(Edukira Joan)

Logotipo navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

Bilatzaile erabili!

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Technorati
 • Google
 • Facebook
 • Yahoo

Nire NAOrako sarrera

236. ALDIZKARIA - 2017ko abenduaren 12a

 • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
  • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
   • 1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2157/2017 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “CGL2015-64284-C2-1-R”.

2017ko azaroaren 14an, Ikerketa Zerbitzuak ikertzaileak kontratatzeko hautaprobetarako deia egiteko eskatu zuen, proiektuko 1. motako lankide doktore gisa “CGL2015-64284-C2-1-R” ikerketa proiektua egiteko. Ikerketa proiektuaren ikertzaile nagusia Javier Casalí Sarasíbar da, Unibertsitateko irakasle titularra eta Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Langileen Kudeaketarako Ataleko buruaren proposamenez, zeinak Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren oniritzia baitauka.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak, errektoretza taldearen egitura orokorra onetsi eta bere funtzioak zehazteko 2015eko ekainaren 24an eman zuen 1042/2015 Ebazpenaren bidez, eskuordetu dizkidan eskumenak erabiliz,

EBATZI DUT:

Lehena.–Hautaprobetarako deia egitea “CGL2015-64284-C2-1-R” ikerketa proiektua egiteko ikertzaileen lan kontratazioa egiteko.

Bigarrena.–Hautaproben deialdia arautuko duten oinarriak, ebazpen honekin batera doazenak, ebazpenaren parte gisa onestea.

Hirugarrena.–Hautapen Batzordeko kideei eta Ikerketa Zerbitzuko Zuzendaritzari ebazpen hau helaraztea.

Laugarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren web orrialdean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Bosgarrena.–Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, Unibertsitateei buruzko 2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 6.4 artikuluak xedatzen duenaren arabera, eta zilegi da berraztertzeko errekurtsoa errektorearen aurrean, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, hilabeteko epean lehenengo kasuan, eta bi hilabeteko epean bigarrenean, biak ere, ebazpena argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Iruñean, 2017ko azaroaren 16an.–Ikerketako errektoreordea, Ramón Gonzalo García.

OINARRIAK

1.–Datu orokorrak.

–Deialdiaren xedea: Deialdi honen xedea ikertzaileak hautatzea da, ondoren lan kontratazioa egiteko ikerketa proiektu hau garatzeko: “CGL2015-64284-C2-1-R”.

–Maila profesionala: proiektuko 1. motako lankide doktorea, batez ere ikerketa lanetan aritzeko.

–Egin beharreko eginkizunak: Oinarri fisikoa duten eredu hidrologikoen ebaluazioa, hauek sartuta: sentikortasun analisiak iragazketa-metodoekin edo globalak bariantzaren deskonposizioaren bidezkoak; bilaketa automatikoaren kalibrazio metodoen bidezko optimizazioa. Zoruaren hezetasunari buruzko datuak, teledetekzioaren bidez lortutakoak, asimilatzea (“data assimilation”) eredu hidrologikoetan modeloaren aurreikuspenaren ziurgabetasuna eta sateliteen behaketa ebaluatzen dituzten metodoak erabiliz. Nazioarteko aldizkako argitalpenetarako artikuluak prestatzen laguntzea, lehenago esandako gaiei buruz, ingeles hizkuntzaren erabilera erabat autonomoarekin.

–Kontratu mota: Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikertzaileak Kontratatzeko Arautegian, Gobernu Kontseiluak 2017ko maiatzaren 3an hartu zuen Erabaki baten bidez onetsitakoan, ezarritakoarekin bat etorriz, Langileen Estatutuko 15. artikuluak ezarritako obra edo zerbitzu zehatzeko kontratu modalitatearen bidez egingo da kontratazioa.

–Iraupena: 2019/12/31ra arte, kontratua sinatzen denetik.

Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginaren 15. artikulua garatzen duen 1998ko abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, iraupen hori orientatzekoa da, eta iraupena inolaz ere ez da izango proiektua indardun den denbora baino luzeagoa, eta betiere esleitutako diru kopuruak baldintzatuko du, eta, horrenbestez, ikerketa proiektuari lotzen zaion funtsa ez izatea kontratua iraungitzeko zioa izango da.

Lanaldi mota: lanaldi partziala.

–Ordainsariak: Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikertzaileak Kontratatzeko Arautegiak, 2017ko maiatzaren 3an Gobernu Kontseiluaren erabaki batez onetsitakoak, bere Eranskinean ezarritakoak.

Diru gehigarriak ordaintzeko aukera egongo da, proiektuan edo kontratuan ezarritako helburuak betez gero. Diru gehigarri horiek ordaintzeko, proiektuaren arduradunak ordainketa justifikatzen duen azken txosten bat egin beharko du, eta aurrekontuan diru kopuru nahikoa izan beharko da.

–Finantzaketa: Ekonomia eta Lehiakortasunaren Ministerioa eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (FEDER).

–Argitaratzeko tokia: deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeaz gainera, deialdiarekin lotutako egintza eta ebazpen guztiak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webean argitaratuko dira.

2.–Parte hartzeko baldintzak.

2.1.–Hautaprobetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Espainiako herritarra izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa izatea edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiar Estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen batekoa.

Halaber, Espainiako, Europar Batasuneko estatuetako eta aipatu nazioarteko itunak aplikatzen diren eremuko estatuetako herritartasuna dutenen ezkontideek parte hartzeko aukera dute, betiere zuzenbidearen arabera bananduak ez badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen ondorengoek ere parte hartzeko aukera dute, zuzenbidearen arabera bananduak ez badaude, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

Espainian legezko bizilekua duten atzerritarrek administrazio publikoetako lan kontratupeko langile aritzeko aukera izango dute.

b) 18 urte baino gehiago izatea, eta erretiro adina betea ez izatea.

c) Doktorearen titulazio akademiko ofiziala.

Atzerrian erdietsitako titulazioak badira, izangaiak eskuan izan beharko du homologazioaren egiaztagiria, edo baliokidetzearena, hala badagokio. Betekizun hori ez zaie aplikatuko lanbide arautuen eremuan kualifikazio profesionalaren aitorpena daukaten izangaiei, Europako Erkidegoko Zuzenbidearen xedapenen babesean erdietsi dutenei.

d) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.

e) Diziplinako espediente baten ondorioz edozein administrazio publikotako zerbitzutik baztertua ez izatea, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaitua ez egotea epai irmo baten bidez.

2.2.–Aurreko arauetan ezarri diren baldintzak eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean bete beharko dira, eta kontratazioa egin arte beteko dira.

3.–Eskaerak.

Eskabideak aurkezteko epea 10 egun baliodun igaro ondoren bukatuko da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Eskabide eredua esteka honetan dago:

http://www2.unavarra.es/gesadj/registroGeneral/instancias/recursos-humanos/contratacion-personal-investigador.pdf

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztuko dituzte:

–Nortasun Agiri Nazionalaren, AIZ edo pasaportearen fotokopia.

–Deialdian eskatzen den tituluaren fotokopia.

–Ikasketa espedientearen fotokopia, batez besteko nota zehaztuta.

–Curriculum vitaea, egoki jotzen dituen merezimendu egiaztagiriekin batera.

Parte hartzeko eskabideak eta dokumentazioa Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira (Arrosadiko campusa, z.g., 31006 Iruñea / Tuterako campusa, Tarazona etorbidea, z.g., 31500 Tutera), edo Estatuaren Administrazio Orokorreko erregistroetan, Autonomia Erkidegoetako Administrazioetako eta Toki Administrazioa osatzen duten Erakundeetako erregistroetan, posta bulegoetan edo Espainiak atzerrian dituen kontsulatuetan edo ordezkaritza diplomatikoetan.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun azal irekian egingo da, posta zerbitzuko langileak, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzan, eta ondoren egiaztatu eta bidali Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Erregistrora.

Giza Baliabideen Zerbitzuak eskaerak behar bezala kudea ditzan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko erregistroak aukeratzen ez dituzten eskatzaileek eskaeraren kopia eskaneatu bat bidali behar dute dagokion erregistroko sarrera-zigiluarekin recursos.humanos@unavarra.es helbide elektronikora.

4.–Izangaiak onartzea.

4.1.–Eskaerak aurkezteko epea bukatu eta gero, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratuko da.

Eskatzaileetako inor baztertzen ez bada, lehiaketa publikorako onartu diren izangaien behin betiko zerrenda argitaratuko da.

4.2.–Izangai baztertuek edo azaldu gabeek, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 5 egun balioduneko epean, zilegi dute erreklamazioa eta, akatsen bat badago, akatsak zuzentzea.

4.3.–Eskaerak aurkezteko epea bukatu eta gero, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da.

4.4.–Izangaiak hautaketa prozesuan onartuen zerrendan egoteak, edota 6.2 oinarriak aipatu hautaketa prozesua gainditu dutenen zerrendan egoteak ez du ekarriko inoiz ere unibertsitateak aitortzea betetzen dituztela deialdiko oinarrietan eskatu diren baldintza orokorrak edo bereziak. Kontratatzeko deitzen dituzten izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko dituzte horiek, jatorrizko dokumentazioa aurkeztu beharko baitute kontratua sinatzen dutenean.

4.5.–Jatorrizko dokumentazioan aitortzen dena parte hartzeko eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan zehatz ez emateak, faltsutzeak edo ez emateak kontratua sinatzeko ezintasuna eta kontratazio zerrendatik baztertzea ekarriko du, interesdunak berak sinatutako ardura aitorpenarekin bat etorriz.

5.–Hautaketa prozesua.

Izangaien merezimenduak balioetsiko dira aurkeztutako dokumentazioarekin bat etorriz eta I. Eranskineko baremoaren arabera.

Izangaiek eskabideak aurkezteko epea bukatzean dituzten merezimenduak bakarrik balioetsiko dira, eta gero lortutakoak ez dira kontuan hartuko. Hautapen Batzordeak inola ere ez du onartuko izangaiek alegatu ez duten edo agirien bidez frogatu ez duten merezimendurik, eta ezin izango du atal bakoitzean adierazitako gehieneko puntuazioa baino handiagorik eman.

Adierazten diren merezimendu guztiak zuzenbidean baliozkoa den edozein baliabideren bidez frogatu behar dira.

Hautapen Batzordeko kide bakoitzak balioetsiko ditu izangaien merezimenduak. Azken puntuazioa izangai bakoitzari emandako puntuazioen batezbestekoa izango da.

6.–Hautaketa prozesuaren ebazpena.

6.1.–Izangaiek aurkeztutako merezimenduen balioespena amaitu eta gero, Hautapen Batzordeak Ikerketako errektoreordeari bidaliko dio hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda, lortutako puntuazioekin.

6.2.–Ikerketako errektoreordeak ebazpena emango du hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda onesteko, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren web orrialdean argitaratuko da.

6.3.–Deialdi honetako kontratazio zerrenda argitaratu eta biharamunetik hasi eta proiektua amaitzen den arte egongo da indarrean.

7.–Hautapen batzordea.

Batzordeburua: Rafael Giménez Díaz dk. jn., kontratupeko irakasle doktorea, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia, Ikerketako errektoreordeak eskuordetua.

Idazkaria: Javier Casalí Sarasíbar dk. jn., unibertsitateko irakasle titularra, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Batzordekidea: Miguel Ángel Campo Bescos dk. jn., kontratupeko irakasle doktorea, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Hautapen batzorde ordezkoa.

Batzordeburua: Jesús Álvarez Mozos dk. jn., unibertsitateko irakasle titularra, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Idazkaria: Miguel Goñi Garatea dk. jn., kontratupeko irakasle doktorea, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Batzordekidea: María González de Audicana Amenábar dk. and., unibertsitateko irakasle titularra, Landa Ingeniaritza eta Proiektuen Sailari atxikia.

Hautapen Batzordearen jarduerak, une oro, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legeak ezartzen dutenaren arabera gauzatuko dira. Jakinarazpenak emateko eta bestelako gorabeheretarako, Hautapen Batzordearen egoitza Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazio eta Kudeaketa eraikina izango da.

8.–Norberaren datuak babestea.

Norberaren Datuak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (DBLO) ezarritakoarekin bat etorriz, izangaiek emandako datuak Langileen fitxategian jasoko dira. Fitxategi horren helburua da Nafarroako Unibertsitate Publikoko langileen kudeaketa.

Kontratu hau finantzatzen duen erakundearen aurrean gastuak justifikatzeko, nominei, gizarte segurantzari buruzko datuak, edo kontratupekoak jasotzen dituen beste edozein ordainsariri buruzko datuak erakunde horri lagako zaizkio. Nolanahi ere, kontratua gauzatzen denean baimenduko da lagapen hori.

9.–Errekurtsoak.

Deialdi honen aurka, haren oinarrien aurka eta errektoreak harturiko izendapen erabakiaren aurka zilegi da errekurtso hauetako bat:

a) Aukerako berraztertze errekurtsoa errektorearen aurrean, hilabeteko epean, aurkatzen den egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

b) Administrazioarekiko auzi errekurtsoa Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, aurkatzen den egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Hautapen Batzordeak deialdi hau aplikatzeko erabakitzen dituen gainerako egintzen aurka, zilegi da gorako errekurtsoa jartzea errektorearen aurrean, hilabeteko epean, ekitaldia edo erabakia jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

I. ERANSKINA

Erabiliko den eta/edo egingo diren probak

1. atala.–Ikasketa espedientea. Puntuak: 15.

–Puntu 1 balioko du gai/nahikoa kalifikaziodun doktore tituluak; 2 puntu, oso ongi kalifikaziodun doktore tituluak; 2,5 puntu, bikain kalifikaziodun doktore tituluak; eta 4 puntu, bikain cum laude kalifikaziodun doktore tituluak.

–Gainera, 2ko koefiziente batekin haztatuko da, baldin eta doktore titulua nekazaritza ingeniaritzaren eremuan lortu bada, eta 1ekoarekin, gainerako arloetakoa bada.

–Kontratuan garatu behar diren jarduerekin loturiko unibertsitate masterraren titulu ofizial bakoitzeko, gehienez beste bi puntu gehigarri emango dira, kontratuaren xede diren jarduerekin izandako loturaren arabera.

–Gainera, masterra oso-osorik ingelesez egin bada, 3ko proportzionaltasun koefizientea aplikatuko da.

2. atala.–Lan esperientzia. Puntuak: 10.

0,75 puntu emango dira, gehienez, enpresa-praktiketan edo lan kontratuan emandako hilabete bakoitzeko, kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera. Urtebete baino iraupen laburragokoak proportzionalki balioetsiko dira.

3. atala.–Ikerketa-esperientzia. Puntuak: 20.

1. Artikuluak argitaratzea indexatutako aldizkarietan: 2,5 puntu, gehienez ere, artikulu bakoitzeko, kuartilaren eta kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera.

2. Artikuluak argitaratzea indexatuta ez dauden eta bi ebaluatzaileren balioespena daukaten aldizkarietan: 1 puntu, gehienez ere, artikulu bakoitzeko, kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera.

Aurreko bi ataletan puntuazioa bider bi biderkatuko da, baldin eta eskatzailea lehen egilea bada.

3. Komunikazioak/ponentziak/posterrak hitzaldi edo/eta biltzarretan: 0,25 puntu gehienez ere, ahozko komunikazioa edo posterra den, bilera zientifikoaren garrantziaren eta kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera.

4. Ikerketa egonaldiak: 2,5 puntu, gehienez ere, urte bakoitzeko, garrantziaren eta kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera. Denbora gutxiagoko aldiei puntuazio proportzionala emango zaie.

5. Lehiaketaren bidezko (eskualdekoak, nazionalak edo europarrak) ikerketa proiektuetan parte hartzea: 2,5 puntura arte, gehienez ere, ikertzaile aritu den proiektu bakoitzeko, parte-hartzearen garrantziaren eta kontratuaren xede diren jarduerekiko loturaren arabera.

4. atala.–Beste prestakuntza jarduera eta beste merezimendu batzuk. Puntuak: 20.

–50 orduko iraupena eduki duen prestakuntza ikastaro bakoitzeko 0,75 puntu emango dira, kontratuaren xede diren jarduerekiko lotura baldin badaukate. Ordu gehiagoko edo gutxiagoko iraupenak proportzionalki balioetsiko dira. Prestakuntzak zerikusia badu lengoaia informatikoen programazioarekin (C, MATLAB, FORTRAN), 3ko proportzionaltasun koefizientea aplikatuko da.

–Ingelesezko ezagupena. A1, A2, B1, B2 eta C1 maila ofizialen arabera balioetsiko da (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 117. zenbakia, 2010/09/27koa) eta 0.5, 1.5, 2.0, 2.5 edo 5 puntu emango dira hurrenez hurren.

5. atala.–Banakako elkarrizketa. Puntuak: 15.

–Kontratazio batzordeko kideek elkarrizketa bat egingo dute aurreko atalen baturan puntuazio handienak lortu dituzten hiru izangaiekin. Elkarrizketan balioetsiko dira hautagaiaren interesa eta kontratuaren xedea den gaiari buruz aldez aurretik dituen ezagutzak eta esperientziak.

Hautaketa prozesua gainditzeko eskatzen den gutxieneko puntuazioa 40 puntu da.

Hautaproben azken emaitzan gerta daitezkeen berdinketak 4. atalean puntuazio handiena atera dutenen alde ebatziko dira. Berdinketa badago, 3. atalean puntuazio handiena lortzen dutenen alde. Berdinketak jarraitzen badu, zozketaz erabakiko da.

Iragarkiaren kodea: F1713706

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa