(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

37/2014 Foru Dekretua, apirilaren 30ekoa. Honako honen bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen hornidura

 

(2014ko 88. NAOn argitaratutako testua, maiatzaren 8an)

Zioen Azalpena

Azken ikasturteetan ikusi da premia zegoela neurriak hartzeko, unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoen lanpostuetan sartzeko modua antolatzeari eta homogeneizatzeari dagokionez. Foru Dekretu honen xedea da lanpostuen hornidura zentzu zabalean arautzea, hau da, ez soilik mugatuz behin betiko destinoko kasuetan, baizik eta ikasturte baterako behin-behineko destinoak edo zerbitzu eginkizunetakoak ere barne hartuz.

Behar horren jatorria askotarikoa da. Batzuetan, beharra proiektuak ezartzetik dator, eta zenbat ikastetxeri dagokion aintzat hartuta proiektuetako bakoitza zabala ez bada ere, denak batera hartuta, bolumena hartzen dute eta horrek eskatzen du proiektuak gauzatzeko behar diren lanpostuetara sartzeko baldintzak zehaztu behar izatea. Beste batzuetan, baliabide eta laguntza zentroetara sartzeko baldintzak eta ondorioak homogeneizatzeko beharrak daude, izan ere, denen funtzioa baita hezkuntza sistemari laguntzea eta, horrek, interesdunengan sorrarazten dituen eskubide eta betebeharretan bateratasuna izatea eskatzen du. Azkenik, beharra dator ere hezkuntza programak ezartzearen eta zabaltzearen ondorioz, kasu, atzerriko hizkuntzen ikaskuntza.

Lehenago ere adierazi den gisan, Foru Dekretu honen xedea da lanpostuen hornidura arautzea, zentzu zabalean, hots, behin betiko destinoetara mugatu gabe. Zabaltasun horrek hainbat egoera arautzea dakar. Horietako bakoitzaren kausa araudi desberdinetan dago. Horrela, zerbitzu eginkizunei dagokienez, kontuan izan beharko da zerbitzu eginkizunen kausa abuztuaren 30eko 251/1993 Foru Dekretu Legegilearen 23.1. artikuluan dagoela. Foru Dekretu Legegile horren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bateginari buruzko abuztuaren 30eko 251/1993 Foru Dekretu Legegileko 98. artikuluak aurreikusten du foru funtzio publikoan irakasle lanpostuen hornidura foru lege bidez arautzen ez den bitartean, arlo horiek arautzen dituen estatu mailako araudia izanen dela aplikagarri. Arlo hauek arautzen dituen estatu mailako araudia osatzen dute, besteak beste, Maisu-maistren eta Bigarren Hezkuntzako irakasle funtzionarioen kidegoetako espezialitateak ezartzen dituzten azaroaren 8ko 1834/2008 eta azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuek, hurrenez hurren, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze lehiaketa eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk arautzen dituen urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuak. Nafarroan zuzenean da aplikagarria estatu mailako araudia, langileen estatutuaren testu bateginak horretara igortzen duelako. Hori horrela, langileen estatutuaren testu bateginak adierazi bezala, Nafarroan zuzenean aplika daitekeen estatu mailako araudiarekiko errespetutik abiatuz, Foru Dekretu hau araudi hori osatzera dator zenbait alderditan. Indarrean sartzen den unetik aurrera onesten diren deialdietarako loteslea izanen da eta, beraz, segurtasun juridikoko arrazoiak tarteko, deialdi hauek denbora koherentzia gordeko dute, funtzionarioen eskubideak zein Nafarroako hezkuntza sistemaren beharrizanak bermatzeko.

Azkenik, azken xedapenetan hirugarrenak apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuaren 4.3 artikuluaren aldaketa dakar. Foru Dekretu horren bidez eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren 24.2. artikulua partzialki garatuz, prestakuntza eta hobekuntza profesionala eskaintzen zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileei, horrela, prestakuntzarako zerbitzu berezien egoeran dauden funtzionario irakasleek aukera izan dezaten irakaslana koordinatzeko organo izaera duten (eta ez Administrazioaren unitate organikoaren izaera) departamentu didaktikoetako burutzak hartu ahal izateko.

Horrenbestez, Hezkuntzako kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluarekin bat etorrita, eta Nafarroako Gobernuak 2014ko apirilaren 30eko bilkuran hartutako Erabakiarekin bat, dekretatu dut:

1. artikulua. Helburua.

Foru Dekretu honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien zenbait lanpostu probisionalki, behin betiko eta zerbitzu eginkizunen araubidean hornitzea.

2. artikulua. –Lanpostuak betetzea berariazko proiektu edo programetan, zerbitzu eginkizunen araubidean.

1. Oro har, Hezkuntza Departamentuak merezimendu lehiaketak deituko ditu ikastetxeetan hastear diren edo hasi berriak diren berariazko programa edo proiektuak aztertu edo ezartzeko lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidean betetzeko.

2. Proiektu edo programa hauei dagozkien lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidean hornitu ahalko dira, ezartzen diren ikastetxean, artikulu honetan ezarritakoarekin bat, gehienez ere bi ikasturtetan.

3. Eskumena duen organoak proposaturik eginen dira deialdiak, proiektu edo programa zein gairekin loturik dagoen, haren arabera. Gutxienez ere ondoko alderdiak bete beharko dituzte:

3.1. Berariazko proiektuaren edo programaren justifikazioa eta zein ikastetxetan ezartzen den.

3.2. Deituko diren lanpostuen ezaugarriak.

3.3. Bi ikasturteetako bakoitzean emanen diren zerbitzu eginkizunen gehienezko kopurua.

3.4. Deialdian parte hartzeko baldintzak. Horien artean izanen da, gutxienez, organikoki eta funtzionalki Hezkuntza Departamentuaren mendeko irakasle funtzionarioa edo lan kontratudun finkoa izatea.

3.5. Hautapen sistema ondokoa izanen da: eskuratu nahi den lanpostuaren eginkizunei lotutako memoria edo proiektuaren aurkezpena edo defentsa. Baztergarria izanen da hari esleitutako puntuazioaren erdia gainditzen ez dutenentzat.

3.6. Hautapen organoak hiru kidek osatuko dituzte, deialdi berean izendaturikoak edo deialdian adierazten den epe eta prozeduraren bidez izendaturikoak. Horietako bi Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen Zuzendaritza Nagusiak proposatuko ditu eta, beste bat, Langile Irakasleen Batzordeak.

4. Artikulu honetan aipatzen diren zerbitzu eginkizunek deitutako ikastetxean dagokion espezialitate eta hizkuntzan lanpostu huts bat egotea izanen dute baldintza, behin aurreikusitako premiak zehaztu direnean, ikasturte bakoitzerako hezkuntza plangintzarekin bat.

5. Artikulu honen babesean emandako zerbitzu eginkizunak bukatu eginen dira ondoko kausetakoren bat tarteko:

a) Aldi jakin baterako eman zirelako eta aldi hori bukatu delako.

b) Ikastetxea kendu edo aldatu delako kentze edo aldatze horrek kalteturiko zerbitzu eginkizunen jarraitutasuna galarazten badu.

c) Interesdunak espresuki uko egin diolako.

d) Gerora sortutako arrazoiak, honako hauen ondorioz: lanpostua betetzeko gaitasun edo egokitzapen falta, agerian jarria emandako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko errendimendu urria erakusteagatik, edo eginkizunen edukia aldatu izana.

Arrazoi hauengatik zerbitzu eginkizunak bukatu aurretik, deialdia proposatu duen organoak, Giza Eskubideen Zerbitzuko zuzendariari zuzendutako txosten arrazoitu baten bidez eskatuko du zerbitzuen eginkizunak bukatzeko prozeduraren hasiera.

Prozedura Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen bidez hasiko da. Ebazpena ikastetxeko zuzendaritzak igorritako txostenarekin batera igorriko da deialdia proposatu duen organora, honek egoki iritzitako jarduerak egin ditzan, interesdunari eta Langile Irakasleen Batzordeari entzun ondoren.

Bidezko jarduerak egin ondotik, deialdia proposatu duen organoak kontrataturiko langileek lanposturako duten gaitasuna edo egokitzapena baloratzeko txostena egin eta Giza Baliabideen Zerbitzura igorriko du.

Aipaturiko txostena negatiboa den kasuetan, Giza Baliabideen Zerbitzuaren ebazpen bidez zerbitzu eginkizunei bukaera emanen zaie.

e) Jarduneko zerbitzua ez den zeinahi beste egoera administratibotara pasatzea.

f) Administrazioan beste lanpostu baterako izendatua izatea.

g) Langileari beste zerbitzu eginkizun bat eman izatea, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen barnean zein beste edozein administrazio publikotan.

h) Zerbitzu eginkizunen kontzesioa arrazoitu zuen beharra desagertu izana, ikastetxean behin betiko destinoa duten irakasleek lanpostu hori bete dutelako.

6. Salbu eta behar bezala justifikaturik dauden kasuetan, zerbitzu eginkizuna modu aurreratuan bukatzen denean aurreko ataleko b eta c letretan aurreikusitako kasuen ondorioz, bukaera horrek bat egin beharko du ikasturtearen bukaerarekin.

7. Merezimendu lehiaketaren deialdi bidez bete ez diren lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidean bete ahal izanen dira, materialki eskuduna den organoak proposaturik eta ikasturte bateko iraupenarekin.

3. artikulua. Lanpostuak betetzea zerbitzu eginkizunen araubidean Hezkuntza Departamentuaren mendeko Irakasleei Laguntzeko Zentroetan eta Baliabide Zentroetan.

1. Hezkuntza Departamentuak merezimendu lehiaketen deialdiak eginen ditu, zerbitzu eginkizunen araubidean hornitzeko Irakasleei Laguntzeko Zentroetako (ILZk) aholkulari eta zuzendarien lanpostuak eta Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroko (NHBBZ), Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroko (EIBZ) eta beste baliabide zentro batzuetako irakasleen lanpostuak.

2. Eskumena duen organoak proposaturik eginen dira deialdiak, ikastetxea zein gairekin loturik dagoen haren arabera. Gutxienez ere ondoko alderdiak bete beharko ditu:

2.1. Eskaintzen diren lanpostuen kopurua eta ezaugarriak.

2.2. Deialdian parte hartzeko baldintzak. Horien artean izanen da, gutxienez, organikoki eta funtzionalki Hezkuntza Departamentuaren mendeko irakasle funtzionarioa edo lan kontratudun finkoa izatea.

2.3. Hautapen sistema. Bi zati izanen ditu eta balorazioa %50ean haztatuko da.

a) Lehen atalean eskuratu nahi den lanpostuaren eginkizunei lotutako memoria edo proiektua aurkeztu edo defendatu beharko da. Baztergarria izanen da zati honi esleitutako puntuazioaren erdia gainditzen ez dutenendako.

b) Bigarren atalean deialdian zehazten diren merezimenduak baloratuko dira. Horien artean dago deialdian sartzeko baldintza den irakasleen kidegoko edo kidegoetako karrerako funtzionario gisa izandako antzinakotasuna, baremazioaren %50eko puntuazioarekin, eta deialdiaren xedeetarako egokiak diren beste merezimendu batzuk, baremazioaren gainerako %50arekin baloratuko direnak.

2.4. Hautapen organoak hiru kidek osatuko dituzte, deialdi berean izendaturikoak edo deialdian adierazten den epe eta prozeduraren bidez izendaturikoak. Horietako bi Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen Zuzendaritza Nagusiak proposatuko ditu eta, beste bat, Langile Irakasleen Batzordeak.

3. Zerbitzu eginkizun hauek hasiera batean bi ikasturte osoko iraupena izanen dute. Behin lehen lehiaketa bukatuta eta, bigarren ikasturteko martxoa baino lehenago, irakasle interesdunek laneko memoria aurkeztu beharko dute, dagozkien deialdiek zehazten dutenarekin bat. Memoriaren ebaluazio positiboak ahalbidetuko du zerbitzuen eginkizuna luzatu ahal izatea hiru ikasturterako.

4. Aurreko atalean aipatzen den 5 urteko aldia bukatu ondoren, baliabide zentro edo irakasleei laguntzeko zentro berean lanpostuaz bigarren aldiz jabetzeak deialdi bidez, aurrez behin betikotasunez betetzen zuen irakasle lanpostuaren erreserba bukatzea ekarriko du. Zerbitzuen eginkizunak bukatzen direnean, ukitutako irakasleak lehentasunezko eskubidea izanen du behin betiko azken destinoa izan duen herriko edo eskualdeko ikastetxeetan destinoa eskuratzeko.

5. Artikulu honen babesean emandako zerbitzu eginkizunak bukatuko dira 2.5. artikuluan ezarritako arrazoietakoren bat dela kausa, eta 2.6. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

6. Merezimendu lehiaketaren deialdi bidez bete ez diren lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidean beteko dira, materialki eskuduna den organoak proposaturik eta ikasturte bateko iraupenarekin.

4. artikulua. Beste zerbitzu eginkizun batzuk.

1. Hezkuntza Departamentuak zerbitzu eginkizunak esleitu ahal izanen dizkie organikoki eta funtzionalki Departamentu horren mendeko diren irakasle funtzionarioei, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006ko Lege Organikoan ezarritako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze lehiaketa eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk arautzen dituen urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuan aurreikusitako zerbitzu eginkizunak deusetan kaltetu gabe, ondoko kasuetan, besteak beste:

a) Langile funtzionarioen osasun arrazoiengatik.

b) Zentro batean irakasle lanean aritzeko, toki-korporazio bateko kide izateagatik.

c) Ikastetxeetan edo baliabide zentroetan irakaskuntzako zuzendaritza karguetan aritzeko.

d) Sortu berriak diren ikastetxeetan.

e) Atzerriko hizkuntzetako ikaskuntza programak dituzten ikastetxeetan eta Musikako Goi Mailako Kontserbatorioan, betiere ez dagoenean aski irakasle ikastetxean behin betiko destinoarekin, dagozkien ikasketak eman ahal izateko.

f) Adingabeko semea edo alaba zaintzeagatik eta salbuespeneko inguruabarrengatik.

g) Gaiaren araberako organo eskudunak txosten bidez behar bezala justifikaturiko bestelako langile premia bereziei erantzuteko.

2. Artikulu honetan aipatzen diren zerbitzu eginkizunek ikasturte bateko iraupena izanen dute.

3. Zerbitzu eginkizun hauek emateko araubidea ikasturte bakoitzerako zehaztuko du Hezkuntza Departamentuko organo eskudunak.

4. Zerbitzu eginkizunak osasun arrazoiengatik edo salbuespeneko inguruabarrengatik eskatzen direnean, batzorde baten proposamenaren arabera ebatziko dira. Batzorde hori osatuko dute Hezkuntza Departamentuko hiru ordezkarik, Unibertsitatez kanpoko langile irakasleen batzorderako hauteskunde sindikaletan boto gehien lortu dituzten erakunde sindikaletako hiru ordezkarik eta Hezkuntza Departamentura atxikiriko funtzionario batek. Azken hau idazkaria izanen da.

Batzordeak aholkulari espezialistak ekartzea proposatzen ahalko du, haien eskumeneko arloen balorazioa egin dezaten, batez ere salbuespeneko inguruabarren ondoriozko zerbitzu eginkizunak emateko.

5. Ikastetxe jakin bati emanen zaizkio zerbitzu eginkizunak kasu hauetan: artikulu honen 1. ataleko b), c) eta d) letretan aurreikusitako kasuetan eta osasun arrazoien ondoriozkoetan eta salbuespeneko inguruabarren ondoriozkoetan. Azken bi kasuetan, aurreko atalean aurreikusten den Ebaluazio Batzordeak erabaki behar du esleipen mota hori erabili ala ez.

ainerako kasuetan, lanpostuen hautaketa ordena, horietako bakoitzean, ondoko irizpideen arabera zehaztuko da. Irizpide hauek hurrenez hurren aplikatuko dira berdinketa kasuetan:

1. Bere irakasle kidegoan zerbitzuak ematen denbora gehien duena. 1992 ekitaldiko Estatuko aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 30eko 31/1991 Legearen xedapen gehigarrietako hogeita bederatzigarrenari jarraikiz, kidegoetan sartutako irakasleei lehenbiziko zerbitzu urtea kenduko zaie, praktikalditzat jotzen baita.

Irakasle kidegoetan sartu ez diren irakasleei lan kontratu finkoa sinatu ondoren emandako zerbitzuak zenbatuko zaizkie, lehen zerbitzu urtea izan ezik.

2. Antzinatasun handiena kidegoan.

3. Maisu-maistren Kidegoan sartzeko hautapen prozeduran erdietsitako zerrenda-zenbaki baxuena edo lanpostuan sartzeko hautapen prozeduran erdietsitako puntuaziorik altuena duena.

5. artikulua. Gurutzaturiko zerbitzu eginkizunak.

Ohiz kanpo, behin betiko destinoen artean gurutzaturiko zerbitzu eginkizunak ere baimendu ahalko zaizkie organikoki eta funtzionalki Hezkuntza Departamentuaren mendekoak diren irakasle funtzionarioei, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006ko Lege Organikoan ezarritako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze lehiaketa eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk arautzen dituen urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzak betetzen direnean, salbuespena izanen delarik aipaturiko arauaren 1.b) atalean aurreikusitakoa.

Arrazoi hau tarteko, irakasle funtzionarioei destinoa zerbitzu eginkizunen egoeran gehienez ere ondoz ondoko bi ikasturtetan esleitu ahal izanen zaie.

6. artikulua. Behin-behineko destinoa duten irakasle funtzionarioek lekualdatze lehiaketetan parte-hartzea.

1. Kasuan kasuko deialdietan zehaztuko da lehen behin betiko destinoa eskuratu ez duten eta behin-behineko destinoa duten irakasle funtzionarioak nahitaez hartu behar duela parte gainditu zuen hautapen prozedurako espezialitate eta hizkuntza berarekin Hezkuntza Departamentuak lanpostuak betetzeko deitzen dituen prozeduretan.

2. Aurreko atalean xedaturikoa deusetan galarazi gabe, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasleen kidegoetan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko erregelamendua onesten duen eta lege organiko horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den sarrera-araubide iragankorra arautzen duen otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan ezarritako sistema iragankorrean oinarrituz, ingelesa, frantsesa eta euskara espezialitateetako irakasleen kidegoetan sartu ziren funtzionarioek, behin betiko lehen destinoa eskuratu ez badute, borondatez eskatu ahal izanen dituzte beren oposizioko espezialitateko hizkuntzari dagokion hizkuntza eskakizunarekin zehazten diren beste espezialitate bateko lanpostuak, betiere, lanpostua eskaini den espezialitateko titularrak badira eta dagokion hizkuntzaren egiaztagiria baldin badute.

7. artikulua. Lanpostuak kentzea, eskualdekatzea eta lehentasunezko eskubidea.

1. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze lehiaketa eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk arautzen dituen urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren ) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, lanpostuak kentzeko ondoko kasuak hartuko dira aintzat:

a) Borondatezkoa, interesdunak hala eskatuta, Hezkuntzako Administrazioak zehazturiko planifikazioarekin bat eta betiere lanpostuak kentzea espresuki ebazpen formal baten bidez egiten bada.

b) Nahitaezkoa, hezkuntza plangintzaren ondorioz edo hezkuntza sisteman aldaketak egitearen ondorioz hainbat ikastetxe bakar batean fusionatzen direnean, ikastetxeak banatzen direnean edo ikastetxe bat ezabatzen denean eta behin betiko destinoa duten karrerako funtzionarioei eragiten dienean.

2. Foru Dekretu honen 1. eta 2. eranskin gisa onestea Nafarroako Foru Komunitateko eskualdekatzea, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze lehiaketa eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk arautzen dituen urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan aurreikusitako egoeretan dauden irakasleek lehentasunezko eskubidea erabil dezaten.

8. artikulua. Berariazko lanpostuak betetzeko deialdiak.

1. Salbuespenez eta arloaren arabera eskuduna den organoaren aldez aurreko txostena izanda, Hezkuntza Departamentuak deialdiak egin ahal izanen ditu ezaugarri bereziak direla medio berariazko baldintzak egiaztatzea eskatuko duten irakasle lanpostuak behin betikotasunez betetzeko. Berariazko baldintza horiek deialdian berean ezarriko dira.

Deialdi hauek autonomia eta estatu mailako lekualdatze lehiaketetarako ezarritako baremazioa aplikatuz ebatziko dira.

2. Berariazko lanpostuak betetzeko deialdi bidez beteko ez diren lanpostuak zerbitzu eginkizunen araubidearen bidez bete ahal izanen dira, ikasturte baterako.

9. artikulua. Atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten lanpostuak betetzeko egiaztagiriak.

1. Behin betikotasunez betetzeko atzerriko hizkuntzaren (frantsesa, ingelesa eta alemana) eskakizuna duten irakaskuntza espezialitateei dagozkien lanpostuak, irakasleek dagokion atzerriko hizkuntzaren gaitasun agiria izan beharko dute, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak luzatutakoa.

2. Atzerriko hizkuntza baten gaitasuna PI, PF edo PALE eskakizunak eskuratuz egiaztatuko da, Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta hura egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntza kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduari jarraikiz edo Hezkuntza Departamentuak deituko duen berariazko proba bat gaindituz.

3. Era berean, Hezkuntza Departamentuak deitzen dituen lekualdatze lehiaketetan lanpostu hauetara jo ahal izanen dute deialdi bakoitzean instantziak aurkezteko epearen barruan frogatzen dutenek Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean une bakoitzean jasotako titulazioak badituztela, PI, PF eta PALE eskakizunetarako.

4. Irakasleen lanpostuak betetzeko, atzerriko hizkuntzen gaitasun agiriak adierazi eginen dira interesdunen espediente pertsonaletan, ingeleseko eskakizunarekin (PI), frantsesekoarekin (PF) eta alemanekoarekin (PALE).

10. artikulua. Irakasle lanpostuak betetzea, zerbitzu eginkizunen araubidean, behin-behineko destinoarekin edo praktikatan.

1. Ikasturte bakoitzaren hasierarako zehaztuko diren lanpostuak betetzeko, beren ikastetxetik desplazatuak izan diren unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioak, behin betiko destinoa dutenak, eta zerbitzu eginkizunak eskaini zaizkienak, titular diren espezialitateei dagozkien lanpostuen destinoa hautatuko dute. Bestalde, ikasturte baterako destinoak esleitzeko prozedurak arautzen dituzten jarraibideetan zehaztuko da behin betiko destinoa eskuratu ez duten eta, ondorioz, behin-behineko destinoa duten langile funtzionarioek eta praktiketako funtzionarioek hautatuko dituztela beren oposizioko espezialitatea eta hizkuntza.

2. Aurreko atalean ezarritakoa deusetan kaltetu gabe, ingeles, frantses eta aleman espezialitateetako langile funtzionarioei beren espezialitateko hizkuntzari dagokion hizkuntza eskakizunarekin zehaztuko diren beste espezialitate batzuetako lanpostuak esleitu ahal izanen zaizkie atzerriko hizkuntzen ikastetxeetan, betiere, dagokion espezialitateko titularrak badira edo espezialitatea eskuratu badute edo lehen xedapen iragankorreko 2. atalean ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta dagokion hizkuntzaren egiaztagiria baldin badute.

11. artikulua. Atzerriko hizkuntzak ikasteko programetan lanpostuak hautatzeko ordena.

1. Atzerriko hizkuntzen eskakizuna duten irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak ikasturte bakoitzaren hasieran eskainiko dira eta langile funtzionarioei lehentasuna bermatuko zaie, aldi baterako kontrataziorako izangaien aurrean.

2. Aurreko talde bakoitzaren barruan, lehentasuna izanen dute dagokien atzerriko hizkuntzaren egiaztagiria dutenek, hizkuntza maila apalagoa dutenekiko, lehen xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera.

12. artikulua. Ingeles espezialitatean kontrataturiko langileak Haur eta Lehen Hezkuntzako zerrendetan sartzea.

1. Hezkuntza Departamentuak, aldi batean bakarrik, euskara edo gaztelaniako Haur eta/edo Lehen Hezkuntzako espezialitateei dagokien aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda orokorrean sartuko ditu dagokien bertako hizkuntzarekin ingeles espezialitatean indarrean dauden zerrendetan izanik, ondoko baldintzak betetzen dituztenak:

a) Aldi baterako administrazio araubidean kontratatua izatea bi ikasturte osotan (ondorio horietarako, ikasturte oso bakoitzeko 10 hilabete konputatuz) edo 20 hilabetetan 2007/2008 ikasturtetik aurrera, ikasturte hori barne, Maisu-maistren kidegoari eta ingelesezko espezialitateari dagozkion lanpostuetan, Nafarroako Gobernuaren mendeko ikastetxeetan.

b) Kontratazio hori Ingelesez Ikasteko Programei dagozkien ikastetxe eta lanpostuetarako kontratatua izatea.

c) Kontratazioan zehar ingelesezko kotutore zereginetan aritu izana Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako programa horietan.

2. Artikulu honetan adierazten diren eskakizunak betetzen dituzten izangaiak Haur eta/edo Lehen Hezkuntzako zerrenda orokorrean sartuko dira, egiaztaturiko esperientziaren arabera, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko izangai zerrendak zer arauren bidez kudeatu behar diren onesten duen Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 8ko 60/2009 Foru Aginduko 9. artikuluan aipatzen diren izangaien atzetik. Jatorrizko zerrendan duten ordenaren arabera ordenatuko dira beren artean.

3. Artikulu honetan ezarritako eskakizunak ofizioz egiaztatuko dituzte Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuak eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak. Ondorio horietarako, 2014ko abuztuaren 31 baino lehen emandako zerbitzuak konputatuko dira, salbu eta izenpeturiko kontratua data hori baino lehen bukatzen bada.

13. artikulua. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programetan Haur Hezkuntzarako eta Lehen Hezkuntzarako kontratatzeko atzerriko hizkuntzako izangaien zerrenden kidetasuna.

1. Behin Haur eta Lehen Hezkuntzako espezialitateei dagozkien aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak agortu direnean, atzerriko hizkuntzako eskakizuna duten gaztelaniazko lanpostuak betetzeko, kideko zerrendatzat joko dira, lehenik eta behin, aipaturiko espezialitatekoak eta euskarazkoak direnak.

Bigarrenik, dagokion atzerriko hizkuntzako espezialitateko gaztelaniazko zerrenda, eta hirugarrenik, dagokion atzerriko hizkuntzako espezialitateko euskarazko zerrenda.

2. Behin Haur eta Lehen Hezkuntzako espezialitateei dagozkien aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak agortu direnean, atzerriko hizkuntzako eskakizuna duten euskarazko lanpostuak betetzeko, kideko zerrendatzat joko da dagokion atzerriko hizkuntzako espezialitateko euskarazko zerrenda.

Xedapen Gehigarri Bakarra. Zerbitzu eginkizunak emateko merezimendu lehiaketen deialdiak onesteko egutegia.

Foru Dekretu honen 2. eta 3. artikuluetan aurreikusitako deialdiak, gaur egun ikastetxeetan eta irakasleei laguntzeko zentroetan eta baliabide zentroetan berariazko proiektu eta programetarako zerbitzu eginkizunen araubidean betetzen diren lanpostuei dagokienez, araua argitaratu eta ondoko bi urteetan onetsiko dira.

Nolanahi ere, deialdiek ebatziko diren ikasturtearen ondoko ikasturteko irailaren 1a zehaztuko dute zerbitzu eginkizunen hasierako data gisa.

Lehenbiziko Xedapen Iragankorra. Atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten lanpostuak aldi baterako betetzeko baldintzak.

1. Atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten lanpostuak aldi baterako betetzeko atzerriko hizkuntzaren egiaztagiri iragankorra.

a) Hezkuntza Departamentuak egiaztagiri iragankor bat luzatuko die 9. artikuluan ezarritako baldintzak bete ezinik irakaskuntzan ari daitezkeenei, behin-behinekotasunez edo aldi baterako kontratazio bidez, atzerriko hizkuntzako eskakizuna duten lanpostuetan.

b) Egiaztagiri iragankor hura erdiesteko, nahitaezkoa izanen da I, F edo ALE eskakizunak egiaztatzen dituen titulazioren bat, Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduan aurreikusitakoarekin bat. Gainera, ondoko eskakizunetakoren bat ere bete beharko du:

b.1) Zerbitzuak eman izana bi ikasturte osotan (ondorio hauetarako, ikasturte oso bakoitzeko 10 hilabete konputatuko dira) edo 20 hilabetetan, 2007/2008 ikasturtetik aurrera, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako atzerriko hizkuntzako kotutore gisa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan. Zerbitzu hauek zerbitzuak eman diren ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiri bidez egiaztatuko dira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren oniritziarekin.

b.2) Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzuak luzatutako ziurtagiria, prestakuntza planetan parte hartu izana egiaztatzen duena, xedapen iragankor honetan aipatzen den egiaztagiri iragankorra eskuratzeko ondorioetarako.

c) Atzerriko hizkuntza baten gaitasunaren egiaztagiri iragankorra eskuratuko da Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduan aurreikusitako prozedurari jarraikiz. Egiaztagiria luzatzearen ardura batzorde berarena izanen da. Egiaztagiri iragankorra interesdunen espediente pertsonalean adieraziko da, PI(T), PF(T) eta PALE(T) aipamenarekin.

d) Xedapen honetan aipatzen diren atzerriko hizkuntzaren gaitasunaren egiaztagiri iragankorrak 2021eko abuztuaren 31n iraungiko dira, eta egun horretatik aitzina ez dira indarrean izanen.

2021/2022 ikasturteko prestakuntza jardueren artean ez da aintzat hartuko egiaztagiri iragankorra.

e) Xedapen iragankor honetan aipatzen den aldiari dagokionez, egiaztagiri iragankorra eskuratzen duten irakasleek destinoa behin-behinekoz edo aldi baterako hautatuko dute, 9. artikuluan aurreikusitako egiaztagiria duten langileen baldintza beretan.

2. 2020/2021 ikasturtera arte, irakasle funtzionarioek behin-behinean bete ahal izanen dituzte atzerriko hizkuntza eskakizuna duten Haur Hezkuntzako lanpostuak, betiere, bi ikasturte osoko esperientzia egiaztatzen badute 2007/2008 ikasturtetik aurrera hezkuntza maila bereko atzerriko hizkuntzan ikasteko programei dagozkien ikastetxe eta lanpostuetan, atzerriko hizkuntzako kotutore zereginetan, eta dagokien atzerriko hizkuntzako egiaztagiria baldin badute. Esperientzia hau zerbitzuak eman diren ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiri bidez egiaztatuko da, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren oniritziarekin.

3. 2020/2021 ikasturtera arte, ikasturte bakoitzerako zehazten diren atzerriko hizkuntzako (frantsesa, ingelesa, alemana) eskakizuna duten irakaskuntzako espezialitateei dagozkien lanpostuak aldi baterako eta behin-behinekotasunez betetzeko, 9. artikuluan eta xedapen honen 1. atalean espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako aurreikusitako egiaztagirien ordez, onartu eginen dira, une bakoitzean, Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean jasotako atzerriko hizkuntzaren titulazioak edo egiaztagiriak PI, PF eta PALE eskakizunetarako.

Bigarren Xedapen Iragankorra. Aurreko araudiaren babesean laguntza zentroetan eta baliabide zentroetan emandako zerbitzu eginkizunen araubidea.

1. Foru Dekretu hau indarrean sartzen denean ebatzita egonen diren deialdien babesean emandako zerbitzu eginkizunek deialdi horietan aurreikusitako araubidearekin jarraituko dute, iraupenari eta luzapenari dagokionez.

2. Giza baliabideen alorrean eskumenduna den zerbitzuak finkatuko du, xedapen iragankor honetan aurreikusitako ondorioetarako, kaltetuen egoera zein den, haietako bakoitzarendako adieraziz zein den posible den azken luzapenaren bukaera data.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Arauak indargabetzea.

1. Indarrik gabe uzten da ekainaren 3ko 115/2002 Foru Dekretuaren 7. artikulua. Foru Dekretu horren bidez arautzen dira Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendeko diren helduei euskara irakasteko ikastegiak eta Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa.

2. Indarrik gabe uzten dira ekainaren 17ko 245/1996 Foru Dekretuaren 5.1, 16 eta 18. artikuluak. Foru Dekretu horren bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko irakasleen etengabeko prestakuntza sarearen sorrera, egituraketa eta antolaketa.

3. Indarrik gabe gelditu dira foru dekretu honetan ezarritakoaren kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko arau guztiak.

Azken Xedapenetako Lehena. Atzerriko hizkuntzako egiaztagiria eskuratzea.

Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren babesean PI, PF edo PALE eskakizunak eskuratu dituztenak, ofizioz egiaztatuak izanen dira dagokien atzerriko hizkuntzan, Foru Dekretu honetako 9. artikuluan aurrez ikusitako ondorioetarako.

Azken Xedapenetako Bigarrena. Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinaren aldaketa, PI, PF eta PALE eskakizunei dagokienez.

Irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehaztu eta haiek egiaztatzeko prozedura ezartzen duen Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean ezarritako titulazio eskakizunen artean sartzen da, PI, PF eta PALE eskakizunak eskuratzeko, bere osotasunean atzerriko hizkuntzan eta atzerrian ikasitako unibertsitate titulazio bat, eskatu duen eskakizunari dagokiona eta Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko Ministerioak homologatua.

Azken Xedapenetako Hirugarrena. Apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuaren 4.3 artikuluaren aldaketa. Foru Dekretu horren bidez eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren 24.2. artikulua partzialki garatuz, prestakuntza eta hobekuntza profesionala eskaintzen zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileei.

Apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretuaren 4.3 artikulua honela idatzita geldituko da:

“3. Egoera honetan den bitartean, langileak ezin izanen du inongo unitate organikoko burutza edo zuzendaritzarik bete, salbu eta Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako Institutuen Erregelamendu Organikoa onesten duen otsailaren 10eko 25/1997 Foru Dekretuaren 40. artikuluan aipatzen diren irakaslana koordinatzeko organoetako burutzak.”

Azken Xedapenetako Laugarrena. Arauen garapena.

Hezkuntzako kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu honetan aurreikusitakoa garatzeko.

Azken Xedapenetako Bosgarrena. Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

1. ERANSKINA. Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen bi kurtsoetako ikastetxe publikoen eskualdekatzea

ESKUALDEA

HERRIA

HERRIAREN
KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310013

ARANTZA

310220001

ARANTZAKO HLHIP ETA DBH

31000555

310013

BERA

312500008

RICARDO BAROJA HLHIP

31006053

310013

BERA

312500008

TOKI-ONA BHI

31006077

310013

ETXALAR

310820001

LANDAGAIN HLHIP

31001900

310013

IGANTZI

312590006

IGANTZIKO HLHIP

31006223

310013

LESAKA

311530008

IRAIN HLHIP

31003261

310025

ALMANDOZ

310500003

ALMANDOZKO HLHIP

31001006

310025

AMAIUR

310500030

AMAIURKO HLHIP

31001213

310025

ARIZKUN

310500102

ARIZKUNGO HLHIP

31001021

310025

ARRAIOZ

310500201

ARRAIOZKO HLHIP

31001043

310025

AZPILKUETA

310500303

AZPILKUETAKO HLHIP

31001055

310025

ELIZONDO

310500404

SAN FRANCISCO JAVIER HLHIP

31001109

310025

ERRATZU

310500501

ERRATZUKO HLHIP

31001158

310025

GARTZAIN

310500604

GARTZAINGO HLHIP

31001161

310025

IRURITA

310500027

IRURITAKO HLHIP

31001183

310025

LEKAROZ

310500702

LEKAROZ-ELIZONDO BHI

31008271

310025

ORONOZ

310500802

ORONOZKO HLHIP

31001250

310025

ZIGA

310500901

ZIGAKO HLHIP

31001080

310025

ZUGARRAMURDI

312640005

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI HLHIB ETA DBH

31006454

310037

BEINTZA-LABAIEN

311370001

BEINTZA-LABAIENGO HILHIP

31002965

310037

DONEZTEBE

312210001

SAN MIGUEL HLHIP

31005425

310037

DONEZTEBE

312210001

MENDAUR DBHI

31008323

310037

ITUREN

311290002

PULUNPA HLHIP

31002813

310037

LEGASA

310540102

LEGASAKO HLHIP

31007355

310037

NARBARTE

310540201

AROTZENEA HLHIP

31001316

310037

SALDIAS

312130001

SALDIASKO HLHIP

31007379

310037

SUNBILLA

312260001

SUNBILLAKO HLHIP

31005504

310049

ARESO

310310001

NAZABAL HLHIP

31000713

310049

GOIZUETA

311170006

ANDRES NARBARTE XALTO HLHIP ETA DBH

31002588

310049

LEITZA

311490005

ERLETA HLHIP

31003210

310049

LEITZA

311490005

AMAZABAL BHI

31003209

310050

BETELU

310550001

ARAXES HLHIP ETA DBH

31001328

310050

IRURTZUN

319040001

ATAKONDOA HLHIP ETA DBH

31000622

310050

LEKUNBERRI

319080001

IBARBERRI HLHIP ETA DBH

31003121

310062

ARBIZU

310270001

ARBIZUKO HLHIP

31000671

310062

ETXARRI ARANATZ

310840001

SAN DONATO HLHIP

31001924

310062

LAKUNTZA

311380001

LUIS FUENTES HLHIP

31002989

310062

UHARTE ARAKIL

311230002

SAN MIGUEL HLHIP

31002734

310074

ALTSASU

310100001

ZELANDI HLHIP

31000166

310074

ALTSASU

310100001

SAN MIGUEL DE ARALAR I BHI

31008268

310074

ITURMENDI

311300001

ARRANO BELTZA HLHIP

31002837

310074

OLAZTI

311890001

DOMINGO BADOS HLHIP

31003842

310074

URDIAIN

312400001

URDIAINGO HERRI ESKOLA HLHIP

31005899

310086

JAUNTSARATS

310490007

OIHANZABAL HLHIP

31007690

310086

LARRAINTZAR

312360012

OBISPO IRURITA HLHIP

31005838

310098

ABARTZUZA

310020001

ABARTZUZAKO HLHIP

31000026

310098

ALLO

310120001

LA CRUZ HLHIP

31000270

310098

ANTZIN

310140001

SAN FAUSTO HLHIP

31000348

310098

ARROITZ

310360001

ARROIZKO HLHIP

31000750

310098

DEIKAZTELU

310800001

VIRGEN DE NIEVAS HLHIP

31001870

310098

LIZARRA

310970001

REMONTIVAL HLHIP

31002187

310098

LIZARRA

310970001

TIERRA ESTELLA BHI

31008281

310098

LEZAUN

311540001

LEZAUNGO HLHIP

31003295

310098

MURIETA

311770001

MURIETAKO HLHIP

31007938

310098

OTEITZA

312000001

SAN SALVADOR HLHIP

31004111

310098

VILLATUERTA

312570002

SAN VEREMUNDO HLHIP

31006168

310098

ZUDAIRI

310130008

LAS AMESCOAS HLHIP ETA DBH

31006764

310104

LOS ARCOS

310290001

SANTA MARIA HLHIP ETA DBH

31000683

310104

VIANA

312510002

RICARDO CAMPANO HLHIP

31006089

310104

VIANA

312510002

DEL CAMINO DBHI

31008463

310116

EGUESIBAR

310860006

SARRIGUREN HLHIP

31013501

310116

IRUÑA

312010002

ANDRES MUÑOZ GARDE HBIP

31006983

310116

IRUÑA

312010002

AMAIUR IKASTOLA HLHIP

31007562

310116

IRUÑA

312010002

AZPILAGAÑA HLHIP

31007461

310116

IRUÑA

312010002

BERNAT ETXEPARE HLHIP

31013549

310116

IRUÑA

312010002

BUZTINTXURI HLHIP

31013495

310116

IRUÑA

312010002

CARDENAL ILUNDÁIN HLHIP

31004354

310116

IRUÑA

312010002

DOÑA MAYOR DE NAVARRA HLHIP

31013355

310116

IRUÑA

312010002

EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP

31008918

310116

IRUÑA

312010002

ELORRI HLHIP

31008906

310116

IRUÑA

312010002

ERMITAGAÑA HLHIP

31005073

310116

IRUÑA

312010002

GARCÍA GALDEANO HLHIP

31006466

310116

IRUÑA

312010002

HEGOALDE IKASTOLA HLHIP

31007586

310116

IRUÑA

312010002

ITURRAMA HLHIP

31004305

310116

IRUÑA

312010002

JOSE MARIA DE HUARTE HLHIP

31004241

310116

IRUÑA

312010002

MENDIGOITI HLHIP

31008921

310116

IRUÑA

312010002

MENDILLORRI HLHIP

31008177

310116

IRUÑA

312010002

NICASIO DE LANDA HLHIP

31004287

310116

IRUÑA

312010002

PATXI LARRAINTZAR HLHIP

31009081

310116

IRUÑA

312010002

ROCHAPEA HLHIP

31004652

310116

IRUÑA

312010002

SAN FRANCISCO JAVIER HLHIP

31004172

310116

IRUÑA

312010002

SAN JORGE I HLHIP

31004329

310116

IRUÑA

312010002

SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP

31007240

310116

IRUÑA

312010002

SANDUZELAI HLHIP

31007458

310116

IRUÑA

312010002

VÁZQUEZ DE MELLA HLHIP

31004706

310116

IRUÑA

312010002

VICTOR PRADERA HLHIP

31004718

310116

IRUÑA

312010002

BASOKO BHI

31007823

310116

IRUÑA

312010002

BIURDANA BHI

31008256

310116

IRUÑA

312010002

EUNATE BHI

31006090

310116

IRUÑA

312010002

ITURRAMA BHI

31007446

310116

IRUÑA

312010002

JULIO CARO BAROJA BHI

31008529

310116

IRUÑA

312010002

NAVARRO VILLOSLADA BHI

31004536

310116

IRUÑA

312010002

PADRE MORET-IRUBIDE BHI

31004500

310116

IRUÑA

312010002

PEDRO DE URSUA BHI

31013343

310116

IRUÑA

312010002

PLAZA DE LA CRUZ BHI

31008301

310116

IRUÑA

312010002

IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI

31014131

310128

ANTSOAIN

310160002

EZKABA HLHIP

31000385

310128

BERRIOZAR

319030001

MENDIALDEA I HLHIP

31013860

310128

BERRIOZAR

319030001

MENDIALDEA II HLHIP

31013872

310128

BERRIOZAR

319030001

BERRIOZARKO DBHI

31008347

310128

BURLATA

310600001

ERMITABERRI HLHIP

31008451

310128

BURLATA

310600001

HILARIÓN ESLAVA HLHIP

31001407

310128

BURLATA

310600001

ASKATASUNA BHI

31008244

310128

BURLATA

310600001

IBAIALDE BHI

31008530

310128

UHARTE

311220001

VIRGEN BLANCA HLHIP

31002709

310128

MUTILOA

310230010

SAN PEDRO HLHIP

31000579

310128

ATARRABIA

312580001

ATARGI HLHIP

31013161

310128

ATARRABIA

312580001

LORENZO GOICOA HLHIP

31006171

310128

ATARRABIA

312580001

PEDRO DE ATARRABIA DBHI

31013616

310130

BARAÑAIN

319010001

ALAIZ HLHIP

31007151

310130

BARAÑAIN

319010001

EULZA HLHIP

31007513

310130

BARAÑAIN

319010001

LOS SAUCES-SAHATS HLHIP

31001705

310130

BARAÑAIN

319010001

ALAIZ BHI

31008220

310130

BARAÑAIN

319010001

BARAÑAIN BHI

31007525

310130

BERIAIN

319050001

BERIAINGO HLHIP

31002539

310130

ELO

311720001

SANTA BARBARA HLHIP

31007926

310130

NOAIN

310880005

SAN MIGUEL HLHIP

31002011

310130

NOAIN

310880005

ELORTZIBAR DBHI

31008426

310130

ORKOIEN

319060001

AUZALAR HLHIP

31013926

310130

ORKOIEN

319060001

SAN MIGUEL HLHIP

31013938

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

CAMINO DE SANTIAGO HLHIP

31006867

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

CATALINA DE FOIX HLHIP

31013367

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ERRENIEGA HLHIP

31008931

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ZIZUR BHI

31008232

310141

AÑORBE

310180001

AÑORBEKO HLHIP

31000488

310141

MENDIGORRIA

311670001

JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ HLHIP

31003544

310141

OBANOS

311830001

OBANOSKO HLHIP

31003775

310141

GARES

312060001

GARESKO HLHIP

31005164

310153

AURITZ

310580001

AURIZKO HLHIP

31001377

310153

AURIZBERRI

310920004

AUZPERRI HLHIP

31002096

310153

ERROIBAR

310920002

SAN ESTEBAN HLHIP

31002084

310153

GARRALDA

311150001

ORREAGAKO AMA HLHIP

31006776

310153

GARRALDA

311150001

GARRALDAKO DBHI

31008487

310153

LUZAIDE

312480005

LUZAIDEKO HLHIP

31006016

310153

ZUBIRI

310980027

XABIER ZUBIRI HLHIP

31002281

310165

AGOITZ

310190001

SAN MIGUEL HLHIP

31006727

310165

AGOITZ

310190001

AGOIZKO DBHI

31008475

310165

URROTZ-HIRIA

312430001

URROTZ-HIRIKO HLHIP

31005954

310177

ERRONKARI

312100003

JULIÁN GAYARRE HLHIP

31005243

310189

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO HLHIP

31003799

310189

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO DBHI

31008505

310190

OIBAR

310090001

GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR HLHIP

31000129

310190

KASEDA

310690001

FCO. JAVIER SAENZ DE OIZA HLHIP

31001584

310190

IRUNBERRI

311590001

SAN JUAN HLHIP

31003404

310190

ZARE

312120001

SAN NICOLAS HLHIP

31005267

310190

ZANGOZA

312160003

LUIS GIL HLHIP

31005346

310190

ZANGOZA

312160003

SIERRA DE LEYRE BHI

31008293

310190

ESA

312610004

SAN ESTEBAN HLHIP

31007501

310207

ARTAXOA

310380001

URRACA REINA HLHIP

31000786

310207

BARASOAIN

310450001

MARTIN AZPILCUETA HLHIP

31000877

310207

BEIRE

310510001

BEIREKO HLHIP

31001274

310207

BERBINTZANA

310530001

RÍO ARGA HLHIP

31001298

310207

LARRAGA

311420001

SAN MIGUEL DE LARRAGA HLHIP

31003027

310207

MIRANDA ARGA

311710001

SAN BENITO HLHIP

31003593

310207

ERRIBERRI

311910001

PRINCIPE DE VIANA HLHIP ETA DBH

31003854

310207

PITILLAS

312050001

PITILLASKO HLHIP

31005140

310207

TAFALLA

312270001

MARQUES DE HLHIP

31005541

310207

TAFALLA

312270001

SANCHO III EL MAYOR BHI

31008311

310207

UXUE

312350001

UXUEKO HLHIP

31007801

310219

LODOSA

311570003

ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI HLHIP

31003350

310219

LODOSA

311570003

PABLO SARASATE BHI

31006791

310219

MENDABIA

311650002

SAN FRANCISCO JAVIER HLHIP

31003490

310219

MENDABIA

311650002

JOAQUIN ROMERA DBHI

31008360

310219

SARTAGUDA

312230001

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HLHIP

31005474

310219

SESMA

312240001

VIRGEN DE NIEVAS HLHIP

31005486

310220

ANDOSILLA

310150001

VIRGEN DE LA CERCA HLHIP

31000361

310220

AZAGRA

310420001

FRANCISCO ARBELOA HLHIP

31000841

310220

AZAGRA

310420001

REYNO DE NAVARRA DBHI

31008384

310220

CÁRCAR

310660001

VIRGEN DE GRACIA HLHIP

31001535

310220

LERIN

311520001

DOÑA BLANCA DE NAVARRA HLHIP

31003234

310220

SAN ADRIÁN

312150001

ALFONSO X EL SABIO HLHIP

31005309

310220

SAN ADRIÁN

312150001

EGA BHI

31008219

310232

FALTZES

311040001

DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ HLHIP ETA DBH

31002370

310232

FUNES

311070001

ELÍAS TERES HLHIP

31002424

310232

MARTZILLA

311630001

SAN BARTOLOMÉ HLHIP

31003453

310232

MARTZILLA

311630001

MARQUES DE VILLENA BHI

31003441

310232

AZKOIEN

312020003

JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP

31005097

310232

AZKOIEN

312020003

RIBERA DEL ARGA BHI

31005115

310232

ALESBES

312540001

EL CASTELLAR HLHIP

31006144

310244

CAPARROSO

310650001

VIRGEN DEL SOTO HLHIP

31001511

310244

ZARRAKAZTELU

310670001

VIRGEN DE LA OLIVA HLHIP

31001547

310244

ZARRAKAZTELU

310670001

VALLE DEL ARAGÓN DBHI

31008372

310244

FIGAROL

310670002

NUESTRA SEÑORA DE UJUE HLHIP

31001560

310244

MÉLIDA

311640001

SANTA ANA HLHIP

31003477

310244

MURILLO EL FRUTO

311790001

RAIMUNDO LANAS HLHIP

31003714

310244

ARRADA

311780002

XIMÉNEZ DE RADA HLHIP

31003702

310244

SANTACARA

312200001

NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION HLHIP

31005413

310256

CINTRUENIGO

310720001

OTERO DE NAVASCUES HLHIP

31001638

310256

CINTRUENIGO

310720001

LA PAZ DBHI

31008335

310256

CORELLA

310770001

JOSÉ LUIS ARRESE HLHIP

31001791

310256

CORELLA

310770001

ALHAMA BHI

31006910

310256

FITERO

311050001

JUAN DE PALAFOX HLHIP

31002394

310268

ARGUEDAS

310320001

SANCHO RAMÍREZ HLHIP

31000725

310268

CADREITA

310640001

TERESA BERTRAN DE LIS HLHIP

31001501

310268

CASTEJÓN

310700001

DOS DE MAYO HLHIP ETA DBH

31001614

310268

MILAGRO

311690003

VIRGEN DEL PATROCINIO HLHIP

31003581

310268

VALTIERRA

312490001

FÉLIX ZAPATERO HLHIP

31006031

310270

TUTERA

312320001

TORRE MONREAL HBIP

31005759

310270

TUTERA

312320001

ELVIRA ESPAÑA HLHIP

31005681

310270

TUTERA

312320001

GRISERAS HLHIP

31005747

310270

TUTERA

312320001

HUERTAS MAYORES HLHIP

31013513

310270

TUTERA

312320001

MONTE SAN JULIÁN HLHIP

31006855

310270

TUTERA

312320001

VIRGEN DE LA CABEZA HLHIP

31007495

310270

TUTERA

312320001

BENJAMIN DE TUDELA BHI

31005735

310270

TUTERA

312320001

VALLE DEL EBRO BHI

31013185

310281

ABLITAS

310060001

SAN BABIL HLHIP

31000099

310281

CASCANTE

310680001

SANTA VICENTA MARIA HLHIP

31001572

310281

MONTEAGUDO

311730001

HONORIO GALILEA HLHIP

31003623

310281

MURCHANTE

311760001

MARDONES Y MAGAÑA HLHIP

31003659

310293

BUÑUEL

310570001

SANTA ANA HLHIP

31001353

310293

CABANILLAS

310620001

SAN JUAN DE JERUSALÉN HLHIP

31001493

310293

CORTES

310780001

CERRO DE LA CRUZ HLHIP

31001845

310293

CORTES

310780001

BARDENAS REALES DBHI

31008396

310293

FONTELLAS

311060002

VIRGEN DEL ROSARIO HLHIP

31002412

310293

FUSTIÑANA

311080001

SANTOS JUSTO Y PASTOR HLHIP

31002436

310293

RIBAFORADA

312080001

SAN BARTOLOMÉ HLHIP

31005206

2. ERANSKINA. Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako, Arte ikasketetako eta Hizkuntzetako ikastetxe publikoen eskualdekatzea

ESKUALDEA

HERRIA

HERRIAREN
KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

315901

ARANTZA

310220001

ARANTZAKO HLHIP ETA DBH

31000555

315901

BERA

312500008

TOKI-ONA BHI

31006077

315901

DONEZTEBE

312210001

MENDAUR DBHI

31008323

315901

LEKAROZ

310500702

LEKAROZ-ELIZONDO BHI

31008271

315901

ZUGARRAMURDI

312640005

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI HLHIB ETA DBH

31006454

315902

ALTSASU

310100001

SAKANA LH IIP

31009066

315902

ALTSASU

310100001

SAN MIGUEL DE ARALAR I BHI

31008268

315902

BETELU

310550001

ARAXES HLHIP ETA DBH

31001328

315902

GOIZUETA

311170006

ANDRES NARBARTE XALTO HLHIP ETA DBH

31002588

315902

IRURTZUN

319040001

ATAKONDOA HLHIP ETA DBH

31000622

315902

LARRAINTZAR

312360012

LARRAINTZARKO DBHI

31008499

315902

LEITZA

311490005

AMAZABAL BHI

31003209

315902

LEKUNBERRI

319080001

IBARBERRI HLHIP ETA DBH

31003121

315903

AZAGRA

310420001

REYNO DE NAVARRA DBHI

31008384

315903

LIZARRA

310970001

LIZARRAKO IIP

31009042

315903

LIZARRA

310970001

TIERRA ESTELLA BHI

31008281

315903

LODOSA

311570003

PABLO SARASATE BHI

31006791

315903

LOS ARCOS

310290001

SANTA MARIA HLHIP ETA DBH

31000683

315903

MENDABIA

311650002

JOAQUIN ROMERA DBHI

31008360

315903

SAN ADRIÁN

312150001

EGA BHI

31008219

315903

VIANA

312510002

DEL CAMINO DBHI

31008463

315903

ZUDAIRI

310130008

LAS AMESCOAS HLHIP ETA DBH

31006764

315904

BARAÑAIN

319010001

ALAIZ BHI

31008220

315904

BARAÑAIN

319010001

BARAÑAINGO BHI

31007525

315904

IMARKOAIN

310880004

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN GOI MAILAKO II

31013203

315904

NOAIN

310880005

ELORTZIBAR DBHI

31008426

315904

IRUÑA

312010002

HEZITZAILE ESKOLA II

31007872

315904

IRUÑA

312010002

NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKOA II

31007011

315904

IRUÑA

312010002

SAN JUAN-DONIBANE II

31009054

315904

IRUÑA

312010002

DONAPEA IIP

31005051

315904

IRUÑA

312010002

ANDRES MUÑOZ GARDE HBIP

31006983

315904

IRUÑA

312010002

PABLO SARASATE MUSIKA KONTSERB. PROF.

31007070

315904

IRUÑA

312010002

NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA

31013148

315904

IRUÑA

312010002

NHBBZ

31000030

315904

IRUÑA

312010002

NAFARROAKO DANTZA ESKOLA

31007963

315904

IRUÑA

312010002

IRUÑEKO HEO

31007884

315904

IRUÑA

312010002

IRUÑEKO UHEO

31008611

315904

IRUÑA

312010002

ARTE ESKOLA

31005085

315904

IRUÑA

312010002

BASOKO BHI

31007823

315904

IRUÑA

312010002

BIURDANA BHI

31008256

315904

IRUÑA

312010002

ITURRAMA BHI

31007446

315904

IRUÑA

312010002

JULIO CARO BAROJA BHI

31008529

315904

IRUÑA

312010002

NAVARRO VILLOSLADA BHI

31004536

315904

IRUÑA

312010002

PLAZA DE LA CRUZ BHI

31008301

315904

IRUÑA

312010002

FELIX URABAYEN NHBHI

31008839

315904

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ZIZUR BHI

31008232

315905

AGOITZ

310190001

AGOIZKO DBHI

31008475

315905

BERRIOZAR

319030001

BERRIOZARKO DBHI

31008347

315905

BURLATA

310600001

BURLATA IIP

31013859

315905

BURLATA

310600001

ASKATASUNA BHI

31008244

315905

BURLATA

310600001

IBAIALDE BHI

31008530

315905

UHARTE

311220001

UHARTEKO BHI

31007008

315905

IRUÑA

312010002

AGROFORESTAL-II

31006922

315905

IRUÑA

312010002

IRUÑEKO MARÍA ANA SANZ ADM., MERKATARITZAKO ETA INFORM. II

31007380

315905

IRUÑA

312010002

VIRGEN DEL CAMINO IIP

31004573

315905

IRUÑA

312010002

EUNATE BHI

31006090

315905

IRUÑA

312010002

PADRE MORET-IRUBIDE BHI

31004500

315905

IRUÑA

312010002

PEDRO DE URSUA BHI

31013343

315905

IRUÑA

312010002

IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI

31014131

315905

ATARRABIA

312580001

PEDRO DE ATARRABIA DBHI

31013616

315906

GARRALDA

311150001

GARRALDAKO DBHI

31008487

315906

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO DBHI

31008505

315906

ERRONKARI

312100003

ERRONKARIBARKO DBHI

31008517

315907

ZARRAKAZTELU

310670001

VALLE DEL ARAGÓN DBHI

31008372

315907

FALTZES

311040001

DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ HLHIP ETA DBH

31002370

315907

MARTZILLA

311630001

MARQUES DE VILLENA BHI

31003441

315907

ERRIBERRI

311910001

PRINCIPE DE VIANA HLHIP ETA DBH

31003854

315907

AZKOIEN

312020003

RIBERA DEL ARGA BHI

31005115

315907

ZANGOZA

312160003

SIERRA DE LEYRE BHI

31008293

315907

TAFALLA

312270001

TAFALLAKO IIP

31009078

315907

TAFALLA

312270001

SANCHO III EL MAYOR BHI

31008311

315908

CASTEJÓN

310700001

DOS DE MAYO HLHIP ETA DBH

31001614

315908

CINTRUENIGO

310720001

LA PAZ DBHI

31008335

315908

CORELLA

310770001

ARTE ESKOLA

31001821

315908

CORELLA

310770001

ALHAMA BHI

31006910

315908

CORTES

310780001

BARDENAS REALES DBHI

31008396

315908

TUTERA

312320001

ETI IIP

31013173

315908

TUTERA

312320001

TORRE MONREAL HBIP

31005759

315908

TUTERA

312320001

TUTERAKO HEO

31007781

315908

TUTERA

312320001

BENJAMIN DE TUDELA BHI

31005735

315908

TUTERA

312320001

VALLE DEL EBRO BHI

31013185

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa