(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

49/2013 Foru Agindua, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako konteilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena

 

(2013ko 118. NAOn argitaratutako testua, ekainaren 21ean)

Atarikoa

Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoak, 6. artikuluan, ikasleek beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez baloratuak izateko duten eskubidea ezartzen du.

Abuztuaren 23ko 47/2010 Foru Dekretuak, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako eta pribatu itunduetako ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezarri eta ikastetxe horietako elkarbizitza arautzen duenak, 4. artikuluan, ikasleek ebaluaziorako, kalifikaziorako eta hurrengo mailara igarotzeko helburuak, edukiak, ebaluaziorako prozedurak eta irizpideak ezagutzeko duten eskubidea ezartzen du. Halaber, lortutako kalifikazioen eta hartutako erabakien gaineko argibideak eskatu eta erreklamazioak aurkezteko eskubidea ezartzen du, hala ebaluazio partzialetan nola azkenekoetan, betiere Hezkuntza Departamentuak ezartzen duenari jarraikiz.

Orobat, aipatu 47/2010 Foru Dekretuak, 26. artikuluan, gurasoek edo legezko ordezkariek, haiek egiten dituzten erreklamazioei dagokienez, informazioa eta argibideak jasotzeko duten eskubidea ezartzen du.

Ikasleek objektibotasunez baloratuak izateko eta argibideak eskatzeko edo erreklamazioak egiteko duten eskubideak bermatzeko, haien ebaluazio akademikoan irakasleek emandako kalifikazioen eta hartutako erabakien aurka, erreklamazio horiek egiteko eta haien gaineko ebazpena emateko prozedura artikulatzen du foru agindu honek.

Horiek horrela, Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena eman duela ikusirik, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.g) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agindu dut:

I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.

Foru agindu honen xedea da ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzea, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetan.

2. artikulua. Balorazio objektiboa.

1. Ikasleek beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez baloratuak izateko eskubidea dute.

2. Balorazio objektiboa bermatzeko, ikasturte bakoitzaren hasieran irakasleek ikasleei eta, hala badagokie, gurasoei edo legezko ordezkariei informazioa emanen diete programazioen oinarrizko alderdiez (helburuak, gaitasunak, edukiak, irizpideak eta ebaluaziorako prozedurak), ebaluazio positiboa lortzeko behar diren gutxieneko eskakizunez eta kalifikaziorako irizpideez. Zuzendaritza arduratuko da informazio hori behar den moduan hedatzeaz.

3. Ikasleek eta, hala badagokie, gurasoek edo legezko ordezkariek ikaskuntza prozesuaren bilakaeraren gaineko informazioa jasoko dute, baita horren arabera hartzen diren erabakien berri ere.

4. Ikasleek eta, hala badagokie, gurasoek edo legezko ordezkariek argibideak eskatzen ahalko dituzte, eta zilegi izanen dute egindako probak, ariketak eta lanak ikustea, ikastetxean, irakasleekin batera. Irakasleek arrazoiak emanen dituzte ikaskuntza prozesuaren balorazioaz.

5. Ikasleek eta, hala badagokie, gurasoek edo legezko ordezkariek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte lortutako kalifikazioen eta hartutako erabakien gainean, hala ebaluazio partzialetan nola azkenekoetan.

6. Ebaluazio partzialetan lortutako kalifikazioen gaineko erreklamazioak aurkezteko prozesua ikastetxean bertan bukatuko da, eta ikastetxearen antolaketari eta funtzionamenduari buruzko arauetan (edo antzeko agirian) ezarritakoari jarraikiz eginen da.

3. artikulua. Kalifikazioen gaineko erreklamazioetan kontuan hartu beharreko alderdiak.

Kalifikazioen gaineko erreklamazioak ebazteko, egiaztatu beharko da irakasleek ikaslea ebaluatzeko prozesuan egindako jarduketak eta irakaskuntza programazioan ezarritakoa bat datozela, bereziki honako honi dagokionez:

a) Ikaslea ebaluatzeko aplikatu diren prozedurak eta tresnak egokiak izatea, programazioan adierazitakoaren arabera.

b) Ikaslearen ikaskuntza prozesua ebaluatzeko erabili diren edukiak eta irizpideak egokiak izatea, programazioan bildutakoen arabera.

c) Gutxieneko eskakizunak lortzea.

d) Programazioan eta ebaluaziorako tresnetan ikaslea kalifikatzeko ezarrita dauden irizpideak behar bezala aplikatzea.

4. artikulua. Ebaluaziorako tresnak gordetzea.

Egindako probak, ariketak eta lanak azken kalifikazioak eman edo erabakiak hartu ondoko hiru hilabeteetan gordeko dira gutxienez. Ikastetxearen antolaketari eta funtzionamenduari buruzko arauetan (edo antzeko agirian) ezarriko da agiri horiek gordetzen direla bermatzeko prozedura.

II. KAPITULUA. Lehen Hezkuntzako azken ebaluazioen gaineko erreklamazioak

5. artikulua. Erreklamazioa egitea Lehen Hezkuntzan.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, familiak ados ez badaude lortutako azken kalifikazioarekin edo hurrengo mailara igarotzeaz hartutako erabakiarekin, erreklamazioak egiten ahalko dituzte, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz, bi egun balioduneko epean, ikastetxeak azken kalifikazioaren edo hurrengo mailara igarotzeaz erabakiaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunetik hasita.

2. Zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

6. artikulua. Lehen Hezkuntzako arlo baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Lehen Hezkuntzako arlo baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak ikastetxean ari diren arlo horretako irakasle guztiei dei eginen die, erreklamazioa jaso duena izan ezik, ahalik eta epe laburrenean erreklamazioa azter dezaten, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezaten, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio familiari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen duen egunetik hasita, familiak zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko dio idatziz.

3. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio erreklamazio espedientea, bi egun balioduneko epean, familiak eskaera egiten duenetik hasita.

4. Erreklamazioaren arloan irakasle bakarra aritzen den ikastetxeetan, erreklamazioa eta dagokion espedientea hasieratik igorriko zaizkio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, aurreko idatz-zatian ezarritako moduan.

5. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta eta, besteak beste, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

6. Zuzendari nagusiaren ebazpena hamar egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

7. artikulua. Lehen Hezkuntzan hurrengo mailara ez igarotzeko erabakiaren aurkako erreklamazioa.

1. Lehen Hezkuntzan hurrengo mailara ez igarotzeko erabakiaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak irakasleen taldeari dei eginen dio, ahalik eta epe laburrenean hartutako erabakia berrazter dezaten, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta.

2. Tutoreak irakasleen taldearen gogoetak eta berrikusten den erabakia berresteko edo aldatzeko delibero arrazoitua jasoko ditu akta batean. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio familiari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

3. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen duen egunetik hasita, familiak zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko dio idatziz.

4. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio erreklamazio espedientea, bi egun balioduneko epean, familiak eskaera egiten duenetik hasita.

5. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

6. Zuzendari nagusiaren ebazpena hamar egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

8. artikulua. Lehen Hezkuntzako ebaluaziorako agirietan erregistratzea.

Aurkeztutako erreklamazioa baiesten bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluaziorako agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendaritzak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

III. KAPITULUA. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko azken ebaluazioen gaineko erreklamazioak

9. artikulua. Erreklamazioa egitea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoko 1. mailan.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, ikasleak edo bere familiak ados ez badaude Batxilergoko 1. mailako edo DBHko irakaskuntzetan lortutako azken kalifikazioarekin, hurrengo mailara igarotzeaz hartutako erabakiarekin edo DBHko titulazioaren gaineko erabakiarekin, erreklamazioak egiten ahalko dituzte, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz, bi egun balioduneko epean, ikastetxeak azken kalifikazioaren, hurrengo mailara igarotzeaz erabakiaren edo DBHko titulazioaren gaineko erabakiaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunetik hasita.

2. Erreklamazioa jaso ondoren, ikastetxeko zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

10. artikulua. Modulu, eremu, proiektu edo materia baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Batxilergoko 1. mailako edo DBHko modulu, eremu, proiektu edo materia baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak koordinazio didaktikoko departamentu erantzuleari (edo, hura ezean, zera emateko erantzukizuna duten ikastetxeko irakasle guztiei, erreklamazioa jaso du(t)ena(k) salbu) eskatuko die erreklamazioa azter dezaten, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezaten, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen duen egunetik hasita, ikasleak edo, hala badagokio, guraso batek edo legezko ordezkariak zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko dio idatziz.

3. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio erreklamazio espedientea, bi egun balioduneko epean, familiak eskaera egiten duenetik hasita.

4. Koordinazio didaktikoko departamentuan irakasle bakarra aritzen bada, departamentu hori existitzen ez bada edo ikastetxean erreklamazioaren modulu, eremu, proiektu edo materian irakasle bakarra aritzen bada, erreklamazioa eta dagokion espedientea hasieratik igorriko zaizkio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, aurreko idatz-zatian ezarritako moduan.

5. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta eta, besteak beste, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

6. Zuzendari nagusiaren ebazpena hamar egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

11. artikulua. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan hurrengo mailara ez igarotzeko edo titulazioa ez emateko erabakiaren aurkako erreklamazioa.

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan hurrengo mailara ez igarotzeko edo titulazioa ez emateko erabakiaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak irakasleen taldeari eskatuko dio erreklamazioa azter dezaten bilera berezi batean, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta.

2. Tutoreak irakasleen taldearen gogoetak eta berrikusten den erabakia berresteko edo aldatzeko delibero arrazoitua jasoko ditu akta batean. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio familiari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

3. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 7. artikuluko 4. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

12. artikulua. DBHn lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. DBHn lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurka aurkeztutako erreklamazioa zuzendaritzak aztertuko du, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena eginen du, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txosten horren kopia emanen zaio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariei, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 7. artikuluko 4. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

13. artikulua. Erreklamazioa egitea Batxilergoko 2. mailan.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, ikasleak edo bere familiak ados ez badaude Batxilergoko 2. mailan lortutako azken kalifikazioarekin, erreklamazioa egiten ahalko dute, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz. Ikastetxeak azken kalifikazioaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunean edo hurrengo egun baliodunean egin beharko da erreklamazioa.

2. Erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

3. Zuzendariak materiaren erantzukizuna duen koordinazio didaktikoko departamentuari (erreklamazioa jaso du(t)en irakaslea(k) salbu) eskatuko dio erreklamazioa azter dezan, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezan, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Egun berean, ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariari. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

4. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz.

5. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio espedientea, eskaera jasotzen den egunaren hurrengo egun baliodunean.

6. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta eta, besteak beste, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

7. Zuzendari nagusiaren ebazpena hiru egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

14. artikulua. Batxilergoan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Batxilergoan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurka aurkeztutako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendaritzak aztertuko du, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena eginen du, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txosten horren kopia emanen zaio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz.

3. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio espedientea, eskaera jasotzen den egunaren hurrengo egun baliodunean.

4. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

5. Zuzendari nagusiaren ebazpena hiru egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

15. artikulua. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluaziorako agirietan erregistratzea.

Aurkeztutako erreklamazioa baiesten bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluaziorako agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendariak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

16. artikulua. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko aparteko deialdien gaineko erreklamazioak.

Aparteko deialdien gaineko erreklamazioen ondorioz ikastetxeak nahiz Hezkuntza Departamentuak egiten dituen egintza administratiboen epeak behar bezala egokituko dira, ikasleek bere ibilbide akademikoa jarraitu ahal dezaten.

IV. KAPITULUA. Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako azken ebaluazioen gaineko erreklamazioak

17. artikulua. Erreklamazioa egitea Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketan eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetan.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, ikasleak edo bere familiak ados ez badaude lortutako azken kalifikazioarekin, hurrengo mailara igarotzeaz hartutako erabakiarekin edo lantokiko prestakuntzaren (LP) modulura edo enpresa, estudio eta lantegietako prestakuntza praktikoaren fasera igarotzeaz hartutako erabakiarekin, erreklamazioak egiten ahalko dituzte, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz, bi egun balioduneko epean, ikastetxeak azken kalifikazioaren edo erabakiaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunetik hasita.

2. Erreklamazioa jaso ondoren, ikastetxeko zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

18. artikulua. Modulu edo prestakuntza bloke baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Modulu edo prestakuntza bloke baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak modulu edo prestakuntza blokearen erantzukizuna duen departamentu osoari dei eginen dio (erreklamazioa jaso du(t)en irakaslea(k) salbu), erreklamazioa azter dezaten, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezaten, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen duen egunetik hasita, ikasleak edo, hala badagokio, guraso batek edo legezko ordezkariak zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko dio idatziz.

3. Ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari igorriko dio erreklamazio espedientea, bi egun balioduneko epean, familiak eskaera egiten duenetik hasita.

4. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, espedientea aztertuta eta, besteak beste, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten bat emanen du. Txosten hori zuzendari nagusi eskudunari igorriko zaio, erreklamazioaren gaineko ebazpena eman dezan.

5. Zuzendari nagusiaren ebazpena hamar egun balioduneko epean emanen da, gehienez ere, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak espedientea jasotzen duenetik hasita. Ebazpen horrek bide administratiboa amaituko du.

19. artikulua. Hurrengo mailara igarotzeaz hartutako erabakiaren aurkako erreklamazioa, edo lantokiko prestakuntzaren (LP) modulura edo enpresa, estudio eta lantegietako prestakuntza praktikoaren fasera igarotzeaz hartutako erabakiaren aurkakoa.

1. Hurrengo mailara igarotzeaz hartutako erabakiaren edo lantokiko prestakuntzaren (LP) modulura edo enpresa, estudio eta lantegietako prestakuntza praktikoaren fasera igarotzeaz hartutako erabakiaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak multzoko irakasleen taldeari eskatuko dio erreklamazioa azter dezaten bilera berezi batean, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta.

2. Tutoreak irakasleen taldearen gogoetak eta berrikusten den erabakia berresteko edo aldatzeko delibero arrazoitua jasoko ditu akta batean. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, familiari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

3. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 7. artikuluko 4. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

20. artikulua. Prestakuntza zikloan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Prestakuntza zikloan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurka aurkeztutako erreklamazioa zuzendaritzak aztertuko du, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena eginen du, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txosten horren kopia emanen zaio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariei, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 7. artikuluko 4. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

21. artikulua. Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako ebaluaziorako agirietan erregistratzea.

Aurkeztutako erreklamazioa baiesten bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluaziorako agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendaritzak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

V. KAPITULUA. Musikako lanbide irakaskuntzetako, musikako goi mailako ikasketetako eta diseinuko goi mailako ikasketetako azken ebaluazioen gaineko erreklamazioak

22. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetako, musikako goi mailako ikasketetako eta diseinuko goi mailako ikasketetako azken ebaluazioen aurkako erreklamazioa.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, ikasleak edo bere familiak ados ez badaude musikako lanbide irakaskuntzetan, musikako goi mailako ikasketetan eta diseinuko goi mailako ikasketetan lortutako azken kalifikazioarekin, erreklamazioak egiten ahalko dituzte, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz, bi egun balioduneko epean, ikastetxeak azken kalifikazioaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunetik hasita. Musikako lanbide irakaskuntzetako 6. mailan, salbuespenez, egunean berean edo hurrengo egun baliodunean egin beharko da erreklamazioa.

2. Erreklamazioa jaso ondoren, ikastetxeko zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

23. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetako 6. mailakoa ez den irakasgai edo materia baten azken ebaluazioen aurkako erreklamazioa.

1. Musikako lanbide irakaskuntzetako 6. mailakoa ez den irakasgai edo materia baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak irakasgaiaren edo materiaren erantzukizuna duen koordinazio didaktikoko departamentuari (erreklamazioa jaso du(t)en irakaslea(k) salbu) edo, hala bada, epaimahaiari eskatuko dio erreklamazioa azter dezan, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezan, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariari, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 18. artikuluko 3. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

24. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetako 6. mailako irakasgai edo materia baten azken ebaluazioen aurkako erreklamazioa.

1. Musikako lanbide irakaskuntzetako 6. mailako irakasgai edo materia baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa jaso ondoren, zuzendariak irakasgaiaren edo materiaren erantzukizuna duen koordinazio didaktikoko departamentuari (erreklamazioa jaso du(t)en irakaslea(k) salbu) edo, hala bada, epaimahaiari eskatuko dio erreklamazioa azter dezan, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezan, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Egun berean, ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariei. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 13. artikuluko 5. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

25. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetan, musikako goi mailako ikasketetan eta diseinuko goi mailako ikasketetan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa.

1. Musikako lanbide irakaskuntzetan, musikako goi mailako ikasketetan eta diseinuko goi mailako ikasketetan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurka aurkeztutako erreklamazioa zuzendaritzak aztertuko du, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena eginen du, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txosten horren kopia emanen zaio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariei, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

2. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eta haren tramitazioarekin jarrai dezala eskatzen ahalko zaio idatziz.

Musikako goi mailako ikasketetan eta diseinuko goi mailako ikasketetan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa tramitatzeko, 18. artikuluko 3. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako prozedurari jarraituko zaio. Dena den, bere txostena egitean, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez du kontuan hartuko foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa.

Musikako lanbide irakaskuntzetan lortutako batez besteko azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa tramitatzeko, 13. artikuluko 5. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako prozedurari jarraituko zaio. Dena den, bere txostena egitean, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez du kontuan hartuko foru agindu honen 3. artikuluan ezarritakoa.

26. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetako, musikako goi mailako ikasketetako eta diseinuko goi mailako ikasketetako ebaluaziorako agirietan erregistratzea.

Aurkeztutako erreklamazioa baiesten bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluaziorako agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendaritzak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

27. artikulua. Musikako lanbide irakaskuntzetako aparteko deialdien gaineko erreklamazioak.

Aparteko deialdien gaineko erreklamazioen ondorioz kontserbatorioak nahiz Hezkuntza Departamentuak egiten dituen egintza administratiboen epeak behar bezala egokituko dira, ikasleek bere ibilbide akademikoa jarraitu ahal dezaten.

VI. KAPITULUA. Hizkuntzen irakaskuntzetako azken ebaluazioen gaineko erreklamazioak

28. artikulua. Erreklamazioa egitea hizkuntzen irakaskuntzan.

1. Irakasleen argibideak jaso ondoren, ikasleak edo, hala badagokie, familiak ados ez badaude lortutako azken kalifikazioarekin, erreklamazioak egiten ahalko dituzte, idatziz, ikastetxeko zuzendaritzan desadostasuna justifikatzen duten alegazioak aurkeztuz, bi egun balioduneko epean, ikastetxeak azken kalifikazioaren komunikazio ofiziala egiteko ezarritako egunetik hasita.

2. Erreklamazioa jaso ondoren, ikastetxeko zuzendariak erreklamazio espediente bat irekiko du.

3. Zuzendariak kasuan kasuko hizkuntzaren departamentuari (erreklamazioa jaso du(t)en irakaslea(k) salbu) eskatuko dio erreklamazioa azter dezan, erreklamazioa aurkeztu zen egunaren hurrengo egun baliodunean, aurkeztutako alegazioak kontuan hartuta, eta horren gaineko txostena egin dezan, berraztertu den azken kalifikazioa aldatzeko edo berresteko hartutako erabaki arrazoitua izanen duena. Txostena egiteko, kontuan hartu beharko da, bereziki, foru agindu honen 3. artikuluan xedatutakoa. Ikastetxeko zuzendaritzak txostenaren kopia emanen dio ikasleari edo, hala badagokio, guraso bati edo legezko ordezkariei, ahalik eta epe eta modu laburrenean. Honela bukaera emanen zaio ikastetxean erreklamatzeko prozesuari.

4. Ikastetxean erreklamatzeko prozesua agorturik, bi egun balioduneko epean, aipatu kopia jasotzen den egunetik hasita, zuzendaritzari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak erreklamazioa azter dezala eskatzen ahalko zaio idatziz. Erreklamazioa 18. artikuluko 3. idatz-zatian eta ondokoetan ezarritako moduan tramitatuko da.

29. artikulua. Hizkuntzen irakaskuntzetako ebaluaziorako agirietan erregistratzea.

Aurkeztutako erreklamazioa baiesten bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluaziorako agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendariak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

Lehenengo Xedapen Gehigarria. Egun baliogabeak.

Foru agindu honen aplikazioaren ondorioetarako, larunbatak egun baliogabeak izanen dira.

Bigarren Xedapen Gehigarria. Prestakuntza ikastaroa edo heziketa zikloetan sartzeko ikastaroa.

Prestakuntza ikastaroan edo heziketa zikloetan sartzeko ikastaroan lortutako kalifikazioen aurkako erreklamazioak egiteko prozeduran foru agindu honen 9., 10., 12., 15. eta 16. artikuluetan ezarritakoari jarraituko zaio.

Hirugarren Xedapen Gehigarria. Helduentzako hezkuntza.

Helduentzako oinarrizko hezkuntzako edo batxilergoko irakaskuntzetan aritzen diren ikasleei foru agindu honen I., II. eta III. kapituluetan araututakoa aplikatuko zaie, haien ezaugarri berezietara egin beharreko egokitzapena galarazi gabe.

Laugarren Xedapen Gehigarria. Dantza Eskola Berariazkoa.

Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoan ematen diren dantza irakaskuntzetan hartutako erabakien edo emandako kalifikazioen aurkako erreklamazioak tramitatzeko, oro har, foru agindu honen V. kapituluan musikako goi mailako ikasketetarako ezarritako prozedurari jarraituko zaio.

Bosgarren Xedapen Gehigarria. Azken obra eta azken proiektua.

Arau honen aplikazioaren ondorioetarako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetan, erdiko mailako heziketa zikloetako azken obra eta goi mailako heziketa zikloetako azken proiektua prestakuntza moduluak izanen dira.

Seigarren Xedapen Gehigarria. Ikastetxe pribatu ez itunduetan aplikatzea.

1. Ikastetxe pribatu ez itunduek erreklamazio sistema bat ezarri beharko dute, eta Ikastetxearen antolaketari eta funtzionamenduari buruzko arauetan (edo antzeko agirian) agerrarazi. Arau horietan xedatutakoa ez dagoenari, foru agindu honetan xedatutakoa aplikatuko zaio, ordezko gisa.

2. Nolanahi ere, ikastetxe pribatu ez itunduetako organoen erabakien aurka, ikasleek edo, hala badagokie, familiek egiten ahal dituzte erreklamazioak, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuan, bi egun balioduneko epean, ikastetxearen azken komunikaziotik hasita.

Zazpigarren Xedapen Gehigarria. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren txostena.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, bere txostena egiteko, erreklamazioaren arlo edo materietako adituen laguntza eskatzen ahal izanen du, bai eta espedientea ebazteko bidezkotzat jotzen dituen agiriak ere.

Zortzigarren Xedapen Gehigarria. Hezkuntza kontseilariak apirilaren 8an emandako 52/2009 Foru Agindua aldatzea.

Hezkuntzako kontseilariak apirilaren 8an emandako 52/2009 Foru Aginduaren 17. artikuluko 3. idatz-zatia aldatu da. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako lanbide heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautu ziren. Hona testu berria:

“3. Prestakuntza zikloaren azken kalifikazioa zikloaren moduluetan lortutako kalifikazioaren batez besteko aritmetikoa izanen da, bi hamartarrekin. Gainditutako lanbide modulu baten kalifikazioa moduluan dagoen edozein ziklotara igarotzen ahalko da. Heziketa zikloaren azken kalifikazioa lortzeko, baliozkotutako lanbide moduluei 5eko kalifikazioa emanen zaie”.

Xedapen Iragankor Bakarra. Antolaketari eta funtzionamenduari buruzko arauak.

Aldi baterako, otsailaren 10eko 24/1997 Foru Dekretua eta otsailaren 10eko 25/1997 Foru Dekretua indarrean dauden bitartean, foru agindu honetan “antolaketari eta funtzionamenduari buruzko arauak” planifikazio instituzionaleko agiria aipatzen denean, ulertuko da “hezkuntza proiektua” agiriaz ari dela.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra. Arauak indargabetzea.

Xedapen hauek indarrik gabe geratzen dira:

–Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren 26. artikuluko 6. idatz-zatia eta 18. artikulua. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako lanbide heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautu ziren.

–Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren 18. artikulua. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautu ziren.

–Hezkuntzako kontseilariaren abenduaren 2ko 220/2011 Foru Aginduaren 5. artikulua. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean hizkuntza ikasketei dagozkien sarrera libreko ziurtapen proben antolaketa arautu zen.

–Foru agindu honetan xedatutakoaren kontrakoak diren maila bereko xedapen guztiak.

Azken Xedapen Bakarra. Indarra hartzea.

Foru agindu honek 2013ko urriaren 1ean hartuko du indarra.
Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa