horietan eta parte hartzea:

-Estatistikako Lau Urteko Planak.

-Estatistikako Urteko Programak.

-Zuzentarauak, metodologia, sailkapenak, izendegia, kodeak, etab., bai eta horien zabalkundea ere.

c) Nafarroako Estatistika Sistema zuzen garatzeko Kontseiluak beharrezkoa irizten duen beste edozein zeregin.

3.-Lan-taldeetan egiten diren lanen emaitza Kontseilu barruan aztertzeko gaia izanen da eta osoko bilkurako kide guztiei igorriko zaie.

8. artikulua

Kontseiluak eta lan-taldeek beren eginkizunak hobeki bete ahal izateko, egoki juzkatzen dituzten adituak deitzen ahal dituzte beren bilkuretara.

III. KAPITULUA. Kontseilukideak eta haien eginkizunak

1. sekzioa. Kontseiluburua

9. artikulua

Kontseiluburuaren eginkizunak:

a) Kontseiluaren ordezkari izatea.

b) Bilkura arrunten eta berezien deialdia eta eguneko gai-zerrenda erabakitzea eta, hala behar denean, behar den denbora-tartearekin gainerako kontseilukideek egindako eskaerak kontuan hartzea.

c) Bilkuren buru izan, eztabaidak zuzentzea eta, arrazoitutako zergatiak direla-eta, horiek etetea.

d) Erabakiak hartu ahal izateko, berdinketak bere botoarekin haustea.

e) Legeak betetzen direla segurtatzea.

f) Kontseiluaren organoek hartzen dituzten erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea.

g) Kontseiluaren eskumeneko gaiak behar bezala erabakitzeko bidezkoak diren barne-araubideko jarraibideak ematea.

h) Kontseiluak ezagutu behar dituen prozedurak ahalik eta hobekien bideratzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eta agiriak biltzea.

i) Kontseiluburuaren karguari dagozkion bestelako eginkizunak egitea.

2. sekzioa. Kontseiluburuordea

10. artikulua

Kontseiluburuordearen eginkizunak:

a) Kontseiluburua ordezkatzea hura kanpoan dagoenean, postu hori hutsik dagoenean, eri denean edo beste edozein legezko arrazoirengatik.

b) Kontseiluburuari dagozkion eginkizunetan laguntzea.

c) Kontseiluburuak berariaz agintzen dizkion bestelako eginkizunak betetzea.

d) Kontseiluaren idazkaria izendatzea.

3. sekzioa. Idazkaria

11. artikulua

Idazkariaren eginkizunak hauek dira:

a) Kontseiluko bilkuretarako deia egitea kontseiluburuaren aginduei jarraikiz, baita kontseilukideei bilkuretan parte hartzeko deitzea ere.

b) Bilkuretan parte hartzea hizpidearekin baina botorik gabe.

c) Kontseilukideek Kontseiluarekin komunikatzeko ekintzak jasotzea, Kontseiluak jakin behar dituen jakinarazpen, datu-eskari, zuzenketa edo beste edozein idazkiren bitartez.

d) Gaiak bideratzeko prestakizunak egin eta bilkuretako aktak idatzi eta baimentzea.

e) Kontsulten, irizpenen eta hartutako erabakien ziurtagiriak luzatzea.

f) Lan-taldeek, halakorik izanez gero, egiten dituzten lanak koordinatzea.

g) Kontseiluko administrazio jarduerak zuzentzea.

h) Kontseilura iristen diren eta Kontseilutik ateratzen diren dokumentuak erregistratzea.

i) Kontseiluaren erabakiak betearaztea.

j) Kontseiluburuari Kontseiluko bilkuretan laguntza ematea.

4. sekzioa. Kontseilukideak

12. artikulua

1. Kontseilukideen eginkizunak:

a) Deialdia eta horrekin batera bilkuretako eguneko gai-zerrenda gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago jasotzea. Eguneko gai-zerrendan egonen diren gaiei buruzko argibideak ere kontseilukideen eskura egonen dira epe berean.

b) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatu eta bere boto partikularra ematea, baita boto hori zergatik eman duen eta hori arrazoitzen duten zergatiak zein diren ere aditzera ematea.

Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko agintari edo langile diren heinean, kontseilukide direnak ezin izanen dira bozketetan abstenitu.

d) Galde-erreguak egitea.

e) Esleitutako eginkizunak betetzeko behar diren argibideak erdiestea.

f) Bere izaerari dagozkion bestelako eginkizunak.

2.-Kontseilukideek ez dituzte bere eginen Kontseiluari aitortu zaizkion ordezkaritza eginkizunak, salbu eta Kontseiluak berak kasu bakoitzerako legez hartutako arau edo erabaki baten bidez berariaz ematen badizkie.

13. artikulua

Kontseilukideak Kontseiluko kide dira horretarako hautatu zituztelako; hori dela eta, ezin izanen dute beren ordez beste pertsona bat jarri edo beren botoa beste baten esku utzi.

14. artikulua

Aurreko artikuluan xedatutakoa inolaz ere galarazi gabe, beste pertsona batzuk ordezka ditzakete kontseilukide idazkaria eta kontseilukide titularrak, kanpoan daudenean, eri daudenean eta, orokorrean, arrazoitutako edozein arrazoirengatik, behin-behinekoz eta behar den bilkurarako bakarrik eta inolaz ere behin betikoz. Pertsona horiek ordezkotzat hartuko dira eta Ekonomi eta Ogasun kontseilariak izendatuko ditu, izen eta guzti, Foru Komunitateko Administrazioko behar den Departamentuak edo ordezkatzen duten entitate edo erakundeak proposamena aurretik eginik.

IV. KAPITULUA. Kontseiluaren funtzionamendua

1. sekzioa. Bilkuren araubidea

15. artikulua

Kontseiluko osoko bilkurak bilkura arruntak eginen ditu, gutxienez urtean behin, eta bilkura bereziak, kontseiluburuaren ekimenez edo kontseilukideen gehiengoak gutxienik hala eskatzen duenean.

16. artikulua

Deialdiak, hala Kontseiluaren osoko bilkurarako nola lan-taldeetarako, idatziz igorriko dira, gutxienez egin baino berrogeita zortzi ordu lehenago eta behar den eguneko gai-zerrenda ere erantsiko zaie.

17. artikulua

1.-Kontseilua legez eratutzat joko da eta erabakiak hartzen ahal ditu, lehen deialdian, kontseiluburua eta idazkaria edo, hala behar denean, horien ordezkoak eta, gutxienez, kontseilukideen erdiak bertan badaude.

2.-Bigarren deialdia baliozkoa izanen da, automatikoki, lehenerako deia egin eta handik ordu erdira; bigarren deialdi horretan erabakiak har daitezke, gutxienik, kontseiluburua edo bere ordezkoa eta kontseilukideen heren bat bertan badaude.

3.-Hori hala izanik ere, Kontseilua legez eratutzat joko da bilkura berezian eta deialdi beharrik izan gabe, kontseilukide guztiak bertan badaude eta akordioak eztabaidatu eta hartzeko erabakia aho batez hartzen badute.

2. sekzioa. Osoko bilkuran erabakiak hartzea

18. artikulua

1.-Erabakiak bertaratutakoen gehiengo soilarekin hartuko dira, non ez den berariazko aginduz quorum berezia eskatzen.

2.-Kontseiluburuak berdinketak kalitatezko botoarekin erabakiko ditu. Halaber, bere ekimenez edo edozein kontseilukideren eskariz, eguneko gai-zerrendan sartutako gairen bat gai-zerrenda horretatik kendu edo, hala behar denean, hobeki aztertzeko mahai gainean uztea komeni den edo ez erabakiko du.

19. artikulua

1.-Kontseilukideek erabakien proposamenak idatziz aurkez ditzakete; Kontseiluak egiten duen lehen bilkuraren eguneko gai-zerrendan sartuko dira, beti ere kontseiluburuak Kontseilua egin baino hamar egun lehenago jaso baditu.

2.-Hala ere, kontseiluburuak proposamen hori eguneko gai-zerrendan ez sartzea erabakitzen badu, gai hori ez sartzeko arrazoiak zein diren azalduko dizkio Kontseiluari, zeinek, aurretik, gai horren sartzeari buruz eztabaidatuko baitu.

3.-Kontseilukideek ere erabakiaren proposamenei zuzenketak egin ahalko dizkiete; zuzenketa horiek eztabaida daitezke eta bilkuran bozkatu.

20. artikulua

1.-Idazkariak Kontseiluaren bilkura bakoitzeko akta eginen du, zeinetan nahitaez agertuko baitira bertaratutakoak, bilkurako eguneko gai-zerrenda, bilkura hori egin den toki eta denborari buruzko xehetasunak, eztabaida punturik garrantzitsuenak eta hartutako erabakien edukia.

2.-Kontseilukideek hala eskatzen badute, aktan agertuko da hartutako erabakiaren kontrako botoa, abstentzioa eta hori arrazoitzen duten zergatiak edo aldeko botoa emateko arrazoia.

Halaber, edozein kidek eskubidea du bere partehartzearen edo proposamenaren transkripzio osoa eskatzeko, beti ere bilkuran berean edo kontseiluburuak ezarri epean bere partehartzean testua ekartzen badu. Hori aktan agertaraziko da edo kopia atxikiko zaio.

3.-Gehiengoak hartutako erabakiarekin bat ez datozen kontseilukideek berrogeita zortzi orduko epean boto partikularra eman dezakete idatziz; boto horiek testu onetsiari gehituko zaizkio.

4.-Kontseilukideek kontrako botoa ematen dutenean edo abstenitzen direnean, erabakien ondorioz izan daitekeen erantzukizunetik aske izanen dira.

5.-Aktak hurrengo bilkuran onetsiko badira ere, idazkariak han hartutako erabakien ziurtagiria luza dezake, akta geroago onestea galarazi gabe.

Akta onetsi aitzin luzatutako erabakien ziurtagirietan espreski agertaraziko da horrela dela.

Azken Xedapen Bakarra

Foru Dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa