Nafarroako tokiko ekintza taldeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunerako agenteak kontratatzeko eta sendotzeko 2022

Oinarrizko informazioa

Legez eratutako Nafarroako toki-ekintzako taldeak, baldin eta ebazpenaren oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen badituzte

Helburua Nafarroako tokiko ekintzako taldeei diru-laguntzak ematea da, emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako agenteen figura profesionala kontratatu eta finkatzeko.

Tokiko ekintza-talde bakoitzak eskabide bakarra aurkez dezake diru-laguntzen deialdi honetan.

Aurrekontua, guztira, 28.000 eurokoa da.

2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko azaroaren 30era bitartean berdintasun-agente baten kontratazioa finantzatzeko emango da diru-laguntza, honako baldintza hauen arabera:

 • B maila
 • Lanaldi osoa
 • Kontratua urte osokoa izango da, lehen aldiz kontratatzen denean izan ezik; kasu horretan, ez da amaituko 2022ko abenduaren 31 baino lehen.

 
Hurrengo urratsak

 • Emateko ebazpenak
 • Emandako diru-laguntza ordainketa bakar batean ordainduko da, 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko azaroaren 30era bitartean berdintasun-agentea kontratatzearen ondoriozko kostuei dagokienez, deialdiaren 10.2 atalean adierazitako dokumentazio guztia aurkeztu ondoren. Justifikazioa aurkezteko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da.
 • Justifikazioa. Erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
  • Justifikazio-memoria (V. eranskina), diruz lagundutako aldian berdintasun-agenteak parte hartu duen funtzioak eta jarduerak jasotzen dituena, laguntzaren fitxan eta NAOn argitaratutako deialdiaren oinarrietan lor daitekeen ereduaren arabera egina.
  • Tokiko Ekintza Taldeen erantzukizunpeko adierazpena (VI. eranskina), Berdintasun Agentearen kontratazioa indarrean dagoen legediaren arabera egin dela adierazten duena, aurretik aurkeztu ez bada. Aitorpen horretan, halaber, kontratazioaren kostuaren eta orain arte benetan ordaindutako gastuaren justifikazioa jasoko da, eta diruz lagundutako jarduerari gastua behar bezala aplikatu zaiola egiaztatuko da. Aitorpen horretan sartuko dira, halaber, diru-laguntzaren xederako jasotako diru-sarrerak, laguntzak, baliabideak eta diru-laguntzak. Hori guztia 12. oinarriko e) letran xedatutakoari kalterik egin gabe.
  • Sinatutako kontratuen kopia, aurretik igorri ez bada bakarrik.
  • Froga dokumentala, deialdiaren 10.2 oinarrian adierazten den bezala.

Eskabidea egiteko nahitaezko dokumentazioa

Horretarako diseinatutako ereduekin batera aurkeztu behar da nahitaez, dokumentu bereizietan, eta horien eranskinak fitxa honetan edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako deialdiaren oinarrietan eskuratu ahal izango dira.

Oinarri arautzaileetan aurreikusitakoaren araberako beste dokumentazio bat: tokiko ekintza-taldearen eta berdintasun-agente gisa kontratatutako pertsonen artean sinatutako kontratuaren kopia.

Emakida-ebazpena jakinarazten denetik hilabeteko epean:

Justifikatzeko dokumentazioa

Justifikatzeko azken eguna: 2022ko azaroaren 30a. Nahitaez aurkeztu behar da horretarako diseinatutako ereduetan, dokumentu bereizietan, eta horien eranskinak fitxa honetan edo deialdiaren oinarrietan (Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuak) eskuratu ahal izango dira.

Oinarri arautzaileetan aurreikusitakoaren araberako beste dokumentazio bat: sinatutako kontratuaren kopia, aurretik bidali ez bada bakarrik. Dokumentu bidezko probak, logoak barne.

Logoak proba dokumentaletan sartzeko.

230E/2022 Ebazpena, deialdia onartzen duena.

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Alondegi 1, 2. solairua
31002 Iruña
Teléfono: 848 421 581
Correo electrónico: subdireccionjuridicaygestioninai@navarra.es 

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time