Gizarte-larrialdiko laguntza, genero indarkeriaren biktimentzat

Oinarrizko informazioa

Laguntza horren onuradun izan daitezke, eskabidea egiterako unean, ondoren eskakizunak betetzen dituzten pertsonak:

 • Genero indarkeriaren biktima izatea. Honako laguntza lortzeko biktima izatea egiaztatzeko, bide hauetakoren erabili ahal izango da:
  • Biktima babesteko indarrean dagoen agindua.
  • Genero indarkeriatzat hartzen diren ekintzengatiko behin betiko zigor-epai irmoa, gehienez ere, eskabidea egin baino bost urte lehenago emandakoa.
  • Fiskaltzaren txostena, eskatzailea genero indarkeriaren biktima izateko zantzuak daudela adierazten duena (biktima babesteko agindua ematen den arte).
  • Helburu horretarako propio egindako txosten teknikoa, eskatzailea genero indarkeriaren biktima izateari buruzko irizpen profesionala eta, hala badagokio, egindako jarduketak jasotzen dituena.
 • Arrisku pertsonaleko egoera larrian aurkitzea; egoera larritzat jotzen da genero indarkeriaren biktimaren osotasun fisikoa edo psikologikoa arriskuan badago, erasotzaileak zuzenean edo zeharka sortu duenean egoera hori, eta arrisku horrek biktima bere ohiko bizilekua uztera bultzatu duenean, eta, modu iragankorrean, oinarrizko beharrak asetzeko baliabiderik ez duenean.
 • Oinarrizko behar zehatzei aurre egiteko baliabide ekonomikorik ez izatea.
 • Laguntzaren bitartez, eskatzailearen, haren seme-alaba adingabeen edo haren tutoretzaren, kuradoretzaren edo zaintzaren pean, edo harreran dauden pertsonen, eta eskatzailearen ardurapean eta harekin bizi direnen oinarrizko beharrak aseko dira (odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailara arte). Oinarrizko behartzat jotzen dira:
  • Ostatua
  • Garraioa
  • Elikadura
  • Osasuna
  • Jantziak
  • Higienea
 • Laguntzaren zenbatekoak beharrezko gastu osoa estal dezake, baliabide ekonomikorik ezaren egoerak irauten duen bitartean; beharrezko gastutzat joko da kasuan kasuko inguruabarren arabera arrazoizkoa dena.
 • Laguntza hori behin bakarrik emango zaio eskatzaile bakoitzari, genero indarkeriako egoera hori aurrez arrisku egoeran jarri zuen pertsonak ez beste batek sortu duenean izan ezik.  

Prozeduraren urratsak:

 • Behin Nafarroako Foru Komunitateko ondoren adierazten diren erakundeetariko edozeinek behar egoera baloratzen duenean, berehala emango zaio laguntza eskatzaileari:

a) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.
b) Genero Indarkeriaren Biktimak Hartzeko baliabideak.
c) Genero Indarkeriaren Biktimei Arreta Integrala eskaintzeko Ekipoak.
d) Emakumeen Arretarako Udal Zerbitzuak.

 • Ordainketa egin duen erakundeak, geroago, eta interesdunaren izenean, eskatu ahal izango dio laguntza hori Nafarroako Gobernuko Gizarte Politiketako Departamentuari.
 • Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutuak interesdunari laguntza ematea onetsiko du, eta ordainketa egingo zaio aurrez eskatzaileari ordaindu dion erakundeari.
 • Interesdun pertsonak sinatutako eskabide-inprimakia, bere datu pertsonalekin, eta laguntza ordaindu duen erakundearentzako baimena, eskabidea interesdunaren izenean aurkez dezan.
 • Onuradunaren NAN agiriaren fotokopia. Espainiar nazionalitatea ez duten pertsonek, NAN agiriaren ordez, pasaportearen edo AIZren fotokopia aurkeztu beharko dute.
 • Familia-ardurak izatea alegatuz gero:
  • Bere ardurapean dauden senitartekoen edo bere tutoretzaren, kuradoretzaren edo zaintzaren pean, edo harreran dauden pertsonen NAN agiriaren fotokopia. Horiek espainiar nazionalitatea ez badute, pasaportearen edo AIZren fotokopia.
  • NAN agiria izateko obligazioa ez duten adingabeen kasuan, familia-liburuaren fotokopia.
 • Laguntzaren ordainketa egin duen erakundearen txosten teknikoa, eskatzailea genero indarkeriaren biktima dela, arrisku pertsonal larrian dagoela eta baliabide ekonomikorik ez duela dioena. Txosten horrek, gainera, eskatzaileari emandako zenbatekoa adierazi beharko du, bai eta egindako gastuaren egokitasuna.
 • Transferentzia bidezko ordainketaren eskabidea
 • Egindako gastuaren frogagiriak. Gastua justifikatzeko gastuen jatorrizko fakturak edo dagozkien ordainagiriak aurkeztu beharko dira.

Aurkeztutako agiri guztiak jatorrizkoak izan behar dira, edo notarioaren edo administrazioaren aurrean erkatutako fotokopiak.

Tramitazioa

Epea: Urte osoan zabalik

Jarraibideak:

Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutua
Carlos III. Etorbidea, 36-2. eskuma
31003 Iruña

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era

Dokumentazioa aurkezteko beste leku batzuk

Tramitatzeko beste modu batzuk:

Nafarroako Gobernuaren erregistro eta arreta bulegoetan ere aurkez dezakezu, baita  39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein lekutan ere.

Harremanetan jartzeko

Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutua
Carlos III. Etorbidea, 36-2. eskuma
31003 Iruña

Arretarako ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era

Oharra: orrialde honen edukia informazio hutsa da; baldintzak dagokion araudian argitaratutakoak dira.