Euskera e Idiomas Comunitarios

Udal eremuan euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2019. urteko diru-laguntzak / Ayudas al fomento y uso del euskera en el ámbito municipal del año 2019

Nafarroako Toki Entitateek euskararen erabilera eta sustapena bultzatzeko 2019an burutzen dituzten programak finantzatzeko laguntzen deialdia.

Convocatoria de ayudas destinadas a financiar las programaciones que fomenten el uso y la promoción del euskera a realizar por las Entidades Locales de Navarra en 2019.

Plazo de solicitud

Del 01-07-2019 al 15-11-2019

EUSKARA:

 • Justifikaziorako dokumentazioa aurkezteko epea azaroaren 15a arte.

Oharra! "Tramitar" botoia, fase honetan justifikatzeko erabiliko dena, behin bakarrik erabiltzen ahal da justifikaldi bakoitzean, osatzeko edo zuzentzeko bidalketa gehiago egin behar badira, hauek Erregistro Orokor Elektronikoa erabilita sartuko dira.

CASTELLANO:

 • Plazo para presentar la documentación justificativa, haste el 15 de noviembre.

¡Atención! El botón "Tramitar", el cual se utilizará en esta fase para la justificación, solo se puede usar una vez en cada periodo justificativo, si hay que añadir más envíos complementarios o subsanaciones estos se harán por el Registro general electrónico.

Objetivo

EUSKERA:

 • Bideratu den aurrekontua 750.000 eurokoa da.
 • Tipologiak:
  • A mota: toki entitate eskatzailearen eskumeneko eremuan egindako programak. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 400.000 eurokoa da.
  • B mota: zenbait toki entitatek batera eginiko programak. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 200.000 eurokoa da.
  • C mota: hiritarrei eman beharreko zerbitzua hobetzea:
   • Euskara zerbitzu tekniko berriak sortzea eta egonkortzea. Mota honetarako aurrekontuko diru hornidura 100.000 eurokoa da.
   • Toki-entitateetako langileria euskalduntzea, 50.000 euro.

CASTELLANO:

 • La cuantía total asciende a un máximo de 750.000 euros.
 • Tipologías:
  • Modalidad A: programas realizados en el ámbito competencial de la entidad local solicitante. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 400.000 euros.
  • Modalidad B: programas realizados de forma conjunta entre varias entidades locales. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 200.000 euros.
  • Modalidad C: mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía.
   • Creación y consolidación de nuevos servicios técnicos de euskera. La dotación presupuestaria para este tipo asciende a 100.000 euros.
   • Aprendizaje de euskera del personal de las entidades locales, 50.000 euros.

Dirigido a

2018ko azaroaren 1etik 2019ko urriaren 31ra bitartean euskararen erabilera eta sustapena bultzatzeko programak onesten eta garatzen dituzten toki entitateak.

Entidades locales que aprueben y desarrollen programas que fomenten el uso y la promoción del euskera en el ámbito municipal durante el periodo del 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2019.

Documentación

Documentación obligatoria

EUSKERA:

Eskabideak aurkezteko dokumentazioa:

Gardentasunaren betebeharra (VI. eranskina). Adierazpen hau igortzeko epea hilabetekoa da diru-laguntza ematen duen ebazpena jakinarazten edo argitaratzen den egunetik hasita. Betebehar hori bete ezean, ez da ordainduko onetsitako diru-laguntza.

Diru-laguntzaren justifikaziorako dokumentuak:

Eranskina eta erabilitako baliabideen laginak, behin beteta daudenean, izapidetzean atxikitako dokumentu bezala aurkeztuko dira

 

CASTELLANO:

Documentación para la presentación de solicitudes:

Obligación de transparencia(Anexo VI). El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes a contar desde la notificación, o en su caso fecha de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida.

Documentación justificativa de la subvención:

Los anexos y las muestras de los recursos utilizados, una vez cumplimentados, se presentarán como documentos adjuntos en la tramitación.

Normativa

EUSKERA

 • 11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, dirulaguntzei buruzkoa (2005/11/14ko 136. NAO).
 • 25/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 23koa, udal eremuan euskara erabiltzeko eta sustatzeko laguntzak arautzen dituena (2012/05/31ko 103. NAO).
 • 23E/2019 Foru Agindua, martxoaren 4koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, "toki entitateentzat euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2019ko laguntzak" izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 442560. (2019/04/16ko 74. NAO)

 CASTELLANO

 • Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones (BON nº 136 de 14/11/2005).
 • Decreto Foral 25/2012, de 23 de mayo sobre las ayudas al uso y promoción del euskera en el ámbito municipal (BON nº 103 de 31/05/2012).
 • Orden Foral 23E/2019, de 4 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a entidades locales para el uso y promoción del euskera durante el año 2019". (BON nº 74 de 16/04/2019).

Más información

Contacto

Euskarabidea-Euskararen Sustapenaren eta Plangintzaren Zerbitzua / Euskarabidea-Servicio de Planificación y Promoción del Euskera
Yanguas y Miranda, 27-1
31003 Iruña
Telefonoa: 848 423290 - 848 423295
Posta elektronikoa: euskarabidea@navarra.es

Cómo tramitar


Otros lugares de presentación.

EUSKERA:

 • 31E/2019 Ebazpena, 2019ko ekainaren 25ekoa, Euskarabideko zuzendari kudeatzaileak emana, "Toki entitateentzat euskara erabiltzeko eta sustatzeko 2019ko laguntzak" izeneko deialdia ebazten duena.

CASTELLANO:

 • Resolución 31E/2019, de 25 de junio de 2019 del Director Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención "Ayudas a entidades locales para el uso y promoción del euskera durante el año 2019".