(Edukira Joan)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

 • Irakaskuntzak :
  • Haur Hezkuntza :
   • 27/2012 Ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak rtzeko prozedura ...

Edukirako tresnak

Ezagutzera eman

 • Meneame
 • Delicious
 • Twitter
 • Google
 • Facebook

27/2012 Ebazpena, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak rtzeko prozedura ...

27/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak rtzeko prozedura arautzen duena

(2012ko 30. NAOn argitaratutako testua, otsailaren 13an)

Atarikoa

Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuak, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duenak, 12.1 artikuluan ezartzen du Hezkuntza Departamentuak arautuko duela funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan ikasleak onartzeko prozedura, baldintza beretan sartzeko aukera izan dezaten.

Foru dekretu hori aplikatzeko, eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak eskolatzearen arloan ezarritako esparruaren barnean, komenigarritzat jo da funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztietan ikasleak onartzeko irizpideak eta prozedurak arautzea.

0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen Ataleko buruak txosten bat aurkeztu du, non funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura proposatzen baita.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 21.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, ebatzi dut:

1.-Ebazpen honen xedea da funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzea, zehaztapen hauekin bat:

1. Ikaspostuen hartzaileak.

Ikaspostua eska dezakete 2010ean eta 2011n jaiotako haurren aitek, amek edo tutoreek, eta 2012an jaiotako haurrenek, baldin eta 2012-2013 ikasturtearen hasiera baino 16 aste lehenago jaio badira. Urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten haur eskoletan ikaspostua eskatu ahal izateko, ikasturte hasieran haurrak urte bat betea izan beharko du.

Ikastetxeetan hasteko, haurrak 16 aste beteak izanen ditu, edo urtebete, baldin eta ikastetxeak urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez badu.

Ebazpen honetan aurreikusitako prozedura aplikatuko zaie 2011-2012 ikasturtean ikastetxean matrikulatuta ez dauden haurrei.

2. Haurrak onartzeko prozeduran eskumena duten organoak.

Entitate titular bakoitzak hautapen batzorde bat izendatuko du, eta gutxienez ere entitate titularraren eta ikastetxeen ordezkari batek edo batzuek osatuko dute. Entitate titularraren ordezkari bat izanen da batzordeburua.

Batzordeak eginkizun hauek izanen ditu:

a) Ikaspostuak zehaztea eta gordetzeko prozedura egitea.

b) 2012-2013 ikasturterako hutsik dauden ikaspostuak argitaratzea.

c) Tramitaziorako baremoa eta epeak argitaratzea.

d) Aurkezten diren eskaera guztiei tramiterako sarrera ematea.

e) Eskatzaile bakoitzari dagokion puntuazioa esleitzea, haurrak onartzeko araudian ezarritako irizpideekin bat.

f) Haurrak onartzeko prozesua ebaztea, onartu eta baztertuen behin-behineko eta behin betiko zerrendak argitaratzea, lortutako puntuazioa adierazita, eta erreklamazioak ebaztea.

g) Hezkuntza Departamentuari igortzea, eskatutako epeetan, 2012-2013 ikasturterako behin-behineko eta behin betiko plangintza ereduak.

3. Haurrak onartzeko prozeduraren zati diren jarduketak.

Jarraian adierazten diren jarduketak eginen dira funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan haurrak onartzeko prozeduran:

a) Ikaspostuak gordetzea, ikastetxe horietan 2011-2012 ikasturtean matrikulatu diren haurrei.

b) 2012-2013 ikasturtean hutsik egonen diren ikaspostuen kopurua zehaztea.

c) Eskaerak aurkeztu eta jasotzea, baremazioa egitea eta behin-behineko zerrendak argitaratzea.

d) Erreklamazioak ebaztea eta behin betiko zerrendak argitaratzea.

e) Behin-behineko eta behin betiko plangintza ereduak prestatu eta Hezkuntza Departamentura igortzea.

f) Matrikula egitea.

Iruñean, aurreinskripzioa batera eginen da Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria Departamentuaren ikastetxeetan eta Iruñeko Udalaren mendekoetan.

4. Haurrak onartzeko prozeduraren garapena.

4.1. Ikaspostuak gordetzea.

4.1.1. Hautapen Batzordeak epe bat eta jarraibide batzuk ezarriko ditu 2011-2012 ikasturtean zehar ikastetxera joan diren haurrei ikaspostua gordetzeko.

4.2. Hutsik dauden ikaspostuen kopurua zehaztea.

4.2.1. Hautapen Batzordeak, unitate bakoitzeko gehieneko haur kopuruari buruzko indarreko arauekin bat, ikastetxe bakoitzean aurreikusitako ikaspostu hutsak zehaztuko ditu, eta 2012ko otsailaren 23an argitaratuko du, ikastetxearen eta entitate titularraren iragarki oholean, haurrak onartzeko prozeduran aplikatuko den baremoa.

4.3. Eskaerak.

4.3.1. Eskaerak ikastetxean eta/edo entitate titularrean jaso eta aurkezten ahalko dira, 2012ko martxoaren 1etik 16ra bitartean. Entitate titularraren ikastetxe bat baino gehiago egonez gero, edo ordutegi edo hizkuntza eredu bat baino gehiago izanez gero, eskatzaileek horietatik zein lehenesten duten adierazi beharko dute.

4.4. Agiriak.

4.4.1. Sartzeko eskabideak eredu ofizialaren araberakoak izanen dira, eta haurraren jaioteguna eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen dituen agiriarekin batera aurkeztuko dira. Oraindik ere jaio ez den haurraren eskabidea egiteko, noiz jaioko den aurreikusten duen txosten medikoa erantsiko da eta, adoptatutako edo harreran hartutako haurren kasuan, kasuan kasuko egiaztagiria sartuko da.

4.4.2. Eskabideei agiri hauek erantsi beharko zaizkie:

a) NANaren, pasaportearen, atzerritarrentzako bizileku-txartelaren edo balio bera duen aitaren eta amaren edo legezko tutoreen nortasun agiriaren fotokopia.

b) Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen lan-egoera eta/edo egoera akademikoa justifikatzen duten agiriak.

-Eskaera egiten den hilabetea barne hartzen duen lan bizitzaren ziurtagiria.

-Araubide berezietara lotuak dauden lan-egoerak justifikatzeko, langilea araubide horretan aurreinskripzioa egiten den unean alta emanda dagoela frogatzen duen agiria aurkeztuko da, bai eta enplegatzailearen zinpeko aitorpena ere, lanaldia adierazita.

-Norberaren konturako lan egiten duen profesional liberalaren lan-egoera justifikatzeko, aurreinskripzioa egiten den unean dagokion mutualitatean alta emanda dagoela frogatzen duen agiria, lizentzia fiskala eta lanaldia adierazten duen zinpeko aitorpena aurkeztuko dira.

-Eszedentzian egonez gero, eszedentziaren jakinarazpena aurkeztuko da eta idatziz azalduko da lanera itzuliko dela ikasturtea hasi ondoko hilabete eta erdian beranduenez, jarduneko langiletzat har dadin. Matrikulazioa ikasturtea hasi ondoren egiten bada, lanera itzuliko da ikaspostua eman ondoko hilabete eta erdian beranduenez. Kasu horietan, eta behin lanera itzulita, enpresaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, lanera itzuli deneko eguna frogatuko duena.

-Eskaerak aurkezteko unean ikasten arituz gero, matrikularen, ikasturteko egutegiaren eta ordutegiaren frogagiria aurkeztuko dira.

c) Familiaren osaera frogatzeko agiriak.

-Familia-liburuaren fotokopia (aita, ama eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko agiri ofiziala osorik.

-Familia unitateko edozein kideren minusbaliotasuna frogatzen duen agiria, ikastetxean onartua izateko eskatu den haurrarena izan ezik, edo familia unitateko kideren bat Gizarte Segurantzako pentsioduna dela frogatzen duen agiria, ezintasun iraunkor osoko, absolutuko edo baliaezintasun handiko pentsioa aitorturik badu.

-Haurra harrera-egoeran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria.

d) Errenta mailak frogatzeko agiriak.

-Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen azken errenta aitorpenaren fotokopia. Aitorpena egin beharrik ez badute, beharkizun horretatik salbuetsita daudela frogatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute, Nafarroako Gobernuak sinatua, eta horrekin batera, lan bizitzaren txostena eta familiak 2010. urtean izan dituen diru-sarrerak finkatzeko agiriak, edo 2011. urtekoak, onarpen prozesua 2012ko ekainaren 30etik aurrera hasten bada.

-Interesdunak bi aukera izanen ditu: dokumentazioa berak aurkeztea, edo entitate titularrari baimena ematea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren barrenean eskumena duen unitate organikoari edo departamentuari behar den dokumentazioa eska diezaion. Baimen hori eskabide bidez eman beharko da, deialdian dokumentazioa aurkezteko ezartzen den epearen barrenean, eta agiria noiz eta zein organotan aurkeztu zen finkatu beharko da.

e) Aitaren, amaren edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia eraginpeko eremu geografikoan dagoela frogatzen duen dokumentua.

-Haurraren eta aitaren eta/edo amaren edo legezko tutoreen errolda-ziurtagiria, udalak emana 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen.

-Haurrarentzako ikaspostua eskatzen den Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeko zuzendaritzaren ziurtagiria, eskatzaileak bertan lan egiten duela adierazten duena.

-Aitaren, amaren edo legezko tutoreen lantokia zein den frogatzen duen agiria.

-Bizilekua aldatzea aurreikusi bada, etxebizitza ikasturtea hasi baino lehen emanen dela frogatzen duen agiria baloratuko da. Kasu horretan, gaur egungo bizilekua zein den adieraziko da jakinarazpenetarako, eta bizileku berria, berriz, baremazioa egiteko.

f) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen duen agiria:

-Haurraren minusbalioa kalifikatzeko ziurtagiria eta/edo haurraren mendekotasun handia (III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria eta/edo profesional batek egindako txostena, dituen ezaugarriengatik hezkuntza berezia behar duela dioena.

g) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak. Medikuaren, psikologoaren, gizarte langilearen edo zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da inguruabar hori frogatzeko.

4.4.3. Alegatzen den egoerari buruzko ziurtagiriak aurkezten ez badira, zero puntuazioa emanen da onarpen baremoan dagokion atalean.

4.4.4. Egiaztatzen bada eskabidean edo erantsitako agirietan adierazitako datuak okerrak edo faltsuak direla, dagokion puntuazioa aldatuko da eta, kasua bada, emandako ikaspostua kenduko.

4.4.5. Hautapen Batzordeak zilegi izanen du edozein unetan ziurtagiri gehiago eskatzea hautapen baremoan puntuazioa duten egoerei buruz.

4.5. Ebazpenaren faseak.

4.5.1. Eskabideak baloratzeko, Hautapen Batzordeak ebazpen honen I. eranskinean ageri den baremoa aplikatuko du, haurren gurasoek edo legezko tutoreek aurkeztutako dokumentazioaren arabera.

4.5.2. 2012-2013 ikasturterako behin-behineko plangintza eredua 2012ko apirilaren 13a baino lehen igorriko da Hezkuntza Departamentura. Adinaren araberako unitateak planifikatzeko eta banatzeko, erreferentzia gisa ikasturtearen hasierako eguna hartuko da. Haurrak onartzeko epeak egokitu dituzten entitateen kasuan, planifikazio hori onartuen behin-behineko zerrendak argitaratu baino lehen igorri beharko da.

4.5.3. Onartuen behin-behineko zerrenda eta behin-behineko itxarote-zerrenda ikastetxearen eta entitate titularraren iragarki oholean jarriko dira 2012ko maiatzaren 8an, ebazpen honetan ezarritako baremoa aplikatu ondoren lortutako puntuazioaren hurrenkerari jarraikiz.

4.5.4. Erreklamazioak ikastetxearen entitate titularrean aurkeztuko dira, Hautapen Batzordeari zuzenduta, behin-behineko zerrendetan agertutako puntuazioa berrikusteko zergatik eskatzen den azalduz. Aurkezteko epea 2012ko maiatzaren 8an hasi eta maiatzaren 14an bukatuko da, biak barne. Ezin izanen dira inolaz ere hautapen baremoan puntuazioa ematen duten agirietako akatsak zuzendu.

4.5.5. Onartuen behin betiko zerrenda eta behin betiko itxarote-zerrenda 2012ko maiatzaren 24an argitaratuko dira ikastetxearen eta entitate titularraren iragarki oholetan, lortutako puntuazioaren hurrenkerari jarraikiz.

4.6. Matrikula egitea.

4.6.1. Matrikulak entitate titularrak finkatzen duen tokian eginen dira, 2012ko maiatzaren 24tik 31ra bitarte.

4.6.2. Matrikula egiteko, beharrezkoa da haurrak 16 aste beteak izatea ikasturtea hasten denean, edo 12 hilabete, urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.

4.6.3. Ezarritako epean egiten ez diren matrikulen ondorioz, beste esleipen bat eginen da itxarote-zerrendako ordenari jarraituz.

4.6.4. Matrikula egiteko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

-Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia, haurra inskribatua dela frogatzeko.

-Matrikulari dagokion kuota ordaindu izanaren egiaztagiria.

-Beste herri batean bizi diren haurren kasuan, modulutik udalari dagokion portzentajea finantzatu den egiaztagiria. Finantzaketa hori udalaren edo familiaren beraren kontura izanen da.

-Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen 2011ko pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren fotokopia. Aitorpena egin beharrik ez badute, beharkizun horretatik salbuetsita daudela frogatzeko agiria aurkeztu beharko dute, Nafarroako Gobernuak sinatua, eta horrekin batera, lan bizitzaren txostena eta familiak 2011. urtean izan dituen diru-sarrerak finkatzeko agiriak. Agiri hori aurkezteko eguna 2012ko ekainaren 30era arte atzeratzen ahalko da.

-Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.

-Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.

4.6.5. Hautapen Batzordeak Hezkuntza Departamentura igorri beharko ditu, 2012ko ekainaren 15a baino lehen, 2012-2013 ikasturterako behin betiko plangintza eredua eta matrikulazioei buruz eskatzen diren datu guztiak.

4.6.6. Itxarote-zerrendan dauden haurrak ikastetxean matrikulatzen ahalko dira ikaspostuak hutsik gelditzen direnean, betiere 16 aste beteak badituzte, edo 12 hilabete, urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan. Matrikula egiteko zerrendako puntuazioari jarraikiko zaio, 2013-2014 ikasturterako ikaspostu hutsen zerrenda argitaratu arte.

4.6.7. Eskabide berriak matrikulazio epea bukatu ondoren aurkezten ahalko dira, horretarako ezarritako epe arruntetik kanpo, 2013-2014 ikasturterako bete beharreko ikaspostuak argitaratu arte, betiere haurrak 16 aste beteak baditu, edo urte bat, urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.

Eskaera horiek kontuan hartuko dira ikasposturen bat hutsik gelditzen bada, onarpen prozesu arruntean sortutako itxarote-zerrenda agortu ondoren. Ikaspostuak esleitzeko, eskabidea aurkezteko egunari jarraikiko zaio, betiere haurrak 16 aste beteak baditu, edo 12 hilabete, urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan.

4.6.8. Salbuespen gisa, entitate titularrak egokitzat jotzen duenean eta Hezkuntza Departamentuaren oniritziarekin, haurrak matrikulatzen ahalko dira behin ikaspostu hutsak argitaratuta, betiere hurrengo ikasturterako eskaintzari eragiten ez badio eta matrikulazioa apirilaren 2ra arte bada.

5. Hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten ikasleak.

Hezkuntza laguntzako premia berariazkoak dituzten haurrek sarbide zuzena izanen dute Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan.

Sarbide zuzena emateko beharrezkoa izanen da Hezkuntza Departamentuak (Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroak) aldeko txostena ematea, alde batera utzita eskaerekin batera aurkezten diren txostenak.

6. Epeak egokitzea.

Aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita, entitate titularrek ebazpen honen 4.2.1., 4.3.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4. eta 4.5.5. ataletan aipatutako epeak egokitzen ahalko dituzte, eta beranduenez apirilaren 2an 2012-2013 ikasturterako ikaspostu hutsak argitaratuko dituzte.

7. Ikasleak onartzeko prozedura berezia.

Haurrak 2012-2013 ikasturtean onartzeko prozedura bereziak abiarazten ahalko dira ikastetxe berrietarako edo unitateak handitzen dituzten ikastetxeetarako. Halakoetan, horretarako eratutako Hautapen Batzordeak, aldez aurretik Hezkuntza Departamentuari jakinarazita, ebazpen honen 4.2.1., 4.3.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.6.1. eta 4.6.5 ataletan adierazitako epeak zehaztuko ditu.

8. Tarifak.

Tarifak aplikatuko dira Hezkuntza Departamentuak familien 2012-2013 ikasturteko tarifak arautzen dituen araudian ezarritakoaren arabera.

9. Bajak.

9.1. Ikasturtea hasi eta hamabost egun natural iraganik ikastetxera azaltzen ez den haurrari nahitaezko baja emanen zaio; orobat, ikastetxean hasi eta, jakinarazpen edo frogagiririk gabe, hamabost egun naturalean jarraian agertzen ez denari. Kasu horietan, entitate titularrak familiari idatziz jakinaraziko dio haurra bajan eman duela ikastetxean. Baja gauzatuko da jakinarazpena egin eta hamabost egunean.

9.2. Ikasturtean zehar borondatezko bajarik badago, idatziz komunikatu beharko zaizkio ikastetxeko zuzendaritzari gutxienez hamabost egun lehenago.

2.-Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3.-Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

4.-Ebazpen hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalari, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko Familientzako Politiken Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetzari eta 0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

I. ERANSKINA. Hautapen baremoa

A) Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen lan-egoera eta/edo egoera akademikoa: 20 puntu gehienez.

a.1) Haurren aita, ama edo legezko tutoreak jarraian adierazten diren egoeretako batean daudenean: 20 puntu.

-Aita, ama edo legezko tutoreak lanaldi osoan daudenean biak.

-Aita, ama edo legezko tutoreetako bat lanaldi osoan eta bestea dedikazio handia behar duten ikasketa arautuak egiten ari denean, behar bezala frogaturik.

-Aita, ama edo legezko tutoreak dedikazio handia behar duten ikasketa arautuak egiten ari direnean, behar bezala frogaturik.

-Familia gurasobakarretan aita, ama edo legezko tutorea lanaldi osoan edo dedikazio handia behar duten ikasketa arautuak egiten ari denean, behar bezala frogaturik.

a.2) Haurren aita, ama edo tutoreak jarraian adierazten diren egoeretako batean daudenean: 15 puntu.

-Guraso edo legezko tutoreetako bat lanaldi osoan ari denean eta bestea lanaldi partzialean.

-Guraso edo tutoreetako bat dedikazio handia behar duten ikasketa arautuak egiten ari denean, behar bezala frogaturik, eta bestea lanaldi partzialean lanean.

-Familia gurasobakarretan aita, ama edo legezko tutorea lanaldi partzialean ari denean.

a.3) Lan-egoeraren kontzeptuari buruzko zehaztapenak:

1. Gizarte Segurantzan alta eman gabe edo lizentzia fiskalik izan gabe egindako lana ez da kontuan hartuko.

2. Seme-alaba baten jaiotzagatik lanean ez egotea, lanpostu finkorik izan gabe, hau da, ordezkoen zerrenden eta antzekoen kasuetan, ez da eszedentziatzat hartuko.

3. Lanaldi mota baloratzeko, lanaldi osotzat hartzen da lanaldi erdia edo handiagoa hartzen duena. Eta lanaldi partziala, berriz, lanaldi erditik beherakoa.

4. Ikasketak baloratzeko, ikasketa araututzat hartzen dira titulu akademiko ofizialak eskuratzeari begira egiten direnak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, Unibertsitateko titulazioak, etab.

5. Baremazioaren ondorioetarako, lanaldi osoko lan gisa kontatuko da ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia izateagatik prestazio bat jasotzeko eskubidearen aitorpena.

B) Familiaren osaera: 8 puntu gehienez.

b.1) Modalitateak:

-Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen bada (ikaspostuaren erreserba sartzen da): 4 puntu.

-Bi seme-alaba adingabe dituzten familien kasuan: puntu bat. Hirugarren adingabetik aurrera, puntu bat gehituko da seme-alaba bakoitzeko, eta beste puntu bat 6 urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko.

-Familia unitateko edozein kideren minusbalio fisiko, psikiko edo zentzumenekoa, gutxienez %33koa eta aitortua bada: 2 puntu.

b.2) Familiaren osaeraren kontzeptua:

1. Familia unitatearen zati dira aitak eta amak edo adingabearen zaintza eta ardura dituzten tutoreak, seme edo alaba adingabeak, salbu eta gurasoen baimena izanda haiekin bizi ez direnak, eta judizialki ezgaituta eta guraso-aginte luzatuaren edo birgaituaren mende dauden seme-alaba adindunak. Familia harreran diren haurrak familia unitateko kidetzat joko dira ondorio guztietarako.

2. Banantze edo dibortzio kasuetan, ez da kontatzeko kidetzat joko adingabekoaren zaintza eta ardura ez dituen aita edo ama.

b.3) Frogatzea:

Aurreko egoerak honela frogatuko dira:

-Familia unitateko edozein kideren minusbalio aitortuaren kasuan, kondizio hori frogatzen duen agiria aurkeztu beharko da, edo Gizarte Segurantzako pentsioduna dena frogatzen duena, ezintasun iraunkor osoko, absolutuko edo baliaezintasun handiko pentsioa aitorturik badu.

-Familia unitatearen kideen kopurua familia-liburuaren bidez frogatuko da. Aurrekoari dagokionez, hau hartuko da kontuan: familia gunean familia-liburuan ageri ez diren seme-alabak baldin badaude, bestelako dokumentuen bidez frogatu beharko dira, adibidez, jaiotza agirien edo banantze edo dibortzio epaien bidez, edo legez hori frogatzen duen beste edozein dokumenturen bidez.

-Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen duen dokumentua aurkeztu beharko da.

b.4) Zehaztapenak:

-"6 urtetik beherako seme-alabak" kontatzeko, 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotako seme-alabak hartuko dira kontuan.

-"Bi anai-arrebarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzea deialdi berean" kontzeptuagatik emandako puntuazioa galdu eginen da eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik matrikula egiten ez bada.

-Familia harreran diren haurrek, betiere egoera hori behar bezala frogatuta, ikastetxean anai-arrebak izateagatik ematen den puntuazioa lortzen ahalko dute, familia hartzaileak eskatutako ikastetxean seme edo alabaren bat badu eskolatuta.

C) Familia unitatearen urteko errenta mailak: 4 puntu gehienez.

c.1) Errenta tarteak eta puntuazioa:

-LGS halako 1,7, gehienez ere: 4 puntu.

-LGS halako 2,8, gehienez ere: 3,5 puntu.

-LGS halako 3,9, gehienez ere: 3 puntu.

-LGS halako 3,9 baino gehiago: 2 puntu.

c.2) Errenta mailen kontzeptuari buruzko zehaztapenak:

1. Errentatzat hartuko da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga-oinarria edo, hala badagokio, aitaren eta amaren edo legezko tutoreen 2010eko diru-sarrera justifikatu guztiak.

2. Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, haurraren zaintza eta ardura dituen aitaren edo amaren errenta-aitorpena edo diru-sarrerak hartuko dira aintzat, eta zerga-oinarriari erantsiko zaio epaian ezarritako urteko diru-kopurua.

D) Eraginpeko eremu geografikoa: 20 puntu gehienez.

d.1) Aita eta/edo ama eta/edo legezko tutoreak 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen eskaeraren xedeko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxea dagoen herrian edo eraginpeko eremu geografikoan den herri batean erroldatua egoteagatik: 20 puntu.

d.2) Aita, ama edo legezko tutorea eskaeraren xedeko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxea dagoen herrian edo eraginpeko eremu geografikoan den herri batean lanean aritzeagatik: 8 puntu.

d.3) Aita, ama edo legezko tutorea entitate titularraren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe batean lanean aritzeagatik: 5 puntu.

E) Beste irizpide batzuk.

Hautapen Batzordeak beste behar larri batzuk, pertsonalak, familiakoak edo sozialak, behar bezala frogatuak eta aurreko ataletan bildu gabeak, hartzen ahal ditu kontuan (10 puntu, gehienez ere).

F) Puntuazioko berdinketa kasuak ebaztea.

Baremoa aplikatuta, adin talde bakoitzerako eskaintzen den azken ikaspostuan berdinketa gertatuz gero, egoera ebazteko irizpide hauek aplikatuko dira, bata bestearen ondoren:

-Familiaren errenta txikiena.

-Adin handiena.

G) Beste herrietako bizilagunak onartzea.

Haur eskolaren udal titularrak beste herrietako haurrak ez onartzeko ahalmena izanen du, haiek modulutik udal titularrari dagokion portzentajearen ordainketa bere gain hartzeko bizilekuko udalaren edo familiaren beraren konpromisoa idatziz aurkezten ez badute.

Nafarroako Gobernua

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa