Paisaia eta lurzoru urbanizaezin

Landa-lurzorua edo lurzoru urbanizaezina

Nafarroako landa-lurzorua babesteko eta zaintzeko asmoz, lursail batzuk, lurzoru urbanizaezin esaten zaienak (LU), prozesu urbanizatzailetik kanpo daude. Lursail horietan egin daitezkeen jarduketak salbuespenezkoak dira, baimendu egin behar dira eta lurralde-antolamenduari eta hirigintza-antolamenduari buruzko legerian jasotako baldintzak bete behar dituzte.

Horrekin lotutako araudiaren arabera:

1.    Lurzoru urbanizaezinaren jabeek beren lursailak erabiltzeko, gozatzeko eta erabiltzeko eskubidea dute, betiere lursail horien izaeraren eta horietarako ezarritako erabileraren arabera.
2.    Lurzoru urbanizaezinaren jabeek honako hau egin beharko dute:

  • Lurzorua baliabide naturalen arrazoizko erabilerarekin lotutako nekazaritza-, baso-, abeltzaintza- ehiza-helburuetarako edo beste helburu batzuetarako erabili beharko dute, betiere legeek edo plangintzak lurzoru horietarako ezartzen dituen mugen barnean, hala badagokio.
  • Foru-legean aurreikusitako erabilera eta jarduera berri bakoitza egiteko baimena eskatu beharko dute, betiere alde batera utzi gabe erabilera edo jarduera hori aplikatzea muga edo debeka dezakeen beste lege sektorial batek lurzoru horri buruz ezartzen duena.

Honako hauek dira baimendu daitezkeen eraikuntzak edo jarduerak lurzoru urbaniezaezinean kokatzeko baimenen irizpide orokorrak:

  1. Baimenek salbuespenezko izaera dute beti.
  2. Jarduerak lotura izan beharko du lurzoruarekin, eta bere dimentsioen eta beharren arteko oreka izan beharko du.
  3. Eskatzen den eraikuntzaren edo azpiegituraren tipologiak egokia izan behar du egin nahi den jarduerarako. 
  4. Erabilera eta jarduera batzuk lurzoru urbanizaezinean baimentzeko, LAPen Natura Ondare NO8izeneko GAIKAKO ERANSKINEAN zehaztutako irizpideak hartuko dira kontuan.