Dirulaguntza, nekazaritzako lanbide elkarteek informazioko, orientazio profesionaleko eta enpresen prospekzioko jarduketak egiteko

Oinarrizko informazioa

Nekazaritzako lanbide elkarteak, irabazi-asmorik ez dutenak, baldin eta 2. oinarrian zehaztutako jarduketak egiten badituzte eta kasuan kasuko proiektua gauzatzeko behar adinako egitura badute, baita gaitasun teknikoa eta kudeaketarako gaitasuna ere.

Dirulaguntzen onuradun diren entitateek baldintza hauek bete beharko dituzte:

  • Nekazaritzako lanbide elkarte gisa legez eratuak izatea.
  • Irabazi-asmorik gabeko entitatea izatea.
  • Lantoki bat Nafarroan izatea.
  • Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako debeku egoeretako batean ere.

Jarduketa diruz lagungarriak:

​​​​​​​•    Informazioko, orientazioko eta prospekzioko jarduketak, lan merkatuan leku hobea izan dezaten nekazaritza sektorean enplegua bilatzen dutenek eta errazagoa izan dadin besteren konturako enplegua bilatzea.
•    Informazioko, motibazioko edo aholkularitzako jarduketak edo beste prozedura batzuk, errazten dutenak enplegu eskatzaileen autoenpleguaren ekimenak atzeman eta dinamizatzea.
•    NL-NEZrekin koordinatzea, nekazaritza sektoreko enplegatzaileekin komunikatzeko eta zehazteko zer eragozpen dagoen kontratazio arloan.
•    Prospekzioa egitea eta identifikatzea zer premia dagoen lanpostuak betetzeko eta lan arloko trebakuntza eta bitartekotza egiteko.
•    Informazioa eta aholkularitza, aktibazioa eta kontratazioa sustatzeko kontratuei eta neurriei buruz.
•    Enplegu eskaintzak biltzea.

Jarduketa horiek denek helburu izan behar dute enplegua sustatzea nekazaritza sektorean.

Diruz lagunduko dira 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 15era bitartean egiten diren jarduketak.
 
Dirulaguntzaren zenbatekoa eta gastu diruz lagungarriak:
Dirulaguntzarekin entitatearen gastuak ordainduko dira, zehazki hauen ingurukoak:

Pertsonal-gastuak:

•    Proiektuaren zuzendaritza, urteko 39.000 euro bitarte, lanaldi osorako, Gizarte Segurantzako kotizazioak barne.
•    Lanbide orientazioko teknikariak, urteko 33.250 euro bitarte teknikari bakoitzeko, lanaldi osorako, Gizarte Segurantzako kotizazioak barne.
•    Administrazio laguntzako langileak, urteko 26.600 euro bitarte langileko, lanaldi osorako, Gizarte Segurantzako kotizazioak barne.

Hiru kasu horietan, dedikazioa lanaldi osokoa ez bada, dagokion zati proportzionala lagunduko da diruz.

Gastu orokorrak:

​​​​​​​•    Gastu orokorrak, materialak eta teknikoak, jarduketak egitean sortzen direnak.
•    Jarduketak egiteko behar diren dietengatik eta joan-etorriengatik sortzen diren gastuak.
•    Teknikari orientatzaileen prestakuntza.
•    Jarduketak egiteko behar diren baliabideen eta tresnen diseinua, garapena eta prestaketa.

Langileen guztirako kostuen % 30 arteko dirulaguntza eman daiteke, gastu orokor hauek direla eta: funtzionamendua, material teknikoak, eta ekintzak egoki garatzeko egiten diren joan-etorrietako gastuen ondoriozko dietak.

Gastu guztiak dirulaguntzaren xede den aldian egin beharko dira.

Dirulaguntza jasoko duen kostua kalkulatzeko irizpideak:
Proiektuan aurreikusitako jarduketetan arreta emateagatik 900 aldiz, dirulaguntza hau emanen da:

•    Teknikari bat, lanaldi osokoa.
•    Zuzendari bat, lanaldiaren % 25ekoa.
•    Administrazio laguntzako langile bat, lanaldiaren % 25ekoa.

Aipatu laguntzak proportzioan handitu edo murriztuko dira teknikarientzat eta administrarientzat, arreta mila laguni baino gehiagori edo gutxiagori ematen zaion kontuan harturik.

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 70.000 eurokoa izanen da proiektu bakoitzeko.

Dirulaguntza “Eskatu” botoiaren bidez bakarrik eskatzen da, honako dokumentazio hau erantsita:

•    Dirulaguntzarako eskabidea, behar bezala betea, eredu ofizialaren araberakoa. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuan edo Nafarroako Gobernuaren web-orri ofizialean (www.nafarroa.eus) eskuratu daiteke.
•    Egin beharreko jardueren memoria xehatua.
•    Entitatea eratzeko eskritura edo akta, eta estatutuak, eta behar adinako ahalordetzea entitate eskatzailearen ordezkariarentzat, non ez den ordezkaritza hori estatutuen ondoriozko.
•    Ez da beharrezkoa izanen dokumentazio hori aurkeztea baldin Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak badauka. Halakoetan, entitate eskatzaileak identifikatu beharko du zer espedientetan dagoen dokumentazio hori.
•    Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. eta 15. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzearen adierazpena (I. eranskina).
•    Transferentzia bidez ordaintzeko eskaera, Nafarroako Gobernuari dirulaguntza eskatzen zaion lehenbiziko aldia baldin bada.
•    Erantzukizunpeko adierazpena edo ziurtagiria, adierazteko aurreikusitako dirulaguntzen guztirako zenbatekoa ez dela handiagoa pertsonal-gastuak baino (II. eranskina).
•    Gardentasun betebeharrei buruzko adierazpena (III. eranskina).
•    Proiektuari atxikitako pertsonen kontratuak eta titulazioa.

Eskaerak ez baditu betetzen adierazi diren betebeharrak, dagokion instrukzio unitateak entitate eskatzaileari eskatuko dio zuzendu dezala gehienez ere 10 egun balioduneko epean, eta adieraziko dio zuzendu ezean ondorioztatuko dela eskaeran atzera egin duela. Kasu horretan espedientea artxibatzeko ebazpena eman eta jakinarazi eginen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19. artikuluko 3. apartatuan xedatu bezala.

Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar deialdi hau arautzen duten oinarriak onartzea.

Eskabidea aurkezteak berekin dakar entitate eskatzaileak Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuari baimena ematea erakunde eskudunei informazioa eskatzeko, egiazta dezan aipatu entitateak betetzen dituela zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta ebazpena emateko behar den beste edozein. Entitate eskatzaileak berariaz uko egiten badio baimen hori emateari, kasuan kasuko agiriak erantsi beharko ditu.

•    19/2022 Ebazpena, gastua baimendu eta deialdiaren oinarriak aldatzen dituena
•    101/2021 Ebazpena, gastua baimendu eta deialdiaren oinarriak aldatzen dituena
•    323/2020 Ebazpena, dirulaguntzak ematea arautzen duena nekazaritzako lanbide erakundeek informazioko, orientazio profesionaleko eta enpresen prospekzioko jarduketak egin ditzaten.
•    11/2005 Foru Legea, Dirulaguntzei buruzkoa (deialdiaren oinarri arautzaileetan aurreikusita ez dagoen guztian aplikatuko da)
•    5/2018 Legea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa

Emaitzak

Harremanetan jartzeko

Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzua
Enplegua Sustatzeko eta Aukera Berdintasunerako Atala
Helbide elektronikoa: fomentoempleo@navarra.es​​​​​​​

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.

access_time