(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Twitter
  • Google
  • Facebook

512/2012 Ebazpena, abuztuaren 7koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2012-2013 ikasturtean musikako lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeen eta Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoaren antolaketa ...

512/2012 EBAZPENA, ABUZTUAREN 7KOA, HEZKUNTZAREN, LANBIDE HEZIKETAREN ETA UNIBERTSITATEEN ZUZENDARI NAGUSIAK EMANA, 2012-2013 IKASTURTEAN MUSIKAKO LANBIDE IKASKETAK EMATEN DITUZTEN IKASTETXEEN ETA IRUÑEKO DANTZA ESKOLA BERARIAZKOAREN ANTOLAKETA ETA JARDUNA ARAUTZEKO JARRAIBIDEAK ONESTEN DITUENA

(2012ko 168. NAOn argitaratutako testua, abuztuaren 27an)

Atarikoa

Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atalak aldeko txostena aurkeztu du, 2012-2013 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean "Pablo Sarasate" Musika Kontserbatorio Profesionalaren eta Dantza Eskola Berariazkoaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onets daitezen.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

1. I. eranskineko jarraibideak onestea. Aipatu jarraibide horiek musikako lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta jarduna arautuko dituzte 2012-2013 ikasturtean.

2. II. eranskineko jarraibideak onestea. Aipatu jarraibide horiek Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoaren antolaketa eta jarduna arautuko dituzte 2012-2013 ikasturtean.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Giza Baliabideen Zerbitzuari, Arte Ikasketetarako eta Musikaren Hiria Kudeatzeko Atalari eta ukitutako ikastetxeei, behar diren ondorioak izan ditzaten.

5. Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Hezkuntza Departamentuko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik aitzina.

I. ERANSKINA. 2012-2013 ikasturtean musikako lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta jarduna arautuko dituzten jarraibideak

I.-Ikastetxeko urteko programazio orokorra.

1.-UPOaren edukia.

Musikako lanbide ikasketak ematen dituzten ikastetxeek, ikasturtea hasi aurretik, urteko programazio orokorra eginen dute; programazio horrek hezkuntzako jarduera guztiak koordinatuko ditu, eta beren eskumenak zuzen betetzen direla eta eskola komunitateko arlo guztiek esku hartzen dutela bermatuko du.

Urteko programazio orokor hori maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak musikako lanbide ikasketei buruz ezartzen duenari jarraikiz prestatuko da.

Urteko programazio orokorrak honako atal hauek izanen ditu:

A.-Ikastetxeko ordutegi orokorra eta hura egiteko ezarri diren irizpide pedagogikoak.

B.-Musikako lanbide ikasketei dagozkien hezkuntza jarduerak.

C.-Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana.

D.-Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa.

E.-Memoria administratiboa.

F.-Hezkuntza proiektua zehaztea.

A.-Ikastetxeko ordutegi orokorra eta hura egiteko ezarri diren irizpide pedagogikoak.

Ikastetxeko ordutegi orokorra klaustroaren iritzia aditu ondoren zuzendaritza taldeak eginen du, eta bide eman beharko du ikastetxe bakoitzeko urteko programazio orokorrean aurreikusitako jarduerak aurrera eramateko. Hortaz, ikastetxeko ordutegi orokorrak honako hauek bilduko ditu gutxienez:

a) Ikastetxea eskola komunitatearentzat irekita egonen den ordutegia.

b) Ikasleen eskola orduak.

c) Ikasleek eskolakoak ez diren jarduerak egiteko izanen duten ordutegia.

d) Maiatzeko eta ekaineko jardueren behin betiko egutegiaren aurreikuspena; horretan, probak eta azken ebaluazioak noiz eginen diren adieraziko da, bai eta kontsultak egiteko epea zein izanen den ere. Apirilaren 20aren aurretik, ikastetxeek aipatu diren jarduera horien behin betiko egutegia igorriko dute Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura.

e) Irakasleen ordutegi orokorra.

f) Irakasleen banakako ordutegia.

Ikastetxeko ordutegi orokorra egiteko nahitaez hartuko dira kontuan, klaustroak adierazitakoaz eta eta Musikaren Hiria Kudeatu eta Koordinatzeko Atalak ezarritako jarraibideez gain, honako irizpide hauek:

-Kontserbatorioaren ordutegia astelehenetik larunbatera bitartekoa izanen da, biak barne. Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 21:00ak arte. Larunbatean 9:00etatik 14:00ak arte.

-Larunbatak ikasteko eskola egunak izanen dira kontserbatorioan, eta zuzendaritza taldeak, Musikaren Hiriaren Koordinatzailearekin bat, ikasleak ikasgeletan sartu eta musika-tresnak erabiltzeko eta horiek zaintzeko sistema ezarriko du.

-Ikastetxeko zuzendaritzak neurriak hartuko ditu ikastetxea oporraldietan, goizez, irekita edukitzeko.

-Irakasleek ordutegien arloan izaten ahal dituzten nahiak ezin dira inoiz izan klaustroak ezartzen dituen irizpideen kontrakoak, edota arte ikasketen ordutegia eta araubide orokorrekoena bateratzeak ikasleei sortzen dizkien beharren kontrakoak.

B.-Irakaskuntzako jarduerak.

Irakasleen klaustroak, departamentu didaktikoen bidez, ikastetxearen irakaskuntzako jarduerak programatuko ditu eta zuzendaritza taldeari igorriko dizkio. Programazio didaktikoen adostasun agiriak, zuzendaritzak ikus-onetsiak, urteko programazio orokorrean sartu beharko dira.

Irakaskuntzako jardueren programazioa egiteko, ordutegiak egiterakoan erabilitako irizpideak hartuko dira kontuan eta, gutxienez, honako hauek bilduko ditu: tutoretza plana, ebaluazioak eta errekuperazio sistemak, irakasgaien arteko koordinazio proiektuak eta departamentu didaktikoen programazioak.

C.-Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana.

Kontserbatorioak ikastetxeko irakasleentzako prestakuntza plan bat sartuko du bere programazioan. Koordinazio pedagogikorako batzordeak ikastetxeko irakasleak prestatzeko planaren proposamena aurkeztuko dio klaustroari, eta proposamen hori Hezkuntza Departamentuak aurkezten duen prestakuntza planeko eskaintza kontuan hartuta eginen du. Atal honetan aipatzen den planean kontuan hartuko dira hezkuntza proiektua eta curriculum zehaztapenak egin eta berrikusteko prozesuan ikusten diren beharrak, bai eta irakaskuntzako praktikari buruzko berriztapen eta hausnarketaren emaitza direnak ere.

D.-Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa.

Planteatzen diren jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak irakaskuntzako ekintzak osatu edo garatzeko izanen dira. Jarduera horiek eskola kontseiluak aurrez ematen dituen jarraibideei egokituko zaizkie.

E.-Memoria administratiboa.

Zuzendaritza taldeak eginen du eta bertan sartuko da, besteak beste, ikastetxea antolatzeko dokumentua.

Ikastetxea antolatzeko dokumentua Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ikastetxeei bidaltzen dizkien inprimakiak erabiliz beteko da. Inprimaki horiek, behar bezala beterik, zerbitzu horretara bidaliko dira, ikasturteko eskola jarduerak hasi eta 20 eguneko epean.

F.-Hezkuntza proiektua zehaztea.

Ikastetxearen hezkuntza proiektuan honako hauek biltzen dira:

a) Bere ezaugarriak.

b) Hezkuntza komunitateak ezarritako hezkuntza helburuak.

c) Ikastetxearen antolaketa orokorra.

d) Bizikidetza plana.

e) Ezarritako helburuak errazago lortzeko erakunde publiko eta pribatuekin aurreikusi diren harremanak.

f) Curriculum zehaztapena.

Zuzendaritza taldeak eta koordinazio pedagogikorako batzordeak, irailean, jarduketa plana eginen dute eta ikastetxeko organo guztiek hori beteko dute 2011-2012 ikasturtean, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoan araututako musikako lanbide ikasketak modu koordinatuan berrikusi eta eguneratzeko. Plan horretan honako hauek hartuko dira kontuan:

-Musikako lanbide ikasketetan sartzeko proben edukiari eta ebaluazioari buruzko erabakiak sartzea.

-Ikasturte bakoitzean eskaintzen diren espezialitateen programazio didaktikoa prestatzea/berrikustea.

-Ikastetxeko hezkuntza proiektua Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren 121. artikuluan ezarritakora egokitzea.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ikastetxeak egiten duen jarduketa planaren proposamena berrikusiko du, indarrean dagoen araudian ezarri denari egokitzen zaion egiaztatuko du, ikasturtean zehar horren garapenaren jarraipena eginen du eta era egokian betetzeko behar den laguntza eskainiko du.

Ikastetxearen barne egoera eta inguru sozioekonomiko eta kulturala aztertu ondoren, eta haren irakaskuntzako eta hezkuntzako ekintzaren koherentzia eta jarraipena bermatzearren, ikastetxeko hezkuntza proiektuak helburuak, lehentasunak eta jarduteko prozedurak finkatuko ditu.

Ikastetxeek curriculum zehaztapenei eta programazio didaktikoei jarraikiz emanen dituzte ikasketak, eta horiek martxoaren 19ko 21/2007 Foru Dekretuan araututakoa zehaztuko dute. Dekretu horren bidez, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak arautzen dituen musikako lanbide ikasketen curriculuma ezartzen da.

Curriculum zehaztapenak curriculumeko elementuei buruzko erabaki multzoa dira, eta ikasleen lanbide prestakuntzako beharrei erantzun nahi die, betiere, ikastetxearen beraren errealitatetik abiatuta. Gainera, irakasleen jarduketa multzoaren koherentzia ziurtatu beharko dute eta hezkuntza proiektuan oinarritzen dira.

Curriculum zehaztapenetan honako hauek jasoko dira:

a) Curriculumaren gaineko koordinazioari buruzko erabaki eta neurriak, ondotik heldu direnak:

-Ematen diren ikasketen helburu orokorrak ikastetxearen eta ikasleen inguruabarrei egokitzea, eta horiek benetan lortzeko hartu behar diren neurriak zehaztea.

-Metodologiari buruzko erabaki orokorrak.

-Ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko prozesuari buruzko irizpideak.

-Erabiliko diren curriculum materialak eta baliabide didaktikoak.

-Irakasleen irakaskuntza prozesuak eta irakaslana, bai eta curriculum proiektu bera ere, ebaluatzeko eta, kasua bada, berraztertzeko irizpideak.

b) Aukerako irakasgaien eskaintza.

c) Tutoretza plana ezartzea.

d) Ikasketa horietan sartzeko probaren edukia eta ebaluazioa.

e) Irakasgai bakoitzerako programazio didaktikoa ere izanen du. Horretan bilduko dira, kurtsoen arabera banaturik, helburuak, edukiak, metodologia berariazkoa, ebaluazioaren irizpideak eta erabiliko diren baliabide eta bitartekoak. Programazio didaktikoak ikasgelan garatuko dituzte irakasleek gelako programazioen bidez.

Programazio didaktikoak, curriculum proposamenaren garapena baitira, departamentuek prestatuko dituzte. Sei kurtsoetako irakasgai bakoitzerako honako hauek sartuko dira:

a) Helburuen multzoa.

b) Edukiak eta haien denbora banaketa.

c) Eska daitezkeen gutxieneko edukiak.

d) Aplikatuko den metodologia didaktikoa.

e) Ebaluatzeko prozedurak eta irizpideak.

f) Kalifikazio irizpideak.

g) Errekuperazio jarduerak.

h) Errepertorioa, erabiliko diren materialak eta baliabide didaktikoak.

i) Beste departamentuekin batera jarduerak antolatzea, baldin eta horiek espezialitate edo irakasgai bat baino gehiago hartzen badituzte, esate baterako Ganbera Musika.

j) Departamentuak egin nahi dituen jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Irakasleek beren departamentuetako programazio didaktikoen arabera prestatuko dute irakaslana. Irakasleren batek erabakitzen badu gelako programazioan aldaketaren bat egitea departamentuko baterako programazioari buruz, aldaketa hori eta behar den justifikazioa departamentuko programazio didaktikoan sartuko dira.

Irakasleek curriculum zehaztapenak eta programazioak egin ahala ebaluatu beharko dituzte, ikasleen hezkuntza beharrei egokitzen zaizkiela ziurtatzeko.

2.-UPOa prestatu, onetsi eta ebaluatzea.

Urteko programazio orokorra zuzendaritza taldeak eginen du, klaustroaren eta eskola kontseiluaren proposamen eta erabakiak kontuan hartuta.

Ikastetxeko zuzendaritzari dagokio urteko programazio orokorra era egokian egiteko jarduketa egutegia ezartzea.

Irakasleen klaustroak eta eskola kontseiluak urteko programazio orokorrari buruzko txostena eginen dute, irakaskuntzaren programazioan eta antolaketan klaustroak dituen eskumenak galarazi gabe.

Urteko programazio orokorra eskola kontseiluak onetsiko du, eskola jarduerak hasi eta gehienez 20 eguneko epean.

Programazio horren ale bat igorriko da Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, urriaren 31 baino lehen. Ale horretan ez dira irakasgaien programazio didaktiko osoak sartuko, baizik eta dagozkien adostaun dokumentuak bakarrik. Urteko programazio orokorraren ale bat ikastetxearen idazkaritzan geldituko da irakasleen eta eskola kontseiluko kideen eskura.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egiaztatuko du urteko programazio orokorra jarraibide hauetan xedatzen denari egokitzen zaion, eta zer zuzenketa egin behar den adieraziko du, bakarren bat egin behar bada.

Urteko programazio orokorra ikastetxeko kide guztiek nahitaez bete beharrekoa izanen da.

Ikasturtea bukatutakoan, ikastetxeko zuzendaritza taldeak eta eskola kontseiluak ebaluatu eginen dute urteko programazio orokorra zenbateraino bete den. Ondoriorik aipagarrienak memoria batean jasoko dira eta hura Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da uztailaren 10a baino lehen.

II.-Ikasketen ordu banaketa.

Ikasleak ikasketetan sartzea, irakasle-ikasle ratioa eta klaseen denbora indarra duen araudian ezarri denari egokituko zaio.

Musika-tresnen eta ahotsen taldeei lotuta dauden arloen antolakuntza erraztearren, kasuan kasuko araudian eskola orduei eta ratioei buruz ezarri dena ez ezik, kontuan hartuko da banakakoa ez den irakaskuntza behar duten nahitaezko irakasgaiak taldeko klasetan antolatuko direla, ratio hauen arabera:

Akonpainamendua: 1/4 4. eta 5. kurtsoetan, 90 minutuko klaseetan.

Analisia: 1/10 5. eta 6. kurtsoetan, 90 minutuko klaseetan.

Harmonia: 1/10 3. eta 4. kurtsoetan, 60 minutuko bi klasetan.

Musikaren historia: 1/15 5. eta 6. kurtsoetan, 60 minutuko bi klasetan.

Musika hizkuntza: 1/15 1. eta 2. kurtsoetan, 60 minutuko bi klasetan.

Ganbera musika: 1/3, 4. kurtsoan, 60 minutuko klaseetan.

Ganbera musika: 1/3 5. eta 6. kurtsoetan, 90 minutuko klaseetan.

Piano osagarria: 1/2 1., 2., 3. eta 4. kurtsoetan, 30 minutuko klaseetan.

Abesbatza, orkestra, banda eta taldea: irakasle/ikasle ratioa matrikulatutako ikasle kopuruaren eta kasuan kasuko talde motaren arabera zehaztuko da.

Bestalde, 5. eta 6. kurtsoetan 60 minutuko klaseetan garatu beharreko aukerako irakasgaiak kasuan kasuko araudian ezarritako ratioen arabera antolatuko dira.

III.-Irakasleak.

1.-Lanaldia.

Irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldia izanen dute, beren eginkizunetara egokitua. Irakasleentzat jaiegun izanen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko langileen lan egutegian ere jaiegun direnak.

Ikasturtea irailaren 1ean hasi eta ekainaren 30ean bukatuko da.

Ikasturtean, irakasleek jarraibide hauetan finkatutako lanaldia eta ordutegia beteko dituzte, horri buruz indarra duen legerian ezarritakoa bete beharra galarazi gabe.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, baimena ematen ahalko zaie irakasleei egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egiteko.

Irakasleek hogeita hamar ordu emanen dituzte astean ikastetxeko jardueretan, irakastorduetan eta ordu osagarrietan banatuta. Gainerako orduak, ikastetxean egon beharrik gabekoak, irakaskuntzako jarduerak prestatzeko eta irakasleen hobekuntza profesionalerako erabiliko dira, bai eta batzorde eta epaimahaietan parte hartzeko edo antzeko jarduerak egiteko ere, baldin eta horretarako hautatzen badira.

2.-Orduen banaketa.

Ikastetxean bertan eman beharreko orduak honela banatuko dira:

A.-Irakastorduak.

Ikasleekin irakaslan zuzenean emandakoak jotzen dira irakastordutzat.

Oro har, astean Hezkuntza Departamentuak ezarri eta indarra duen araudian finkatzen diren irakastorduak beteko dira.

Irakastorduak zenbatzerakoan ondoko jarduerak eta inguruabarrak hartuko dira kontuan:

a) Zuzendaritza taldea.

Ebazpen honen eranskinaren IV. atalean (Ikastetxearen jarduna) adierazitakoa aplikatuko da atal honetan.

b) Ikastetxeko orkestraren arduraduna.

Orkestraren arduradunak bere eskola ordutegitik astero 6 ordu emanen ditu lan horietarako. Orkestraren arduradun horrek, ikasturtearen hasieran, ikasturte osorako lan plana eginen du eta zuzendaritza taldeari aurkeztuko, onets dezan, eta hori sartuko da urteko programazio orokorreko "Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa" atalean. Plan horretan jaso beharko dira ikastetxeko orkestrak ikastetxea bera ordezkatzeko lanean urtean eskainiko dituen hainbat emanaldi, bai zuzendaritza taldeak eskatuta bai Hezkuntza Departamentuak eskatuta. Halaber, egin dituen jardueren azken memoria egin beharko du, eta ikasturtearen azken memorian sartu.

Orkestraren arduraduna izendatzeko (espezialitateko irakasle bat), eranskin honen III. ataleko (Irakasleak) 3. puntuan ezarritako irizpide orokorra aplikatuko da.

Ikastetxeko orkestraren jarduerak "Orkestra" irakasgaiaren curriculumean sar daitezke, dagokion programazio didaktikoaren arabera. Hala ere, irakasgaian matrikulatuta ez dauden ikasleen parte-hartzea ere onartzen ahal da, baita ikastetxean matrikulatuta ez daudenena ere, bai eta beste ikastetxe eta entitate batzuekin lankidetza izatea ere, zehazten diren baldintzak betez.

Ikastetxean zehazten diren eta erabilgarri dauden gelak erabiliko dira orkestraren saioak eta emanaldien prestaketak egiteko; kontuan hartuko da erabilpen hori dagozkion irakasgaien helburu didaktikoetarako izanen dela, bai eta urteko programazio orokorrean sartutako lan planean programatutako jarduerak prestatzeko ere.

c) Teknologia berrien arduraduna.

Teknologia berrien arduradunak zeregin hauek izanen ditu bere ardurapean: ekipamendu informatikoak eta ikus-entzunezkoak koordinatu eta mantentzea, ikastetxeko sare informatikoa, gorabeherak konpontzeko laguntza teknikoa, instalatutako ekipamenduetako material informatikoa eta ikus-entzunezkoa zuzen erabiltzen den begiratzea. Zeregin horietarako astean 4 irakastordu izanen ditu eta, ikastetxearen beharrek horretarako aukera ematen badute, 4 ordu osagarri bitarte.

d) Artea garatu eta sustatzeko arduraduna.

Artea garatu eta sustatzeko arduradunak zeregin hauek izanen ditu, besteak beste, bere ardurapean: ikastetxeko jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak programatu eta garatzea. Honako zeregin hauek hartuko ditu bere gain, ikasketaburuaren menpe zuzenean:

a) Ikastetxeko curriculum zehaztapenen prestakuntzan parte hartzea.

b) Departamentuak ikasturte osoan eginen dituen jardueren urteko programa prestatzea. Programa horretan gainerako departamentuen, irakasleen, ikasleen eta gurasoen proposamenak bilduko dira.

c) Ikasleei departamentuaren jarduerei buruzko informazioa ezagutaraztea, parte har dezaten dinamizatu eta bultzatzeko.

d) Beste departamentuen, klaustroaren eta ikasleen ordezkarien laguntzarekin programatutako jarduerak sustatu, koordinatu eta antolatzea.

e) Kontzertuak, hitzaldiak, ikasleen emanaldiak ikastetxetik kanpo, eskolen arteko trukaketak eta, oro har, ikasleentzat antolatzen den edozein txango edo bidaiaren antolaketa koordinatzea.

f) Europar Batasunak edo beste erakunde batzuek antolatutako hezkuntza programetan ikastetxeko ikasleek eta irakasleek parte hartzea kudeatzea.

g) Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko baliabide ekonomikoak banatzea.

h) Egindako jardueren ebaluazioa jasoko duen memoria egin eta urteko programazio orokorraren azken memorian sartzea.

Artea garatu eta sustatzeko arduradunak astean 3 irakastordu eskainiko dizkie zeregin hauei.

e) 58 urtetik gorako irakasleak.

58 urtetik gorako irakasleei Hezkuntza Departamentuaren indarreko legerian irakastordu murrizketaren gainean horretarako ezarrita dauden baldintzak aplikatuko zaizkie.

e) Departamentuko burutza.

Departamentuburuek beren ordutegitik hainbat irakastordu, hain zuzen ere, indarrean den legeriak ezartzen dituenak, erabiliko dituzte curriculum proiektuak idatzi edo berrikusteko. Horretarako, lan plangintza aurkeztu beharko dute. Lan plangintza hori, curriculum zehaztapena osatzen duten departamentuko programazio didaktikoei dagozkien dokumentuekin batera, ikastetxeko urteko programazio orokorrari batuko zaio, eta dena Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura igorriko da.

Lan plangintzak ikasturte osoan egin behar diren zereginak hartuko ditu kontuan: bai departamentuburuak horretarako orduetan eginen dituenak, bai eta jarduera horretarako dauden ordu osagarrietan bertako kide guztiek eginen dituztenak ere. Departamentuburuek urte hasieran zehaztutako plangintzaren jarraipena eginen dute etenik gabe eta, horretarako, astero departamentuko kide guztiekin lan hori egiteko dauden bi orduetan egiten dituzten saio guztien aktak idatziko dituzte.

Ikasturtearen amaieran, departamentuburu bakoitzak aurkeztu beharko du, bere departamentuari dagokion azken memoriarekin batera, ikasturtean curriculumaren alderdiei buruz egin den lana.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, ikasturte osoan, aurkeztu den plana betetzen ote den aztertuko du.

Baldin eta irakasle batek atal honetan irakastorduak murrizteko adierazi diren baldintzetako bat baino gehiago betetzen baditu, ordutegia gehien murrizten dion baldintza/karguari dagokion eskola ordutegia izanen du.

B.-Astean zenbatu beharreko ordu osagarriak.

Irakasle bakoitzaren asteko ordutegian irakastorduak eta ordu osagarriak batuta hogeita bost ordu izanen dira astean guztira.

Astean zenbatzeko ordu osagarrietan, irakasle bakoitzari esleitutako eginkizunen arabera, honako hauek sartzen ahalko dira:

a) Jagoletza-orduak.

b) Astean ordu bat departamentuaren bileretarako.

c) Astean bi ordu, gutxienez, tutoretza lanak egiteko. Departamentuburuek bi ordu horiek departamentuko burutzako lanak eta koordinazio pedagogikorako batzordearen bileretan parte hartzeko erabiliko dituzte.

Jagoletza-orduak eta aurreko b), c) eta d) ataletan aipatutako ordu osagarrietan egin beharreko jarduerak behar den bezala egiten badira, irakasleek, bakoitzaren ordutegi pertsonalean agertu behar duten asteko 25 orduetara ailegatu arte, honako ordu hauek sartzen ahalko dituzte astean zenbatu beharreko ordu osagarrien artean, irakasle bakoitzari esleitutako jardueren arabera:

e) Ordu bat astean irakasleek eskola kontseiluan dituzten ordezkarientzat.

f) Zuzendaritza taldeko kideen koordinazio lanetarako orduak.

g) Ikastetxeak erakundeekin batera parte hartzen duen proiektuetan irakaskuntza taldeek lan egiteko orduak.

C.-Jagoletza-orduak.

Ikastetxea, eta zuzendaria bereziki, ikastetxearen ordezkaria den aldetik, ikasleen arduraduna da eskolako orduetan; beraz, ikastetxean une oroz behar adina irakasle izan behar da jagoletza-orduez egoki arduratzeko.

Ikastetxeko ordutegi orokorraren barnean, 9:00etatik 21:00etara, ordu batzuetan ikasle asko biltzen dira eta, batez ere, ikasle gazteenak; ordu horietan irakasle jagoleak izanen dira, lehentasunez, arduradunak. 16:00etatik 21:00etara arteko tarte osoan, astelehenetik ostiralera, irakasle jagoleak beharko dira eta, ahal dela, bi irakasle jagole.

Ordu guztiak behar bezala beterik baldin badaude soilik, zuzendariak zilegi izanen du irakasle jagoleren bati beste zeregin batzuk ematea, adibidez, liburutegikoak, koordinazio lanak, etab.

Irakasle jagolearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik jagolerik ez duten ikasleei kasu egitea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren jagoletza-orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren jagoletza-orduetan irakasleek duten puntualitate eta asistentziaren berri ematea, idatziz, klase, jagoletza-ordu, liburutegi eta bestelako jarduerei dagokienez.

Ikasketaburuak jagoletza-orduei buruzko parte bat prestatuko du egunero, eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren eskura egonen da beti. Gutxienez honako datu hauek izanen ditu:

-Irakasleen hutsegite eta atzerapenak.

-Ikastetxeko edozein egoitzatan izan diren gorabeherak.

-Gertatu diren istripuak.

-Irakasle jagoleen sinadurak.

Jagoletza-orduetarako adierazten diren helburuak betetzen baldin badira, aurretik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak txostena emanik, ikastetxeak zilegi izanen du jagoletza-orduetarako plan berariazko bat ezartzea.

Irakasleek jagole lana eginen dute asteko zenbait ordutan, ikastetxearen beharren arabera. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da irakasle bakoitzaren asteko ordutegian irakastorduak eta ordu osagarriak batuta hogeita bost ordu izanen direla astean guztira, ikasturtean irakastegunak ez diren lanegunengatiko konpentsazio orduak alde batera utzita.

Irakasleren baten jagoletza-orduak beste jarduera berariazko batzuekin trukatzen ahal dira, baldin jagoletza-ordu guztiak beteta badaude eta jarduerak klaustroak onesten baditu.

Halaber, "Irakasle praktikak" irakasgaiaren goi mailako ikasleen tutore diren irakasleek zilegi izanen dute beren ordutegi pertsonalean ordu erdi konputatzea tutoretzapeko ikasle bakoitzeko, jagoletza-orduen ordez, asteko ordu osagarrien atalean.

Ikastetxeren batean, ezarritako ordutegiarekin jagoletza-orduak behar bezala betetzeko arazoren bat badago, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ordu banaketa egoki den moduan aldatzeko neurriak hartuko ditu, zuzendaritza taldearekin batera.

D.-Hilabetean zenbatu beharreko ordu osagarriak.

Irakasle bakoitzak ikastetxean nahitaez egin behar dituen asteko 30 orduak betetzeko, falta diren bost orduak hilean zenbatuko dira eta ondoko jardueretarako izanen dira:

a) Klaustroko bileretan parte hartzea.

b) Ebaluazioko eta irakaskuntza taldeko bileretara joatea.

c) Curriculum proiektua prestatu, berrikusi eta eguneratzeko eginkizunetarako orduak, irakasle guztientzako batera. Bidezkoa bada, Hezkuntza Departamentuak sor ditzakeen lan plangintzei kasu emanen zaie. Ikastetxeak beharrezko neurriak hartuko ditu jarduera horretan irakasle guztiek parte hartzeko.

c) Beste jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko batzuk.

Jarduera jakin batzuk egiteko, astean goiz bat gordeko da, eta irakasle guztiek gutxienez 2 ordu izanen dituzte klaustroaren bilerak, ebaluazio bilkurak, gurasoen bilerak eta, oro har, ikastetxearen funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren beste jarduera batzuk egiteko.

3.-Ordutegiak egin, onetsi eta argitaratzea.

Ikasketaburuak ordutegiak prestatuko ditu klaustroak ezarritako irizpide pedagogikoei eta jarraibide hauetan ezarri denari jarraikiz; halaber, bermatu eginen da ordutegia funtzionala izatea ikasleentzat, baina lehentasuna ikastetxearen beharrek izanen dute beti.

Ikastetxeko matrikula bukatu ondoren, ikasketaburuak irakasgai bakoitzeko ikasleen eta taldeen kopurua jakinaraziko die departamentuei.

Ordutegiak prestatzean kontuan izanen da Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan ere irakasle lana egiten duten irakasleen egoera, bi ikastetxeetan dituzten ordutegiak bateratu ahal izateko.

Ikastetxean ahal den guztietan, irakasleek ikasleak eta taldeak hautatuko dituzte. Beren espezialitatekoak hautatuko dituzte, halakorik dagoenean; gero, ordutegia osatuko dute, departamentuan bertan antzekoenak diren irakasgaiak hautatuz eta, departamentuko ordu guztiak beteta ere, artean osatu gabeko orduak badituzte, beste departamentu batzuetakoak eta hain antzekoak ez diren beste irakasgai batzuekin osatzen ahalko dituzte.

Departamentuko kideak ikasle eta taldeak hautatzerakoan ados jartzen ez badira, honako prozedura honi jarraituko zaio:

Atal honetan ezarritako ordenaren arabera, lehenik hautatu behar duen irakasleak beretzat lehentasunezkoa den irakasgai eta kurtsoko ikaslea edo ikasle taldea hautatuko du; ondoren, hautatzeko bigarrena den irakasleak eginen du eta, horrela, hurrenez hurren, espezialitateko eta departamentuko irakasle guztiek lehenengo txanda egin arte. Lehenengo txandaren ondotik beste batzuk eginen dira, irakasleek beren irakastorduak osatu arte edo departamentuari dagozkion irakasgai, ikasle eta talde guztiak esleitu arte.

Bilera berezi horretan izaten diren gorabehera guztien akta eginen da eta departamentuko kide guztiek sinatuko dute; ikasketaburuari aktaren kopia emanen zaio.

Arestian adierazi diren ondorioetarako, departamentu bakoitzeko irakasleek hautatzeko duten lehentasuna ordena honen araberakoa izanen da:

1. Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa.

2. Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa.

3. Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoko funtzionarioak, zerbitzu eginkizunetan dihardutenak.

4. Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan zerbitzu eginkizunetan diharduten funtzionarioak.

5. Zerbitzu berezietan ari diren funtzionarioak.

6. Lan edo administrazio araubideko aldi baterako lan-kontratudunak.

Hautatzeko lehentasuna, lehenbiziko hiru atalei dagokienez, antzinatasun handiena izateak emanen du eta, antzinatasun bera izanez gero, atal bakoitzeko lehentasuna erabakitzeko honako irizpide hauek ezarriko dira, hurrenez hurren:

-Ikastetxean antzinatasun handiena.

-Kidegoan edo Administrazioan lehenik sartu izana, eszedentzia urteak zenbatu gabe.

-Sarrerako hautapen prozesuetan puntu gehien izatea.

6. atalean, lehentasuna ezarriko da, irakasleek Giza Baliabideen Zerbitzuko zerrendetan duten tokiaren arabera.

Departamentuari esleitutako irakastorduak kideen ordutegien bidez bete daitezkeenak baino gehiago badira, hautaketa egin baino lehen zehaztuko da zein irakasgai eta kurtso emanen dituzten antzeko espezialitateetako irakasleek, aipatu hautaketan sar ez daitezen. Horri dagokionez, kontuan hartu behar da, irakasle espezialista batek ezin dituela behe mailako kurtsoak hartu eta goi mailakoak, berriz, espezialistak ez diren irakasleentzat utzi.

Ikasketaburuak ziurtatu eginen du departamentuko kide guztien irakastorduak eta nahitaez ikastetxean egin behar dituzten gainerakoak bat datozela honako jarraibide hauetan ezarri denarekin, eta egiaztatu eginen du ikasle guztien eta ikasle talde guztien ardura hartuko den eta orduak bete gabe dituen irakaslerik ba ote dagoen.

Lan horiek guztiak egin ondoren, ikasketaburuak, irakasleen klaustroak ordutegiak egiteko ezarri dituen irizpide pedagogikoak kontuan hartuta, behin betiko ordutegiaren proposamena eginen du, departamentuek egindako irakasgaien eta mailen banaketaren arabera.

Irakasleen eskola ordutegia astean bost egunetan banatuko da, lanaldi partzialerako kontratatutako irakasleen kasuan izan ezik. Nolanahi ere, egunean 5 irakastordu gehienez.

Halaber, ikastetxeko irakasle guztiak tarte jakin batzuetan aldi berean egonen dira ikastetxean; denbora hori gutxienez lau ordukoa izanen da, eta tarte horretan denek egon beharko dute bertan. Ordu horietan klaustroaren bilerak, ebaluazio bilkurak, gurasoen bilerak eta ikastetxearen funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren beste jarduera batzuk eginen dira.

Ordutegi orokorraren barnean, ikastetxeak ezartzen duen ordu tarte egokienean, egunean 4 ordu gutxienez astelehenetik ostiralera, zuzendaritza karguren batek egon beharko du ikastetxean.

Ikasle baten baja gertatzen bada eta hori betetzen ez bada, irakasleak hutsik duen denbora nola erabili zuzendaritzak erabakiko du:

-Denbora hori beste ikasle batzuei eskainiz: atzeratuta dauden ikasleei laguntzeko, aurreratuenak sustatzeko, etab.

-Beste jarduera batzuk egiteko.

-Material pedagogikoa prestatzeko.

-Beste batzuk.

Musika-tresnen eskoletan, hala taldekoak nola bakarkakoak, baldin eta ikasle bat ez bada bertaratzen, denbora hori bertaratu diren ikasleei arreta emateko erabiliko da, eta ezin izanen da bertaratu ez diren ikasleei dagokien denbora murriztu eskolak emateko ordu guztien multzotik.

Ikastetxeko ordutegia onesteko, urriaren 31 baino lehen igorri beharko da Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura.

Ikastetxeko ordutegia Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsiko du; onetsi bitartean, irakasleek ikasketaburuak egin eta zuzendariak behin-behinekoz onesten duen ordutegia bete behar dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak hartuko du edozein erreklamazioren gaineko ebazpena.

Beti egonen da, edozeinek ikusi ahal izateko moduan, ikastetxeko iragarki oholean, ikasketaburutzako bulegoan eta ikastetxeko kide guztiek sarbide duten beste tokiren batean, ikastetxearen egoera agertuko duen informazioa, bereziki aipatuz irakasle bakoitzaren ordutegia eta lan tokia, eta zehazki bakoitzaren ordutegian bildutako irakastorduak, tutoretzak, jagoletza-orduak, departamentuko bilerak eta abar.

Informazio hori guztia hezkuntza komunitateko kide guztien eskura egonen da. Era berean, zuzendaritza kargu bakoitza ikastetxean zein ordutan egonen den ere adieraziko da.

Nafarroako Goi Mailako Kontserbatorioan ere eskolak eman behar dituzten irakasleek edo ordutegia hantxe osatu behar dutenek ikastetxe horretako departamentu didaktikoetarako ezarritako hautapen ordenan parte hartu beharko dute.

Ondotik aipatzen diren espezialitateetako funtzionarioek, 2011-2012 ikasturtean espezialitatea aldatzeko eskubidea erabili edo goi mailan irakatsi nahi badute eta hala jakinarazi badiote idatziz ikasketaburuari 2011ko martxoan, eta aukera hori hartzeagatik jatorrizko departamentu didaktikoan ez beste batean jardun behar badute, egin behar duten lanari dagozkion departamentuetako bileretara joan beharko dute:

-Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak, beste espezialitate batzuetakoak, atal honetako 4. puntuko 2. taulan espezialitate bakoitzerako ezarritako titulazioen jabe badira.

-Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleak, atal honetako 4. puntuko 1. taulan Katedradunen Kidegoko espezialitate bakoitzerako ezarritako titulazioen jabe badira.

-Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleak, beste espezialitate batzuetakoak, atal honetako 4. puntuko 2. taulan Katedradunen Kidegoko espezialitate bakoitzerako ezarritako titulazioen jabe badira.

4.-Goi mailan irakasteko baldintzak.

1. taula.

Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoko funtzionarioek, goi mailako titulazioaren jabe eta eskuineko zutabeko espezialitateen titularrak badira, aukera izanen dute, sortzen diren beharren arabera eta ezartzen den prozedurari jarraikiz, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoari dagozkion ezkerraldeko zutabeko espezialitateak irakasteko, bi zutabeen arteko korrespondentziari jarraikiz.

KATEDRADUNEN KIDEGOKO ESPEZIALITATEAK

IRAKASLEEN KIDEGOKO ESPEZIALITATEAK

Akordeoia

Akordeoia

Harmonia eta melodia lagundua

Konposizioaren oinarriak

Harpa

Harpa

Kantua

Kantua

Klarinetea

Klarinetea

Klabea

Klabea

Konposizioa eta instrumentazioa

Konposizioaren oinarriak

Kontrabaxua

Kontrabaxua

Abesbatzen eta ahots taldeen zuzendaritza

Abesbatza

Orkestrako eta musika-tresnen taldeko zuzendaritza

Orkestra

Fagota

Fagota

Moko-txirula

Moko-txirula

Zeharkako txirula

Zeharkako txirula

Folklore musikala

Musikaren historia

Gitarra

Gitarra

Ganbera musika

Ganbera musika, antzinakoa

Musikologia

Musikaren historia

Oboea

Oboea

Organoa

Organoa

Pedagogia musikala

Musika hizkuntza

Perkusioa

Perkusioa

Pianoa

Pianoa

Bat-batekotasuna, musika tresnen tonu-aldaketa eta akonpainamendua

Konposizioaren oinarriak

Saxofoia

Saxofoia

Tronboia

Tronboia

Tronpa

Tronpa

Tronpeta

Tronpeta

Tuba

Tuba

Txistua

Txistua

Biola

Biola

Biolina

Biolina

Biolontxeloa

Biolontxeloa

2. taula.

Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoko funtzionarioek, eskuineko zutabeko goi mailako titulazioaren jabe badira, aukera izanen dute, sortzen diren beharren arabera eta ezartzen den prozedurari jarraikiz, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoari dagozkion ezkerraldeko zutabeko espezialitateak irakasteko, bi zutabeen arteko korrespondentziari jarraikiz.

KATEDRADUNEN KIDEGOKO ESPEZIALITATEAK

ZER GOI MAILAKO TITULAZIO IRAKASTEN AHAL DEN

Akordeoia

Akordeoia

Harmonia eta melodia lagundua

Harmonia, kontrapuntua, konposizioa eta instrumentazioa

Harpa

Harpa

Kantua

Kantua

Klarinetea

Klarinetea

Klabea

Klabea

Konposizioa eta instrumentazioa

Harmonia, kontrapuntua, konposizioa eta instrumentazioa

Kontrabaxua

Kontrabaxua

Abesbatzen eta ahots taldeen zuzendaritza

Abesbatzen zuzendaritza

Orkestrako eta musika-tresnen taldeko zuzendaritza

Orkestrako zuzendaritza

Fagota

Fagota

Moko-txirula

Moko-txirula

Zeharkako txirula

Zeharkako txirula

Folklore musikala

Musikologia

Gitarra

Gitarra

Ganbera musika

Ganbera musika

Musikologia

Musikologia

Oboea

Oboea

Organoa

Organoa

Pedagogia musikala

Pedagogia musikala

Perkusioa

Perkusioa

Pianoa

Pianoa

Bat-batekotasuna, musika tresnen tonu-aldaketa eta akonpainamendua

Solfeoa, musikaren teoria, tonu-aldaketa eta akonpainamendua

Saxofoia

Saxofoia

Tronboia

Tronboia

Tronpa

Tronpa

Tronpeta

Tronpeta

Tuba

Tuba

Txistua

Txistua

Biola

Biola

Biolina

Biolina

Biolontxeloa

Biolontxeloa

5.-Irakasleek ordutegia betetzea eta asistentzia orria.

Zuzendaritza taldeak irakasleak ikastetxean egoten diren kontrolatu behar du, baita ekaineko eta iraileko eskola gabeko egunetan ere. Halaber kontuan hartuko du, eta horren berri emanen Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, lan araubideko kontratudunak zein egunetan hasi diren ikastetxean.

Ikastetxeko zuzendariak, hilabete bakoitzaren 5a baino lehen, aurreko hilabeteko asistentziari buruzko txostenak igorriko ditu Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura; horretarako, ikastetxera bidaliko diren ereduak erabiliko ditu.

Asistentzia orriaren kopia bat jendaurrean paratuko da, ikusgai, hilabete bakoitzaren 5a baino lehen. Beste kopia bat eskola kontseiluaren esku jarriko da.

Eredu horietan ikastetxean nahitaez egon beharreko orduei buruzko absentzien eta atzerapenen berri emanen da, kontuan hartuta bakoitzaren ordutegi pertsonala eta alde batera utzita absentzia justifikatuta dagoen ala ez.

Halaber, norberaren ordutegian agertu ez arren, irakasleek egin dituzten jarduera osagarriak aipatuko dira.

Jarduera horietariko bakoitzean parte hartu duten irakasleak eta egin dituzten orduak adieraziko dira.

Nolanahi ere, asistentzia orrietan honako arau hauek beteko dira:

-"Hutsegitearen arrazoia" laukia ez da inoiz hutsik utziko eta, hala egiten bada, justifikatu gabeko hutsegitetzat hartuko da.

-Hutsegite guzti-guztiak agertuko dira.

-"Hutsegitearen arrazoia" izeneko laukian "Norberaren aferetarako ordaindu gabeko lizentzia" jarri ahal izateko, beharrezkoa izanen da Giza Baliabideen Zerbitzuak irakasleari baimena eman izana.

Irakasleek beren lanetan gertatzen den edozein absentzia edo atzerapenen berri emanen diote ikastetxeari, ahalik eta lasterren.

Ikasketaburuaren ustez, edozein hutsegite edo atzerapen justifikatu gabe badago, idatzita eskatuko zaio irakasleari, bi laguneko epean, aurkez dezala oker hori zuzentzeko egokitzat jotzen duen zer edo zer. Tramite hori eginik justifikatu gabe jarraituz gero, zuzendariak haren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, hartzekoetatik behar dena kentzeko eta dagokion espedientea tramitatzen hasteko. Kasuko irakasleari ere emanen zaio horren berri idatziz.

Irakasleek hutsegitearen frogagiriak aurkeztu behar dizkiote zuzendariari, hark eskatu gabe.

Asistentzia orriaren kopia bat jendaurrean paratuko da, ikusgai, hilabete bakoitzaren 5a baino lehen. Beste kopia bat eskola kontseiluaren esku jarriko da.

Irakasleen hutsegiteen egiaztagiriak (baja agiriaren kasuan, haren kopia edo fotokopia) ikastetxeko zuzendaritzan geldituko dira Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren eskura.

Eskola emate normala aldatzen duten gorabehera guztiak berehala jakinaraziko zaizkio telefonoz Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eta, ondoren, asistentzia orrietan jasoko dira.

IV.-Ikastetxearen jarduna.

1.-Alderdi orokorrak.

Kapitulu honetan aipatutako organo horien guztien zeregina irakaskuntzako jarduera eta jarduera osagarri guztien koherentzia bermatzea da, ikastetxearen helburuak era eraginkorrean lortzeko.

2.-Gobernu organoak.

Zuzendaritza taldeak bere irakastorduetatik gehienez ere 44 irakastordu erabiliko ditu bere karguei dagozkien zereginetarako, eta bere irizpideen arabera banatuko ditu ordu horiek, kargu ezberdinen artean: zuzendaria, ikasketaburua, idazkaria eta musika eskoletarako ikasketaburu albokoa.

Dena dela, puntu honetan xedatutakoa egokitu beharko da ikastetxeetako zuzendaritza taldeak funtzionamendurako aproposak diren antolaketa neurriak aplikatzeko indarra duen araudian ezarritakoa bete dadin.

3.-Kide anitzeko gobernu organoak.

3.1. Eskola kontseilua.

Sortzen diren lanpostu hutsak eskola kontseiluen urteroko deialdiaren ondorioz berrituko dira.

3.2. Irakasleen klaustroa.

Zuzendaria izanen da klaustroko burua, eta ikastetxean diharduten irakasle guztiek osatuko dute.

4.-Irakaslana koordinatzeko organoak.

Hauek dira irakaslana koordinatzeko organoak ikastetxean: koordinazio didaktikoko departamentuak, koordinazio pedagogikoaren batzordea eta tutoreak. Ikasle bakoitzak irakasle-tutore bat izanen du, bere espezialitatearen arabera.

Organo horien guztien zeregina irakaskuntzako jarduera eta jarduera osagarri guztien koherentzia bermatzea da, ikastetxearen helburuak era eraginkorrean lortzeko.

4.1. Koordinazio didaktikoko departamentuak.

A.-Alderdi orokorrak.

Departamentu didaktikoak lan egiteko taldeak dira, eta horien xedea irakasleak ikastetxeko bizitzan integratzea da; departamentu horien erantzukizuna da espezialitate eta irakasgaiei dagozkien ikasketak antolatu eta garatzea, bai eta dagozkien eskumenen esparruan agintzen zaizkien jarduerak egitea ere.

Irakasleek irakaskuntzaren antolakuntzan parte hartzeko duten ohiko bidea dira; halaber, kideek aldian-aldian egiten dituzten bileren bidez, hobekuntza pedagogikoan eta zientifikoan etenik gabe aurrera egiteko bitartekoak dira.

Erantzukizuna eta zuzendaritza departamentuburuari dagozkio eta, hori ez dagoenean, ikasketaburuari.

B.-Departamentu didaktikoen osaera.

Ikastetxean departamentu didaktiko hauek izanen dira:

-Harizko musika-tresnen departamentua (hari igurtzia eta hari sakatua): harpa, kontrabaxua, gitarra, biola, biolina eta biolontxeloa.

-Haizezko musika-tresnen eta perkusiozkoen departamentua: klarinetea, fagota, moko-txirula, zeharkako txirula, oboea, perkusioa, saxofoia, tronboia, tronpa, tronpeta, tuba eta txistua.

-Teklazko musika-tresnen departamentua: akordeoia, klabezina, organoa, pianoa eta piano osagarria.

-Konposizioaren, musikologiaren eta musikaren teoriaren departamentua: akonpainamendua, analisia, harmonia, konposizioko oinarriak, musikaren historia eta musika hizkuntza.

-Kantuaren eta musika-tresnen taldeen departamentua: kantua, kantuari aplikatutako atzerriko hizkuntzak, ganbera musika, abesbatza, orkestra, banda eta taldea.

"Taldea" irakasgaia emanen du kasuan kasuko taldea osatzen duten musika-tresnetakoren baten irakasleak.

Ikastetxeko zuzendaritzak aurreko zerrenda horretan ageri ez diren espezialitateak edo irakasgaiak ematen dituzten irakasleak sartuko ditu egokiena izaten ahal den departamentu didaktikoan, ikastetxearen ezaugarriak eta horiek dituzten espezialitateak kontuan hartuta.

Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan ere irakasle lana egin behar duten irakasleak, horren ondorioz, ikastetxe horretan dagozkien departamentuetan ere sartuko dira. Halakoetan, irakasleek bi ikastetxeetako departamentu didaktikoek deitzen dituzten bileretara joan behar dute.

C.-Departamentuen eginkizunak.

Departamentu didaktikoen eginkizunak honako hauek dira:

1. Ikasturte bakoitzeko irakaskuntza antolatzea eta programatzea, departamentuko irakasgai edo espezialitateen ikasketak garatuz.

2. Ikasturtea hasi aurretik, departamentuko irakasgai edo espezialitateen programazio didaktikoa egitea. Lan hori departamentuburuak koordinatuta eta haren zuzendaritzapean eginen da, koordinazio pedagogikorako batzordeak ezarri dituen irizpide orokorrei jarraikiz.

Departamentu guztiek beren programazioak indarra duen legediaren arabera egokitu beharko dituzte.

Ematen diren espezialitateen curriculuma osatzen duten irakasgai eta kurtsoen programazio didaktikoek honako alderdi hauek hartuko dituzte kontuan:

-Helburuen multzoa.

-Edukiak eta haien denbora banaketa.

-Eska daitezkeen gutxieneko edukiak.

-Aplikatuko den metodologia didaktikoa.

-Ikasleen ikaskuntzaren ebaluaziorako prozedurak eta irizpideak.

-Kalifikatzeko irizpideak.

-Gainditu gabeko irakasgairen bat duten ikasleentzako errekuperazio jarduerak eta errekuperazio hori lortzeko neurriak.

-Errepertorioa, erabiliko diren materialak eta baliabide didaktikoak.

-Beste departamentuekin batera jarduerak antolatzea, baldin eta horiek espezialitate edo irakasgai bat baino gehiago hartzen badituzte, esate baterako ganbera musika edo taldea.

-Departamentuak egin nahi dituen jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Irakasgai bakoitzaren programazioaren edukia jendaurrean jarri beharko da ikasturtea hasi aurretik, eskolako komunitateko kide guztiek horren berri izan dezaten.

Departamentuburuek programazioaren jarraipena eginen dute. Jarraipenaren berri departamentuko bileretako aktetan jasoko da.

Ikastetxeko zuzendaritzak egiaztatu eginen du programazio horiek jarraibide hauetan ezarri dena betetzen duten. Horrela ez bada, zuzendaritzak programazio hori hartu eta kasuan kasuko departamentuari itzuliko dio, berriz egin dezan. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak programazio didaktikoen gaineko adostasun agiriak berrikusiko ditu eta egin beharreko aldaketak bilduko dituen txostena igorriko du ikastetxera edo departamentu bakoitzera.

3. Departamentua osatzen duten espezialitate edo irakasgaien programazioen alderdi orokorrekin lotuta dauden irizpideak bateratzea, horien arteko koherentzia bermatzeko eta ebaluazioaren oinarrizko ildoak ezartzeko, irakasleen klaustroaren irizpideei jarraikiz.

4. Behar diren probak egitea, indarrean dagoen arautegian ezarri denarekin eta ebaluazioaren oinarrizko ildoei buruz hartu diren erabakiekin bat.

5. Zuzendaritza taldeari eta irakasleen klaustroari ikastetxearen hezkuntza proiektuari buruzko proposamenak aurkeztea.

6. Zuzendaritza taldeari eta irakasleen klaustroari urteko programazio orokorrari buruzko proposamenak aurkeztea.

7. Koordinazio pedagogikorako batzordeari curriculum zehaztapenak egiteari buruzko proposamenak aurkeztea.

8. Koordinazio pedagogikorako batzordeari onarpen probei eta mailara heltzeko probei buruzko proposamenak aurkeztea.

9. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak antolatzea eta koordinatzea, bidezko organoek ezarri dituzten irizpideak eta klaustroak zuzendaritza taldeari aurkeztu dizkion proposamenak betez eta artea garatu eta sustatzeko departamentuarekin eta ikasketaburutzarekin elkarlanean arituz.

10. Beste departamentu batzuekin batera lankidetzan aritzea baterako jarduerak antolatzen, bai eskolako jarduerak bai osagarriak, artea garatu eta sustatzeko departamentuarekin eta ikasketaburutzarekin koordinatuta.

11. Ebaluazioaren prozesuaren ondorioz ikasleek egiten dituzten erreklamazioei buruzko informazioa ematea eta honako jarraibide hauetan adierazi diren kasuetan ebaztea.

12. Departamentuko irakasgai eta espezialitateen programazio didaktikoaren garapena ebaluatzea eta ebaluazio horrek aholkatzen dituen neurri zuzentzaileak aplikatzea.

13. Ikasturtearen bukaeran memoria egitea eta horretan programazio didaktikoaren garapena eta lortu diren emaitzak ebaluatzea.

Kurtsoko azken memoriak atal hauek izanen ditu:

a) Emaitzen balorazioa.

-Kalifikazioen estatistikak, talde eta kurtsoen arabera.

-Ikasleen errendimenduaren azterketa, errendimendu horren faktoreak azalduta.

b) Funtzionamenduaren balorazioa. Programazioaren garapena.

-Garatutako helburu, eduki eta jardueren balorazioa, bai eta programazioa betetzeko erabilitako metodologia eta baliabideena ere, eta ager litezkeen akatsen zergatiak azaldu eta zuzenketak proposatzea.

-Baldin eta programazio pertsonalizaturik badago, aurreko analisi hori errepikatu beharko da horietariko bakoitzerako, eta konparazio azterlan bat egin.

-Ebaluazioa egiteko erabili diren irizpide, prozedura eta jardueren balorazioa.

-Egindako jarduera osagarriei eta ikasketez kanpokoei buruzko iruzkina: berariazko helburuak, ukitutako taldeak, balorazioa, aurkitutako zailtasunak, eta abar.

c) Curriculum proposamena berrikusi eta eguneratzeari buruz egin den lanaren balorazioa.

14. Irakasleen eguneratze zientifikoa eta didaktikoa bideratuko duten prestakuntza jarduerak sustatzea.

15. Ikaskuntza prozesuan estrategia metodologikoak bideratu eta sustatuko dituzten bitartekoak eta baliabideak aukeratzea. Eginkizun horretarako, departamentuak, besteak beste, honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan: irisgarritasuna eta eraginkortasuna, motibazioa, edukien oparotasuna, errealitatearekiko erlazioa eta ikaskuntza esperientzien antolakuntza.

16. Ebaluazio eta errekuperaziorako irizpide komunak prestatzea.

Ikasleek eta gurasoek eta, hala denean, ikasleen legezko ordezkariek araudian ezarri diren kalifikazio akademiko partzialak jasotzeko aukera izan dezaten, irakasleek ikasleen etenik gabeko ebaluazioa eginen dute.

Ebaluazio hori hiruhilekoa izanen da, eta idatziz jasoko da ikasleek eta, baldin eta adingabeak badira, gurasoek edo legezko ordezkariek horren berri izan dezaten.

Ebaluazio arruntean ebaluazio negatiboko irakasgaiak dituzten ikasleentzat aparteko probak antolatuko dira, indarreko araudian ezarritakoaren araberakoak; proba horiek ekaineko bigarren hamabostaldian eginen dira, 2012-2013 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituen apirilaren 24ko 331/2012 Ebazpenean xedatutakoari jarraikiz.

D.-Departamentu didaktikoen bilerak.

Irakasleek beren departamentu didaktikoak deitzen dituen bileretara joan behar dute. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan ere irakasle lana egin behar duten irakasleak bi ikastetxeetan dagozkien departamentuetakoak izanen dira aldi berean.

Irailean, departamentu didaktikoek behar diren bilerak eginen dituzte hurrengo ikasturteko irakasgaien programazioak prestatzeko.

Ikastetxeko ordutegiaren barruan, eskola orduetako bat utziko da gutxienez astean, departamentu didaktikoko kide guztiak bil daitezen; ordu hori ikastetxeko eskola ordutegian agertuko da, bai eta irakasle bakoitzaren ordutegi pertsonalean ere.

Bilera horietariko bat, hilean behin, programazioen garapena ebaluatzeko eta ebaluazioak aholkatzen dituen neurri zuzentzaileak ezartzeko izanen da.

Ekainean, departamentuko kideak bildu eginen dira lan plangintza, lorpenak eta hurrengo ikasturterako behar dituen zuzenketak aztertzeko; horri dagokion azken memoria eginen da, eta ikastetxeko zuzendaritzari emanen zaio, ekainaren 30a baino lehen, eta, ondoren, zuzendaritzak urteko programazio orokorrari buruzko memorian sartuko du eta, dena, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura uztailaren 10a baino lehen igorriko.

Departamentu didaktikoen bilkura guztien akta eginen da akta liburuan. Akta horiek departamentuburuak egin eta sinatuko ditu.

Halaber, departamentuek, akta liburuaz gain, inbentario liburua ere eguneratua izanen dute eta, bertan, material inbentariagarri guztien zerrenda azalduko da.

Ikasturtean zehar ikasleen ebaluazioa egiteko erabili diren probak eta agiriak departamentuan gordeko dira hiru hilabetez gutxienez, edo behar den denboraz, ikasleen erreklamazioak aurkezteko ezarritako prozeduraren tramitazioari jarraikiz.

E.-Departamentu didaktikoetako burutza.

Departamentu didaktikoetan elkarlanean aritzen dira, talde lana da; horretan, bertako kide guztiek lagunduko eta parte hartuko dute. Departamentu bakoitzak buru bat izanen du eta bere esku egonen da departamentuaren ardura; bera izanen da departamentuko kideen elkarlana koordinatu eta zuzenduko duena.

Departamentuburua izendatzea ikastetxeko zuzendariari dagokio eta irailean eginen du; kargu horrek ikasturte bateko iraupena izanen du.

Zuzendariak bertako kideen artean izendatuko du burua. Burutza hori behin betiko destinoa ikastetxean duen batek bete behar du, baldin eta horrelakorik badago.

Departamentuburuak departamentuaren ardura du eta eginkizun hauek:

-Departamentuko lana zuzentzea.

-Bilerak antolatu, prestatu, deitu eta zuzentzea.

-Lanak kideen artean banatzea.

-Departamentuak curriculum proiektua prestatzeko egin behar duen proposamena koordinatzea.

-Koordinazio pedagogikorako batzordeko kide den neurrian, ikastetxeko curriculum proiektuen prestakuntzan parte hartzea.

-Departamentuko programazioak eta ikasturteko azken memoria idaztea.

-Urriaren 10a baino lehen programazioen ale bat ikastetxeko zuzendariari ematea.

-Programazioak betetzen diren begiratzea, gutxieneko eduki eta mailei dagokienez.

-Ikasketaburuarekin eta kasuan kasuko departamentuekin elkarlanean aritzea, batera egin behar diren irakaskuntzako jardueren plangintzan.

-Ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak aurkezteko prozedura betetzen dela bermatzea, indarra duten arauei jarraikiz.

-Departamentuan atzematen den edozein akatsen berri ikasketaburuari ematea.

-Bilera bakoitzaren akta egin eta akta liburuaren ardura izatea.

-Inbentario liburuaren eguneratzea bermatzea.

-Departamentuari esleitu zaizkion eremu, instalazio, material eta ekipamenduen erabilera koordinatzea eta horiek mantentzea.

-Departamentuak material eta ekipamendu zehatza eskuratzeari buruz dituen proposamenak aurkeztea.

-Zuzendaritza taldearekin elkarlanean aritzea beste ikastetxe edo erakunde batzuekiko harremanak sustatzen, horiekin prestakuntza jarduera osagarriak antolatzeko.

4.2. Koordinazio pedagogikorako batzordea.

A.-Koordinazio pedagogikorako batzordea eratzea.

Koordinazio pedagogikorako batzordea irailean eratuko da. Honako hauek osatuko dute: zuzendariak, batzordeburua izanen baita, ikasketaburuak, musika eskoletarako alboko ikasketaburuak eta departamentuburuek.

Batzordeburuak idazkari bat izendatuko du, koordinazio pedagogikorako batzordeko kideen artetik hautatuta.

B.-Koordinazio pedagogikorako batzordearen eskumenak.

Koordinazio pedagogikorako batzordeak eginkizun hauek izanen ditu:

-Curriculum zehaztapenen prestakuntza zuzendu eta koordinatzea, bai eta egin litezkeen aldaketak ere, eta proiektua idazteko ardura hartzea.

-Klaustroak aurkeztutako irizpideetatik abiatuta, curriculum zehaztapena egiteko ildo orokorrak ezartzea. Izan ere, departamentu didaktikoek beren lana egitean kontuan hartu beharko dituzte iritzi horiek. Horrela barne koordinazioa eta koherentzia bermatuko dira.

-Hezkuntza proiektuaren, curriculum proposamenaren eta curriculumaren garapenaren arteko koherentzia ziurtatzea.

-Curriculum zehaztapenak eta haren aldaketak klaustroari proposatzea, ebaluatu eta onets ditzan.

-Curriculum proposamena ikastetxeko irakaslanean betetzen den begiratzea, bai eta ebaluazioa egiten den ere.

-Ebaluaziorako nahiz kalifikaziorako saioen plangintza orokorra eta azterketen egutegia klaustroari proposatzea, ikasketaburuarekin bat.

-Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana egiteko proposamena klaustroari helaraztea.

-Irakasleen klaustroari proposatzea honako hauek ebaluatzeko plana: curriculum proposamena, hezkuntza proiektuko irakaskuntza arloak eta urteko programazio orokorra, ikastetxeko eskola errendimenduaren bilakaera eta irakaskuntza prozesua.

-Barne ebaluazio bat egitea, non aztertuko baitira planaren garapenean gertatzen diren aurrerapenak eta desegokitzapenak, eta, halaber, kasua bada, horiek zuzentzeko neurriak hartzea edo haien gaineko erabakiak.

-Koordinazio pedagogikorako batzordearen beraren funtzionamenduari buruzko txostena eskola kontseilura igortzea kurtso bukaeran; kurtsoko azken memorian sartuko da.

4.3. Tutoreak.

A.-Tutorearen izendapena.

Tutoretza eta ikasleen orientazio akademiko eta profesionala irakaslanaren zereginak izanen dira.

Ikasle guztiak irakasle-tutore baten ardurapean egonen dira; hots, musika-tresnako irakaslearen ardurapean.

B.-Tutorearen eginkizunak.

Tutorearen eginkizunak hauek dira:

-Ikasketaburuak koordinatuta tutoretzako ekintzen plangintzan eta orientazio akademiko eta profesionaleko jardueretan parte hartzea, eta aldian-aldian beharrezko bilerak egitea.

-Ikasketaburutzak deitzen dituen ebaluazio bileretan mahaiburu izatea bere ikasleei dagokienez.

-Ikasleek ikastetxean izan behar duten integrazioa erraztea eta bertako jardueretan parte har dezaten sustatzea.

-Ikasleen eskariak eta kezkak jakinaraztea gainerako irakasleei eta zuzendaritza taldeari.

-Ikasleei, 18 urtetik beherako ikasleen gurasoei edo legezko ordezkariei eta irakasleei informazioa ematea irakaskuntzako jarduerei eta eskolako errendimenduari lotuta dauden gai garrantzitsu guztiei buruz.

-Irakasleen eta gurasoen edo legezko ordezkarien arteko hezkuntzako lankidetza erraztea.

-Ikasleei orientazioa eta aholkuak ematea beren ahalbideei, hezkuntza edo lanbide arloan dituzten aukerei eta horretarako egokiena den ikasketa bideari buruz.

-Beren ikasleen ebaluazio jarraia egitea.

C.-Tutoretza orduak.

Irakasle-tutoreak astero bi ordu bete beharko ditu gurasoei edo ikasleen legezko ordezkariei kasu egiteko eta, hala denean, ikasleak zaintzeko eta aurreko paragrafoan aipatu diren Ikasketaburutzako bileretara joateko. Tutoretza ordu horiek irakasle bakoitzaren ordutegian azalduko dira, eta ikasturtea hasten denean jakinaraziko zaizkie gurasoei edo, hala denean, ikasleen legezko ordezkariei eta ikasleei.

Ordutegia egiten denean ahaleginak eginen dira ikasleen ordu askeak eta tutoreari esleitu zaizkion orduetariko bat bateratzeko, tutorea ikasleekin biltzeko aukera egon dadin.

V.-Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

1.-Alderdi orokorrak.

Ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokienez, indarreko araudian ezarritakoari jarraituko zaio, unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezarri eta ikastetxe horietako elkarbizitza arautzen duen abuztuaren 23ko 47/2010 Foru Dekretua betez.

2.-Ikasleen asistentzia.

Hezkuntzako kontseilariak abenduaren 16an emandako 204/2010 Foru Aginduak Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako bizikidetza arautzen du, eta ikastetxeek bizikidetza plana prestatu beharko dutela ezartzen du, ikastetxeko hezkuntza proiektuaren barne.

Ikastetxeko zuzendaritzak hutsegiteak justifikatzeko prozedura finkatuko du eta beharrezkotzat jotzen dituen neurriak ezarriko ditu hutsegiteak justifikatzeko informazioa biltzeko.

Eskoletara behin eta berriz huts egitea eta horren ondorioak ikastetxeko bizikidetzarako erregelamenduan zehaztuko dira.

3.-Erreklamazioak egiteko prozedura.

Ikasle guztiek eskubidea dute beren kalifikazioan eragina izanen duen edozein azterketa edo proba idatzi zuzendua eta kalifikatua ikusteko.

Ikasleei beren errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, beharrezkoa da ikasleek aurretik izatea helburuen, edukien eta ebaluazio irizpideen berri, hala nola balorazio positiboa izateko eskatutako gutxieneko edukiena, kalifikazio irizpideena eta ikasketak ebaluatzeko ikasturtean erabiliko diren prozedurena. Ikasketaburua arduratuko da informazio egokia behar den moduan hedatzeaz.

Irakasle titularrak emanen ditu ikasleek, haien gurasoek edo legezko ordezkariek programazio didaktikoei buruz eskatzen dituzten argibideak. Ebaluazioa egiteko tresnei buruzko informazioa ere emanen die, eta ikasleek zilegi izanen dute egin dituzten idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi eta irakaslearekin batera aztertzea.

Azken erabakiak hartu edo kalifikazioak jartzeko erabilitako probak eta agiriak departamentuan gordeko dira hiru hilabetez gutxienez, edo behar den denboraz, ikasleen erreklamazioak aurkezteko ezarritako prozeduraren tramitazioari jarraikiz.

Ikasleek, haien gurasoek edo legezko ordezkariek zilegi izanen dute balorazio eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Informazio hori eman ondoren ados ez badaude izandako azken kalifikazioarekin, hura berriz aztertzeko eskatzen ahalko diote idatziz ikasketaburuari, jakinarazpena egin eta bi egun balioduneko epean.

Azken kalifikazioa eta/edo ziurtagiria ematekoa berraztertzen baldin bada, departamentu didaktikoek edo, kasua bada, epaimahaiek, hurrengo egun baliodunean, berraztertzeko eskaerak ikusi eta dagozkien txostenak eginen dituzte. Txostena ikasketaburuari igorriko zaio eta horrek kopia bat bidaliko die ikasleei edo, hala behar denean, haien gurasoei.

Ikastetxean berraztertzeko prozesua agortzen duten ikasleek zilegi izanen dute, dela nork bere kasa, dela guraso edo tutoreen bitartez, kontserbatorioko zuzendariari eskatzea erreklamazioa Ikuskapen Teknikorako Zerbitzura igor dezala, azken jakinarazpena egin eta bi egun balioduneko epean.

Ikastetxeko zuzendariak, gehienez ere hiru egun balioduneko epean, espedientea Ikuskapenaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusira bidaliko du. Espedientea jasotzen duenetik hamabost egun balioduneko epean, zuzendari nagusiak ebazpena emanen du, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren txostenak kontuan izanik. Ebazpen horrek bukaera emanen dio administrazio bideari.

Ikaslearen erreklamazioaren aldeko ebazpena ematen baldin bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluazio agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendariak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

Kalifikazioen kontrako berraztertze eskaerak eta erreklamazioak jarraibide hauetan ezarritakoari lotuko zaizkio, eta, jarraibide hauetan arautu ez diren aferetarako, 1995eko abuztuaren 28ko Aginduari (1995eko irailaren 20ko EAO).

VI.-Onartzeko irizpideak eta matrikulazioa.

1.-Onarpena eta matrikulazioa.

Ikasleen onarpenari dagokiona irakaskuntza hauen gaineko araudian ezarritakoari lotuko zaio.

Ikasleek hurrengo kurtsoan matrikula luzatzeko eskatzen ahalko diote ikastetxeko zuzendaritzari, abenduaren 15a baino lehen.

Ikastetxeko zuzendariak eskaerak eta behar diren agiriak Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen Zuzendaritza Nagusira igorriko ditu, urtarrila baino lehen. Baimena edo ukoa, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak txostena eman ondoren, kasuan kasuko ikasturteko urtarrilaren 20a baino lehen jakinaraziko zaio.

2.-Matrikulari uko egitea.

Ikasleek matrikula deuseztatzeko eska diezaiokete ikastetxeko zuzendariari, apirilaren 30a baino lehen, baldin eta agiri bidez eta zinez frogatzen badute inguruabar hauetako bat gertatzen dela:

-Eritasun fisiko nahiz psikiko luzea izatea.

-Lanpostu bat eskuratu izana.

-Familia beharrak izatea.

Ikaslearen irakasleei entzun ondoren, ikastetxeko zuzendariak eskaera ebatzi eta matrikulari uko egiteko baimena emanen du, baldin eta aipatu arrazoi horietako bat frogatzen bada eta, hori dela medio, ezinezkoa izan bada eskatzailea eskolara normalki joatea eta etengabeko ebaluazioaren bidez haren kalifikazioa egitea.

Aipatu arrazoiak ez bezalako beste arrazoi berezi batzuk daudenean, matrikulari uko egiteko eskabidea, horrekin batera txosten bat eta, hala bada, egokia den dokumentazioa igorriko du zuzendariak Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen Zuzendaritza Nagusira, bidezkoa den ebazpena eman dadin.

Matrikulari uko egiteko baimena ematen den kasu guztietan, dagokion eginbidea agerraraziko da ikaslearen ikasketen espedientean eta kontuan hartuko da uko horrek baimendu den ikasturte horretarako bakarrik balio duela. Halakoetan, ikasleari ez zaizkio zenbatuko horri dagozkion deialdiak.

Matrikula deuseztatu arren ez dira ordaindutako tasak itzuliko.

Matrikula deuseztatu duten ikasleek, hurrengo ikasturtean, beren ikasketak egiten segi dezakete ikastetxe berean. Ondorengo ikasturteetan ikasketetara itzultzeko, indarra duen araudian ezarritako sarrerako prozedura arruntean sartu beharko dute (sarrera proba bat gainditu) eta dauden ikastoki hutsen arabera izanen dute tokia.

Deuseztatutako ikasturtea ez da zenbatuko ez kurtsoan egoteko denborari ez musikako ikasketa profesional guztietan egoteko denborari dagokionez.

Musikako lanbide ikasketetako espezialitate bateko kurtso batean behin bakarrik deuseztatzen ahalko da matrikula.

VII.-Beste jarraibide batzuk.

1.-Irakasleen erantzukizuna.

Hezkuntza Administrazioak, indarrean dauden legeek ezartzen dutenari jarraikiz, bere gain hartuko ditu irakasle funtzionarioen kontrako auzietatik sortzen ahal diren erantzukizun zibil ordaingarriak; hori ez da eragozpen izanen bidezkoa den kasuetan atzera egiteko ekintza gauzatzeko. Irakasleek, euren jardunean letratuen laguntza behar izanez gero, defentsa egokia izan dezaten ere arduratuko da.

2.-Ikastetxeko langileen jarduerak.

Urteko programazio orokorrean sartuta ez dagoen edozein jarduera egin ahal izateko, ikastetxeko zuzendariaren baimen espresa beharko dute bai irakasleek bai hezkuntza komunitateko beste edozein kidek.

3.-Ingurune osasungarriak, osasun hezkuntza eta osasunaren sustapena.

Ikastetxeek sustatu beharko dute eskola ingurune egokia sortzea, ikasle guztien eta eskola komunitatearen osasuna babestu eta sustatzeko baldintzak beteko dituena, eta bizimodu osasungarriak bultzatuko dituzte.

Xede horrekin, ikastetxeetako hezkuntza planetan bizimodu eta ohitura osasungarriak sartzea proposatzen da, alderdi hauekin lotuta: elikadura (ez da gomendatzen ikastetxean litxarreriak eta opil industrialak saltzen dituzten makinak izatea), ariketa fisikoa egitea (eskolaz kanpoko jardueretan edo jokoetan), gorputzaren garbitasuna (larruazala, ilea, hortzak) eta jarrerena (bizkarra), segurtasuna eta istripuen prebentzioa, drogamenpekotasunen prebentzioa, eta heziketa afektibo-sexuala.

Era berean, ikastetxeetako eskola kontseiluek zainduko dute ikastetxeetan eta prestakuntza zentroetan erretzeko erabateko debekua bete dadin, egungo legerian jasota baitago, eta behar diren neurriak hartuko dituzte ikastetxeetan edari alkoholdunak saltzea eta kontsumitzea galarazteko. Baldintza horiek kontuan hartuko dira ikastetxeko bizikidetza arauak prestatzerakoan.

4.-Berdintasuna.

Indarreko araudian genero berdintasunari buruz ezartzen diren jarraibideak gauzatzeko, Hezkuntza Departamentuak berdintasun plana egin du; hartan, bi helburu estrategiko eta haien garapena jasotzen dira. Haietan ezartzen da berdintasuna eta genero ikuspegia Nafarroako hezkuntza sisteman eta Hezkuntza Departamentuko langileak, baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko politiken diseinuan eta garapenean txertatzeko esparrua.

Lehen helburu estrategikoaren xedea da berdintasuna zeharkako gaitzat hartzea kontuan, hezkuntza sisteman hezkidetzaren helburuak sartzeko aukera gisa. Horretarako, ekinbide ildo hauek ditu:

-Berdintasunaren gaineko helburuak txertatzea arlo, gai eta maila guztietan, eta oinarrizko gaitasunen garapenean.

-Berdintasun plana garatzen laguntzea, Nafarroako ikastetxeetan eta irakasleak prestatzeko zentroetan.

-Sinergia eta aliantzak sortzea: eskola komunitatea eta gizarte ingurunea informatzea, sentikortzea eta inplikatzea, bizitzan, berdintasunerako hezkuntzaren arloan hartu behar den konpromisoari buruz.

Ekinbide ildo horien garapenean laguntza eta aholkularitza emateko, departamentuak ikastetxeei prestakuntza, laguntza eta aholkularitza emateko Baterako Hezkuntzaren Programa jarri du abian; Diagnostikorako Mintegi batekin hasten da eta, horretan oinarrituta, ikastetxeek hobekuntzarako konpromisoak hartzen dituzte, beren urteko programazio orokorrean berdintasuna eta baterako hezkuntzaren ikuspegia pixkanaka txertatzeko.

Ondoren, baterako hezkuntzaren mintegiak ikastetxeei aukera emanen die beren konpromisoak ikasturte bakoitzean pixkanaka txertatzen joateko; horretarako, beharrezkoak diren koordinazioa, prestakuntza, materialak eta baliabide didaktikoak izanen dituzte.

Ikasturte bakoitzean, diagnostikoa egin nahi duten eta hobekuntzarako konpromisoak hartu nahi dituzten ikastetxeak programa honetan sartzen ahalko dira, irakasleen prestakuntza planean egiten den deialdiaren bitartez.

Ikastetxe parte-hartzaileek helburuak, materialak, baliabideak eta jardunbide egokiak partekatuko dituzte, Nafarroako Baterako Hezkuntzaren Sarearen esparruan. Sare horretan parte hartzearen ondoriozko konpromisoak hartzen dituzten ikastetxeek aukera izanen dute Baterako Hezkuntzaren programan jarraitzeko.

Konpromisoak urteko programazio orokorrean sartzeaz gainera, ikastetxe bakoitzak horien betetze eta garapenari buruzko txostena erantsiko dio kurtso bukaerako memoriari.

5.-Ikastetxeez kanpoko jendea sartzea.

Ikastetxean edozein mezu aditzera eman, transmititu edo banatu nahi duten pertsona guztiek ikastetxeko zuzendaritza taldearen baimena beharko dute. Kasu batean zein bestean baimen hori idatziz agertuko da ikastetxeko agiritegian.

Hori guztia ez da inoiz izanen legeak aitortzen dituen eskubide sindikaletarako oztopo.

6.-Jarraibide hauen berri ematea.

Zuzendaritza taldeak ardura hartuko du hezkuntza komunitateko sektore guztiek jarraibide hauen edukiaren berri izan dezaten.

II. ERANSKINA. Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoaren jarduna 2012-2013 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Iruñeko Dantza Eskola Berariazkoak balio akademikorik eta profesionalik ez duten dantza ikasketak ematen ditu, Nafarroako Foru Komunitateko musika eta dantza eskolen funtzionamenduari buruzko oinarrizko arauak ezartzen dituen abenduaren 21eko 421/1992 Foru Dekretuak ezarritakoari jarraikiz.

I.-Ikastetxeko urteko programazio orokorra.

1.-UPOaren edukia.

Dantza Eskola Berariazkoak, ikasturtea hasi aurretik, urteko programazio orokorra eginen du; programazio horrek hezkuntzako jarduera guztiak koordinatuko ditu, eta beren eskumenak zuzen betetzen direla eta eskola komunitateko arlo guztiek esku hartzen dutela bermatuko du.

Dantza Eskola Berariazkoak balio ofizialik gabe eskaintzen dituen ikasketei buruzkoa izanen da urteko programazio orokorra.

Urteko programazio orokorrak honako atal hauek izanen ditu:

A.-Ikastetxeko ordutegi orokorra eta hura egiteko ezarri diren irizpide pedagogikoak.

B.-Irakaskuntzako jarduerak, Dantza Eskola Berariazkoaren plan pedagogikoan ageri diren ikasketei dagozkienak.

C.-Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana.

D.-Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa.

E.-Memoria administratiboa.

A.-Ikastetxeko ordutegi orokorra eta hura egiteko ezarri diren irizpide pedagogikoak.

Ikastetxeko ordutegi orokorra klaustroaren iritzia aditu ondoren zuzendaritza taldeak eginen du, eta bide eman beharko du ikastetxe bakoitzeko urteko programazio orokorrean aurreikusitako jarduerak aurrera eramateko. Hortaz, ikastetxeko ordutegi orokorrak honako hauek bilduko ditu gutxienez:

a) Ikastetxea eskola komunitatearentzat irekita egonen den ordutegia.

b) Ikasleen eskola orduak.

c) Ikasleek eskolakoak ez diren jarduerak egiteko izanen duten ordutegia.

d) Maiatzeko eta ekaineko jardueren behin betiko egutegiaren aurreikuspena; horretan probak eta azken ebaluazioak noiz eginen diren adieraziko da, baita kontsultak egiteko epea zein izanen den ere. Apirilaren 20aren aurretik, ikastetxeak aipatu jarduera horien behin betiko egutegia igorriko du Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura.

e) Irakasleen ordutegi orokorra.

f) Irakasleen norbanako ordutegia.

Ikastetxeko ordutegi orokorra egiteko nahitaez hartuko dira kontuan, klaustroak adierazitakoaz gain, honako irizpide hauek:

-Dantza Eskola Berariazkoaren ordutegia astelehenetik ostiralera bitartekoa izanen da, goizez eta arratsaldez, 9:30etik 14:30era arte eta 16:30etik 22:00ak arte.

-Ikastetxeko zuzendaritzak neurriak hartuko ditu ikastetxea oporraldietan, goizez, irekita edukitzeko.

-Irakasleek ordutegien arloan izaten ahal dituzten nahiak ezin dira inoiz izan klaustroak ezartzen dituen irizpideen kontrakoak, edota arte ikasketen ordutegia eta araubide orokorrekoena bateratzeak ikasleei sortzen dizkien beharren kontrakoak.

B.-Dantza Eskola Berariazkoaren plan pedagogikoan ageri diren irakaskuntzako jarduerak.

Irakasleen klaustroak ikastetxearen irakaskuntzako jarduerak programatuko ditu eta zuzendaritza taldeari igorriko dizkio. Programazio didaktikoen adostasun agiriak, zuzendaritzak ikus-onetsiak, urteko programazio orokorrean sartu beharko dira.

Programazioak espezialitate bakoitzeko irakasleek eginen dituzte, plan pedagogikoan ezarritako ikasketen arabera, eta zuzendaritza taldeari igorriko zaizkio, ikastetxeko urteko programazio orokorrean sar ditzan.

C.-Ikastetxeko irakasleen prestakuntza plana.

Dantza Eskola Berariazkoak prestakuntza plana izanen du ikastetxeko irakasleentzat.

Zuzendaritza taldea izanen da, irakasleen beharrak abiaburutzat hartuta, irakasleen klaustroari prestakuntzako planaren proposamena aurkeztuko diona.

D.-Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen urteko programazioa.

Planteatzen diren jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak irakaskuntzako ekintzak osatu edo garatzeko izanen dira. Jarduera horiek aurrez irakasleen klaustroak ematen dituen jarraibideei egokituko zaizkie.

E.-Memoria administratiboa.

Zuzendaritza taldeak eginen du eta bertan sartuko da, besteak beste, ikastetxea antolatzeko dokumentua.

Ikastetxea antolatzeko dokumentua Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ikastetxeari bidaltzen dizkien inprimakiak erabiliz beteko da. Inprimaki horiek, behar bezala beterik, zerbitzu horretara bidaliko dira, ikasturteko eskola jarduerak hasi eta 20 eguneko epean.

2.-UPOa prestatu, onetsi eta ebaluatzea.

Urteko programazio orokorra zuzendaritza taldeak eginen du, klaustroaren eta eskola kontseiluaren proposamen eta erabakiak kontuan hartuta.

Ikastetxeko zuzendaritzari dagokio urteko programazio orokorra era egokian egiteko jarduketa egutegia ezartzea.

Dantza Eskola Berariazkoaren urteko programazio orokorra irakasleen klaustroak onetsi behar du. Urteko programazio orokorra eskola jarduerak hasi eta gehienez ere 20 eguneko epean onetsiko da.

Programazio horren ale bat Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da, urriaren 31 baino lehen; beste ale bat ikastetxearen idazkaritzan jasoko da, irakasleek aztertu ahal izateko. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura igortzen den ale horretan ez dira programazio didaktikoak osorik sartuko, baizik eta horiei dagozkien adostasun agiriak.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egiaztatuko du urteko programazio orokorra jarraibide hauetan xedatzen denari egokitzen zaion, eta zer zuzenketa egin behar den adieraziko du, bakarren bat egin behar bada.

Urteko programazio orokorra ikastetxeko kide guztiek nahitaez bete beharrekoa izanen da.

Ikasturtea bukatutakoan, zuzendaritza taldeak ebaluatu eginen du urteko programazio orokorra zenbateraino bete den. Ondoriorik aipagarrienak memoria batean jasoko dira eta hura Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da uztailaren 10a baino lehen.

II.-Ikasketen ordu banaketa.

Talde bakoitzean gehienez ere 20 ikasle izanen dira oinarrizko mailan, eta eskola orduen kopurua, astero eta irakasgai guztietan, jarraian ezartzen denari egokituko zaio:

Plan pedagogikoa:

-Ikasketen ordu banaketa.

-Oinarrizko maila-Komunak bi espezialitateetarako.

-Erdiko maila-Dantza klasikoa.

-Erdiko maila-Dantza espainiarra.

-Helduendako kurtso irekiak.

III.-Irakasleak.

1.-Lanaldia.

Irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldia izanen dute, beren eginkizunetara egokitua. Irakasleentzat jaiegun izanen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko langileen lan egutegian ere jaiegun direnak.

Ikasturtea irailaren 1ean hasi eta ekainaren 30ean bukatuko da.

Ikasturtean, irakasleek jarraibide hauetan finkatutako lanaldia eta ordutegia beteko dituzte, horri buruz indarra duen legerian ezarritakoa bete beharra galarazi gabe.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, baimena ematen ahalko zaie irakasleei egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egiteko.

Irakasleek hogeita hamar ordu emanen dituzte astean ikastetxeko jardueretan, irakastorduetan eta ordu osagarrietan banatuta. Gainerako orduak, ikastetxean egon beharrik gabekoak, irakaslana prestatzeko eta irakasleen hobekuntza profesionalerako erabiliko dira, bai eta batzorde eta epaimahaietan parte hartzeko edo antzeko jarduerak egiteko ere, baldin eta horretarako hautatzen badira.

2.-Orduen banaketa.

Ikastetxean bertan eman beharreko orduak honela banatuko dira:

A.-Irakastorduak.

Ikasleekin irakaslan zuzenean emandakoak jotzen dira irakastordutzat.

Oro har, astean Hezkuntza Departamentuak ezarri eta indarra duen araudian finkatzen diren irakastorduak beteko dira.

Irakastorduak zenbatzerakoan ondoko jarduerak eta inguruabarrak hartuko dira kontuan:

a) Zuzendaritza taldea.

Zuzendaritza taldeak bere irakastorduen zati bat erabiliko du bere karguei dagozkien zereginetarako, dagokion arauari jarraikiz.

b) 58 urtetik gorako irakasleak.

58 urtetik gorako irakasleei Hezkuntza Departamentuaren indarreko legerian irakastordu murrizketaren gainean horretarako ezarrita dauden baldintzak aplikatuko zaizkie.

B.-Astean zenbatu beharreko ordu osagarriak.

Irakasle bakoitzaren asteko ordutegian irakastorduak eta ordu osagarriak batuta hogeita bost ordu izanen dira astean guztira, ikasturtean irakastegunak ez diren lanegunengatiko konpentsazio orduak alde batera utzita.

Astean zenbatzeko ordu osagarrietan, irakasle bakoitzari esleitutako eginkizunen arabera, jagoletza-orduak sartzen ahalko dira.

Jagoletza-orduak eta ordu osagarrietan egin beharreko jarduerak behar den bezala egiten badira, irakasleek, bakoitzaren banakako ordutegian agertu behar duten asteko 25 orduetara ailegatu arte, honako ordu hauek sartzen ahalko dituzte astean, zenbatu beharreko ordu osagarrien artean, irakasle bakoitzari esleitutako jardueren arabera:

a) Bulegoko orduak, zuzendaritza taldeko kideen koordinazio lanetarako.

b) Ikastetxeak erakundeekin batera parte hartzen duen proiektuetako irakaskuntza taldeek lan egiteko orduak.

c) Astean bi ordu, gutxienez, tutoretza lanak egiteko.

C.-Jagoletza-orduak.

Ikastetxea, eta zuzendaria bereziki, ikastetxearen ordezkaria den aldetik, ikasleen arduraduna da eskolako orduetan; beraz, ikastetxean une oroz behar adina irakasle izan behar da jagoletza-orduez egoki arduratzeko.

Ordu guztiak behar bezala beterik baldin badaude soilik, zuzendariak zilegi izanen du irakasle jagoleren bati beste zeregin batzuk ematea, adibidez, liburutegikoak, koordinazio lanak, etab.

Irakasle jagolearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik jagolerik ez duten ikasleei kasu egitea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Bere txandan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, baita ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako dilijentziak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren jagoletza-orduetan irakasleek duten puntualitate eta asistentziaren berri ematea, idatziz, klase, jagoletza-ordu, liburutegi eta bestelako jarduerei dagokienez.

Ikasketaburutzak jagoletza-orduei buruzko parte bat prestatuko du egunero, eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren eskura egonen da beti. Gutxienez honako datuak izanen ditu:

-Irakasleen hutsegite eta atzerapenak.

-Ikastetxeko edozein egoitzatan izan diren gorabeherak.

-Gertatu diren istripuak.

-Irakasle jagoleen sinadurak.

Jagoletza-orduetarako adierazten diren helburuak betetzen baldin badira, aurretik Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak txostena emanik, ikastetxeak zilegi izanen du jagoletzarako plan berariazko bat ezartzea.

Irakasleek jagoletza lana eginen dute asteko zenbait ordutan, ikastetxearen beharren arabera. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da irakasle bakoitzaren asteko ordutegian irakastorduak eta ordu osagarriak batuta hogeita bost ordu izanen direla astean guztira, ikasturtean irakastegunak ez diren lanegunengatiko konpentsazio orduak alde batera utzita.

Irakasleren baten jagoletza-orduak beste jarduera berariazko batzuekin trukatzen ahal dira, baldin jagoletz-ordu guztiak beteta badaude eta jarduerak klaustroak onesten baditu.

Ikastetxeren batean, ezarritako ordutegiarekin jagoletza-orduak behar bezala betetzeko arazoren bat badago, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ordu banaketa egoki den moduan aldatzeko neurriak hartuko ditu, zuzendaritza taldearekin batera.

D.-Hilabetean zenbatu beharreko ordu osagarriak.

Irakasle bakoitzak ikastetxean nahitaez egin behar dituen asteko 30 orduak betetzeko, falta diren bost orduak hilean zenbatuko dira eta ondoko jardueretarako izanen dira:

a) Klaustroko bileretan parte hartzea.

b) Ebaluazioko eta irakaskuntza taldeko bileretara joatea.

c) Programazio didaktikoak prestatu, berrikusi eta eguneratzeko lanetan sartutako orduak. Ikastetxeak beharrezko neurriak hartuko ditu jarduera horretan irakasle guztiek parte hartzeko.

d) Beste jarduera osagarri eta ikasketez kanpoko batzuk.

Jarduera jakin batzuk egiteko, astean goiz bat gordeko da, eta irakasle guztiek gutxienez 4 ordu izanen dituzte klaustroaren bilerak, ebaluazio bilkurak, gurasoen bilerak eta, oro har, ikastetxearen funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren beste jarduera batzuk egiteko.

Ikasketaburuak, zuzendariarekin batera, hiruhilekoetan banatuta planifikatuko ditu aurreikusitako jarduerak. Adierazi diren jarduera horien programazioa hiruhilekoaren hasieran Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura igorriko da.

3.-Ordutegiak egin, onetsi eta argitaratzea.

Ikasketaburutzak ordutegiak prestatuko ditu klaustroak ezarritako irizpide pedagogikoei eta jarraibide hauetan ezarri denari jarraikiz; halaber, bermatu eginen da ordutegia funtzionala izatea ikasleentzat, baina lehentasuna ikastetxearen beharrek izanen dute beti.

Iraileko matrikula egin ondoren, ikasketaburuak klaustroari jakinaraziko dio irakasgai bakoitzeko ikasleen eta taldeen kopurua, matrikulazio datuen arabera.

Ikastetxean ahal den guztietan, irakasleek ikasleak eta taldeak hautatuko dituzte. Beren espezialitatekoak hautatuko dituzte, halakorik dagoenean; gero, ordutegia osatuko dute, antzekoenak diren irakasgaiak hautatuz eta, ordu guztiak beteta ere, artean osatu gabeko orduak badituzte, hain antzekoak ez diren beste irakasgai batzuekin osatzen ahalko dituzte.

Ikasleak eta taldeak hautatzerakoan ados jartzen ez badira, honako prozedura honi jarraituko zaio:

Atal honetan ezarritako ordenaren arabera, lehenik hautatu behar duen irakasleak beretzat lehentasunezkoa den irakasgai eta kurtsoko ikaslea edo ikasle taldea hautatuko du; ondoren, hautatzeko bigarrena den irakasleak eginen du eta, horrela, hurrenez hurren, espezialitateko eta departamentuko irakasle guztiek lehenengo txanda egin arte. Lehenengo txandaren ondotik beste batzuk eginen dira, irakasleek beren irakastorduak osatu arte edo departamentuari dagozkion irakasgai, ikasle eta talde guztiak esleitu arte.

Bilera berezi horretan izaten diren gorabehera guztien akta sinatua eginen da, eta ikasketaburuari aktaren kopia emanen zaio.

Aurrean adierazi diren ondorioetarako, irakasleek hautatzeko duten lehentasuna ordena honen araberakoa izanen da:

1. Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa.

2. Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa.

3. Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoan zerbitzu eginkizunetan diharduten funtzionarioak.

4. Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan zerbitzu eginkizunetan diharduten funtzionarioak.

5. Zerbitzu berezietan ari diren funtzionarioak.

6. Lan edo administrazio araubideko aldi baterako lan-kontratudunak.

Hautatzeko lehentasuna, lehenbiziko hiru atalei dagokienez, antzinatasun handiena izateak emanen du eta, antzinatasun bera izanez gero, atal bakoitzeko lehentasuna erabakitzeko honako irizpide hauek ezarriko dira, hurrenez hurren:

-Ikastetxean antzinatasun handiena.

-Kidegoan edo Administrazioan lehenik sartu izana, eszedentzia urteak zenbatu gabe.

-Sarrerako hautapen prozesuetan puntu gehien izatea.

6. atalean, lehentasuna ezarriko da irakasleek Giza Baliabideen Zerbitzuko zerrendetan duten tokiaren arabera.

Ikasketaburutzak begiratuko du klaustroko kide guztien irakastorduak eta nahitaez ikastetxean egin behar dituzten gainerakoak bat datozen honako jarraibide hauetan ezarri denarekin, eta egiaztatuko du ikasle guztien eta ikasle talde guztien ardura hartuko den eta orduak bete gabe dituen irakaslerik ba ote dagoen.

Hori guztia egin ondoren, ikasketaburuak, irakasleen klaustroak ordutegiak egiteko ezarri dituen irizpide pedagogikoak kontuan hartuta, behin betiko ordutegiaren proposamena eginen du.

Irakasleen eskola ordutegia astean bost egunetan banatuko da, lanaldi partzialerako kontratatutako irakasleen kasuan izan ezik. Nolanahi ere, egunean 5 irakastordu gehienez.

Halaber, ikastetxeko irakasle guztiak tarte jakin batzuetan aldi berean egonen dira ikastetxean; denbora hori gutxienez lau ordukoa izanen da eta tarte horretan denek egon beharko dute bertan.

Ordutegi orokorrean ahaleginak eginen dira ahalik eta denborarik gehienean ikastetxean zuzendaritzako karguren bat egon dadin.

Ikasle baten baja gertatzen bada eta hori betetzen ez bada, irakasleak hutsik duen denbora nola erabili zuzendaritzak erabakiko du:

-Denbora hori beste ikasle batzuei eskainiz: atzeratuta dauden ikasleei laguntzeko, aurreratuenak sustatzeko, etab.

-Beste jarduera batzuk egiteko.

-Material pedagogikoa prestatzeko.

-Beste batzuk.

Ikastetxearen ordutegia onesteko, urriaren 31 baino lehen igorri beharko da Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura.

Ikastetxearen ordutegia Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsiko du; onetsi bitartean, irakasleek ikasketaburutzak egin eta zuzendaritzak behin-behinekoz onesten duen ordutegia bete behar dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak hartuko du edozein erreklamazioren gaineko ebazpena.

Beti egonen da, edozeinek ikusi ahal izateko moduan, ikastetxeko eta Ikasketaburutzako iragarki oholean eta ikastetxeko kide guztiek sarbide duten beste tokiren batean, ikastetxearen egoera agertuko duen informazioa, bereziki aipatuz irakasle bakoitzaren ordutegia eta lan tokia, eta zehazki bakoitzaren ordutegian bildutako irakastorduak, tutoretzak, jagoletza-orduak, departamentuko bilerak eta abar. Informazio hori guztia hezkuntza komunitateko kide guztien eskura egonen da. Era berean, zuzendaritza kargu bakoitza ikastetxean zein ordutan egonen den ere adieraziko da.

4.-Irakasleek ordutegia betetzea eta asistentzia orria.

Zuzendaritza taldeak irakasleak ikastetxean egoten diren kontrolatu behar du, baita ekaineko eta iraileko eskola gabeko egunetan ere. Halaber kontuan hartuko du, eta horren berri emanen Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, lan araubideko kontratudunak zein egunetan hasi diren.

Aurreko hilabeteko asistentzia parteak bidali behar dizkiote Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, hilabete bakoitzaren 5a baino lehen, ikastetxeetara bidaliko diren ereduak erabiliz.

Asistentzia orriaren kopia bat jendaurrean paratuko da, ikusgai, hilabete bakoitzaren 5a baino lehen.

Eredu horietan ikastetxean nahitaez egon beharreko orduei buruzko absentzien eta atzerapenen berri emanen da, kontuan hartuta bakoitzaren ordutegi pertsonala eta alde batera utzita absentzia justifikatuta dagoen ala ez.

Halaber, norberaren ordutegian agertu ez arren, irakasleek egin dituzten jarduera osagarriak aipatuko dira.

Jarduera horietariko bakoitzean parte hartu duten irakasleak eta egin dituzten orduak adieraziko dira.

Nolanahi ere, asistentzia orrietan honako arau hauek beteko dira:

-"Hutsegitearen arrazoia" laukia ez da inoiz hutsik utziko eta, hala egiten bada, justifikatu gabeko hutsegitetzat hartuko da.

-Hutsegite guzti-guztiak agertuko dira.

-"Hutsegitearen arrazoia" izeneko laukian "Norberaren aferetarako ordaindu gabeko lizentzia" jarri ahal izateko, beharrezkoa izanen da Giza Baliabideen Zerbitzuak irakasleari baimena eman izana.

Irakasleek beren lanetan gertatzen den edozein absentzia edo atzerapenen berri emanen diote ikastetxeari, ahalik eta lasterren.

Ikasketaburuaren ustez, edozein hutsegite edo atzerapen justifikatu gabe badago, idatzita eskatuko zaio irakasleari, bi laneguneko epean, aurkez dezala oker hori zuzentzeko egokitzat jotzen duen zer edo zer. Tramite hori eginik justifikatu gabe jarraituz gero, zuzendariak haren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, hartzekoetatik behar dena kentzeko eta dagokion espedientea tramitatzen hasteko. Kasuko irakasleari ere emanen zaio horren berri idatziz.

Irakasleek hutsegitearen frogagiriak aurkeztu behar dizkiote zuzendariari, horrek eskatu gabe.

Irakasleen hutsegiteen egiaztagiriak (baja agiriaren kasuan, haren kopia edo fotokopia) ikastetxeko zuzendaritzan geldituko dira Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren eskura.

Eskola emate normala aldatzen duten gorabehera guztiak berehala jakinaraziko zaizkio telefonoz Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eta, ondoren, asistentzia orrietan jasoko dira.

IV.-Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

1.-Alderdi orokorrak.

Ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokienez, indarreko araudian ezarritakoari jarraituko zaio, unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezarri eta ikastetxe horietako elkarbizitza arautzen duen abuztuaren 23ko 47/2010 Foru Dekretua betez.

2.-Ikasleen asistentzia.

Hezkuntzako kontseilariak abenduaren 16an emandako 204/2010 Foru Aginduak Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako bizikidetza arautzen du, eta ikastetxeek bizikidetza plana prestatu beharko dutela ezartzen du, ikastetxeko hezkuntza proiektuaren barne.

Ikastetxeko zuzendaritzak hutsegiteak justifikatzeko prozedura finkatuko du eta beharrezkotzat jotzen dituen neurriak ezarriko ditu hutsegiteak justifikatzeko informazioa biltzeko.

Eskoletara behin eta berriz huts egitea eta horren ondorioak ikastetxeko bizikidetzarako erregelamenduan zehaztuko dira.

3.-Erreklamazioak egiteko prozedura.

Ikasle guztiek eskubidea dute beren kalifikazioan eragina izanen duen edozein azterketa edo proba idatzi zuzendua eta kalifikatua ikusteko.

Ikasleei beren errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, beharrezkoa da ikasleek aurretik izatea helburuen, edukien eta ebaluazio irizpideen berri, hala nola balorazio positiboa izateko eskatutako gutxieneko edukiena, kalifikazio irizpideena eta ikasketak ebaluatzeko ikasturtean erabiliko diren prozedurena. Tutoreak emanen du informazio hori.

Irakasle titularrak emanen ditu ikasleek, haien gurasoek edo legezko ordezkariek programazio didaktikoei buruz eskatzen dituzten argibideak. Ebaluazioa egiteko tresnei buruzko informazioa ere emanen die, eta ikasleek zilegi izanen dute egin dituzten idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi eta irakaslearekin batera aztertzea.

Ebaluazioa egiteko tresnak ikasturte amaierako kalifikazioak eman edo azken erabakiak hartu ondoko hiru hilabeteetan gordeko dira gutxienez, erreklamazioak izaten direnean izan ezik, horiei dagokien prozesua itxi arte gordeko baitira.

Ikasleek, haien gurasoek edo legezko ordezkariek zilegi izanen dute balorazio eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Informazio hori eman ondoren ados ez badaude izandako azken kalifikazioarekin, hura berriz aztertzeko eskatzen ahalko diote idatziz ikasketaburuari, jakinarazpena egin eta bi egun balioduneko epean.

Azken kalifikazioa eta/edo ziurtagiria ematekoa berraztertzen baldin bada, departamentu didaktikoek edo, kasua bada, epaimahaiek, hurrengo egun baliodunean, berraztertzeko eskaerak ikusi eta dagozkien txostenak eginen dituzte. Txostena ikasketaburuari igorriko zaio eta horrek kopia bat bidaliko die ikasleei edo, hala behar denean, haien gurasoei.

Ikastetxeetan berraztertzeko prozesua agortzen duten ikasleek zilegi izanen dute, dela nork bere kasa, dela guraso edo tutoreen bitartez, ikastetxeko zuzendaritzari eskatzea erreklamazioa Ikuskapen Teknikorako Zerbitzura igor dezala, azken jakinarazpena egin eta bi egun balioduneko epean.

Ikastetxeko zuzendariak, gehienez ere hiru egun balioduneko epean, espedientea Ikuskapenaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusira bidaliko du. Espedientea jasotzen duenetik hamabost egun balioduneko epean, zuzendari nagusiak ebazpena emanen du, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren txostenak kontuan izanik. Ebazpen horrek bukaera emanen dio administrazio bideari.

Ikaslearen erreklamazioaren aldeko ebazpena ematen baldin bada arestian aipatutako instantzietakoren batean, dagokion zuzenketa agerraraziko da ebaluazio agirietan, ikastetxeko idazkariak sinatutako eta zuzendariak ikus-onetsitako eginbidearen bitartez.

Kalifikazioen kontrako berraztertze eskaerak eta erreklamazioak jarraibide hauetan ezarritakoari lotuko zaizkio, eta, jarraibide hauetan arautu ez diren aferetarako, 1995eko abuztuaren 28ko Aginduari (1995eko irailaren 20ko EAO).

V.-Ikasleak onartzeko irizpideak eta matrikulazioa.

1.-Onarpena eta matrikulazioa.

Ikasleak balio akademiko edo profesionalik ez duten dantza ikasketetan onartu eta matrikulatzerakoan ikastetxearen plan pedagogikoan ezarri dena beteko da.

2.-Matrikulari uko egitea.

Ikasleek matrikula deuseztatzeko eska diezaiokete ikastetxeko zuzendariari, apirilaren 30a baino lehen, baldin eta agiri bidez eta zinez frogatzen badute inguruabar hauetako bat gertatzen dela:

-Eritasun fisiko nahiz psikiko luzea izatea.

-Lanpostu bat eskuratu izana.

-Familia beharrak izatea.

-Aparteko beste inguruabar batzuk.

Ikaslearen irakasleei entzun ondoren, ikastetxeko zuzendariak eskaera ebatzi eta matrikulari uko egiteko baimena emanen du, baldin eta aipatu arrazoi horietako bat frogatzen bada eta, hori dela medio, ezinezkoa izan bada eskatzailea eskolara normalki joatea eta etengabeko ebaluazioaren bidez haren kalifikazioa egitea.

Matrikulari uko egiteko baimena ematen den kasu guztietan, dagokion eginbidea agertaraziko da ikaslearen ikasketen espedientean eta kontuan hartuko da uko horrek baimendu den ikasturte horretarako bakarrik balio duela.

Matrikula deuseztatu arren ez dira ordaindutako tasak itzuliko.

Matrikula deuseztatu duten ikasleek, hurrengo ikasturtean, beren ikasketak egiten segi dezakete ikastetxe berean. Ondorengo ikasturteetan ikasketetara itzultzeko, ikastetxeko plan pedagogikoan ezarritako sarrerako prozedura arruntean sartu beharko dute.

VI.-Beste jarraibide batzuk.

1.-Irakasleen erantzukizuna.

Hezkuntza Administrazioak, indarrean dauden legeek ezartzen dutenari jarraikiz, bere gain hartuko ditu irakasle funtzionarioen kontrako auzietatik sortzen ahal diren erantzukizun zibil ordaingarriak; hori ez da eragozpen izanen bidezkoa den kasuetan atzera egiteko ekintza gauzatzeko. Irakasleek, beren jardunean letratuen laguntza behar izanez gero, defentsa egokia izan dezaten ere arduratuko da.

2.-Ikastetxeko langileen jarduerak.

Urteko programazio orokorrean sartuta ez dagoen edozein jarduera egin ahal izateko, ikastetxeko zuzendariaren berariazko baimena beharko dute bai irakasleek, bai hezkuntza komunitateko beste edozein kidek.

3.-Ingurune osasungarriak, osasun hezkuntza eta osasunaren sustapena.

Ikastetxeek sustatu beharko dute eskola ingurune egokia sortzea, ikasle guztien eta eskola komunitatearen osasuna babestu eta sustatzeko baldintzak beteko dituena, eta bizimodu osasungarriak bultzatuko dituzte.

Xede horrekin, ikastetxeetako hezkuntza planetan bizimodu eta ohitura osasungarriak sartzea proposatzen da, alderdi hauekin lotuta: elikadura (ez da gomendatzen ikastetxean litxarreriak eta opil industrialak saltzen dituzten makinak izatea), ariketa fisikoa egitea (eskolaz kanpoko jardueretan edo jokoetan), gorputzaren garbitasuna (larruazala, ilea, hortzak) eta jarrerena (bizkarra), segurtasuna eta istripuen prebentzioa, drogamenpekotasunen prebentzioa, eta heziketa afektibo-sexuala.

Era berean, ikastetxeetako eskola kontseiluek zainduko dute ikastetxeetan eta prestakuntza zentroetan erretzeko erabateko debekua bete dadin, egungo legerian jasota baitago, eta behar diren neurriak hartuko dituzte ikastetxeetan edari alkoholdunak saltzea eta kontsumitzea galarazteko. Baldintza horiek kontuan hartuko dira ikastetxeko bizikidetza arauak prestatzerakoan.

4.-Berdintasuna.

Indarreko araudian genero berdintasunari buruz ezartzen diren jarraibideak gauzatzeko, Hezkuntza Departamentuak berdintasun plana egin du; hartan, bi helburu estrategiko eta haien garapena jasotzen dira. Haietan ezartzen da berdintasuna eta genero ikuspegia Nafarroako hezkuntza sisteman eta Hezkuntza Departamentuko langileak, baliabideak eta zerbitzuak kudeatzeko politiken diseinuan eta garapenean txertatzeko esparrua.

Lehen helburu estrategikoaren xedea da berdintasuna zeharkako gaitzat hartzea kontuan, hezkuntza sisteman hezkidetzaren helburuak sartzeko aukera gisa. Horretarako, ekinbide ildo hauek ditu:

-Berdintasunaren gaineko helburuak txertatzea arlo, gai eta maila guztietan, eta oinarrizko gaitasunen garapenean.

-Berdintasun plana garatzen laguntzea, Nafarroako ikastetxeetan eta irakasleak prestatzeko zentroetan.

-Sinergia eta aliantzak sortzea: eskola komunitatea eta gizarte ingurunea informatzea, sentikortzea eta inplikatzea, bizitzan, berdintasunerako hezkuntzaren arloan hartu behar den konpromisoari buruz.

Ekinbide ildo horien garapenean laguntza eta aholkularitza emateko, departamentuak ikastetxeei prestakuntza, laguntza eta aholkularitza emateko Baterako Hezkuntzaren Programa jarri du abian; Diagnostikorako Mintegi batekin hasten da eta, horretan oinarrituta, ikastetxeek hobekuntzarako konpromisoak hartzen dituzte, beren urteko programazio orokorrean berdintasuna eta baterako hezkuntzaren ikuspegia pixkanaka txertatzeko.

Ondoren, baterako hezkuntzaren mintegiak ikastetxeei aukera emanen die beren konpromisoak ikasturte bakoitzean pixkanaka txertatzen joateko; horretarako, beharrezkoak diren koordinazioa, prestakuntza, materialak eta baliabide didaktikoak izanen dituzte.

Ikasturte bakoitzean, diagnostikoa egin nahi duten eta hobekuntzarako konpromisoak hartu nahi dituzten ikastetxeak programa honetan sartzen ahalko dira, irakasleen prestakuntza planean egiten den deialdiaren bitartez.

Ikastetxe parte-hartzaileek helburuak, materialak, baliabideak eta jardunbide egokiak partekatuko dituzte, Nafarroako Baterako Hezkuntzaren Sarearen esparruan. Sare horretan parte hartzearen ondoriozko konpromisoak hartzen dituzten ikastetxeek aukera izanen dute Baterako Hezkuntzaren programan jarraitzeko.

Konpromisoak urteko programazio orokorrean sartzeaz gainera, ikastetxe bakoitzak horien betetze eta garapenari buruzko txostena erantsiko dio kurtso bukaerako memoriari.

5.-Ikastetxeez kanpoko jendea sartzea.

Ikastetxean edozein mezu aditzera eman, transmititu edo banatu nahi duten pertsona guztiek zuzendariaren baimen idatzia beharko dute, eta baimen hori idatziz jasoko da ikastetxeko agiritegian.

Hori guztia ez da inoiz izanen legeak aitortzen dituen eskubide sindikaletarako oztopo.

6.-Jarraibide hauen berri ematea.

Dantza eskolako zuzendaritza taldeak begiratuko du hezkuntza komunitateko sektore guztiek jarraibide hauen edukiaren berri izan dezaten.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa