(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

  • Meneame
  • Delicious
  • Google
  • Facebook

87/2013 Foru Agindua, uztailaren 3koa, Sustapeneko kontseilariak emana. Honen bidez etxebizitza babestuen salerosketa, eskuratze, esleitze edo errentamendu kontratuetan, erosteko aukera izan edo ez, nahitaez jaso behar diren klausulak ezartzen dira

 

(Testu bateratua. Jatorrizkoa 2013ko 146. NAOn argitaratua, uztailaren 31n; akats zuzenketa, 2013-08-6ko NAO. Aldaketak: 12/2015 Foru Agindua, otsailaren 2koa)

Atarikoa

Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 41.2 artikuluak dioenez, etxebizitza babestuak salerosi edo errentan emateko kontratuetan nahitaez sartu beharreko klausulak erregelamenduz ezarriko dira.

Bestalde, etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsua arautzen duen martxoaren 28ko 25/2011 Foru Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenak etxebizitza arloko eskumena duen kontseilariari baimena ematen dio foru agindu baten bidez ezartzeko nahitaez jaso beharreko klausula horiek.

Foru dekretu horrek, zioen azalpenean, adierazten du zein den klausula horiek ezartzearen onuretako bat: Administrazioari erraztu egiten zaio kontratu horien ikus-onetsiarekin egiten den kontrola, eta horrek prozedura arintzea dakar berarekin. Hala ere, ez da hori nabarmentzeko onura bakarra. Nahitaez jaso beharreko klausulak ezartzearekin, espero da herritarra babestea, etxebizitza babestu baten eroslea edo maizterra denean, zeren Administrazioak bermatuko baitu kontratu guztiek izanen dituztela hemen ezartzen diren babes klausulak, eta, hala, kontsumitzailea babestuko da, harreman juridikoaren alderdi ahulena baita.

Bestalde, etxebizitza babestuen sustatzaileek eta horiek saltzen nahiz alokatzen dituzten profesionalek aurretik jakinen dute zein diren Administrazioaren ikuspuntutik nahitaezkoak diren klausulak; horrek behar den ziurtasun eta segurtasun juridikoa emanen die, kontratuen ikus-onetsiak tramitatzeko.

Aurrekoa gorabehera, adierazi behar da nahitaez jaso beharreko klausulak ezarri direla, baina horrek ez duela galarazten kontratugileek egokitzat jotzen dituzten beste batzuk itundu ahal izatea, aipatutako klausuletan aurreikusi gabekoen gainean, baina ezin izanen diete kontra egin.

Hala ere, kontratu batean hemen aurreikusitako klausularen bat jasotzen ez bada, ez da onartuko ikus-onesteko tramitazioa.

Horrenbestez, eta Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.g) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agindu dut:

1. Etxebizitza babestuen salerosketa, eskuratze, esleitze edo errentamendu kontratuetan, erosteko aukera izan edo ez, nahitaez jaso behar diren klausulak ezartzea. Klausulak foru agindu honen eranskinetan jaso dira.

2. Foru agindu hau igortzea Etxebizitza Zerbitzuari, Zerbitzu Juridikoari, Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA) erakundeari eta Asociación de Constructores y Promotores elkarteari.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioetarako, baita etxebizitzaren arloko argibideak ematen dituen webgunean ere.

I. ERANSKINA. Etxebizitza babestuen salerosketa, eskuratze eta esleitze kontratuetan, lehen eskualdaketan, nahitaez jaso behar diren klausulak

1. Etxebizitza hau eta dagozkion eranskinak etxebizitza babestuen araubideko determinazioen menpe daude. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean eta hura garatzen duen araudian jaso da araubide hori. Horrenbestez, behin betiko kalifikazioan adierazitakoak izanen dira erabilera-baldintzak, eta salmenta eta errenta prezioek ez dute gaindituko indarrean eta aplikatzekoa den araudiak ezarritako muga.

Behin betiko kalifikaziotik bost urteko epean, etxebizitza babestuez ezin izanen da dohainik xedatu. Debeku horren menpe daude etxebizitza babestuaren jabetzaren eskualdaketak eta hura erabili eta gozatzeko eskubide errealak (10/2010 Foru Legearen 44. artikulua).

Etxebizitza honen eskualdaketan, Nafarroako Gobernuak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea izanen du (10/2010 Foru Legearen 49. artikulua); hortaz, jabeak laguntzak itzuli beharko ditu (halakorik izan bada) baldin eta behin betiko kalifikaziotik hasita 5 urteko epearen barnean izan bada eskualdaketa.

2. Alderdi saltzaileak alderdi eroslearen esku jarri du behar den informazioa, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 39. artikuluan dagoena.

Halaber, alderdi saltzaileak alderdi erosleari eman dio etxebizitzaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria, apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuan ezarri bezala (apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua, eraikinen efizientzia energetikoari buruzko ziurtapenerako oinarrizko prozedura onesten duena).

3. Alderdi saltzaileak bere egiten du etxebizitzako giltzak gehienez hiru hilabeteko epean emateko betebeharra, kontratuko egunetik hasita, edo behin betiko kalifikazioa ematen den egunetik hasita, salbu Nafarroako Gobernuan etxebizitza arloko eskumena duen zerbitzuak epe hori luzatzen badu.

Alderdi erosleak behin betiko kalifikazioa eman eta gehienez sei hilabetera okupatu beharko du etxebizitza, eta ohiko bizileku iraunkorra izateko erabiliko du (10/2010 Foru Legearen 8. artikulua).

Behar den baimen administratiborik gabe etxebizitza babestua ohiko bizitoki iraunkor gisa erabiltzen ez bada eta okupatu gabe edukitzen bada, edo bigarren bizilekutarako edo baimendu gabeko beste zerbaitetarako erabiltzen bada, maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen araberako diru bidezko zehapenak jarriko dira (10/2010 Foru Legea, maiatzaren 10ekoa, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzkoa) eta, horretaz gain, etxebizitza desjabetu daiteke, jabetzaren eginkizun soziala ez betetzeagatik.

4. Kontratuak etxebizitza babestuaren salmenta prezio osoa azaldu beharko du, baita horren barneko kontzeptuak ere, adieraziz ea horren barruan dauden tasak, zergak eta eskuratzailearen konturako gainerako gastuak, bai eta etxebizitzaren eta eranskinen azalera erabilgarria ere. Eroslearen kaltetan azalera aldatzen bada, erosleak eskubidea izanen du prezioaren deskontu proportzionala izateko, edo kalte-ordain baliokide bat, galarazi gabe kontratua ebazteko dagokion ahalmena, bidezkoa denean, legeria zibilean ezarri bezala.

Orobat, ordaintzeko modua ezarri beharko da, honako hauek adieraziz: ea hasierako ordainketarik egin behar den edo ez, ordainketa geroratuak, adieraziz ea aparteko ordainketarik baden, hipoteka maileguari dagokion kantitatea eta diru-laguntzek dakartzaten kenkariak, hala badagokio.

Halaber, kontratuak ondokoak jaso beharko ditu: kokapen-plano bat; etxebizitzaren plano bat eskalan kotatua, orientazioa adierazten duena; eta memoria bat, honako hauek azaltzen dituena: etxebizitzaren eranskinen eta etxebizitzari lotutako elementuen ezaugarriak –bereizirik jasoko dira–; eraikuntzan erabilitako materialak eta ondoriozko kalitate maila; energia aurrezteko dituen neurriak; eta dauzkan zerbitzuak eta instalazioak, bai banakoak bai komunak, eraikinarenak edo etxebizitza horri dagokion higiezin-konplexuarenak. Era berean, honako honi buruzko informazioa eman beharko da: etxebizitzan eta haren inguruan dauden irisgarritasun unibertsalerako eta “guztientzako diseinuko” elementuak.

Kontratuak, orobat, agertuko ditu orubearen erregistroko titulartasunaren froga eta, halakorik izanez gero, etxebizitzarena; haren zama eta kargen egoera; jabeen elkarteko gastu orokorren ordainketa eguneraturik egotearen justifikazioa, baldin eta jabeen elkartea formalizatu bada. Behin-behineko kalifikazioaren kopia ere izanen du, edo, kasua bada, behin betikoarena, baldin etxebizitza babestuak bukaturik badaude.

5. Kontura emandako diru kopuruak kobratuko direla segurtatzeko bermeak; aipatuko dira entitate bermatzaileak eta, aplikatzeko araudiaren arabera, diru-sarrerak egiteko erabiliko den kontu berezia. Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Erregistroan inskribatutako eta baimendutako aseguru entitate batekin sinatu beharko da aseguru kontratua, eta horri buruzko informazioa eman beharko da betiere, edo Banku eta Bankarien edo Aurrezki Kutxen Erregistroan inskribatutako entitate batek emandako abal solidarioari buruzkoa.

6. Eraikitzen ari den edo proiektuan dagoen etxebizitza baten eskualdaketan, aurreko baldintzez gain, etxebizitza emateko epeak idatziz agertu behar dira. Etxebizitzaren behin-behineko kalifikaziotik hasita, etxebizitza 36 hilabeteko epean emanen da gehienez ere, salbu behar bezala baimentzen bada epea luzatzea.

Etxebizitza emateko data gainditzen bada, alderdi erosleak bi aukera ditu: betebeharra bete dadila exijitzea, eta, halakoetan, saltzaileari epearen luzatze bat emanen zaio, edo, bestela, kontratua suntsitzea, galarazi gabe horretaz gain bestelako kalte-ordainak edo penalizazioak ituntzea, izandako kalte-galerengatik.

7. Hirigintza eta Etxebizitzaren Arloan Urgentziazko Neurriak Hartzeko ekainaren 5eko 6/2009 Foru Legearen 14. artikuluan xedatutakoarekin bat, erosleak kontratua suntsitu nahi baldin badu aurreko xedapenekoa ez den beste arrazoi justifikatu batengatik, kontratua suntsitzeko eskaera egiten den eguna arteko zenbatekoak itzuliko ditu alderdi saltzaileak, baina aurretik 500 euro kenduko dira lehenbiziko urtean, kontratua sinatu zen egunetik, eta 1.200 euro bigarren urtetik aurrera.

Klausula honetan xedatutakoaren ondorioetarako, “arrazoi justifikatuak” honako hauek izanen dira:

a) Etxebizitza eskuratzeko finantzaketa lortzerik ez izatea. Ezintasun hori frogatzeko, 3 finantza entitate desberdinen ziurtagiriak aurkeztuko dira, etxebizitzari dagokion espedientearen behin betiko kalifikazioaren eskaera egunaren ondorengoak, eta horietan agertuko dira bai behar den finantzaketari uko egiten zaiola bai uko horren arrazoiak. Etxebizitzen sustapena finantzatzen duen entitateak eman beharko du ziurtagiri horietako bat, baldin eta halakorik badago.

b) Erosleak enplegua galtzea edo lan egoera aldatzea eta, hortaz, saltzailearekin edo sustatzailearekin hartutako konpromiso ekonomikoei ezin aurre egitea.

Aurrekoa gorabehera, eta bestelakoak ere gerta daitezkeela galarazi gabe, ez dira ukorako “arrazoi justifikatuak” izanen honako hauek:

a) Esleitutako etxebizitza babestuari uko egitea, beste etxebizitza bat jabetza araubidean eskuratzeko.

b) Ezkontza-banantzeak, dibortzioak edo bikote egonkorrak haustea, etxebizitza babestuak ezkonduei edo bikote egonkorrei esleitu zaizkienean.

c) Behin-behinekoz kalifikatutako proiektu teknikoa gauzatzean izan diren aldaketa ez-funtsezkoak.

8. Alderdi saltzaileak betebeharra du eskuratzailearen esku jartzea kontratuaren ale bat, Nafarroako Gobernuaren etxebizitza arloko departamentuak ikus-onetsia.

Eskualdatzailearen erantzukizuna da ikus-onetsiaren eskaera egitea; 15 eguneko epean egin beharko du, salerosketa kontratua sinatu zen egunetik, indarreko legeriak ezarritako dokumentuak erantsita. Berariaz kontrakoa adierazi ezean, ikus-onetsia eskatzeak berarekin ekarriko du eskatzaileari legozkiokeen diru-laguntzak ere eskatzea.

Eskuratze, atxikitze edo esleitze kontratua ikus-onesteko aurkezteak berarekin dakar etxebizitza arloan eskumena duen departamentuari baimena inplizituki ematea Nafarroako Gobernuko edo Estatuko administrazioko gainerako departamentuetatik eskatzaileari buruzko datuak lortzeko, betiere ikus-onetsirako eta finantzaketa kualifikatua lortzeko garrantzitsuak direnak.

Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak, aurkeztutako agiriak ikusirik, ezarritako baldintzak betetzen dituzten kontratuak ikus-onetsiko ditu. Bestela, ebazpen arrazoituaren bidez, kontratu guztiei edo batzuei ikus-onetsia ukatuko die. Kontratuak zuzentzen ahal diren akatsak baditu, aurkeztu beharreko agiriren bat falta bada edo hautapenarekin eta baremoaren aplikazioarekin zerikusia duten alderdiei buruzko argibideak eskatu behar badira, hamar eguneko epea emanen da behar diren zuzenketak egiteko. Epe horretan zuzenketarik egin ezean, ikus-onetsia ukatuko da ebazpen arrazoituaren bidez.

Kontratuen ikus-onetsiaren ebazpenak esan nahi du lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak erabiltzeari uko egiten zaiola eta Administrazioak betetzat ematen dituela etxebizitza babestua lortzeko legezko baldintzak eta baremoa zuzen aplikatu dela. Halaber, ikus-onetsiak berarekin dakar bidezko diren laguntza publikoen zenbatekoa zehaztea.

9. Etxebizitza babestua eskuratzeagatik edo haren esleipena hartzeagatik onartutako diru-laguntzak murriztu edo kendu ahal izanen dira baldin eta, etxebizitza babestuaren jabetza-titulua eskritura publikoan jaso baino lehen, inguruabar hauetako bat gertatzen bada:

a) Eskuratzailea edo esleipen-hartzailea ezkontzen bada edo bikote egonkorra osatzen badu. Horrelakoetan laguntzak berriz kalkulatuko dira, esleipen-hartzailearen eta haren ezkontide edo bikotekidearen arteko familiako diru-sarrera ponderatuen arabera. Kontratua ikus-onesterakoan kontuan hartu zen zergaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako aitorpenetatik ondorioztatuko dira diru-sarrerak.

b) Eskuratzailearen edo esleipen-hartzailearen ezkontidea edo bikotekide egonkorra etxebizitza baten jabariaren titularra bada edo etxebizitza batean gutxienez %50eko zati alikuota badu. Horrelakoetan laguntza guztiak itzuliko dira, salbu eta etxebizitzak aurri deklarazioa badu edo bizitzeko egokia izateko baldintzak betetzen ez baditu edo antolamenduz kanpo badago.

c) Etxebizitza babestuaren eskuratzaileak edo esleipen-hartzaileak kostu bidez beste etxebizitza baten gaineko edozein partaidetza eskuratzen badu etxebizitza babestuaren Jabetza Titulua jabetza erregistroan inskribatu baino lehen. Horrelakoetan laguntza guztiak itzuliko dira.

10. Hirilurren Balio Igoeraren gaineko Zerga saltzailearen kontura izanen da.

Halaber, inola ere ez zaizkio erosleari ezarriko, salmenta prezioaren zati gisa, honako hauei dagozkien gastuak: obra berriaren deklarazioa eta banaketa horizontala, kargak ezereztea, mailegua eratzea eta banatzea eta antzekoak, lege xedapenak saltzaileari egotzitakoak.

11. Hala behar denean, erosleari dagokion diru-laguntza honela eska daiteke:

a) Etxebizitzen sustapena bitartean (eraikitzen diren bitartean), baina kasu horretan diru-laguntza alderdi saltzaileak du jasotzen eta tramitatzen. Halakoetan, alderdi erosleak ordaindu beharreko etxebizitzaren preziotik kendu beharko du zenbateko hori alderdi saltzaileak.

b) Zuzenean alderdi erosleak, behin etxebizitzaren eskuratzea eskritura publikoan jaso denean eta etxebizitzaren eskuratzea Jabetza Erregistroan inskribatu denean. Kasu honetan, alderdi erosleak gehienez sei hilabete ditu diru-laguntza eskatzeko, salerosketa, eskuratze edo esleitze kontratua eskritura publikoan jasotzen den egunetik hasita.

12. Etxebizitza babestuen sustapena kooperatiba araubidean egin denean, nahitaez sartu beharreko klausulen idazketa egokitu beharko dira, etxebizitzaren eskuratzailearen edo esleipen-hartzailearen kooperatibista izaerarekin bat. Era berean, ondoko klausula berariaz sartu beharko da kontratuetan:

“Bazkideak deklaratzen du ezagutzen eta errespetatzen dituela aplikatzeko legeriak kooperatibei ezartzen dizkien eskubideak eta betebeharrak, behar denean, lurzatiak esleitzeko baldintzak, aplikatzekoak diren finantzaketa arauak eta Kooperatibaren Estatutuak, eta baduela azken horien ale bat.”

II. ERANSKINA. Etxebizitza babestuen errentamendu kontratuetan nahitaez jaso behar diren klausulak

1. Etxebizitza hau eta dagozkion eranskinak etxebizitza babestuen araubideko determinazioen menpe daude. Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legean eta hura garatzen duen araudian jaso da araubide hori. Horrenbestez, behin betiko kalifikazioan adierazitakoak izanen dira erabilera-baldintzak, eta errenta prezioek ez dute gaindituko indarrean eta aplikatzekoa den araudiak ezarritako muga.

2. Alderdi errentatzaileak alderdi errentariari eskaini dio behar den informazioa, Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 40. artikuluan dagoena.

Halaber, alderdi errentatzaileak alderdi errentariari erakutsi dio etxebizitzaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria, eta haren kopia bat eman, apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuan ezarri bezala (apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua, eraikinen efizientzia energetikoari buruzko ziurtapenerako oinarrizko prozedura onesten duena).

3. Alderdi errentatzaileak bere egiten du etxebizitzako giltzak gehienez hiru hilabeteko epean emateko betebeharra, behin betiko kalifikazioa ematen den egunetik hasita, salbu Nafarroako Gobernuan etxebizitza arloko eskumena duen zerbitzuak epe hori luzatzen badu.

Alokairuen poltsari atxikirik dauden etxebizitzen kasuan, baita sustatzaile publikoek edo pribatuek kudeatutako etxebizitza babestuen kasuan ere, bigarren errentamendu kontratuak edo ondorengoak egiten badira, giltzak 15 eguneko epean emanen dira gehienez ere, kontratua sinatu zen egunetik hasita.

Behin betiko kalifikazioa eman eta gehienez hiru hilabetera okupatu beharko du etxebizitza errentariak, eta ohiko bizileku iraunkorra izateko erabiliko du (10/2010 Foru Legearen 8. artikulua).

Behar den baimen administratiborik gabe etxebizitza babestua ohiko bizitoki iraunkor gisa erabiltzen ez bada eta okupatu gabe edukitzen bada, edo bigarren bizilekutarako edo baimendu gabeko beste zerbaitetarako erabiltzen bada, maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen araberako diru bidezko zehapenak jartzen ahalko zaizkio errentariari (10/2010 Foru Legea, maiatzaren 10ekoa, Nafarroan etxebizitza izateko eskubideari buruzkoa).

4. Etxebizitza babestuaren errentamendu kontratuak urtebete iraunen du, galarazi gabe errentariak urteroko luzapena izateko eskubidea, hiri errentamenduak arautzen dituen legeriarekin bat.

5. Hasierako kontratuaren titularren artean aldaketarik bada, beharrezkoa izanen da kontratu berri bat sinatzea, salbu kontratu berri bat sinatzea zaila denean, eta horren zergatia diren inguruabarrak frogatzen direnean.

6. Errentariak ezin izanen dio errentamendu kontratua beste bati laga, eta ez dago baimendurik berak etxebizitza berralokatzea, ezta partzialki ere.

7. Errentariak errentamendu kontratuan atzera egin dezake, gutxienez sei hilabete igaro direnean, baldin eta errentatzaileari horren berri ematen badio gutxienez hogeita hamar egun lehenago. Alderdiek honako hau itun dezakete kontratuan, kontratuan atzera egiten den kasuetarako: errentariak errentatzaileari kalte-ordaina eman behar izatea, hilabete bateko indarreko errenta adinakoa, kontratuan betetzeko dagoen urte bakoitzeko. Urtebete baino gutxiagoko zatiek kalte-ordain proportzionala ekarriko dute.

8. Hasierako errenta urtero berrikus daiteke, Kontsumoko Prezioen Indizearen Sistemako Indize Orokor Nazionalaren aldaketa portzentualen arabera, betiere eguneratze egunaren aurre-aurreko hamabi hilabeteko denboraldian, eta lehenbiziko eguneratzerako erreferentzia gisa hartuko da kontratua egin den egunean argitaraturik dagoen azkeneko indizea, eta hurrengoetarako, aplikatu den azkenekoari dagokiona.

9. Errentatzaileak ezin du berme osagarririk eskatu, eskudiruzko fidantzaz gainera.

Lurraren kontribuzioa, kasu guztietan, errentatzaileak ordainduko du, eta ezin izanen du ordainketa hori errentariaren kargu utzi.

10. Kontratuan adierazi beharko dira etxebizitza babestuaren errentaren prezio osoa eta haren barnean dauden kontzeptuak, baita, kasua bada, errentariari dagokion diru-laguntza ere; etxebizitzaren eta eranskinen azalera erabilgarria; haren zerbitzuak; instalazioak; eta hornidurak.

Era berean, ezarri beharko dira likidazioaren periodikotasuna eta errenta ordaintzeko modua.

11. Alderdi errentatzaileak betebeharra du errentariaren esku jartzea errentamendu kontratuaren ale bat, Nafarroako Gobernuaren etxebizitza arloan eskumena duen departamentuak ikus-onetsia.

Alderdi errentatzaileak du ikus-onetsiaren eskaera aurkeztearen erantzukizuna, eta, betiere, dagokion kontratua indarrean sartu aurretik egin beharko du. Indarrean sartu ondoren aurkezten bada kontratua ikus-onetsi administratiborako, ez da onartuko.

Indarreko legeriak ezarritako dokumentuak erantsiko zaizkie ikus-onetsi administratiborako aurkezten diren kontratuei. Berariaz kontrakoa adierazi ezean, ikus-onetsia eskatzeak berekin ekarriko du eskatzaileari legozkiokeen diru-laguntzak ere eskatzea.

Errentamendu kontratua ikus-onesteko aurkezteak berarekin dakar etxebizitza arloan eskumena duen departamentuari baimena inplizituki ematea Nafarroako Gobernuko edo Estatuko administrazioko gainerako departamentuetatik eskatzaileari buruzko datuak lortzeko, betiere ikus-onetsirako eta finantzaketa kualifikatua lortzeko garrantzitsuak direnak.

Etxebizitza arloko eskumena duen departamentuak, aurkeztutako agiriak ikusirik, ezarritako baldintzak betetzen dituzten kontratuak ikus-onetsiko ditu. Bestela, ebazpen arrazoituaren bidez, kontratu guztiei edo batzuei ikus-onetsia ukatuko die. Kontratuak zuzentzen ahal diren akatsak baditu, aurkeztu beharreko agiriren bat falta bada edo hautapenarekin eta baremoaren aplikazioarekin zerikusia duten alderdiei buruzko argibideak eskatu behar badira, hamar eguneko epea emanen da behar diren zuzenketak egiteko. Epe horretan zuzenketarik egin ezean, ikus-onetsia ukatuko da ebazpen arrazoituaren bidez.

12. Alderdi errentatzaileak konpromisoa hartzen du etxebizitza arloan eskumena duen departamentuari honako hauek jakinarazteko:

a) Ikus-onesteko aurkezten den errentamendu kontratuaren desegitea.

b) Hartzen den errentaren prezioaren eguneratzeak.

13. Alderdi errentatzaileak behar diren konponketak eginen ditu etxebizitza bizigarritasun egoeran izateko, hitzartutako erabilerarako balio izan dezan, betiere konpondu beharreko kaltea ezin zaionean alderdi errentariari egotzi. Errentatzaileak bere baliabideekin edo beste batzuekin egin ditzake konponketa horiek.

Errentariak berehalakoan komunikatu beharko du alokatutako etxebizitza ukitzen duen edozein istripu edo matxura, eta berandu abisatzeak kalterik badakar, horien erantzule izanen da.

Errentariak errentatzaileari edo hark izendatutako pertsonari baimena emanen dio sartzeko, egunez eta gauez, baldin eta istripuaren edo matxuraren larritasunak hala eskatuko balu, behar diren obrak egiteko, bai kontratu honen xedeko etxebizitzan bai haren bidez, baldin eta beharrezkoa bada eraikineko elementu komunetan lan egitea.

Errentariaren kargura izanen dira eguneroko konponketa txikiak, etxebizitzaren ohiko erabilerak ekarritako higatzearen ondoriozkoak.

Errentariaren kargura izanen dira etxebizitzako elementu guztien konponketa, baita elementu komunen konponketa ere, baldin eta erabilera txarraren ondorioz kaltetzen badira.

Errentariak gastuak eta hobekuntzak egiteko, aurretik errentatzaileak baimen espresa eta idatzia eman beharko du, eta, betiere, etxebizitzaren onerako geldituko dira, eta hark ezin izanen du alegatu kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.

III. ERANSKINA. Etxebizitza babestuen errentamendu kontratuetan, erosteko aukera izanik, nahitaez jaso behar diren klausulak

Erosteko aukera duten errentamendu kontratuek aurreko eranskinetan ezarritako klausulak izanen dituzte, egiten den negozio juridikoaren arabera.

Aurrekoa gorabehera, ondoko klausula berariazkoak ere izan beharko dituzte errentamendu kontratuetan:

1. Erosteko aukera duten errentamendu araubideko gisa kalifikatutako etxebizitzetan, maizterrek aukera hori balia dezakete sustatzailearekin hitzartutako epean, babes araubidea indarrean den bitartean, eta honako baldintzekin bat:

a) Erosteko aukera errentamenduaren hasierako kontratua sinatzeko unean baliatu nahi dutenek ez dute frogatu beharko etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak betetzen dituztela dagokion salerosketa egiteko unean.

Erosteko aukera geroago baliatzen den kasuetan, esleipen-hartzaileek ondoko baldintzak bete beharko dituzte, dagokion salerosketa egiten den unean:

–Eskuratzaileen familiaren diru-sarrera ponderatuak ez dira izanen IPREM baino 6,5 aldiz handiagoak. Eskualdaketa zer egunetan egiten den, ordurako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko epea bukaturik duen azkeneko zergaldia hartuko da kontuan.

–Eskuratzaileak edo familia unitateko beste edozein kide ez izatea beste etxebizitza baten edo haren zati alikuota baten jabariaren titularrak edo hura erabili edo gozatzeko eskubide errealaren titularrak, salbu eta Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 17. artikuluan ezarritako baldintzak –egun duten etxebizitza desegokia izateari eta etxebizitza berria eskaintzeari buruzkoak– batera betetzen direnean.

b) Gutxienez ere aurretik 5 urte bizitzea alokairu araubidean.

c) Errentariak etxebizitzako errentamenduarekin lotutako gastu guztiak eguneraturik izatea erosteko aukera baliatu behar duenean, edo eskuratzeko lehentasunezko eskubidea erabiltzerakoan.

d) Kontuan harturik eskualdaketa egiten den urtean etxebizitza babestuen eta haren eranskinen bigarren eskualdaketetarako zer prezio ezartzen den, salmenta prezioa ez izatea hori baino handiagoa.

2. Erosteko aukera baliatzeko unean, etxebizitza babestuari dagokion gehieneko salmenta prezioari deskontu hau eginen zaio: alokairuan izandako azken bost urtean ordaindutako errenten %20; salbu dagokion Gazteentzako Alokairua programak deskonturako ehuneko edo tarte handiagoak deskontatzea aurreikusten badu. Aipatutako kantitatea kalkulatzeko, azken bost urtean benetan ordaindutako kantitateen batuketa aritmetikoa eginen da.

3. Lurzoru Publikoaren Foru Bankuari atxikitako lurretan dauden etxebizitza babestu alokatuetan, deskontu hau eginen da: alokairuan izandako azken bost urtean ordaindutako errenten %20 adinako zenbatekoa.

4. Errentamendu kontratua sinatzean esleipen-hartzaileak konpromisoa hartzen badu ezarritako epean erosteko aukera baliatzeko, une horretantxe ordaindu beharko da BEZa, honako honi dagokiona: etxebizitzaren prezio osoa gehi errentamendu kontratua sinatu den egunaren eta erosteko aukera baliatzen den egunaren arteko epean ordaindutako alokairuaren zenbatekoa.

Bestalde, esleipen-hartzaileak sinatutako errentamendu kontratuak aukera ematen badu erosteko aukera epe jakin batean baliatzeko, alokairuko ordainagiri bakoitzari dagokion BEZa gehituko zaio, eta, ezarritako epean erosteko aukera baliatzen bada, erosleak ordainduko du aukera hori baliatzeko uneko salmenta prezioari dagokion BEZa.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa